ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

4.11.2010 - (11038/2010 – C7‑0266/2010 – 2008/0142(COD)) - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Françoise Grossetête


Διαδικασία : 2008/0142(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0307/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0307/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

(11038/2010 – C7‑0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11038/2010 – C7‑0266/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0414),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0257/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 114 της Συνθήκης ΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7‑0307/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(3a). Εντός του γενικού αυτού πλαισίου, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διατηρούν την ευθύνη για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικής και ποσοτικά επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταργούν τα δικά τους συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διότι αυτή παρέχεται επίσης σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει στους ασθενείς να επιλέγουν οι ίδιοι τον τόπο στον οποίο θα λάβουν υγειονομική περίθαλψη και δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την υιοθέτηση πολιτικών που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ενθαρρύνουν τους ασθενείς να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία  2

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(5a) Η παρούσα οδηγία σέβεται και δεν περιορίζει την ελευθερία κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει τον τύπο υγειονομικής περίθαλψης που θεωρεί κατάλληλο. Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να υπονομεύει τις θεμελιώδεις δεοντολογικές επιλογές κρατών μελών.

(Γενική παρατήρηση που αφορά όλες τις τροπολογίες: επειδή σχεδόν όλες οι τροπολογίες ανακλούν τη διατύπωση, κατ' αναλογία, της θέσης του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση (βλ. ΕΕ 184, 8.7.2010, σ. 368) παρεμβάλλονται κάτω από τις τροπολογίες παραπομπές στις σχετικές αιτιολογικές σκέψεις και διατάξεις).

(Αιτιολογική σκέψη 6 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία              3

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της περίθαλψης, έχουν ήδη κριθεί από το Δικαστήριο. Επειδή η υγειονομική περίθαλψη εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά , τα θέματα αυτά προέχει να ρυθμιστούν με ειδική ενωσιακή νομοθετική πράξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων.

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της περίθαλψης, έχουν ήδη κριθεί από το Δικαστήριο. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να επιτευχθεί η γενικότερη αλλά και αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων.

ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 1. 36.

 

Τροπολογία  4

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στους κατ’ ιδίαν ασθενείς που αποφασίζουν να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διάφορο του κράτους μέλους ασφάλισης. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους εξαίρεσής της από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιλέξει τον περιορισμό της επιστροφής εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για λόγους σχετιζόμενους προς την ποιότητα και την ασφάλεια της παρασχεθείσας υγειονομικής περίθαλψης, όταν τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για άλλους λόγους όταν τούτο μπορεί να δικαιολογηθεί από τέτοιους επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Τω όντι, το Δικαστήριο έχει ορίσει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας είναι μεταξύ των επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος για τους οποίους μπορούν να δικαιολογηθούν περιορισμοί στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις συνθήκες.

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους εξαίρεσής της από το πεδίο εφαρμογής της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τροπολογία  5

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 10

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(10) Η έννοια των «επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος» στους οποίους αναφέρονται ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο στο πλαίσιο της νομολογίας του για τα άρθρα 49 και 56 της συνθήκης και ενδέχεται να εξακολουθήσει να εξελίσσεται. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι είναι δυνατόν ο κίνδυνος σοβαρής διατάραξης της οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, να αποτελεί αφ’ εαυτού επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος ικανό να δικαιολογήσει την επιβολή εμποδίου στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ομοίως, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι ο στόχος της διατήρησης, για λόγους δημόσιας υγείας, ισόρροπων και ανοικτών σε όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών δύναται επίσης να εμπίπτει σε μια εκ των παρεκκλίσεων, για λόγους δημόσιας υγείας, που προβλέπονται στο άρθρο 52 της συνθήκης εφόσον συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. Το Δικαστήριο έχει επίσης αποφανθεί ότι η διάταξη αυτή της συνθήκης επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών εφόσον η διατήρηση του δυναμικού περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στο έδαφός τους είναι ουσιαστική για τη δημόσια υγεία.

διαγράφεται

Τροπολογία  6

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(14α) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης-2ας Ιουνίου 2006, υπάρχει μια δέσμη αρχών λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτές οι αρχές λειτουργίας είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κινητικότητας του ασθενούς, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. Παρά τις κοινές αυτές αξίες είναι αποδεκτό ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων θεραπευτικών αγωγών και τους ειδικούς όρους πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δεοντολογικών διαφορών.

(Αιτιολογική σκέψη 14 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  7

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες των κρατών μελών που αφορούν την πώληση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων μέσω διαδικτύου.

(15) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες των κρατών μελών που αφορούν την πώληση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων μέσω διαδικτύου. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, συνιστούν πάντως πραγματικό και σοβαρό μέλημα ειδικά στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία              8

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(16a) Η μεταφορά και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε εθνικό δίκαιο δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να ενθαρρύνονται να αναζητήσουν, παρά τη θέλησή τους, περίθαλψη εκτός του κράτους μέλους ασφάλισής τους. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ανεπιθύμητο σε περίπτωση που οι αποφασιστικοί λόγοι για τους οποίους ενθαρρύνονται οι ασθενείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος δεν ήταν ιατρικοί, όπως το κόστος της θεραπείας.

Αιτιολόγηση

W przypadku udzielania opieki zdrowotnej, bardzo ważne jest by pacjenci mieli zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki. Dlatego pożądane jest leczenie ich blisko miejsca zamieszkania, zorganizowane w sposób dobrze im znany, by porozumiewali się z pracownikami służby zdrowia w swoim ojczystym języku. Zasadniczo, wyjazdy do innego państwa członkowskiego, by się leczyć, są czymś wyjątkowym. Pacjenci decydują się na taki krok, gdy w ich kraju odpowiednio skuteczne leczenie jest niedostępne. Celem nowego motywu (16a) jest zapewnienie, że pacjenci nie będą „wypychani” ze swego państwa członkowskiego ubezpieczenia, co może się zdarzać, wziąwszy pod uwagę, że obecnie systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej usilnie dążą do równowagi finansowej. Istnieje zagrożenie, że niektórzy pracownicy służby zdrowia, świadczeniodawcy czy płatnicy mogliby, szukając oszczędności, próbować kierować pacjentów do innych państw członkowskich, zaniedbując przy tym ich potrzeby zdrowotne. Dyrektywa, której celem jest ochrona praw pacjentów, nie może stwarzać możliwości takiego postępowania. Proponowany motyw (16a) opisuje podobny problem, którego dotyczyła poprawka nr 12, wprowadzająca motyw (13a), przyjęta przez Parlament Europejski w kwietniu 2009 r. Ponieważ Rada jest przeciwna poprawce nr 12, ponieważ odczytuje ją jako sugerującą złą wolę państw członkowskich, konieczne jest skierowanie nowej poprawki, możliwej do przyjęcia przez Radę. Problem „wypychania” pacjentów z ich państw członkowskich jest zbyt istotny, by go całkiem pominąć.

Τροπολογία  9

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 18

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(18) Για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος θεραπείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς από άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους πληροφορίες που αφορούν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που ισχύουν στο έδαφός του καθώς και τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους εφαρμόζονται τα πρότυπα αυτά. Πέραν αυτού, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς κατόπιν αιτήσεώς τους πληροφορίες για συγκεκριμένες πτυχές των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν. Εφ’ όσον οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ήδη παρέχουν σε ασθενείς που κατοικούν στο κράτος μέλος θεραπείας τις σχετικές πληροφορίες για αυτές τις συγκεκριμένες πτυχές, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν πιο εκτεταμένες πληροφορίες σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη. Τίποτα δεν εμποδίζει το κράτος μέλος θεραπείας να υποχρεώνει άλλους φορείς που δεν είναι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως φέρ’ ειπείν οι ασφαλιστικοί φορείς ή οι κρατικές αρχές, να παρέχουν τις πληροφορίες για συγκεκριμένες πτυχές των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εάν αυτό θα άρμοζε περισσότερο από την άποψη της οργάνωσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

(18) Για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς από άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους πληροφορίες που αφορούν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που ισχύουν στο έδαφός του καθώς και τα χαρακτηριστικά της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται από συγκεκριμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Τέτοιου είδους πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται επίσης υπό μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία και, μεταξύ άλλων, να είναι προσβάσιμες εξ απόστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Εφ’ όσον οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ήδη παρέχουν σε ασθενείς που κατοικούν στο κράτος μέλος θεραπείας τις σχετικές πληροφορίες για αυτές τις συγκεκριμένες πτυχές, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν πιο εκτεταμένες πληροφορίες σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη. Τίποτα δεν εμποδίζει το κράτος μέλος θεραπείας να υποχρεώνει άλλους φορείς που δεν είναι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως φέρ’ ειπείν οι ασφαλιστικοί φορείς ή οι κρατικές αρχές, να παρέχουν τις πληροφορίες για συγκεκριμένες πτυχές των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εάν αυτό θα άρμοζε περισσότερο από την άποψη της οργάνωσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

(Αιτιολογική σκέψη 15 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  10

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 19

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην εσωτερική αγορά, της απαγόρευσης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω εθνικότητας, και της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των τυχόν περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί με κανένα τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ασθενείς από άλλα κράτη μέλη ή να τους δίνουν προτεραιότητα σε βάρος άλλων ασθενών, αυξάνοντας επί παραδείγματι την περίοδο αναμονής για τη θεραπεία άλλων ασθενών. Τυχόν εισροές ασθενών ενδέχεται να προκαλέσουν ζήτηση που υπερβαίνει τις δυνατότητες που έχει ένα κράτος μέλος για συγκεκριμένο είδος θεραπείας. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, το κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα αντιμετώπισης της κατάστασης επικαλούμενο λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 62 της Συνθήκης. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(19) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία παροχής και λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί ευρέως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από όλα τα κράτη μέλη ως δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην εσωτερική αγορά, της απαγόρευσης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω εθνικότητας, της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των τυχόν περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί με κανένα τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία ασθενείς από άλλα κράτη μέλη ή να τους δίνουν προτεραιότητα σε βάρος άλλων ασθενών με παρόμοιες ανάγκες υγείας, αυξάνοντας επί παραδείγματι την περίοδο αναμονής για τη θεραπεία άλλων ασθενών.

(Αιτιολογική σκέψη 15 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  11

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(19α) Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνουν τα κράτη μέλη με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή της υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με σαφή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, δεν πρέπει να θέτει νέα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και αγαθών όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα.

(Αιτιολογική σκέψη 19 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  12

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 20

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να καταβάλλονται συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και συνεκτιμώντας τις προόδους της διεθνούς ιατρικής επιστήμης και των γενικώς αναγνωρισμένων βέλτιστων ιατρικών πρακτικών.

(20) Θα πρέπει να καταβάλλονται συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η βελτίωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και συνεκτιμώντας τις προόδους της διεθνούς ιατρικής επιστήμης και των γενικώς αναγνωρισμένων βέλτιστων ιατρικών πρακτικών καθώς και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας.

(Αιτιολογική σκέψη 20 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία              13

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 21

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(21) Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή μηχανισμών για την αντιμετώπιση τυχόν βλάβης οφειλόμενης στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να εμποδίζεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς να συνιστά εμπόδιο στην αναζήτηση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης,. Τα συστήματα για την αντιμετώπιση βλαβών στο κράτος μέλος θεραπείας θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν την κάλυψη του εγχώριου συστήματός τους στους ασθενείς από τη χώρα τους που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη στην αλλοδαπή, όταν τούτο είναι καταλληλότερο για τον ασθενή.

(21) Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή μηχανισμών για την αντιμετώπιση τυχόν βλάβης οφειλόμενης στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μεταθεραπευτικής φροντίδας, προκειμένου να εμποδίζεται η έλλειψη εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς να συνιστά εμπόδιο στην αναζήτηση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης,. Τα συστήματα για την αντιμετώπιση βλαβών στο κράτος μέλος θεραπείας θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν την κάλυψη του εγχώριου συστήματός τους στους ασθενείς από τη χώρα τους που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη στην αλλοδαπή, όταν τούτο είναι καταλληλότερο για τον ασθενή.

Τροπολογία              14

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 23

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(23) Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο από το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη ροή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών , προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα τα δεδομένα στους ιατρικούς τους φακέλους που περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, εκτιμήσεις θεραπόντων ιατρών και κάθε θεραπεία ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

(23) Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο από το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να ρέουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών , προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα τα δεδομένα στους ιατρικούς τους φακέλους που περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, εκτιμήσεις θεραπόντων ιατρών και κάθε θεραπεία ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία              15

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 27

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(27) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που επιζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΟΚ) 883/2004 θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται αν αυτή είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Έτσι θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγονται τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

(27) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και οι ασθενείς που επιζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΟΚ) 883/2004 θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας ασθενών και αγαθών όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους ασθενείς η κάλυψη των εξόδων της παρεχόμενης σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης και των αγαθών που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται για θεραπεία που είναι ίδια ή εξίσου αποτελεσματική, εάν είχαν παρασχεθεί ή αγορασθεί αυτά στο έδαφος του κράτους μέλους ασφάλισης. Έτσι θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες τους και να αποφεύγονται τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην εθνική νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα στην περίπτωση των θεραπειών που παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

(Αιτιολογική σκέψη 27 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  16

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 29

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(29) Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να στερούνται των επωφελέστερων δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζουν οι κανονισμοί της Ένωσης για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, κάθε ασθενής που ζητά έγκριση προκειμένου να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία για την πάθησή του σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να λαμβάνει πάντα την έγκριση αυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους κανονισμούς της Ένωσης, όταν η εν λόγω θεραπεία περιλαμβάνεται μεταξύ των παροχών που παρέχει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο ασθενής και όταν δεν μπορεί να του παρασχεθεί η θεραπεία αυτή εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της κατάστασής του. Ωστόσο, όταν ένας ασθενής ζητά ρητά να του παρασχεθεί αντ’ αυτού θεραπεία δυνάμει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι παροχές που ισχύουν για την επιστροφή εξόδων θα πρέπει να περιορίζονται στις παροχές που ισχύουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(29) Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να στερούνται των επωφελέστερων δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζουν οι κανονισμοί της Ένωσης για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, κάθε ασθενής που ζητά έγκριση προκειμένου να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία για την πάθησή του σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να λαμβάνει πάντα την έγκριση αυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους κανονισμούς της Ένωσης, όταν η εν λόγω θεραπεία περιλαμβάνεται μεταξύ των παροχών που παρέχει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο ασθενής και όταν δεν μπορεί να του παρασχεθεί η θεραπεία αυτή εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της κατάστασής του.

Τροπολογία  17

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(29α) Ο ασθενής μπορεί να επιλέγει τον μηχανισμό της προτίμησής του αλλά, σε κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 είναι πιο συμφέρουσα για τον ασθενή, ο τελευταίος δεν πρέπει να στερείται των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζονται από τον εν λόγω κανονισμό.

(Αιτιολογική σκέψη 29 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  18

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 30

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(30) Οι ασθενείς, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, επομένως, η κάλυψη των εξόδων θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης της οποίας έτυχε ο ασθενής.

(30) Οι ασθενείς, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή τα αγαθά που αγοράζονται σε άλλο κράτος μέλος. Επομένως, η κάλυψη των εξόδων θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να καλύψουν άλλα συναφή έξοδα, όπως λόγου χάρη για θεραπευτική αγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το πληρωτέο ποσό στο κράτος μέλος ασφάλισης.

(Αιτιολογική σκέψη 30 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  19

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 31

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του συμβεβλημένου. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το οικείο σύστημα παροχών σε είδος στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπον ώστε να καθορίζουν τη θεμελίωση δικαιώματος θεραπείας σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

(31) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης του συμβεβλημένου εκτός από την περίπτωση των σπάνιων ασθενειών. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το οικείο σύστημα παροχών σε είδος στην υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπον ώστε να καθορίζουν τη θεμελίωση δικαιώματος θεραπείας σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία  20

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(31α) Σε περίπτωση που υπάρχουν πλείονες μέθοδοι θεραπείας μιας νόσου ή ενός τραυματισμού, ο ασθενής θα πρέπει να έχει δικαίωμα επιστροφής των εξόδων για όλες τις μεθόδους θεραπείας οι οποίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και δοκιμασμένες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη, ακόμη κι αν αυτές δεν είναι διαθέσιμες στο κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς.

(Αιτιολογική σκέψη 32 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία              21

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 32

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(32) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να προβλέπει ούτε τη μεταφορά δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών ούτε τυχόν άλλο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικός σκοπός των διατάξεων που αφορούν την προηγούμενη έγκριση και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς και η αφαίρεση των αδικαιολόγητων εμποδίων στη θεμελιώδη αυτή ελευθερία εντός του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να σέβεται πλήρως τις διαφορές των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης.

(32) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να προβλέπει ούτε τη μεταφορά δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών ούτε τυχόν άλλο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικός σκοπός των διατάξεων που αφορούν την προηγούμενη έγκριση και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι η ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς και η αφαίρεση των αδικαιολόγητων εμποδίων στη θεμελιώδη αυτή ελευθερία εντός του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να σέβεται πλήρως τις διαφορές των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης.

 

Η παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να σέβεται τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις που επέλεξαν τα κράτη μέλη κατά την ενοποίηση κατά την δημόσια ή την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να επισημανθεί εντονότερα το ότι πρέπει να παραμείνει σεβαστός ο κυρίαρχος ρόλος των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στο πνεύμα του άρθρου 168, παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: «Η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών μελών εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές».

Τροπολογία  22

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 34

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν γενικούς όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή εξόδων υγειονομικής περίθαλψης, όπως η υποχρεωτική επίσκεψη σε γενικό ιατρό πριν από την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ή πριν από την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, επίσης και για τους ασθενείς που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι αναγκαίοι, ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν υπόκεινται στην άσκηση διακριτικής ευχέρειας και δεν συνιστούν δυσμενή διάκριση. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να συγκαταλέγεται γνωμάτευση επαγγελματία της υγείας ή φορέα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του εθνικού συστήματος υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης, όπως ο γενικός ιατρός ή ο ιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ασθενής, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί το δικαίωμα του συγκεκριμένου ασθενούς για υγειονομική περίθαλψη. Είναι, επομένως, σκόπιμο να απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω γενικών όρων, κριτηρίων και διατυπώσεων με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, να είναι αυτοί οι γενικοί όροι, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εκ των προτέρων γνωστοί, να βασίζονται κατά πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και να μην επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στους ασθενείς που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος σε σύγκριση με τους ασθενείς που λαμβάνουν περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης, ενώ οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν. Τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών μελών να προβλέπουν κριτήρια ή όρους για προηγούμενη έγκριση στην περίπτωση ασθενών που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης. Επειδή οι όροι, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις που αφορούν τα δικαιώματα για υγειονομική περίθαλψη, όπως ο προσδιορισμός του βαθμού στον οποίο είναι οικονομικά αποδοτική μια συγκεκριμένη θεραπεία, είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους ασφάλισης, αυτοί οι όροι, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις δεν μπορούν να απαιτούνται επίσης και στο κράτος μέλος θεραπείας, διότι αυτό θα συνιστούσε εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών. Εν τούτοις το κράτος μέλος θεραπείας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει όρους, κριτήρια και διατυπώσεις όσον αφορά τις κλινικές προϋποθέσεις, όπως την αξιολόγηση του κινδύνου για την ασφάλεια του ασθενούς που συνδέεται με την εφαρμογή συγκεκριμένης επέμβασης σε συγκεκριμένο ασθενή. Ακόμα, οι εν λόγω όροι, κριτήρια και διατυπώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαδικασία που θα μεριμνά ώστε το άτομο που αναζητεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος να αντιλαμβάνεται ότι η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη υπόκειται σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους θεραπείας, στις οποίες μπορούν να συγκαταλέγονται τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και άλλα πρότυπα που απαιτεί το εν λόγω κράτος μέλος, και ότι στο πρόσωπο αυτό έχει παρασχεθεί κάθε τεχνική, επαγγελματική και ιατρική στήριξη που του χρειάζεται για να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, εφ’ όσον η διαδικασία αυτή δεν συνιστά δυσμενή διάκριση ούτε εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων ή υπηρεσιών.

(34) Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν γενικούς όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή εξόδων υγειονομικής περίθαλψης, όπως η υποχρεωτική επίσκεψη σε γενικό ιατρό πριν από την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ή πριν από την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, επίσης και για τους ασθενείς που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι αναγκαίοι, ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν υπόκεινται στην άσκηση διακριτικής ευχέρειας και δεν συνιστούν δυσμενή διάκριση. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να συγκαταλέγεται γνωμάτευση επαγγελματία της υγείας ή φορέα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του εθνικού συστήματος υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης, όπως ο γενικός ιατρός ή ο ιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ασθενής, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί το δικαίωμα του συγκεκριμένου ασθενούς για υγειονομική περίθαλψη. Είναι, επομένως, σκόπιμο να απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω γενικών όρων, κριτηρίων και διατυπώσεων με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, να είναι αυτοί οι γενικοί όροι, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εκ των προτέρων γνωστοί, να βασίζονται κατά πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και να μην επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στους ασθενείς που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος σε σύγκριση με τους ασθενείς που λαμβάνουν περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης, ενώ οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν. Τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών μελών να προβλέπουν κριτήρια ή όρους για προηγούμενη έγκριση στην περίπτωση ασθενών που επιθυμούν να τους παρασχεθεί υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία  23

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 36

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να υπάγουν σε προηγούμενη έγκριση την κάλυψη, από το εθνικό σύστημα περίθαλψης, των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η απαίτηση αυτή είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα λογική, δεδομένου ότι ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένα και οι εξοπλισμοί με τους οποίους έχουν εφοδιαστεί, ακόμα δε και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρουν, είναι ανεξαιρέτως πράγματα για τα οποία πρέπει να μπορεί να γίνεται ο προγραμματισμός που συνήθως καταρτίζεται για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι σκοπός του προγραμματισμού αυτού είναι να εξασφαλίζεται ικανοποιητική και μόνιμη πρόσβαση σε εξισορροπημένο φάσμα νοσοκομειακής περίθαλψης υψηλής ποιότητας στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Επιπροσθέτως, ο προγραμματισμός αυτός συμβάλλει στο να ικανοποιείται το αίτημα περιστολής των εξόδων και πρόληψης, στον βαθμό του δυνατού, της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η σπατάλη αυτή είναι τοσούτω μάλλον επιβλαβέστερη καθόσον είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τομέας της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι πηγή σημαντικών εξόδων και πρέπει να ικανοποιεί συνεχώς διογκούμενες ανάγκες, παρότι οι χρηματικοί πόροι που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη -ασχέτως χρηματοδοτικού συστήματος που εφαρμόζεται- δεν είναι απεριόριστοι.

Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο σύστημα ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των κρατών μελών ούτε την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή των εξόδων της νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά, τον σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του επακριβούς αντικτύπου της αναμενόμενης εκροής ασθενών απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και υπολογισμοί, η παρούσα οδηγία επιτρέπει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8,

(Αιτιολογική σκέψη 38 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  24

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(36a) Οι σπάνιες νόσοι πληρούν το κατώτατο όριο επιπολασμού που δεν υπερβαίνει τα πέντε κρούσματα ανά δέκα χιλιάδες άτομα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1999 για τα ορφανά φάρμακα*, και είναι όλες σοβαρές, χρόνιες και συχνά απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων. Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση διάγνωσης και θεραπείας για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής,

 

_______

*ΕΕ L18, 22.1.2000, σ.1.

Τροπολογία  25

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 38

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(38) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τη διαχείριση, τις προδιαγραφές, τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας και την οργάνωση και παροχή υγειονομικής περίθαλψης, και ότι οι ανάγκες προγραμματισμού διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν είναι ανάγκη να καθιερώσουν σύστημα προηγούμενης έγκρισης, στην περίπτωση δε που είναι, να προσδιορίσουν το είδος της υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί προηγούμενη έγκριση στo πλαίσιo του οικείου συστήματος, βάσει των κριτηρίων που ορίζει η παρούσα οδηγία και με γνώμονα τη νομολογία του Δικαστηρίου. Οι πληροφορίες που αφορούν αυτό το είδος υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

(38) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τη διαχείριση, τις προδιαγραφές, τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας και την οργάνωση και παροχή υγειονομικής περίθαλψης, και ότι οι ανάγκες προγραμματισμού διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν είναι ανάγκη να καθιερώσουν σύστημα προηγούμενης έγκρισης, στην περίπτωση δε που είναι, να προσδιορίσουν το είδος της υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί προηγούμενη έγκριση στo πλαίσιo του οικείου συστήματος, βάσει των κριτηρίων που ορίζει η παρούσα οδηγία και με γνώμονα τη νομολογία του Δικαστηρίου. Οι πληροφορίες που αφορούν αυτό το είδος υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων.

Τροπολογία  26

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 39

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(39) Τα κριτήρια που συνοδεύουν τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης θα πρέπει να βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος ικανούς να δικαιολογήσουν τυχόν εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Το Δικαστήριο έχει προσδιορίσει διάφορες δυνητικές παραμέτρους: τον κίνδυνο να υπονομευθεί σοβαρά η οικονομική ισορροπία ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τον στόχο διατήρησης ισορροπημένων ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ανοικτών για όλους τους πολίτες για λόγους δημόσιας υγείας, και τον στόχο διατήρησης του δυναμικού περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών εντός της εθνικής επικράτειας, απαραίτητο για τη δημόσια υγεία ή ακόμα και την επιβίωση του πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η γενική αρχή της διαφύλαξης της ασφάλειας του ασθενούς, σε ένα τομέα που είναι γνωστό ότι παρατηρείται ασυμμετρία πληροφοριών, κατά τη διαχείριση του συστήματος προηγούμενης έγκρισης. Αντιστρόφως, η μη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι υπάρχουν κατάλογοι αναμονής εντός της εθνικής επικράτειας που αποσκοπούν στο να καθίσταται εφικτός ο προγραμματισμός και η διαχείριση της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης με βάση προκαθορισμένες γενικές κλινικές προτεραιότητες, δίχως να έχει διεκπεραιωθεί αντικειμενική ιατρική εξέταση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού και της προβλεπόμενης εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που υποφέρει και/ή της φύσης της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση έγκρισης.

