Pranešimas - A7-0301/2010Pranešimas
A7-0301/2010

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Krzysztofo Liseko imunitetą

29.10.2010 - (2009/2244(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Eva Lichtenberger


Procedūra : 2009/2244(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0301/2010
Pateikti tekstai :
A7-0301/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Krzysztof Lisek imunitetą

(2009/2244(IMM))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Lenkijos teisėsaugos institucijos prašymą atšaukti Krzysztofo Liseko imunitetą, pateiktą 2009 m. lapkričio 5 d. ir paskelbtą 2009 m. gruodžio 14 d. plenariniame posėdyje,

–   išklausęs Krzysztofo Liseko paaiškinimus, pateiktus pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į prie Sutarčių pridėto Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus[1],

–   atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto išvadas (A7‑0000/2010),

A. kadangi Lenkijos teisėsaugos institucijos EP nariui Krzysztofui Lisekui iškėlė baudžiamąją bylą ir Košalino teismo nagrinėjamoje byloje Krzysztof Lisek kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus 1997 m. birželio 6 d. Baudžiamojo kodekso 296 straipsnio 1 ir 3 paragrafuose (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 1997 m., Nr. 88, 553 punktas su vėlesniais pakeitimais), 2000 m. rugsėjo 15 d. Įmonių kodekso 586 straipsnyje (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 2000 m., Nr. 94, 1037 punktas su vėlesniais pakeitimais), 1994 m. rugsėjo 29 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo (konsoliduotas tekstas) (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 2002 m., Nr. 76, 694 punktas su vėlesniais pakeitimais) 77 straipsnio 1 ir 2 dalyse,

B.  kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; kadangi imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą; kadangi tai negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą,

C. kadangi K. Lisekui pateikti kaltinimai nesusiję su jam einant Europos Parlamento nario pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu,

D. kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn,

E.  kadangi Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnyje taip pat numatyta, kad Seimo narys mandato galiojimo laikotarpiu ar šiam laikotarpiui pasibaigus negali būti patrauktas atsakomybėn už savo veiklą, kurią vykdė pagal Seimo nario mandatą,

F.  kadangi K. Lisekui pateikti kaltinimai iš esmės susiję su jo valdymo ir apskaitos tvarkymo veikla einant Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos valdybos pirmininko pareigas laikotarpiu, kai jis dar nebuvo išrinktas Europos Parlamento nariu; ir kadangi K. Lisekui pateikti kaltinimai nesusiję su jo Europos Parlamento nario veikla,

G. kadangi nėra įtikinamo pagrindo taikyti fumus persecutionis prielaidos,

H. kadangi dėl to reikėtų atšaukti jo imunitetą,

1.  nusprendžia atšaukti Krzysztofo Liseko imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto išvadas Lenkijos Respublikos kompetentingai institucijai .

  • [1]  Byla 101/63 A. Wagner prieš J. Fohrmann ir A. Krier, 1964 m. Rink. 195 p, ir byla 149/85 R. Wybot prieš E. Faure ir kt., 1986 m. Rink. 2391 p.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. FAKTAI

Per 2009 m. gruodžio 14 d. posėdį Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pranešė, kad jis gavo Lenkijos teisėsaugos institucijos 2009 m. lapkričio 5 d. laišką, kuriame prašoma atšaukti Krzysztofo Liseko parlamentinę neliečiamybę.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalį Pirmininkas perdavė prašymą Teisės reikalų komitetui.

Košalino apygardos prokuroras prašė Europos Parlamento atšaukti EP nario Krzysztofo Liseko, kuriam iškelta baudžiamoji byla Nr. V Ds 24/09, imunitetą.

Košalino teismo nagrinėjamoje byloje Krzysztof Lisek kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus:

-     1997 m. birželio 6 d. Baudžiamojo kodekso 296 straipsnio 1 ir 3 paragrafuose (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 1997 m., Nr. 88, 553 punktas su vėlesniais pakeitimais);

-     2000 m. rugsėjo 15 d. Įmonių kodekso 586 straipsnyje (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 2000 m., Nr. 94, 1037 punktas su vėlesniais pakeitimais);

-     1994 m. rugsėjo 29 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo (konsoliduotas tekstas) (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 2002 m., Nr. 76, 694 punktas su vėlesniais pakeitimais) 77 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Krzysztof Lisek kaltinamas tuo, kad laikotarpiu, trunkančiu mažiausiai nuo 2002 m. spalio 31 d. iki 2006 m. spalio 31 d., Gdanske, eidamas Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos pirmininko pareigas ir būdamas įgaliotas tvarkyti Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos turtinius reikalus bei apsaugoti jos turtinius interesus, neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų.

