SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega sõlmitakse partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel) protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelist raamlepingut Moldova Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

29.10.2010 - (10496/2010 – C7‑0330/2010 – 2010/0102(NLE)) - ***

Väliskomisjon
Raportöör: Graham Watson

Menetlus : 2010/0102(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0300/2010
Esitatud tekstid :
A7-0300/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel) protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelist raamlepingut Moldova Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

(10496/2010 – C7‑0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10496/2010);

–   võttes arvesse 28. novembril 1994 sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahel;[1]

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 114, 168, 169, 172, artikli 173 lõikele 3, artiklitele 188, 192, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a, artikli 218 lõikele 7 ning artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C7-0000/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7‑0300/2010),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Moldova Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  EÜT L 181, 24.6.1998, lk 3.

SELETUSKIRI

Moldova ja Euroopa ühenduste vaheline partnerlus- ja koostööleping sõlmiti 28. novembril 1994 ja alates 2004. aastast on Moldovat kaasatud Euroopa naabruspoliitikasse (ENP).

5. märtsil 2007[1] kiitis nõukogu heaks lähenemise, mida on kirjeldatud komisjoni teatises, milles käsitletakse üldist lähenemisviisi Euroopa naabruspoliitika partnerriikide ühenduse ametite tegevuses ja ühenduse programmides osalemise võimaldamisele.[2] Selles teatises nähakse Euroopa naabruspoliitika riikidele ette reformide, uuenduste ja ülemineku edendamise meetmena võimalus osaleda valitud ühenduse programmides ja ametite tegevuses. Käesolevas soovituse projektis käsitletakse Moldova Vabariigi osalemist nimetatud ühenduse programmides, nagu seda on palunud Moldova Vabariik.

18. juunil 2007 andis nõukogu komisjonile suunised pidada läbirääkimisi kolmeteistkümne naaberriigiga raamlepingute üle, mis käsitlevad ühenduse programmides osalemise üldtingimusi. Läbirääkimised Moldova Vabariigiga avati märtsis 2008.

Protokollis on raamleping, milles käsitletakse üldtingimusi Moldova Vabariigi osalemiseks ühenduse programmides ja ametite tegevuses, ning see sisaldab standardsätteid, mis on olemas sarnastes ENP-riikide protokollides. Seega on osalemiseks iga programmi puhul vaja koostada vastastikuse mõistmise memorandum, mille allkirjastavad mõlemad pooled. Lisaks ei osale ENP-riigid kõikides ühenduse programmides, sest ENP-riikide seadused ja eesmärgid sellist osalust alati ei võimalda. On kolm ametite ja programmide kategooriat: osalemiseks avatud[3], koostöö võimalik[4] ja need, mille puhul koostöö ega osalemine võimalikud pole[5].

Moldova Vabariik peaks programmidesse, milles ta osaleb, rahaliselt panustama. Rahaline panus on programmiti erinev ja see määratakse kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumis.

Protokolli sõlmimine võimaldaks Moldoval teatavates ühenduse programmides osalemise astmeliselt avada või seda süvendada, mis annaks Moldovale idapartnerluse ja uue assotsiatsioonilepingu üle peetavate läbirääkimiste kaudu poliitiliste suhete tugevdamise kõrval võimaluse edendada kultuurilisi, hariduslike, keskkonnaalaseid ja teadustehnilisi sidemeid.

Lõpuks, protokolli terviklikuks rakendamiseks ja vajalike vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimise võimaldamiseks on üliolulised poliitiline stabiilsus ja demokraatlik areng. Praegune põhiseadusega seotud ummikseis Moldovas on seega probleem, millega tuleks tegeleda viivitamata ja tulemuslikult. Põhiseadusliku referendumi läbikukkumine 5. septembril 2010 on kahetsusväärne, sest selle õnnestumine oleks põhiseaduslikku kriisi ajutiselt leevendanud. Moldova jaoks on ülioluline jätkata ENP tegevuskava rakendamist ja programmis „Rethink Moldova” määratud reformide elluviimist. Moldova stabiilsuse ja sealse heaolu saavutamise ning ELi ja Moldova suhete arengu nimel on esmatähtis korraldada valimised nii, nagu näeb seda ette põhiseadus. Lahenduse leidmiseks ja peegeldamaks Moldova rahva usaldust Euroopa pakutud lahenduse suhtes peaksid kõik osapooled jõupingutused ühendama. EL ja Euroopa Nõukogu on pakkunud märkimisväärset abi ja nad peaksid abi pakkumist jätkama, et saada sellest paigalseisust kiiresti üle.

  • [1]  Üldasjade ja välissuhete nõukogu järeldused, 5. märts 2007.
  • [2]  KOM(2006)724 (lõplik), 4.12.2006.
  • [3]  Näiteks: EMP, EFSA, Toll 2013, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm jne.
  • [4]  Näiteks: EUROFUND, EASA, Herakles II, Perikles, Marco Polo jne.
  • [5]  Näiteks: Cedefop, ETF, Euroopa Liidu solidaarsusfond jne.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Charles Tannock, Zoran Thaler, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Christian Ehler, Kinga Gál, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Vittorio Prodi, Potito Salatto, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Renate Weber