Pranešimas - A7-0300/2010Pranešimas
A7-0300/2010

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Moldovos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

29.10.2010 - (10496/2010 – C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE)) - ***

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Graham Watson

Procedūra : 2010/0102(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0300/2010
Pateikti tekstai :
A7-0300/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Moldovos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto

(10496/2010– C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10496/2010),

–    atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystė[1],

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114, 168, 169, 172 straipsnius, 173 straipsnio 3 dalį, 188, 192 straipsnius bei 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C7-0000/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0300/2010),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Moldovos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  OL L 181, 1998 6 24, p. 3.

AIŠKINAMOJI DALIS

Moldovos ir Europos Bendrijų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas buvo sudarytas 1994 m. lapkričio 28 d., o nuo 2004 m. Moldova įtraukta į Europos kaimynystės politiką (EKP).

2007 m. kovo 5 d.[1] Taryba pritarė požiūriui, išdėstytam Komisijos komunikate dėl bendro nusistatymo sudaryti galimybes EKP šalims partnerėms dalyvauti Bendrijos agentūrų veikloje ir Bendrijos programose[2]. Šiame komunikate nagrinėjama EKP šalių galimybė dalyvauti atrinktose Bendrijos programose ir agentūrų veikloje, kaip priemonė siekiant skatinti reformas, modernizavimą ir perėjimą. Svarstomame rekomendacijos projekte aptariamas Moldovos Respublikos dalyvavimas šiose Bendrijos programose jai paprašius.

2007 m. birželio 18 d. Taryba parengė gaires Komisijai pradėti derybas dėl pagrindų susitarimų, kuriais nustatomi trylikos kaimynystės politiką vykdančių valstybių dalyvavimo Bendrijos programose bendrieji principai. Derybos su Moldovos Respublika pradėtos 2008 m. kovo mėn.

Šį protokolą sudaro pagrindų susitarimas, kuriuo nustatomi Moldovos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose ir agentūrų veikloje bendrieji principai ir kuris apima standartines nuostatas, kurios sudaro tokius EKP šalimis taikomus protokolus. Taigi, norint dalyvauti atitinkamoje programoje reikia parengti susitarimo memorandumą, kurį turi pasirašyti abi šalys. Be to, EKP šalys negali dalyvauti visose Bendrijos programose, nes pagal jų statutą ir tikslus toks dalyvavimas ne visada leidžiamas. Yra trys agentūrų ir programų kategorijos: atviros[3]; tokios, kurių veikloje ir kurias vykdant galima bendradarbiauti[4]; ir tokios, kurių veikloje ir kurias vykdant nei bendradarbiavimas, nei dalyvavimas neįmanomas[5].

Moldovos Respublika turi finansiškai prisidėti prie konkrečių programų, kuriose ji dalyvauja. Finansinis įnašas skiriasi atsižvelgiant į konkrečią programą ir nustatomas susitarimo memorandume.

Sudarius protokolą būtų sudarytos galimybės Moldovai palaipsniui pradėti dalyvauti arba aktyviau dalyvauti tam tikrose Bendrijos programose, o tai suteiktų galimybę užmegzti daugiau ryšių kultūros, švietimo, aplinkos, technikos ir mokslo srityse, be to, vykdant Rytų partnerystę ir derantis dėl naujo asociacijos susitarimo sutvirtėtų politiniai santykiai.

Galiausiai, politinis stabilumas ir demokratinė plėtra yra būtini siekiant visapusiškai įgyvendinti protokolą ir suteikti galimybę sudaryti reikalingus susitarimo memorandumus. Taigi dabartinė konstitucinė aklavietė, kurioje yra Moldova, yra problema, kuri turėtų būti sprendžiama nedelsiant ir efektyviai. Tenka apgailestauti, kad nepavyko 2010 m. rugsėjo 5 d. referendumas konstitucijos klausimu, nes tai būtų buvęs atokvėpis nuo konstitucinės krizės. Būtina, kad Moldova vykdytų EKP veiksmų planą ir reformas, nustatytas dokumente „Rethink Moldova“. Siekiant būsimo Moldovos stabilumo ir gerovės bei jos santykių su ES vystymosi, būtina surengti rinkimus, kaip reikalaujama pagal konstituciją. Visos partijos turėtų susivienyti tam, kad rastų sprendimą ir išreikštų Moldovos žmonių tikėjimą tuo, kad bus rastas europinis sprendimas. ES ir Europos Taryba suteikė didelę pagalbą ir turėtų tęsti šią veiklą tam, kad būtų laiku išeita iš šios aklavietės.

  • [1]  2007 m. kovo 5 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos (GAERC) išvados.
  • [2]  2006 m. gruodžio 4 d. COM (2006) 724 galutinis.
  • [3]  Pavyzdžiui: EAA, EMST, „Muitinė 2013“, Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa ir kt.
  • [4]  Pavyzdžiui: EUROFUND, EASA, HERCULE II, „Pericles“, „Marco Polo“ ir kt.
  • [5]  Pavyzdžiui: CEDEFOP, ETF, Europos Sąjungos solidarumo fondas ir kt.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Kyriakos Mavronikolas, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Charles Tannock, Zoran Thaler, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christian Ehler, Kinga Gál, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Vittorio Prodi, Potito Salatto, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Renate Weber