ZPRÁVA o žádosti, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity

29. 10. 2010 - (2009/2244(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Eva Lichtenberger


Postup : 2009/2244(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0301/2010
Předložené texty :
A7-0301/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity

(2009/2244(IMM))

Evropský parlament,

–   s ohledem na žádost polských soudních orgánů ze dne 5. listopadu 2009, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity, která byla oznámena na plenárním zasedání dne 14. prosince 2009,

–   poté, co Krzysztof Lisek dostal v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu možnost vyjádřit se,

–   s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, který je připojen ke smlouvám,

–   s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964 a ze dne 10. července 1986[1],

–   s ohledem na článek 151 Ústavy Polské republiky,

–   s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7‑0301/2010),

A. vzhledem k tomu, že polské soudní orgány zahájily proti Krzysztofu Liskovi, poslanci Evropského parlamentu, trestní řízení a pan Lisek je koszalinským trestním soudem obviněn podle čl. 296 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ze dne 6. června 1997 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 1997, č. 88, položka 553, ve znění pozdějších předpisů; článku 586 zákona o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 2000, č. 94, položka 1037, ve znění pozdějších předpisů; čl. 77 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (konsolidovaný text zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 2002, č. 76, položka 694), ve znění pozdějších předpisů,

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu v průběhu zasedání EP imunity přiznávané členům parlamentu vlastního státu; vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu, a vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého poslance imunity zbavit;

C. vzhledem k tomu, že se obvinění vznesená proti panu Liskovi nevztahují k názorům či hlasování během výkonu jeho funkce poslance Evropského parlamentu,

D. vzhledem k tomu, že podle článku 105 Ústavy Polské republiky nemůže být v případě poslance národního parlamentu (Sejmu) uplatňována trestní zodpovědnost bez souhlasu parlamentu,

E.  vzhledem k tomu, že se v článku 105 dále stanovuje, že poslanec národního parlamentu není trestně zodpovědný za činnost vykonávanou v rámci poslaneckého mandátu ani během svého funkčního období ani po jeho skončení,

F.  vzhledem k tomu, že pan Lisek je v podstatě obviněn z trestných činů souvisejících s jeho manažerskou a účetní činností ve funkci předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta a společnosti Campus Sp. v období předcházejícím jeho zvolení do Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že trestné činy, ze kterých je pan Lisek obviněn, nemají nic společného s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu,

G. vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné přesvědčivé důkazy o existenci fumus persecutionis,

H. vzhledem k tomu, že je proto vhodné zbavit ho imunity,

1.  rozhodl, aby byl Krzysztof Lisek zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému úřadu Polské republiky.

  • [1]  Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier, Sb. rozh. 1964, s. 195 a věc 149/85 Wybot v. Faure a další, Sb. rozh. 1986, s. 2391.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. SOUVISLOSTI

Na zasedání dne 14. prosince 2009 předseda podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu oznámil, že dne 5. listopadu 2009 obdržel dopis zaslaný polskými soudními orgány se žádostí o to, aby byl Krzysztof Lisek zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu předseda postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Okresní státní zástupce v Koszalině požádal Evropský parlament, aby zbavil imunity svého poslance Krzysztofa Liska, proti němuž je vedeno trestní řízení ve věci V Ds 24/09.

Krzysztof Lisek je v trestním řízení projednávaném před koszalinským soudem obviněn z trestných činů (porušení zákona) podle:

-     čl. 296 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ze dne 6. června 1997 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 1997, č. 88, položka 553, ve znění pozdějších předpisů;

-     článku 586 zákona o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000 zveřejněného ve sbírce zákonů z roku 2000, č. 94, položka 1037, ve znění pozdějších předpisů;

-     čl. 77 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (konsolidovaný text zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 2002, č. 76, položka 694, ve znění pozdějších předpisů).

Případ proti Krzysztofu Liskovi je založen na tom, že v Gdaňsku v období nejméně od 31. prosince 2002 do 31. října 2006, v době, kdy vykonával funkci předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta, a byl tak zodpovědný za správu hmotného majetku zmíněného sdružení a ochranu jeho materiálních zájmů, porušil své povinnosti v tomto ohledu.

      V období od 10. února 2005 do 22. listopadu 2005 ve městě Iława, v době, kdy vykonával funkci předsedy společnosti Campus Sp., nevyhlásil úpadek společnosti Campus Sp., přestože dluhy společnosti přesahovaly hodnotu jejích aktiv, a proto splňovala podmínky pro vyhlášení úpadku.

      V období od 30. září 2004 do 31. prosince 2005 v Gdaňsku, v době, kdy vykonával funkci předsedy správní rady polského sdružení Mládežnická karta, umožnil nezákonně zanést nepřesné informace do účetních záznamů, roční rozvahy, finanční zprávy a doplňujících údajů polského sdružení Mládežnická karta za roky 2004 a 2005, a to tak, že nezanesl půjčky uzavřené polským sdružením Mládežnická karta do účetních záznamů a do roční rozvahy sestavené za roky 2004 a 2005 a do finanční zprávy a doplňujících údajů za roky 2004 a 2005.

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD

a) Právo Unie

Článek 8:

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9:

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a.        na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b.        na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Postup v Evropském parlamentu se řídí podle článků 6 a 7 jednacího řádu. Zde uvádíme znění příslušných ustanovení:

Článek 6 – Zbavení imunity

1.        Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity usiluje Parlament především o zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a o zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností.

2.        Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, se kterou se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu, je oznámena v plénu a je postoupena příslušnému výboru.

(...)

Článek 7 – Imunitní řízení:

1.        Příslušný výbor projedná žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu imunity a výsad neprodleně a v pořadí, v jakém mu byly předloženy.

2.        Výbor předloží návrh rozhodnutí, kterým zřetelně doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu imunity a výsad.

3.        Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity či zda má být jeho imunita ochráněna. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost se vyjádřit; může přinést jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci. Může být zastupován jiným poslancem.

(...)

6.        V případech týkajících se ochrany imunity nebo výsad výbor určí, zda dané okolnosti představují administrativní nebo jiné omezení volného pohybu poslanců cestujících z místa a do místa zasedání Parlamentu, nebo omezení svobody projevu či hlasování při výkonu mandátu, nebo zda jde o aspekt vymezený článkem 10 Protokolu o výsadách a imunitách, který není upraven vnitrostátním právem, a navrhne, aby příslušný orgán učinil nezbytné závěry.

7         Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)"

b) Vnitrostátní právní předpisy

Ústava Polské republiky

Článek 105

1. Poslanec není trestně odpovědný za svou činnost vykonávanou v rámci poslaneckého mandátu, a to během jeho trvání ani po jeho skončení. Z této činnosti se poslanec zodpovídá před Sejmem a v případě, že porušil práva třetích osob, může být postaven před soud pouze se souhlasem Sejmu.

2. Ode dne vyhlášení výsledků voleb do dne ukončení jeho poslaneckého mandátu nemůže být poslanec trestně stíhán bez souhlasu Sejmu.

3. Trestní řízení zahájené proti dotyčné osobě před zvolením poslancem bude na žádost Sejmu pozastaveno do skončení jejího poslaneckého mandátu. V takovém případě se na stejnou dobu pozastaví i trvání promlčecí doby týkající se daného trestního řízení.

4. Poslanec může souhlasit s tím, že ponese trestní odpovědnost. V tomto případě se odstavce 2 a 3 nepoužijí.

5. Poslanec nemůže být bez souhlasu Sejmu zadržen ani zatčen, s výjimkou případů, kdy je přistižen při činu (in flagrante delicto) a kdy je jeho vazba nezbytná k zajištění řádného průběhu řízení. Každé takové zadržení musí být neprodleně oznámeno maršálkovi Sejmu, který může nařídit okamžité propuštění poslance.

6. Podrobné zásady a postupy pro trestní stíhání poslance stanoví zákon.

Čl. 296 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ze dne 6. června 1997 zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 1997, č. 88, položka 553, ve znění pozdějších předpisů

§ 1. Ten, kdo je vázán právním předpisem, rozhodnutím příslušného orgánu nebo smlouvou o výkonu správy majetku nebo hospodářské činnosti fyzické osoby, právnické osoby či organizační jednotky postrádající právní subjektivitu a způsobí přitom závažnou hospodářskou újmu z důvodu překročení svěřených pravomocí nebo z důvodu nesplnění povinností, bude potrestán odnětím svobody v délce tří měsíců až pěti let.

§ 3. Pokud pachatel trestného činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 způsobí hospodářskou újmu velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody v délce jednoho roku až 10 let.

Článek 586 zákona o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000 zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 2000, č. 94, položka 1037, ve znění pozdějších předpisů

Ten, kdo vykonává funkci člena představenstva společnosti nebo funkci likvidátora a nevyhlásí přitom úpadek obchodní společnosti, přestože jsou splněny zákonné podmínky jejího úpadku,

– bude odsouzen k pokutě, omezení svobody nebo odnětí svobody v délce až jednoho roku.

Čl. 77 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (konsolidovaný text zveřejněný ve sbírce zákonů z roku 2002, č. 76, položka 694), ve znění pozdějších předpisů,

Ten, kdo protiprávně umožní:

1)        nevedení účetnictví, vedení účetnictví v rozporu se zákonem nebo uvádění nepravdivých údajů v účetnictví,

2)        nevypracování finanční zprávy, vypracování této zprávy v rozporu se zákonem nebo zahrnutí nepravdivých údajů do této zprávy,

– bude odsouzen k pokutě, odnětí svobody v délce až dvou let nebo bude potrestán oběma způsoby.

III. OBECNÉ ÚVAHY A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by měla být žádost koszalinského okresního státního zástupce považována za žádost zbavit pana Liska imunity, aby mohl být trestně stíhán, jak to umožňuje čl. 105 odst. 2 polské ústavy.

Pokud jde o působnost článku 8 protokolu, je nutné poznamenat, že obvinění vznesená proti panu Liskovi se netýkají jeho názorů či hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu.

Pokud jde o článek 9, s ohledem na skutečnost, že obvinění vznesená proti panu Liskovi se týkají skutků spáchaných v Polsku, jehož občanem v inkriminované době byl, je jedinou uplatnitelnou částí článku ta, podle níž „v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové: a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu“.

V souladu se svým zavedeným postupem se může Evropský parlament rozhodnout ponechat některému ze svých poslanců imunitu v případě, že existuje podezření, že záměrem trestního stíhání je ohrozit politickou činnost poslance (fumus persecutionis). V této věci neexistují v tomto ohledu žádné jasné důkazy.

Na základě výše uvedených skutečností a dostupných dokumentů vyplývá, že pan Lisek by měl být zbaven imunity.

IV. ZÁVĚR

Na základě uvedených důvodů a podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti po zvážení důvodů pro a proti zbavení poslance imunity doporučuje, aby Evropský parlament zbavil Krzysztofa Liska poslanecké imunity.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

9

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Eva Lichtenberger