SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Krzysztofa Liseka

29.10.2010 - (2009/2244(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger


Postup : 2009/2244(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0301/2010
Predkladané texty :
A7-0301/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Krzysztofa Liseka

(2009/2244(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Krzysztofa Liseka, ktorú podali poľské súdne orgány 5. novembra 2009 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 14. decembra 2009,

–   po vypočutí Krzysztofa Liseka v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie priloženého k zmluvám,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986[1],

–   so zreteľom na článok 151 ústavy Poľskej republiky,

–   so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7‑0301/2010),

A. keďže poľské justičné orgány začali trestné konanie voči Krzysztofovi Lisekovi, poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý čelí obvineniu z trestného činu podľa článku 296 ods. 1 a 3 trestného zákonníka zo 6. júna 1997 uverejneného v zbierke zákonov z roku 1997, č. 88, bod 553 v znení zmien a doplnení; článku 586 zákona o obchodných spoločnostiach z 15. septembra 2000 uverejneného v zbierke zákonov z roku 2000, č. 94, bod 1037 v znení zmien a doplnení; článku 77 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (konsolidovaná verzia uverejnená v zbierke zákonov z roku 2002, č. 76, bod 694 v znení zmien a doplnení),

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci počas zasadnutia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu; keďže imunity sa nemožno dovolávať, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu; a keďže to nebráni Európskemu parlamentu, aby uplatnil svoje právo zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov;

C. keďže obvinenia vznesené voči pánovi Lisekovi sa netýkajú vyjadrených názorov alebo hlasovaní počas jeho výkonu funkcie poslanca Európskeho parlamentu,

D. keďže podľa článku 105 Ústavy Poľskej republiky nemôže byť poslanec národného parlamentu (Sejmu) trestne stíhaný bez súhlasu parlamentu,

E.  keďže v článku 105 sa ďalej uvádza, že poslanec národného parlamentu nie je trestne zodpovedný za činnosti vykonávané v rámci poslaneckého mandátu ani počas jeho trvania, ani po jeho skončení,

F.  keďže pán Lisek je v zásade obvinený z trestných činov týkajúcich sa jeho manažérskej a účtovníckej činnosti vo funkcii predsedu správnej rady poľského združenia Karty mládeže a spoločnosti Campus Sp. v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu; a keďže obvinenia vznesené proti pánovi Lisekovi nemajú nič spoločné s činnosťou poslanca Európskeho parlamentu,

G. keďže neboli uvedené žiadne pádne dôkazy o existencii fumus persecutionis,

H. keďže je preto vhodné zbaviť ho imunity,

1.  zbavuje Krzysztofa Liseka imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky.

  • [1]  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195 a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. SKUTOČNOSTI

Na schôdzi, ktorá sa konala 14. decembra 2009, predseda v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku oznámil, že 5. novembra 2009 prijal list od poľských justičných orgánov, v ktorom žiadajú o zbavenie poslaneckej imunity pána Krzysztofa Liseka.

Predseda postúpil žiadosť Výboru pre právne veci v zmysle článku 6 ods. 2.

Okresný prokurátor v Kozsaline požiadal Európsky parlament o zbavenie imunity poslanca Krzysztofa Liseka, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie vo veci V Ds 24/09.

Krzysztof Lisek je v konaní prebiehajúcom na koszalinskom súde obvinený z trestných činov (porušení zákona) podľa:

-     článku 296 ods. 1 a 3 trestného zákonníka zo 6. júna 1997 uverejneného v zbierke zákonov z roku 1997, č. 88, bod 553 v znení zmien a doplnení;

-     článku 586 zákona o obchodných spoločnostiach z 15. septembra 2000 uverejneného v zbierke zákonov z roku 2000, č. 94, bod 1037 v znení zmien a doplnení;

-     článku 77 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (konsolidované znenie uverejnené v zbierke zákonov 2002, č. 76, bod 694 v znení zmien a doplnení).

Prípad Krzysztofa Liseka spočíva v tom, že v Gdansku v období minimálne od 31. decembra 2002 do 31. októbra 2006, počas ktorého pôsobil ako predseda poľského združenia Karty mládeže a bol zodpovedný za správu hmotného majetku uvedeného združenia a za ochranu jeho materiálnych záujmov, porušil povinnosti, ktorými bol poverený.