(39) Το Δικαστήριο έχει προσδιορίσει διάφορες δυνητικές παραμέτρους: τον κίνδυνο να υπονομευθεί σοβαρά η οικονομική ισορροπία ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τον στόχο διατήρησης ισορροπημένων ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ανοικτών για όλους τους πολίτες για λόγους δημόσιας υγείας, και τον στόχο διατήρησης του δυναμικού περίθαλψης ή του επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών εντός της εθνικής επικράτειας, απαραίτητο για τη δημόσια υγεία ή ακόμα και την επιβίωση του πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η γενική αρχή της διαφύλαξης της ασφάλειας του ασθενούς, σε ένα τομέα που είναι γνωστό ότι παρατηρείται ασυμμετρία πληροφοριών, κατά τη διαχείριση του συστήματος προηγούμενης έγκρισης. Αντιστρόφως, η μη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης δεν είναι δυνατό να βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κατάλογοι αναμονής εντός της εθνικής επικράτειας που αποσκοπούν στο να καθίσταται εφικτός ο προγραμματισμός και η διαχείριση της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης με βάση προκαθορισμένες γενικές κλινικές προτεραιότητες. Η άρνηση εκ των προτέρων έγκρισης είναι δυνατή μόνον εάν ο ασθενής δεν δικαιούται τη συγκεκριμένη θεραπεία ή βάσει κλινικής αξιολόγησης, ή βάσει έκθεσης του ευρέος κοινού σε σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας. Η απόφαση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενική εξέταση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού και της προβλεπόμενης εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που υποφέρει και/ή της φύσης της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση έγκρισης. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης έγκρισης θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.

Τροπολογία  27

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 41

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(41) Πάντως, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, δίχως υπέρβαση του πραγματικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1408/71, ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, θα πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κανονισμών, εκτός αν ο ασθενής εγείρει διαφορετική αξίωση. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί στη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς των οποίων το αίτημα για προηγούμενη έγκριση απορρίφθηκε για λόγους που αργότερα κηρύχθηκαν αβάσιμοι έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους θεραπείας.

(41) Πάντως, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν είχε παρασχεθεί περίθαλψη ίδια ή εξίσου αποτελεσματική για τον ασθενή στο κράτος μέλος ασφάλισης, δίχως υπέρβαση του πραγματικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004, πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό θα πρέπει να ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί στη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς των οποίων το αίτημα για προηγούμενη έγκριση απορρίφθηκε για λόγους που αργότερα κηρύχθηκαν αβάσιμοι έχουν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους θεραπείας.

Τροπολογία  28

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 42

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(42) Οι διαδικασίες που θεσμοθετούν τα κράτη μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς εγγυήσεις ως προς την αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο αυτών γενικών αρχών καθώς και των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και όσον αφορά την πραγματική επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος μετά την υποβολή του ασθενούς σε θεραπεία.

(42) Οι διαδικασίες που θεσμοθετούν τα κράτη μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς εγγυήσεις ως προς την αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο αυτών γενικών αρχών καθώς και των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και όσον αφορά την πραγματική επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος μετά την υποβολή του ασθενούς σε θεραπεία. Είναι σκόπιμο οι ασθενείς να ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας.

(Αιτιολογική σκέψη 42 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  29

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 43

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(43) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν εμπράκτως τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ένας μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν εθνικά σημεία επαφής εντός ενός εκάστου κράτους μέλους. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά στους ασθενείς θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς. Εν τούτοις, τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να παρέχουν αυτοβούλως περισσότερες πληροφορίες, επίσης και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από τα εθνικά σημεία επαφής στους ασθενείς σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σημείο επαφής. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται, πλην όχι υποχρεωτικά, και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

(43) Είναι αναγκαίο να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για όλες τις ουσιαστικές πτυχές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να ασκούν εμπράκτως τα δικαιώματά τους για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ένας μηχανισμός για να παρέχεται αυτή η ενημέρωση είναι να οριστούν εθνικά σημεία επαφής εντός ενός εκάστου κράτους μέλους. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά στους ασθενείς θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς. Εν τούτοις, τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να παρέχουν αυτοβούλως περισσότερες πληροφορίες, επίσης και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται από τα εθνικά σημεία επαφής στους ασθενείς σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σημείο επαφής. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι προσβάσιμες εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Δεδομένου ότι για ερωτήσεις σχετικά με διάφορες πλευρές της διασυνοριακής περίθαλψης θα χρειάζεται και σύνδεση μεταξύ των αρχών διαφορετικών κρατών μελών, τα εν λόγω σημεία επαφής πρέπει επίσης να δημιουργούν ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα απαντώνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο οι σχετικές ερωτήσεις. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές ως προς τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, επίσης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όταν προκύπτουν προβλήματα στη διασυνοριακή περίθαλψη, ιδίως εξωδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή και ενδεχόμενους πόρους για επιπρόσθετη βοήθεια σε ευάλωτους ασθενείς, αναπήρους και ανθρώπους με σύνθετες ανάγκες.

(Αιτιολογική σκέψη 43 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  30

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(43a) Έχει σημασία για τον ασθενή να γνωρίζει εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες. Ισοδύναμο επίπεδο σαφήνειας χρειάζεται για διασυνοριακή περίθαλψη στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για την υγειονομική περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι παρανοήσεις. Θα δημιουργήσει επίσης υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου της υγειονομικής περίθαλψης.

