BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet

29.10.2010 - (2009/2244 (IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Eva Lichtenberger


Procedure : 2009/2244(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0301/2010
Indgivne tekster :
A7-0301/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet

(2009/2244 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning af 5. november 2009 fra den polske anklagemyndighed om ophævelse af Krzysztof Liseks immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 14. december 2009,

–   der har hørt Krzysztof Lisek, jf. forretningsordenens artikel 7, stk 3,

–   der henviser til artikel 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet til traktaterne,

–   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986[1],

–   der henviser til artikel 151 i Republikken Polens forfatning,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0000/2010),

A. der henviser til, at der er indledt en straffesag af den polske anklagemyndighed mod Krzysztof Lisek, medlem af Europa-Parlamentet, som er anklaget ved Koszalins straffedomstol i henhold til artikel 296, stk. 1 og 3, i straffeloven af 6. juni 1997 offentliggjort i lovtidende fra 1997, nr. 88, punkt. 553, som ændret, artikel 586 i lov om erhvervsvirksomheder af 15. september 2000 offentliggjort i lovtidende fra 2000, nr. 94, punkt 1037, som ændret, og artikel 77, stk. 1 og 2, i regnskabsloven af 29. september 1994 (den konsoliderede tekst er offentliggjort i Polens lovtidende fra 2002, nr. 76, punkt 694, som ændret),

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer under Parlamentets mødeperioder i henhold til artikel 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og til, at immuniteten ikke kan påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og ikke kan hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet,

C. der henviser til, at anklagerne mod Krzysztof Lisek ikke har forbindelse med synspunkter, han har tilkendegivet, eller stemmer, han har afgivet, under udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet,

D. der henviser til, at et medlem af det nationale parlament (Sejm) i henhold til artikel 105 i Republikken Polens forfatning ikke kan holdes strafferetligt ansvarlig uden Parlamentets samtykke,

E.  der henviser til, at det i artikel 105 endvidere er fastlagt, at et medlem af det nationale parlament i løbet af sin mandatperiode eller efter dettes udløb ikke kan stilles til ansvar for aktiviteter, der falder inden for rammerne af et medlems mandat,

F.  der henviser til, at Krzysztof Lisek i det væsentlige er anklaget for overtrædelser i forbindelse med sin forvaltning og regnskabsmæssige aktiviteter som bestyrelsesformand for den polske forening for ungdomskort i Gdańsk og Campus Sp. i en periode, inden han blev valgt til Europa-Parlamentet, og at de overtrædelser, som Krzysztof Lisek sigtes for, ikke har noget at gøre med hans aktiviteter som medlem af Europa-Parlamentet,

G. der henviser til, at der ikke er blevet forelagt noget klart bevis på, at der foreligger "fumus persecutionis",

H. der henviser til, at det derfor er passende at ophæve hans immunitet;

1.  vedtager at ophæve Krzysztof Liseks immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de relevante myndigheder i Republikken Polen.

  • [1]  Sag 101/63 Wagner mod Fohrmann and Krier, Sml. 1964, s. 195, og sag 149/85 Wybot mod Faure mlf, Sml.1986, s 2391.

BEGRUNDELSE

I. SAGSFREMSTILLING

På mødet den 14. december 2009 meddelte formanden i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, at han havde modtaget en skrivelse fra den polske anklagemyndighed den 5. november 2009 om ophævelse af EP-medlemmet Krzysztof Liseks parlamentariske immunitet.

Formanden henviste anmodningen til Udvalget om Retlige Anliggender i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2.

Den regionale anklagemyndighed i Koszalin har anmodet Europa-Parlamentet om at ophæve immuniteten for Krzysztof Lisek, der er genstand for en retssag i sagen Ds. 24/09.

Krzysztof Lisek er anklaget i den verserende retssag i Koszalins regionale straffedomstol i henhold til:

-     artikel 296, stk. 1 og 3, i straffeloven af 6. juni 1997 offentliggjort i lovtidende fra 1997, nr. 88, punkt. 553, som ændret;

-     artikel 586 i lov om erhvervsvirksomheder af 15. september 2000 offentliggjort i lovtidende fra 2000, nr. 94, punkt 1037, som ændret;

-     artikel 77, stk. 1 og 2, i regnskabsloven af 29. september 1994 (den konsoliderede tekst er offentliggjort i lovtidende fra 2002, nr. 76, punkt, 694, som ændret).

Sagen mod Krzysztof Lisek omfatter perioden fra i hvert fald den 31. december 2002 til den 31. oktober 2006, mens han var formand for bestyrelsen for den polske forening for ungdomskort i Gdańsk og som sådan ansvarlig for at forvalte foreningens økonomiske forhold og sikre dens økonomiske interesser, og hvor han tilsidesatte de forpligtelser, der påhvilede ham.

      I perioden fra den 10. februar 2005 til den 22. november 2005 indgav han ikke en konkursbegæring for selskabet CAMPUS Sp. i Iława , mens han var formand for selskabet, selv om selskabets gældsposter oversteg dets formue, hvormed betingelserne for at erklære selskabet konkurs var opfyldt.

      I perioden fra den 30. september 2004 til den 31. december 2005, mens han var formand for bestyrelsen for den polske forening for ungdomskort i Gdańsk, tillod han i strid med lovgivningen, at der blev angivet forkerte oplysninger i regnskaberne, årsberetningen, økonomirapporten og de yderligere informationer til økonomirapporten for den polske forening for ungdomskort for årene 2004 og 2005, idet han undlod at bogføre lån optaget af den polske forening for ungdomskort i regnskaberne og anføre dem i årsberetningen for 2004 eller 2005, økonomirapporten og de yderligere informationer til økonomirapporten for 2004 eller 2005.

II. LOVGIVNINGEN

(a) EU-retten

Artikel 8:

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9:

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a)        på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)        på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse

og retsforfølgning. De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Proceduren i Europa-Parlamentet er underlagt forretningsordenens artikel 6 og 7. De relevante bestemmelser har følgende ordlyd:

Artikel 6 - Ophævelse af immunitet:

1.        Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

2.        Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

(...)

Artikel 7 - Procedurer vedrørende immunitet:

1.        Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

2.        Udvalget fremsætter forslag til afgørelse, der blot skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3.        Udvalget kan anmode den pågældende myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Udvalget giver medlemmet mulighed for at blive hørt, og medlemmet kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som den pågældende måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

(...)

6.        I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 10 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

7         Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)"

(b) National lovgivning

Republikken Polens forfatning

Artikel 105 -

1. Et medlem kan ikke i løbet af sin mandatperiode eller efter dettes udløb retsforfølges for aktiviteter, der falder inden for rammerne for et medlems mandat. Med hensyn til sådanne aktiviteter kan et medlem kun stilles til ansvar over for Sejm og kan i tilfælde af, at tredjemands rettigheder er blevet krænket, kun retsforfølges med Sejms samtykke.

2. Fra tidspunktet for meddelelsen af valgresultatet til tidspunktet for mandatets ophør kan et medlem ikke strafforfølges uden Sejms samtykke.

3. En straffesag, som er indledt mod en person forud for den pågældendes valg til medlem af Sejm, skal på anmodning af Sejm stilles i bero, indtil mandatet ophører. I sådanne tilfælde forlænges forældelsesfristen for straffesager tilsvarende.

4. Et medlem kan indvilge i at lade sig strafforfølge. I et sådant tilfælde finder bestemmelserne I et sådant tilfælde finder bestemmelserne i stk. 2 og 3 ikke anvendelse.

5. Et medlem må ikke tilbageholdes eller arresteres uden Sejms samtykke bortset fra i tilfælde, hvor den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvor tilbageholdelse er nødvendig af hensyn til sagens gang. Enhver tilbageholdelse skal straks meddeles til Sejms formand, som derpå kan beordre, at medlemmet straks frigives.

6. De nærmere principper og procedurer for strafforfølgning af medlemmer fastlægges ved lov.

Artikel 296, stk. 1 og 3, i straffeloven af 6. juni 1997 offentliggjort i lovtidende fra 1997, nr. 88, punkt. 553, som ændret

1. den, der i henhold til lovgivning, afgørelse af et kompetent organ eller aftale er forpligtet til at forvalte ejendom eller økonomisk virksomhed for en fysisk eller juridisk person eller en organisatorisk enhed uden status som juridisk person, og som forårsager betydeligt økonomisk tab ved at overskride sine beføjelser eller ved ikke at opfylde sine forpligtelser, straffes med fængsel i mellem tre måneder og fem år.

3. Hvis gerningsmanden til den i stk. 1 og 2 anførte strafbare handling forårsager økonomisk tab i særlig stort omfang, straffes vedkommende med fængsel i mellem et til ti år.

Artikel 586 i lov om erhvervsvirksomheder af 15. september 2000 offentliggjort i lovtidende fra 2000, nr. 94, punkt 1037, som ændret

den, der som medlem af en virksomheds bestyrelse eller som likvidator undlader at erklære en erhvervsvirksomhed konkurs, selv om betingelser i henhold til lovgivning for at erklære virksomheden er opfyldt,

- straffes med bøde, frihedsbegrænsning eller fængsel i op til et år.

Artikel 77, stk. 1 og 2, i regnskabsloven af 29. september 1994 offentliggjort i lovtidende fra 2002, nr. 76, punkt. 694, som ændret.

den, der i strid med loven tillader:

1)        at der ikke føres regnskab, regnskaberne føres i strid med lovgivningen eller der angives falske oplysninger i regnskaberne,

2)        at der ikke udarbejdes en økonomirapport, økonomirapporten udarbejdes i strid med lovgivningen eller der angives falske oplysninger i en sådan rapport.

- straffes med bøde og/eller fængsel i op til to år.

III. GENERELLE OVERVEJELSER OG BEGRUNDELSE FOR FORSLAGET TIL AFGØRELSE

I lyset af ovenstående bør anmodningen fra den regionale anklagemyndighed i Koszalin betragtes som en anmodning til Europa-Parlamentet om at beslutte at ophæve Krzysztof Liseks immunitet, så han kan strafforfølges, således som artikel 105, stk. 2, i Polens forfatning giver mulighed for.

Hvad anvendelsen af artikel 8 i protokollen angår, bør det bemærkes, at de anklager, der rettes mod Krzysztof Lisek ikke har forbindelse med synspunkter eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet.

Eftersom anklagerne mod Krzysztof Lisek vedrører handlinger, der blev begået i Polen, hvor han var statsborger på det pågældende tidspunkt, er den eneste anvendelige del af artikel 9 den del, hvori anføres, at "under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne: a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling".

Europa-Parlamentet kan, idet det følger sin almindelige praksis, beslutte ikke at ophæve et af sine medlemmers immunitet, hvis der er mistanke om, at retsforfølgelsen var baseret på en hensigt om at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis). Der er ingen klare beviser herfor i denne sag.

På grundlag af denne redegørelse og de dokumenter, der er til rådighed, må det konkluderes, at Krzysztof Liseks immunitet bør ophæves.

IV. KONKLUSION

På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til artikel 6, stk. 2, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af medlemmets immunitet, anbefaler Retsudvalget at Parlamentet ophæver Krzysztof Liseks parlamentariske immunitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Eva Lichtenberger