      V období od 10. februára 2005 do 22. novembra 2005, počas ktorého pôsobil v Iławe ako predseda spoločnosti Campus Sp., nevyhlásil konkurz spoločnosti Campus Sp. napriek skutočnosti, že dlhy spoločnosti prekračovali hodnotu jej aktív, čím sa spĺňali podmienky na vyhlásenie konkurzu.

      V období od 30. septembra 2004 do 31. decembra 2005, počas ktorého pôsobil v Gdansku ako predseda poľského združenia Karty mládeže, nezákonne umožnil uvedenie nepresných informácií do účtovných záznamov, výročnej súvahy, finančnej správy a doplňujúcich údajov poľského združenia Karty mládeže za roky 2004 a 2005, a to tak, že v účtovných dokumentoch neuviedol alebo do výročnej súvahy za roky 2004 a 2005 ani do finančnej správy, ani do doplnkových údajov za roky 2004 a 2005 nezahrnul pôžičky poľského združenia Karty mládeže.

II. PRÁVNE PREDPISY

a) Právne predpisy Únie

Článok 8:

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú vyšetrovaniu, zadržaniu ani súdnemu konaniu v súvislosti so stanoviskami vyjadrenými pri výkone ich povinností alebo v súvislosti so spôsobom hlasovania pri výkone ich povinností.

Článok 9:

Počas zasadnutí Európskeho parlamentu jeho členovia požívajú:

a.        na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b.        na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto jeho zasadnutia a pri návrate z neho.

Imunity sa nemožno dovolávať, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu; imunita zároveň nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Postup v Európskom parlamente upravujú články 6 a 7 rokovacieho poriadku. Príslušné ustanovenia znejú takto:

Článok 6 – Zbavenie imunity

1.        Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností.

2.        Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity predložená predsedovi príslušným orgánom členského štátu sa oznámi v pléne a pridelí príslušnému výboru.

(...)

Článok 7 – Imunitné konanie

1.        Príslušný výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu imunity a výsad.

2.        Príslušný výbor pripraví návrh rozhodnutia, v ktorom iba odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu imunity a výsad.

3.        Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií a vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý; Môže predložiť všetky dokumenty a iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité. Môže sa nechať zastupovať iným poslancom.

(...)

6.        V prípadoch týkajúcich sa ochrany imunity a výsad príslušný výbor spresní, či ide o administratívne alebo iné obmedzenia voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo o vyjadrenie názoru alebo hlasovanie pri výkone poslaneckého mandátu, prípadne, či sa na okolnosti vzťahuje článok 10 protokolu o výsadách a imunitách, a teda nepodliehajú vnútroštátnemu právu. Výbor pripraví návrh, ktorým vyzve príslušný orgán, aby vyvodil potrebné závery.

7         Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a činy pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu. (...)“

(...)’

b) Vnútroštátne právne predpisy

Ústava Poľskej republiky

Článok 105

1. Poslanca nemožno brať na zodpovednosť za činnosti vykonávané v rámci poslaneckého mandátu ani počas jeho trvania, ani po jeho skončení. Za takéto činnosti poslanec zodpovedá výlučne pred Sejmom a prípade porušenia práv tretích osôb môže byť braný na súdnu zodpovednosť iba so súhlasom Sejmu.

2. Odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb až do dňa skončenia mandátu poslanec nemôže byť braný na trestnú zodpovednosť bez súhlasu Sejmu.

3. Trestné konanie, ktoré sa voči osobe začalo pred dňom jej zvolenia za poslanca, sa môže na žiadosť Sejmu pozastaviť dovtedy, keď sa skončí jeho mandát. V takomto prípade sa nariadenie o obmedzení v súvislosti s trestným konaním rozšíri na rovnaké obdobie.

4. Poslanec môže súhlasiť s tým, že bude niesť trestnú zodpovednosť. V takom prípade sa nebudú uplatňovať odseky 2 a 3.

5. Poslanec nemôže byť zadržaný ani uväznený bez súhlasu Sejmu s výnimkou prípadov, keď bol pristihnutý pri čine a keď je jeho zadržanie nevyhnutné na zaručenie riadneho pokračovania konania. Každé takéto zadržanie sa bezodkladne oznamuje maršálkovi Sejmu, ktorý môže nariadiť okamžité prepustenie zadržaného poslanca.

6. Podrobné zásady, ako aj spôsob stanovenia trestnej zodpovednosti poslancov konkretizuje zákon.

Článok 296 ods. 1 a 3 trestného zákonníka zo 6. júna 1997 uverejnenom v zbierke zákonov z roku 1997, č. 88, bod 553 v znení zmien a doplnení

1. Osobe, ktorej plynie povinnosť zo zákona, z rozhodnutia príslušného orgánu alebo zo zmluvy o výkone správy majetku alebo hospodárskej činnosti fyzickej osoby, právnickej osoby alebo organizačného oddelenia bez právnej subjektivity, spôsobí závažnú hospodársku ujmu z dôvodu prekročenia právomocí, ktoré mu boli zverené, alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností, bude potrestaný odňatím slobody v dĺžke 3 mesiacov až 5 rokov.

3. Ak páchateľ trestného činu uvedeného v odseku 1 alebo 2 spôsobí hospodársku ujmu veľkého rozsahu, bude potrestaný odňatím slobody v dĺžke jedného roku až 10 rokov.

Článok 586 zákona o obchodných spoločnostiach z 15. septembra 2000 uverejnený v zbierke zákonov z roku 2000, č. 94, bod 1037 v znení zmien a doplnení

Osobe, ktorá vykonáva funkciu člena predstavenstva spoločnosti alebo funkciu likvidátora a nevyhlási konkurz obchodnej spoločnosti napriek tomu, že boli splnené zákonné podmienky na vyhlásenie konkurzu spoločnosti,

— bude uložený finančný trest, trest obmedzenia slobody alebo trest odňatia slobody v dĺžke až jedného roku.

Článok 77 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (konsolidované znenie uverejnené v zbierke zákonov z roku 2002, č. 76, bod 694 v znení zmien a doplnení)

Osobe, ktorá protiprávne umožní:

1)        nevedenie účtovníctva, vedenie účtovníctva spôsobom odporujúcim zákonu alebo uvádzanie nepravdivých údajov v účtovníctve,

2)        nevypracovanie finančnej správy, vypracovanie finančnej správy spôsobom odporujúcim zákonu alebo uvádzanie nepravdivých údajov do tejto správy

- bude uložený peňažný trest, trest odňatia slobody v dĺžke až dvoch rokov, prípadne oba tresty.

III. VŠEOBECNÉ ÚVAHY A ODÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTIA

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by sa malo k žiadosti okresného prokurátora v Koszaline pristupovať ako k žiadosti o rozhodnutie Európskeho parlamentu zbaviť pána Liseka imunity, aby mohol byť trestne stíhaný, ako to umožňuje článok 105 ods. 2 poľskej ústavy.

Pokiaľ ide o uplatniteľnosť článku 8 protokolu, malo by sa pripomenúť, že obvinenia voči pánovi Lisekovi sa netýkajú vyslovených názorov alebo uskutočnených hlasovaní počas jeho výkonu funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

Čo sa týka článku 9, vzhľadom na to, že obvinenia vznesené proti pánu Lisekovi sa týkajú skutkov spáchaných v Poľsku, ktorého bol v danom čase štátnym príslušníkom, jedinou uplatniteľnou časťou je tá, podľa ktorej „počas zasadnutia členovia Európskeho parlamentu požívajú: a) na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu“.

Európsky parlament by na základe zaužívanej praxe mohol rozhodnúť, že zachová imunitu jedného zo svojich poslancov, ak existuje podozrenie, že vyšetrovanie je založené na úmysle poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis). V tejto súvislosti však v danom prípade nie sú žiadne jasné dôkazy.

Uvedené dostupné dokumenty nevyhnutne vedú k záveru, že pána Liseka treba zbaviť poslaneckej imunity.

IV. ZÁVER

Na základe uvedených skutočností a podľa článku 6 ods. 2 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci po posúdení dôvodov na zbavenie poslaneckej imunity a proti nemu odporúča, aby Európsky parlament zbavil Krzysztofa Liseka poslaneckej imunity.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger