Procedūra : 2009/2244(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0301/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0301/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2010 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0392

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 93k
29.10.2010
PE 448.847v03-00 A7-0301/2010

par pieprasījumu atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti

(2009/2244(IMM))

Juridiskā komiteja

Referente: Eva Lichtenberger

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti

(2009/2244(IMM))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Krzysztof Lisek deputāta imunitātes atcelšanas pieprasījumu, ko Polijas tiesībsargājošās iestādes nosūtījušas 2009. gada 5. novembrī un kas paziņots 2009. gada 14. decembra plenārsēdē,

–   pēc Krzysztof Lisek uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Līgumiem pievienotā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 8. un 9. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12. maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus(1),

–   ņemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 151. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7‑0000/2010),

A. tā kā pret Eiropas Parlamenta deputātu Krzysztof Lisek Polijas tiesu iestādēs ir uzsākta kriminālvajāšana, izvirzot K.Lisek apsūdzības saskaņā ar 296. panta 1. un 3. punktu 1997. gada 6. jūnija Kriminālkodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 1997. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 88, 533. iedaļa), saskaņā ar 586. pantu 2000. gada 15. septembra Komercsabiedrību kodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 2000. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 95, 1037. iedaļa) un saskaņā ar 77. panta 1. un 2. punktu 1994. gada 29. septembra Grāmatvedības uzskaites aktā ar attiecīgajiem grozījumiem (konsolidētais teksts publicēts 2002. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 76, 694. iedaļa)un nododot lietu Košalinas krimināltiesai;

B.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta sesiju laikā tā deputātiem savas valsts teritorijā ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem; tā kā, ja deputātu aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā kā tas neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no Parlamenta deputātiem atņemt imunitāti;

C. tā kā K. Lisek izvirzītās apsūdzības nav saistītas ar viņa pausto viedokli vai balsojumu, ko viņš veic, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus;

D. tā kā saskaņā ar Polijas Republikas Konstitūcijas 105. pantu Polijas valsts parlamenta (Sejma) deputātu bez šā parlamenta piekrišanas nevar saukt pie kriminālatbildības;

E.  tā kā 105. pants turklāt arī paredz, ka valsts parlamenta deputāts nav atbildīgs par darbībām, kas saistītas ar deputāta pilnvaru darbības jomu, ne pilnvaru darbības laikā, ne arī pēc tam, kad pilnvaru termiņš ir pagājis;

F.  tā kā K.Lisek galvenokārt tiek apsūdzēts par nodarījumiem, kas ir saistīti viņa darbībām vadības un uzskaites jomā, kuras viņš veicis, būdams Polijas Jauniešu karšu asociācijas un sabiedrības „CAMPUS” valdes priekšsēdētājs laikposmā pirms viņa ievēlēšanas Eiropas Parlamentā, un tā kā nodarījumi, kuros K.Lisek tiek apsūdzēts, nekādi nav saistīti ar viņa Eiropas Parlamenta deputāta darbībām;

G. tā kā nav iegūti nekādi pārliecinoši pierādījumi par jebkādu tendenciozu vajāšanu (fumus persecutionis);

H. tā kā nav nekādu šķēršļu viņa imunitātes atcelšanai,

1.  nolemj atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu Polijas Republikas attiecīgajai iestādei.

(1)

Lieta 101/63 Wagner/Fohrmann un Krier, Recueil, 1964., 195. lpp., kā arī lieta 149/85 Wybot/Faure un citi, Recueil, 1986., 2391. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. LIETAS APSTĀKĻI

Sanāksmē, kas notika 2009. gada 14. decembrī, priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu, paziņoja, ka ir saņemta Polijas tiesībsargājošo iestāžu 2009. gada 5. novembrī nosūtīta vēstule, kurā ir pieprasīts atcelt deputāta Krzysztof Lisek imunitāti.

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu šo pieprasījumu ir nodevis Juridiskajai komitejai.

Košalinas rajona prokurors lūdzis Eiropas Parlamentu atcelt deputāta Krzysztof Lisek imunitāti, pret kuru celta apsūdzība lietā Nr. V Ds 24/09.

Krzysztof Lisek tiek apsūdzēts nodarījumos, nododot lietu izskatīšanai Košalinas krimināltiesai, saskaņā ar:

-     296. panta 1. un 3. punktu 1997. gada 6. jūnija Kriminālkodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 1997. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 88, 533. iedaļa),

-     saskaņā ar 586. pantu 2000. gada 15. septembra Komercsabiedrību kodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 2000. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 95, 1037. iedaļa),

-     77. panta 1. un 2. punktu 1994. gada 29. septembra Grāmatvedības uzskaites aktā ar attiecīgajiem grozījumiem (konsolidētais teksts publicēts 2002. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 76, 694. iedaļa).

Lietas būtība, kurā Krzysztof Lisek tiek apsūdzēts, ir tāda, ka laika periodā vismaz no 2002. gada 31. decembrim līdz 2006. gada 31. oktobrim, pildot Polijas Jauniešu karšu asociācijas valdes priekšsēdētāja pienākumus, un šī iemesla dēļ pārvaldot minētās asociācijas mantu, kā arī, lai nodrošinātu tās finansiālās intereses, nav pienācīgi pildījis šos savus pienākumus.

      Laikposmā no 2005. gada 10. februāra līdz 22. novembrim Ilavā, būdams valdes priekšsēdētājs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CAMPUS”, neierosināja sabiedrības „CAMPUS” maksātnespējas procedūru, kaut gan sabiedrības saistības pārsniedza tās aktīvu vērtību un tādējādi tās situācija atbilda nosacījumiem maksātnespējas izsludināšanai.

      Laikposmā no 2004. gada 30. septembra līdz 2005. gada 31. decembrim Gdaņskā, pildot Polijas Jauniešu kašu asociācijas Gdaņskā valdes priekšsēdētāja pienākumus, pārkāpa likuma prasības un pieļāva, ka Polijas Jauniešu karšu asociācijas iesniegtajos pārskatos un gada bilancē, finanšu pārskatos un finanšu pārskatu paskaidrojumos par 2004. un 2005. gadu, tika iekļauti nepareizi dati, kā arī 2004. un 2005. gada bilancē, 2004. un 2005. gada finanšu pārskatos un finanšu pārskatu paskaidrojumos netika iegrāmatoti un iekļauti Polijas Jauniešu karšu asociācijas piešķirtie aizdevumi.

II. TIESĪBU AKTI

a) Savienības tiesību akti

8. pants.

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus nevar aizturēt vai uzsākt pret viņiem tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus.

9. pants

Eiropas Parlamenta sesijās deputātiem ir:

a.        savā valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

b.        visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Tāpat arī deputātiem piemēro imunitāti, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Ja deputātu aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viņš nevar atsaukties uz imunitāti, un tā neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības kādam no tā deputātiem atņemt imunitāti.

Procedūra Eiropas Parlamentā tiek īstenota atbilstoši Reglamenta 6. un 7. pantam. Attiecīgie noteikumi ir šādi:

6. pants — Imunitātes atcelšana

1.        Īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz privilēģijām un imunitāti, Parlamenta mērķis ir pirmām kārtām saglabāt savu demokrātiskas likumdevējas asamblejas integritāti un nodrošināt deputātu neatkarību, viņiem veicot savus pienākumus.

2.        Pieprasījumus, ko dalībvalsts kompetentā varas iestāde nosūtījusi priekšsēdētājam attiecībā uz deputāta imunitātes atcelšanu, paziņo Parlamentā un nodod atbildīgajai komitejai.

(...)

7. pants — Ar imunitāti saistītās procedūras

1.        Atbildīgā komiteja nekavējoties un iesniegšanas secībā izskata pieprasījumus atcelt vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas.

2.        Atbildīgā komiteja iesniedz pamatota lēmuma priekšlikumu, kurā ir tikai ieteikums pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atcelt imunitāti vai aizstāvēt imunitāti un privilēģijas.

3.        Komiteja var pieprasīt, lai attiecīgā iestāde tai iesniedz visu informāciju un skaidrojumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai izlemtu par imunitātes atcelšanu vai aizstāvēšanu. Attiecīgajam deputātam dod iespēju sniegt paskaidrojumus, un viņš var iesniegt tik daudz dokumentu vai cita veida rakstisku apliecinājumu, cik viņš uzskata par vajadzīgu. Viņu var pārstāvēt cits deputāts.

(...)

6.        Privilēģiju vai imunitātes aizstāvēšanas gadījumos komiteja precizē, vai šie apstākļi rada administratīva vai citāda veida šķēršļus deputāta pārvietošanās brīvībai, viņam ierodoties Parlamenta sanāksmju vietā vai to atstājot, vai deputāta viedokļa paušanai vai balsošanai savu pienākumu pildīšanas laikā, vai arī tie ir pielīdzināmi Protokola par privilēģijām un imunitāti 10. panta aspektiem, ko nenosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, un iesniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumu izdarīt vajadzīgos secinājumus.

7         Komiteja var sniegt pamatotu atzinumu par attiecīgās iestādes kompetenci un par pieprasījuma pieņemamību, taču tā nekādā gadījumā neizsakās par deputāta vainīgumu vai nevainīgumu un par to, vai ir nepieciešama kriminālvajāšana par uzskatiem vai darbībām, kas deputātam piedēvēti, pat tad ne, ja pieprasījuma izskatīšana ļauj komitejai iegūt detalizētas ziņas par lietas materiāliem.

(...)"

b) valsts tiesību akti

Polijas Republikas Konstitūcija

105. pants

1. Deputātu nesauc pie atbildības par darbībām, kas saistītas ar deputāta pilnvaru darbības jomu, ne pilnvaru darbības laikā, ne arī pēc tam, kad pilnvaru termiņš ir pagājis. Par šādām darbībām deputāts ir atbildīgs vienīgi Sejmam, un ja viņš ir aizskāris trešo pušu tiesības, viņu var saukt pie atbildības tiesā vienīgi ar Sejma piekrišanu.

2. Sākot no dienas, kad tiek paziņoti vēlēšanu rezultāti līdz dienai, kad deputāta pilnvaras izbeidzas, deputātu nevar saukt pie kriminālatbildības bez Sejma piekrišanas.

3. Krimināllietas, kas ierosinātas pret personu pirms dienas, kad tā ievēlēta par deputātu, pēc Sejma pieprasījuma tiek apturētas līdz laikam, kamēr izbeidzas deputāta pilnvaras. Šādā gadījumā kriminālvajāšanas noilguma termiņš uz atbilstošu laiku tiek pārtraukts.

4. Deputāts var piekrist kriminālvajāšanas uzsākšanai pret viņu. Šajā gadījumā 2. un 3. punkta noteikumi netiek piemēroti.

5. Deputātu bez Sejma piekrišanas nevar ne aizturēt, ne apcietināt, izņemot gadījumus, ja viņš tiek pārsteigts nodarījuma veikšanas laikā un viņa aizturēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pienācīgu izmeklēšanas norisi. Par aizturēšanu nekavējoties paziņo Sejma priekšsēdētājam, kurš var dot rīkojumu par tūlītēju deputāta atbrīvošanu.

6. Sīki izstrādātus principus un procedūras kriminālvajāšanas uzsākšanai pret deputātiem paredz parlamenta reglamentā.

296. panta 1. un 3. punkts 1997. gada 6. jūnija Kriminālkodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 1997. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 88, 533. iedaļa)

1. Par likumā, kompetentas iestādes lēmumā vai līgumā piešķirto pilnvaru pārkāpšanu vai pienākumu nepildīšanu pārvaldīt īpašumu vai uzņēmējdarbību fiziskas personas, juridiskas personas vai tādas organizatoriskas struktūrvienības interesēs, kurai nav juridiskas personas statuss, interesēs, kā rezultātā nodarīts ievērojams saimniecisks kaitējums, soda ar ieslodzījumu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem.

3. Par 1. vai 2. punktā minēto nodarījumu, kas radījis saimniecisku kaitējumu lielos apmēros, soda ar ieslodzījumu uz laiku no viena līdz 10 gadiem.

586. pants 2000. gada 15. septembra Komercsabiedrību kodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 2000. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 95, 1037. iedaļa)

Par tirdzniecības sabiedrības maksātnespējas neizsludināšanu, strādājot par sabiedrības valdes locekli vai par likvidatoru, neskatoties uz to, ka pastāv likumā paredzētie nosacījumi, kas liecina par sabiedrības maksātnespēju,

soda ar naudas sodu, brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu uz laiku līdz vienam gadam.

77. pants 1. un 2. punktu 1994. gada 29. septembra Grāmatvedības uzskaites aktā ar attiecīgajiem grozījumiem (konsolidētais teksts publicēts 2002. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 76, 694. iedaļa)

Par pieļaušanu pretēji likuma prasībām, ka:

1)        netiek veikta uzskaite vai ka tā tiek veikta veidā, kas ir pretrunā likumam, vai ka grāmatvedības dokumentos tiek iekļauti nepareizi dati,

2)        netiek sagatavots finanšu pārskats vai tas tiek sagatavots veidā, kas ir pretrunā likumam, vai ka šādā pārskatā tiek iekļauti nepareizi dati,

– soda ar naudas sodu vai ieslodzījumu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar abiem soda veidiem.

III. VISPĀRĪGI APSVĒRUMI UN IEROSINĀTĀ LĒMUMA PAMATOJUMS

Ievērojot iepriekšminēto, Košalinas rajona prokurora pieprasījums jāizskata kā lūgums Eiropas Parlamentam pieņemt lēmumu par imunitātes atcelšanu K.Lisek, lai viņu varētu saukt pie kriminālatbildības, kā tas iespējams saskaņā ar Polijas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu.

Ciktāl runa ir par Protokola 8. panta piemērošanu, būtu jānorāda, ka pret K. Lisek izvirzītās apsūdzības nav saistītas ar viņa pausto viedokli vai balsojumu, ko viņš veic, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus.

Kas attiecas uz 9. pantu, ņemot vērā to, ka nodarījumi, saistībā ar kuriem pret K. Lisek celta apsūdzība, ir izdarīti Polijā, kuras pilsonis viņš bija attiecīgajā laika periodā, vienīgā iespējami piemērojamā šā panta daļa varētu būt tā, saskaņā ar kuru „Eiropas Parlamenta sesijās deputātiem ir: a) savā valstī – imunitāte, ko piešķir viņu valsts parlamenta deputātiem”.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta iedibinātajai praksei, tas var pieņemt lēmumu neatcelt kāda deputāta imunitāti, ja ir aizdomas, ka kriminālvajāšanas pamatā ir nodoms kaitēt deputāta politiskajai darbībai (fumus persecutionis). Tomēr šajā gadījumā nav skaidru pierādījumu, ka būtu tāds nolūks.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pieejamos dokumentus, jāsecina, ka Krzysztof Lisek deputāta imunitāte būtu jāatceļ.

IV. SECINĀJUMS

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem un Reglamenta 6. panta 2. punktu, pēc tam, kad ir apsvērti visi argumenti „par” un „pret” deputāta imunitātes atcelšanu, Juridiskā komiteja ierosina, ka Eiropas Parlamentam būtu jāatceļ Krzysztof Lisek parlamentārā imunitāte.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

9

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Eva Lichtenberger

Juridisks paziņojums - Privātuma politika