      Nuo 2005 m. vasario 10 d. iki 2005 m. lapkričio 22 d. Ilavoje, eidamas ribotos atsakomybės bendrovės CAMPUS (buveinė Ilavoje) valdybos pirmininko pareigas, nepateikė prašymo pripažinti bendrovę CAMPUS bankrutavusia, nors bendrovės įsipareigojimai viršijo jos turto vertę, o tai yra bendrovės likvidavimo pagrindas.

      Nuo 2004 m. rugsėjo 30 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. Gdanske, eidamas Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos Gdanske valdybos pirmininko pareigas, pažeisdamas įstatymus sudarė sąlygas, kad Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos 2004 m. ir 2005 m. apskaitos registruose ir metiniame balanse, finansinėje ataskaitoje bei finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte būtų pateikti neteisingi duomenys, t. y. 2004 m. bei 2005 m. apskaitos registruose nebuvo nurodytos ir šios asociacijos 2004 m. bei 2005 m. finansinėje ataskaitoje bei finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte nebuvo apskaitytos Lenkijos jaunimo kortelių asociacijos suteiktos paskolos.

II. TEISĖS NORMOS

a) Sąjungos teisė

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)        savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)        visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento taikoma procedūra numatyta Darbo tvarkos taisyklių 6 ir 7 straipsniuose. Aktualios šios nuostatos:

6 straipsnis. Imuniteto atšaukimas

1.        Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, pirmiausia siekia išlikti principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas.

2.        Kiekvienas valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos Parlamento pirmininkui pateiktas prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą yra paskelbiamas plenarinio posėdžio metu ir perduodamas atsakingam komitetui.

[...]

7 straipsnis. Su imunitetu susijusios procedūros

1.        Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti imunitetą ir privilegijas atsakingas komitetas nagrinėja nedelsdamas ir ta pačia tvarka, kuria jie buvo pateikti.

2.        Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti imunitetą ir privilegijas.

3.        Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar ginamas. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė duoti paaiškinimus. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius. Jam gali atstovauti kitas Europos Parlamento narys.

[...]

6.        Prašymo ginti privilegijas ir imunitetą atveju komitetas nustato, ar susidariusios aplinkybės yra administracinio pobūdžio ar kitokie Parlamento narių, vykstančių į posėdžių vietą ir iš jos, laisvą judėjimą ribojantys suvaržymai, ar su nuomonės pareiškimu ar balsavimu vykdant įgaliojimus susiję apribojimai, ar aplinkybės gali būti priskirtos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 10 straipsnyje numatytiems atvejams, nepriklausantiems nacionalinės teisės sričiai, ir pateikia atitinkamai institucijai pasiūlymą padaryti reikiamas išvadas.

7         Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

[...]"

b) Nacionalinė teisė

Lenkijos Respublikos Konstitucija

105 straipsnis.

1. Seimo narys mandato galiojimo laikotarpiu ar šiam laikotarpiui pasibaigus negali būti patrauktas atsakomybėn už savo veiklą, kurią vykdė pagal Seimo nario mandatą. Už tokią veiklą Seimo narys atsako tik Seimui, o jei jis pažeidė trečiųjų asmenų teises, baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik gavus Seimo sutikimą.

2. Nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos iki mandato galiojimo laikotarpio pabaigos be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

3. Seimo prašymu baudžiamoji byla, iškelta asmeniui prieš tai, kai jis buvo išrinktas į Seimo narius, sustabdoma, kol pasibaigs mandato galiojimo laikotarpis. Tokiu atveju mandato galiojimo laikotarpiu taip pat sustabdomas senaties termino skaičiavimas.

4. Seimo narys gali išreikšti sutikimą, kad būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tokiu atveju 2 ir 3 dalių nuostatos netaikomos.

5. Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti suimamas, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas darantis nusikaltimą ir kai tai būtina padaryti, norint užtikrinti tinkamą proceso eigą. Apie suėmimą nedelsiant pranešama Seimo pirmininkui, kuris gali pareikalauti tuoj pat paleisti Seimo narį.

6. Seimo narių traukimo baudžiamojon atsakomybėn principus ir išsamią tvarką reglamentuoja įstatymas.

1997 m. birželio 6 d. Baudžiamojo kodekso 296 straipsnio 1 ir 3 paragrafai (Lenkijos valstybės žinios: Dz. U. 1997 m., Nr. 88, 553 punktas su vėlesniais pakeitimais)

§1. Tas, kuris, įstatymų numatyta tvarka, kompetentingos institucijos sprendimu ar sutartimi būdamas įgaliotas tvarkyti fizinio ar juridinio asmens arba juridinio asmens statuso neturinčio organizacinio vieneto turtinius reikalus ar vykdyti jo ūkinę veiklą, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar neįvykdė prisiimto įsipareigojimo ir dėl to padarė minėtajam asmeniui ar organizaciniam vienetui didelės turtinės žalos,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trijų mėnesių iki penkerių metų.

§3. Jeigu 1 arba 2 paragrafe numatytą veiką padaręs asmuo padarė didelės turtinės žalos,

jis baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienų iki dešimties metų.

2000 m. rugsėjo 15 d. Įmonių kodekso 586 straipsnis (Lenkijos valstybės žinios: Dz.U. 2000 m., Nr. 94, 1037 punktas su vėlesniais pakeitimais)

Tas, kuris būdamas įmonės valdybos narys ar likvidatorius nepateikė prašymo pripažinti įmonę bankrutavusia, nors pagal galiojančias nuostatas buvo atsiradęs įmonės likvidavimo pagrindas,

baudžiamas bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki vienų metų.

1994 m. rugsėjo 29 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo (konsoliduotas tekstas) (Lenkijos valstybės žinios: Dz. U. 2002 m., Nr. 76, 694 punktas su vėlesniais pakeitimais) 77 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tas, kuris pažeisdamas įstatymus sudarė sąlygas, kad

1)        apskaitos registrai būtų netvarkomi, netinkamai tvarkomi arba šiuose registruose būtų pateikti neteisingi duomenys,

2)        finansinės deklaracijos nebūtų pateiktos, netinkamai pateiktos arba į jas būtų įrašyti neteisingi duomenys,

baudžiamas bauda ir (arba) laisvės atėmimu iki dviejų metų.

III. BENDROSIOS PASTABOS IR SIŪLOMO SPRENDIMO PAGRINDIMAS

Atsižvelgiant į minėtuosius faktus, Košalino apygardos prokuroro prašymą reikėtų nagrinėti kaip prašymą priimti Europos Parlamento sprendimą atšaukti K. Liseko imunitetą, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kaip numatyta Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalyje.

Kalbant apie Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnio taikymą, pasakytina, kad K. Lisekui pateikti kaltinimai nesusiję su einant Europos Parlamento nario pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu.

Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio atveju pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog K. Lisekui iškelti kaltinimai susiję su veikomis, įvykdytomis Lenkijos Respublikoje, kurios pilietybę visą byloje minimą laikotarpį turėjo ir turi minėtasis asmuo, taikoma tik ši straipsnio dalis: „Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi: a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams“.

Remdamasis nusistovėjusia praktika, Europos Parlamentas galėtų nuspręsti neatšaukti vieno iš savo narių imuniteto, jei įtariama, kad byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario veiklai (fumus persecutionis). Šioje byloje aiškių tokių aplinkybių įrodymų nėra.

Remiantis pirmiau išvardytais ir turimais dokumentais, darytina išvada, kad reikėtų atšaukti K. Liseko parlamentinį imunitetą.

IV. IŠVADA

Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus dėl to, ar derėtų pritarti ar nepritarti Parlamento nario imuniteto atšaukimui, ir rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Krzysztofo Liseko parlamentinį imunitetą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

9

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger