Процедура : 2009/2244(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0301/2010

Внесени текстове :

A7-0301/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0392

ДОКЛАД     
PDF 207kWORD 93k
29.10.2010
PE 448.847v03-00 A7-0301/2010

относно искане за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek

(2009/2244(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Eva Lichtenberger

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek

(2009/2244(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek, предадено от полските съдебни органи на 5 ноември 2009 г. и обявено в пленарно заседание на 14 декември 2009 г.,

–   като изслуша Krzysztof Lisek съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 8 и 9 от приложения към договорите Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г. и 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 151 от Конституцията на Република Полша,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0301/2010),

A. като има предвид, че срещу Krzysztof Lisek, член на Европейския парламент, е образувано наказателно производство от полските съдебни органи, че г-н Lisek е обвинен от съда в Koszalin в престъпни деяния по член 296, параграфи 1 и 3 от Наказателния кодекс от 6 юни 1997 г., публикуван в Държавен вестник от 1997 г., № 88, статия 553, с изменения; член 586 от Кодекса за търговските дружества от 15 септември 2000 г., публикуван в Държавен вестник от 2000 г, № 94, статия 1037, с изменения; член 77, параграфи 1 и 2 от Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г. (консолидиран текст, публикуван в Държавен вестник от 2002 г., № 76, статия 694, с изменения),

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти; като има предвид, че член на ЕП не може да се позовава на имунитет, когато е заловен при извършване на престъпление; и като има предвид, че това не възпрепятства Европейския парламент от това да упражни правото си да снеме имунитета на един от своите членове,

В.  като има предвид, че обвиненията срещу г-н Lisek не са свързани с изразени от него възгледи или с упражняване на правото му на глас като част от дейността му на член на Европейския парламент,

Г.  като има предвид, че съгласно член 105 от Конституцията на Република Полша, член на националния парламент (Сейм) не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност без съгласието на Парламента,

Д. като има предвид, че член 105 предвижда член на националния парламент да не е отговорен за действия, извършвани в обхвата на депутатски мандат по време на и след изтичането на този мандат,

Е.  като има предвид, че г-н Lisek е основно обвинен в престъпления, свързани с управлението и счетоводните дейности като председател на съвета на Полското сдружение за младежки карти и на Campus Sp. през период, предхождащ избирането му за член на Европейския парламент; като има предвид, че престъпленията, в които е обвинен г-н Lisek, нямат нищо общо с дейността му на член на Европейския парламент,

Ж. като има предвид, че няма приведени доказателства за наличие на fumus persecutionis от каквото и да е естество,

З.  като има предвид, че следователно е целесъобразно да се снеме неговият имунитет,

1.  реши да снеме имунитета на Krzysztof Lisek;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на съответния орган на Република Полша.

(1)

Дело 101/63 Wagner/ Fohrmann и Krier [1964 г.] Сборник 195, и Дело 149/85 Wybot/ Faure и други [1986 г.] Сборник 2391.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. ФАКТИ

На заседанието от 14 декември 2009 г. председателят обяви, съгласно член 6, параграф 2 от правилника, че е получил писмо, изпратено от полските съдебни органи на 5 ноември 2009 г., с което се иска снемане на парламентарния имунитет на Krzysztof Lisek.

Председателят отнесе искането до комисията по правни въпроси, също съгласно член 6, параграф 2.

Районният прокурор в Koszalin поиска от Европейския парламент да снеме имунитета на своя член, Krzysztof Lisek, срещу когото е образувано съдебно производство с Дело V Ds 24/09.

В това производство, което е в ход в съда в Koszalin, Krzysztof Lisek е обвинен в наказателноправни нарушения по:

-     член 296, параграфи 1 и 3 от Наказателния кодекс от 6 юни 1997 г., публикуван в Държавен вестник от 1997 г., № 88, статия 553, с изменения;

-     член 586 от Кодекса за търговските дружества от 15 септември 2000 г., публикуван в Държавен вестник от 2000 г, № 94, статия 1037, с изменения;

-     член 77, параграфи 1 и 2 от Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г. (консолидиран текст, публикуван в Държавен вестник от 2002 г., № 76, статия 694, с изменения).

Делото срещу Krzysztof Lisek се основава на това, че през периода поне от 31 декември 2002 г. до 31 октомври 2006 г. в Гданск, като председател на съвета на Полското сдружение за младежки карти и в това качество отговорен за управлението на материалните активи на това сдружение и за защитата на материалните му интереси, той е нарушил задълженията, наложени му от длъжността.

      През периода от 10 февруари 2005 г. до 22 ноември 2005 г. в Iława, в качеството на председател на съвета на Campus Sp., той не е обявил дружеството в несъстоятелност въпреки факта, че дълговете му са превишавали стойността на активите му, което отговаря на условията за несъстоятелност.

      През периода от 30 септември 2004 г. до 31 декември 2005 г. в Гданск, като председател на съвета на Полското сдружение за младежки карти той в нарушение на закона е позволил въвеждането на невярна информация в счетоводните регистри, в годишния баланс, във финансовия отчет и допълнителните данни към него за въпросното сдружение за годините 2004 и 2005 г., като по-конкретно не е въвел в счетоводните регистри, нито в годишния баланс за 2004 и 2005 г., нито във финансовия отчет и допълнителните данни към него за 2004 и 2005 г. за дружеството заеми, изтеглени от Полското сдружение за младежки карти.

II. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

а) Право на Съюза

Член 8:

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9:

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

a.        на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б.        на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Процедурата в Европейския парламент е регламентирана от членове 6 и 7 от Правилника за дейността. Разпоредбите гласят следното:

Член 6 – Снемане на имунитет:

1.        При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.

2.        Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава-членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

(...)

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета:

1.        Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

2.        Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

3.        Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

(...)

6.        В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

7         Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

(...)’

б) Приложими разпоредби от националното законодателство

Конституцията на Република Полша

Член 105.

1. Депутатът не носи отговорност за изпълнението на дейности, попадащи в обхвата на мандата, по време на мандата и след неговото изтичане. По отношение на такива дейности депутатът е отговорен единствено пред Сейма, а в случаите, когато е нарушил правата на трети страни, срещу депутата може да се образува съдебно производство единствено със съгласието на Сейма.

2. От датата на обявяване на резултатите от изборите до датата на изтичане на мандата, от депутата може да се търси наказателна отговорност единствено със съгласието на Сейма.

3. Наказателното преследване, възбудено срещу лице преди датата на избирането му за депутат, се прекратява по искане на Сейма до изтичането на мандата. В такъв случай давността по отношение на наказателното преследване се удължава за същия срок.

4. Депутатът може да даде съгласие да бъде подведен под наказателна отговорност. В подобен случай разпоредбите на параграфи 2 и 3 не се прилагат.

5. Депутатът не може да бъде задържан или арестуван без съгласието на Сейма, с изключение на случаите, когато депутатът е заловен на местопрестъплението, и случаите, при които задържането му е необходимо с цел да се осигури нормалното протичане на производството. Председателят на Сейма трябва да бъде уведомен незабавно за всяко задържане и може да разпореди незабавното освобождаване на депутата.

6. Подробните принципи и процедурите за подвеждане на депутатите под наказателна отговорност се определят със закон.

Член 296, параграфи 1 и 3 от Наказателния кодекс от 6 юни 1997 г., публикуван в Държавен вестник от 1997 г., № 88, статия 553, изменен

1. Ако лице, задължено по силата на законова разпоредба, решение на компетентен орган или договор да управлява имуществото или стопанската дейност на физическо или юридическо лице или на организация, непритежаваща правосубектност, причини на това лице или организация значителна материална щета чрез злоупотреба с предоставените му правомощия или неизпълнение на възложеното му задължение, се наказва с лишаване от свобода за срок от 3 месеца до 5 години.

3. Ако извършителят на действието, определено в параграф 1 или 2, причини имуществена щета в особено големи размери, той се наказва с лишаване от свобода за срок от 1 до 10 години.

Член 586 от Кодекса за търговските дружества от 15 септември 2000 г., публикуван в Държавен вестник от 2000 г, № 94, статия 1037, изменен

Ако член на управителен съвет на дружество или ликвидатор не внесе заявление за откриване на производство по несъстоятелност на търговско дружество въпреки възникването на обстоятелства, обосноваващи откриването на такова производство съгласно действащите разпоредби,

- се наказва с глоба, ограничаване на свободата или лишаване от свобода до една година.

Член 77, параграфи 1 и 2 от Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г. (консолидиран текст, публикуван в Държавен вестник от 2002 г., № 76, статия 694, изменен)

Лице, което в противоречие с разпоредбите на закона допусне:

1)        неводене на счетоводната документация, водене на счетоводната документация в противоречие с разпоредбите на закона или вписване на неверни данни в тази документация,

2)        неизготвяне на счетоводен отчет, изготвяне на такъв отчет в нарушение на законовите разпоредби или посочване в този отчет на неверни данни.

- се наказва с глоба или с лишаване от свобода до 2 години, или с двете посочени санкции.

III. ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ

Предвид горепосоченото, искането, отправено от прокурора на област Koszalin, следва да се разглежда като искане за решение от страна на Европейския парламент за снемане на имунитета на г-н Lisek, така че последният да бъде подведен под наказателна отговорност, съгласно възможността, предвидена в член 105, параграф 2 от Конституцията на Полша.

Що се отнася до приложимостта на член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите (ППИ), следва да се отбележи, че обвиненията, повдигнати срещу г-н Lisek, не се отнасят до изразени мнения или подадени гласове при изпълнение на неговите задължения като член на Европейския парламент.

Що се отнася до член 9, предвид факта, че обвиненията, повдигнати срещу г-н Lisek, се отнасят до актове, извършени в Полша, чийто гражданин той се е явявал към въпросния момент, единствената част, която е приложима, е тази, съгласно която „по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават: a) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти“.

Съгласно установената практика, Европейският парламент може да реши да не снеме имунитета на един от своите членове, ако е налице съмнение, че преследването се основава на намерение да се нанесе вреда на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis). В настоящия случай няма ясно доказателство за това.

Въз основа на горепосоченото и на наличните документи, се налага заключението, че имунитетът на г-н Lisek следва да бъде снет.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на горепосочените съображения и съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, след като разгледа основанията за и против снемането на парламентарния имунитет на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на Krzysztof Lisek.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.10.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger

Правна информация - Политика за поверителност