HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i Unionens programmer

29.10.2010 - (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Graham Watson

Procedure : 2010/0102(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0300/2010
Indgivne tekster :
A7-0300/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i Unionens programmer

(10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10496/2010),

–       der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, indgået den 28. november 1994[1],

–       der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 114, 168, 169, 172, 173, stk. 3, 188, 192 og artikel 218, stk. 6, afsnit 2, litra a), artikel 218, stk. 7 og artikel 218, stk. 8, afsnit 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0000/2010),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–       der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0300/2010),

1.      godkender indgåelsen af protokollen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Moldovas regeringer og parlamenter.

  • [1]  EFT L 181 af 24.6.1998, s. 3.

BEGRUNDELSE

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Moldova og De Europæiske Fællesskaber blev indgået den 28. november 1994, og siden 2004 har Moldova været omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP)

Den 5. marts 2007[1] godkendte Rådet den strategi, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse om en generel strategi for at sætte ENP-partnerlande i stand til at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer[2]. Denne meddelelse forudser muligheden for, at ENP-lande kan deltage i udvalgte fællesskabsprogrammer og -agenturer som et middel til at fremme reformer, modernisering og omstilling. Udkastet til henstilling, der er under behandling, omhandler Republikken Moldovas deltagelse i sådanne fællesskabsprogrammer på landets egen anmodning.

Den 18. juni 2007 udstedte Rådet direktiver til Kommissionen til at forhandle rammeaftaler med tretten naboskabslande om de generelle principper for deltagelse i fællesskabsprogrammer. Forhandlingerne med Republikken Moldova indledtes i marts 2008.

Protokollen indeholder en rammeaftale om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i Fællesskabets programmer og agenturer og inkluderer standardbestemmelserne fra sådanne protokoller for ENP-lande. Derfor kræver deltagelse i hvert enkelt program udarbejdelse af en fælles hensigtserklæring, der skal underskrives af begge parter. Desuden er ENP-landenes deltagelse ikke aktuel for alle fællesskabsprogrammer, da deres vedtægter og målsætninger ikke altid giver mulighed for en sådan deltagelse. Der findes tre kategorier af agenturer og programmer: dem, der er åbne for deltagelse[3]; dem, hvor samarbejde er muligt[4], og dem, hvor samarbejde og deltagelse ikke er mulig[5].

Republikken Moldova bidrager finansielt til de konkrete programmer, det deltager i. De økonomiske konsekvenser varierer fra program til program og er fastlagt i den fælles hensigtserklæring.

Indgåelse af protokollen vil muliggøre en gradvis åbning af eller forstærket deltagelse i visse fællesskabsprogrammer for Moldova, der giver mulighed for yderligere at fremme kulturelle, uddannelsesmæssige, miljømæssige, tekniske og videnskabelige forbindelser ud over styrkelsen af politiske forbindelser gennem det østlige partnerskab og forhandlingerne om den nye associeringsaftale.

Endelig er politisk stabilitet og demokratisk udvikling en afgørende forudsætning for en omfattende gennemførelse af protokollen og for, at de nødvendige fælles hensigtserklæringer kan indgås. Det nuværende konstitutionelle dødvande i Moldova er derfor et problem, der bør behandles hurtigt og effektivt. Den mislykkede folkeafstemning om en ændring af forfatningen den 5. september 2010 er beklagelig, da den ville have givet et pusterum fra den forfatningsmæssige krise. Det er afgørende for Moldova til at fortsætte med gennemførelsen af ENP-handlingsplanen og de reformer, den har fastlagt i dokumentet "Rethink Moldova". Afholdelsen af valg, som foreskrevet i forfatningen, er afgørende for den fremtidige stabilitet og velstand i Moldova og udviklingen af republikkens forbindelser med EU. Alle parter bør stå sammen om at finde en løsning og leve op til det moldoviske folks tillid til en europæisk løsning. EU og Europarådet har ydet betydelig bistand og bør fortsætte med at gøre dette for at overvinde dette dødvande i tide.

  • [1]  Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) konklusioner af 5. marts 2007.
  • [2]  KOM(2006)0724 af 4. december 2006.
  • [3]  F.eks.: EEA, EFSA; Told 2013, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, osv.
  • [4]  F.eks.: EUROFUND, EASA; HERCULE II, Pericles, Marco Polo, osv.
  • [5]  F.eks.: CEDEFOP, ETF; Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, osv.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Charles Tannock, Zoran Thaler, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Christian Ehler, Kinga Gál, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Vittorio Prodi, Potito Salatto, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Renate Weber