(Αιτιολογική σκέψη 44 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  31

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 44

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(44) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή και τον αριθμό των εθνικών σημείων επαφής τους. Αυτά τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι αποτελούν ταυτόχρονα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κύριες πλευρές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπράξει με τα κράτη μέλη για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συν τοις άλλοις καθιστώντας τις σχετικές πληροφορίες διαθέσιμες σε ενωσιακό επίπεδο. Η ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τα οποία να αντικατοπτρίζουν την ιδιάζουσα οργάνωση του οικείου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

(44) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ως προς τη μορφή και τον αριθμό των εθνικών σημείων επαφής τους. Αυτά τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι αποτελούν ταυτόχρονα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποδοτικό και διαφανή. Οι ανεξάρτητες οργανώσεις ασθενών, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να περιστοιχίζονται από τα εθνικά σημεία επαφής. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κύριες πλευρές της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπράξει με τα κράτη μέλη για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, συν τοις άλλοις καθιστώντας τις σχετικές πληροφορίες διαθέσιμες σε ενωσιακό επίπεδο. Η ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τα οποία να αντικατοπτρίζουν την ιδιάζουσα οργάνωση του οικείου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία  32

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 48

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(48) Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη διάγνωση και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας προς όλους τους ασθενείς η κατάσταση υγείας των οποίων απαιτεί ειδική συγκέντρωση πόρων ή ειδικών γνώσεων, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση των πληροφοριών και αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη προκειμένου να υποβοηθούν τη συνεχή ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των μελών τους, πλην όμως η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει κριτήρια και προϋποθέσεις που θα πρέπει να απαιτείται να πληρούν τα δίκτυα ούτως ώστε να τυγχάνουν στήριξης από την Επιτροπή.

(48) Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη διάγνωση και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας προς όλους τους ασθενείς η κατάσταση υγείας των οποίων απαιτεί ειδική συγκέντρωση πόρων ή ειδικών γνώσεων, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση των πληροφοριών και αξιολόγηση, ειδικά για τις σπάνιες ασθένειες. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

Τροπολογία  33

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 49

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(49) Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω της χρήσης ΤΠΕ ενδέχεται να καταστήσουν ασαφή την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία της υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργώντας πρόσθετους δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται εντελώς διαφορετικοί και ασύμβατοι μορφότυποι και πρότυπα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης με χρήση ΤΠΕ, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια για αυτόν τον τρόπο παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καθώς και δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει απαραιτήτως να επιδιώξουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠΕ. Η ανάπτυξη συστημάτων υγείας ΤΠΕ είναι όμως εξολοκλήρου θέμα εθνικής αρμοδιότητος. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να αναγνωρίζει την σημασία της εργασίας με αντικείμενο την διαλειτουργικότητα και να σέβεται την κατανομή αρμοδιοτήτων προβλέποντας ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να εκπονήσουν μέτρα που δεν είναι μεν νομικώς δεσμευτικά αλλά προσφέρουν πρόσθετα εργαλεία στη διάθεση των κρατών μελών για να διευκολύνουν την ευρύτερη διαλειτουργικότητα.

(49) Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω της χρήσης ΤΠΕ ενδέχεται να καταστήσουν ασαφή την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία της υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργώντας πρόσθετους δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιούνται εντελώς διαφορετικοί και ασύμβατοι μορφότυποι και πρότυπα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης με χρήση ΤΠΕ, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια για αυτόν τον τρόπο παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καθώς και δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Κατά συνέπεια πρέπει απαραιτήτως να εγκριθούν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και για τη στήριξη της πρόσβασης των ασθενών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές στον τομέα τη υγείας, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζουν ιδίως τα αναγκαία πρότυπα και την ορολογία για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής ποιότητας, προσβάσιμη και αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία              34

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(49α) Η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health) θα πρέπει να επιτευχθεί με σεβασμό των εθνικών ρυθμίσεων για την προστασία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμίσεων για την αποστολή φαρμάκων από διαδικτυακά φαρμακεία, και ιδίως των εθνικών απαγορεύσεων της αποστολής φαρμάκων χορηγουμένων μόνο με ιατρική συνταγή, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου και την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

 

1 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σελ. 19.

Τροπολογία  35

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 49 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(49β) Για την αποτελεσματική παρακολούθηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης γενικά και της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ειδικότερα, απαιτούνται τακτικές στατιστικές και συμπληρωματικά δεδομένα για τη διασυνοριακή περίθαλψη, η παραγωγή των οποίων πρέπει να ενσωματώνεται, στο μέτρο του δυνατού, στα υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση και ο κατάλληλος σχεδιασμός που θα συνεκτιμούν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

(Αιτιολογική σκέψη 52 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  36

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 50

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(50) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Η συνεργασία για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω οικονομιών κλίμακας και αποφυγής της περιττής επανάληψης προσπαθειών, και να παρέχει μια καλύτερη βάση απόδειξης για τη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας, ασφαλής και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Για τη συνεργασία αυτή απαιτούνται βιώσιμες δομές στις οποίες θα συμμετέχουν όλες οι σχετικές αρχές όλων των κρατών μελών, με βάση τα υπάρχοντα πιλοτικά έργα. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να παρέχει τη βάση για συνεχή ενωσιακή στήριξη αυτής της συνεργασίας.

(50) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Η συνεργασία για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω οικονομιών κλίμακας και αποφυγής της περιττής επανάληψης προσπαθειών, και να παρέχει μια καλύτερη βάση απόδειξης για τη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας, ασφαλής και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας καθώς και ο ενδεχόμενος περιορισμός της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες συνεπεία ορισμένων αποφάσεων διοικητικών οργανισμών θέτουν ορισμένο αριθμό θεμελιωδών κοινωνικών ζητημάτων, που απαιτούν τη συμβολή ευρείας ομάδας ενδιαφερομένων φορέων καθώς και την εφαρμογή ενός προτύπου βιώσιμης διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, κάθε συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, αλλά επίσης όλους τους οικείους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών της υγείας και των εκπροσώπων των ασθενών και της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες αρχές χρηστής διακυβέρνησης όπως η διαφάνεια, ο ανοικτός χαρακτήρας, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των διαδικασιών.

(Αιτιολογική σκέψη 53 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  37

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ευκολότερη πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ευκολότερη πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αποσκοπεί στη συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμός (ΕΚ) αρ. 883/2004) με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών· Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής κινητικότητας. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ισότητας.

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να συμπληρωθεί το ήδη υπάρχον πλαίσιο για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή ο κανονισμός 883/2004.

Τροπολογία  38

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται και χρηματοδοτείται.

Τροπολογία  39

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(β) πρόσβαση και κατανομή οργάνων με σκοπό να χρησιμεύσουν ως μοσχεύματα·

(β) μεταμόσχευση οργάνων·

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης οργάνων στο σύνολό της εξαρτάται απολύτως από την διαθεσιμότητα οργάνων σε κάθε κράτος μέλος. Η προσθήκη της μεταμόσχευσης οργάνων στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα επέφερε ευρείες μετακινήσεις ασθενών από χώρες με χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων σε χώρες με υψηλά ποσοστά και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε συγκρούσεις μεταξύ ετοιμοθάνατων ασθενών που περιμένουν μόσχευμα.

Τροπολογία  40

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο γ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(γα) πωλήσεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων δι' αλληλογραφίας ή μέσω του Διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, με αυτή τη συμπλήρωση εισάγεται στο κείμενο της οδηγίας η κοινή αντίληψη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ότι η εμπορία φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων δι' αλληλογραφίας ή μέσω του Διαδικτύου πρέπει να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  41

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους θεραπείας και τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας που καθορίζονται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η θεραπεία είναι αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης συνεκτιμώντας τις αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Καθορίζουν δε σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης για τα πρότυπα ασφαλείας και ότι:

 

α) η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους θεραπείας·

 

β) η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας που καθορίζονται από το κράτος μέλος θεραπείας·

 

γ) η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται οι ασθενείς ενάντια στην επιθυμία τους να λαμβάνουν θεραπεία εκτός του κράτους μέλους στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.

Τροπολογία  42

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχεία α - στ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(α) οι ασθενείς λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως, τις σχετικές πληροφορίες για τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και για τις διατάξεις σχετικά με την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, και πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές·

(α) οι ασθενείς λαμβάνουν, από το εθνικό σημείο επαφής, κατόπιν αιτήσεως, τις σχετικές πληροφορίες για τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1, καθώς και για τις διατάξεις σχετικά με την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, και πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές και σαφείς πληροφορίες σχετικά με το κόστος, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 6, για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και για την άδεια ή το καθεστώς και τον αριθμό καταχώρισης του παρόχου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και οιουσδήποτε περιορισμούς αφορά την πρακτική τους·

(β) οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν στους μεμονωμένους ασθενείς τις σχετικές πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν στο κράτος μέλος θεραπείας, ευκρινή τιμολόγια και ευκρινείς πληροφορίες για τις τιμές, καθώς επίσης για την άδεια ή το καθεστώς καταχώρισης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, την ασφαλιστική τους κάλυψη ή άλλους τρόπους ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική τους ευθύνη. Εφ’ όσον οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ήδη παρέχουν σε ασθενείς που κατοικούν στο κράτος μέλος θεραπείας τις σχετικές πληροφορίες για τα θέματα αυτά, η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν πιο εκτεταμένες πληροφορίες σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη·

(β) οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου να δώσουν στους ασθενείς δυνατότητα ενημερωμένης επιλογής, συμπεριλαμβανομένων και των επιλογών θεραπείας, για τη διαθεσιμότητα, ευκρινή τιμολόγια και ευκρινείς πληροφορίες για τις τιμές, καθώς επίσης για την ασφαλιστική τους κάλυψη ή άλλους τρόπους ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική τους ευθύνη. Εφ’ όσον οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ήδη παρέχουν σε ασθενείς που κατοικούν στο κράτος μέλος θεραπείας τις σχετικές πληροφορίες για τα θέματα αυτά, η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν πιο εκτεταμένες πληροφορίες σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη·

 

(βα) οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) είναι, μεταξύ άλλων, προσβάσιμες εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και διατίθενται επίσης υπό μορφή προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρίες·

(γ) υπάρχουν για τους ασθενείς διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και μηχανισμοί για την άσκηση ενδίκων μέσων σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους θεραπείας, σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

(γ) υπάρχουν για τους ασθενείς διαφανείς διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και μηχανισμοί για την άσκηση ενδίκων μέσων και καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους θεραπείας, σε περίπτωση που υποστούν βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

(δ) για τη θεραπεία που παρέχεται στο έδαφός του, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου·

(δ) για τη θεραπεία που παρέχεται στο έδαφός του, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου·

(ε) το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

(ε) το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

(στ) οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία έχουν δικαίωμα σε γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου αυτού σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/EK και 2002/58/EK.

(στ) οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία έχουν δικαίωμα σε γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και όλων των ιατρικών συστάσεων για τη συνέχιση της θεραπείας, και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου αυτού σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/EK και 2002/58/EK με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη ή άλλους.

Τροπολογία  43

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Η αρχή αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα του κράτους μέλους θεραπείας, εφόσον αυτό δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, να θεσπίσει μέτρα σχετικά με την πρόσβαση στην θεραπεία με σκοπό να καλύψει τη θεμελιώδη ευθύνη του να εξασφαλίζει ικανοποιητική και μόνιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο έδαφός του. Τα εν λόγω μέτρα περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά και δεν μπορούν να συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Η αρχή αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα του κράτους μέλους θεραπείας να θεσπίσει μέτρα σχετικά με την πρόσβαση στην θεραπεία με σκοπό να καλύψει τη θεμελιώδη ευθύνη του να εξασφαλίζει ικανοποιητική και μόνιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο έδαφός του. Τα εν λόγω μέτρα δικαιολογούνται και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά και δεν μπορούν να συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών, υπηρεσιών ή αγαθών όπως φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, και δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων.

Τροπολογία  44

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – σημείο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

 

 

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε ένα κράτος μέλος είτε να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλισμένο από άλλο κράτος μέλος είτε να παρέχουν προτεραιότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένο από άλλο κράτος μέλος, σε βάρος ατόμου με παρόμοιες ανάγκες υγείας το οποίο είναι ασφαλισμένο στο κράτος μέλος θεραπείας·

(Άρθρο 5 παράγραφος 1, σημείο Η της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση - Τροπ.59 + Τροπ.140

Τροπολογία  45

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός τους εφαρμόζουν στους ασθενείς από άλλα κράτη μέλη τον ίδιο πίνακα αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει και για τους ημεδαπούς ασθενείς σε συγκρίσιμη κατάσταση, ή ότι χρεώνουν τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, εάν δεν υπάρχει συγκρίσιμη τιμή για τους ημεδαπούς ασθενείς.

4. Το κράτος μέλος περίθαλψης εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του εφαρμόζουν στους ασθενείς από άλλα κράτη μέλη τον ίδιο πίνακα αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει και για τους ημεδαπούς ασθενείς σε συγκρίσιμη κατάσταση ανεξαρτήτως της κοινωνικοοικονομικής θέσης του ασθενούς.

 

 

Τροπολογία  46

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ρυθμίσεις και διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε άλλες γλώσσες από αυτές που είναι οι επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ρυθμίσεις και διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των γλωσσών. Το κράτος μέλος θεραπείας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε άλλες γλώσσες από αυτές που είναι οι επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροπολογία  47

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

5a. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο να διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δύναται να αναπτύξει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την εφαρμογή της παραγράφου 1.

Τροπολογία  48

Θέση του Συμβουλίου

AΆρθρο 5 – στοιχεία β- γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(β) υπάρχουν μηχανισμοί παροχής πληροφοριών στους ασθενείς, κατόπιν αιτήσεως, όσον αφορά τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών, τους όρους επιστροφής των εξόδων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και έννομης προστασίας, εάν οι ασθενείς θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά·

(β) υπάρχουν ευπρόσιτοι μηχανισμοί παροχής πληροφοριών στους ασθενείς, κατόπιν αιτήσεως, μεταξύ άλλων προσβάσιμοι εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, όσον αφορά τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών, τους όρους επιστροφής των εξόδων και τα συστήματα άσκησης προσφυγής και έννομης προστασίας, εάν οι ασθενείς θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά, καθώς και ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο κράτος μέλος.

 

Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται σε μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη συμβουλεύονται τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των ασθενών, για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες είναι σαφείς και προσιτές. Στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η παρούσα οδηγία και εκείνων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

 

(βα) σε περίπτωση επιπλοκών που απορρέουν από υγειονομική περίθαλψη που έχει παρασχεθεί στην αλλοδαπή ή εφόσον αποδεικνύεται αναγκαία ειδική ιατρική παρακολούθηση, εγγυάται την παροχή υγειονομικής περίθαλψης ισοδύναμης με αυτήν που παρέχεται στο έδαφός του·

(γ) οι ασθενείς που επιδιώκουν να λάβουν ή λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού φακέλου τους, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/EK και 2002/58/EK.

(γ) οι ασθενείς που επιδιώκουν να λάβουν ή λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού φακέλου τους, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/EK και 2002/58/EK. Εφόσον οι ιατρικοί φάκελοι έχουν καταχωρισθεί σε ηλεκτρονικά αρχεία, οι ασθενείς έχουν δικαίωμα λήψης αντιγράφων αυτών των φακέλων ή δικαίωμα στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτούς. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο με τη ρητή γραπτή συναίνεση του ασθενούς ή των συγγενών του.

Τροπολογία  49

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιεί τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τους στην Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινοποιεί τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τους στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κάλυψη των ανεξαρτήτων οργανώσεων ασθενών, των ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων παροχής περίθαλψης από τα εθνικά σημεία επαφής. Τα εθνικά σημεία επαφής θεσπίζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό και διαφανή.

 

Οι πληροφορίες για την ύπαρξη των εθνικών σημείων επαφής διαδίδονται σε όλα τα κράτη μέλη, κατά τρόπον ώστε οι ασθενείς να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.

(Άρθρο 14 παράγραφος 1 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 97 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία              50

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα εθνικά σημεία επαφής συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Τα εθνικά σημεία επαφής παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, στους ασθενείς τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη.

2. Τα εθνικά σημεία επαφής οφείλουν να διευκολύνουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 ανταλλαγή πληροφοριών και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Τα εθνικά σημεία επαφής παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, στους ασθενείς τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία              51

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους θεραπείας παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και επίσης, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων παρόχων ή τυχόν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων και τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού.

3. Τα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους θεραπείας στηρίζουν τους ασθενείς προστατεύοντας τα συμφέροντά τους, παρέχοντας σε αυτούς πληροφορίες, μεταξύ άλλων προσβάσιμες εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, σχετικά με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και επίσης, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων παρόχων ή τυχόν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός τους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), και πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ευκολία πρόσβασης στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων και τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς την επίλυση των διαφορών και συνδρομή στον προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης βλάβης που προήλθε από διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία  52

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Τα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους ασφάλισης παρέχουν στους ασθενείς τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο β).

4. Τα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους ασφάλισης παρέχουν στους ασθενείς και στους επαγγελματίας υγείας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο β).

Τροπολογία  53

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι εύκολη, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι σε μορφές ευκόλως προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες.

(Άρθρο 14 παράγραφος 6 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ.99

Τροπολογία  54

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει επιστροφή των εξόδων που επιβάρυναν ασφαλισμένο ο οποίος έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος στο κράτος μέλος ασφάλισης.

1. Βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει επιστροφή των εξόδων που επιβάρυναν ασφαλισμένο ο οποίος έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπουν η νομοθεσία, οι διοικητικοί κανονισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες συμπεριφοράς των ιατρικών επαγγελμάτων, τις οποίες δικαιούται ο ασφαλισμένος στο κράτος μέλος ασφάλισης ή εφαρμόζονται εξίσου στην υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνεται στις παροχές αυτές. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να επιστρέψουν τα έξοδα μόνο για μεθόδους θεραπείας που είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και δοκιμασμένες από τη διεθνή ιατρική επιστήμη.

 

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, το κράτος μέλος ασφάλισης επιστρέφει στο κράτος μέλος θεραπείας ή στον ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού στην περίπτωση που εξίσου αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Εάν το κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς αρνηθεί την επιστροφή των εξόδων για αυτή τη θεραπεία, το κράτος μέλος αυτό οφείλει να παράσχει ιατρική αιτιολόγηση της απόφασής του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

 

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, με βάση εκ των προτέρων αντικειμενική ιατρική κλινική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να τυγχάνουν επιστροφής εξόδων ακόμη κι αν η σχετική θεραπεία δεν συγκαταλέγεται στις παροχές που προβλέπουν η νομοθεσία, οι διοικητικοί κανονισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες συμπεριφοράς των ιατρικών επαγγελμάτων του κράτους μέλους ασφάλισης. Η θεραπεία αυτή υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση.

Αιτιολόγηση

Καθόσον η διάγνωση σπάνιων ασθενειών είναι η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, μια κλινική εξέταση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης ακόμη και της υποψίας περί σπάνιας ασθένειας και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές να προβλέπεται πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και επιστροφή εξόδων ακόμη και στην περίπτωση που οι μέθοδοι θεραπείας δεν συγκαταλέγονται στις παροχές που προβλέπονται στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία  55

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1 a. Εάν τα έξοδα που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος υπερβαίνουν το ποσόν που επεστράφη από το κράτος μέλος ασφάλισης, η διαφορά βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο, εκτός εάν το κράτος μέλος ασφάλισης αποφασίσει να επιστρέψει στον ασφαλισμένο και αυτή τη διαφορά.

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο 4 ορίζεται σαφώς το όριο της αποζημίωσης που καταβάλλει το κράτος μέλος στον ασφαλισμένο. Παρ' όλα αυτά και σύμφωνα με τον οριζόμενο στα άρθρα 5 και 6 στόχο για παροχή σαφών πληροφοριών στους ασθενείς, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι εάν τα έξοδα που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος υπερβαίνουν το ποσόν που επεστράφη από το κράτος μέλος ασφάλισης, η διαφορά βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο. Τούτο βεβαίως δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους μέλους να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος.

Τροπολογία  56

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο των εξόδων που θα είχε καλύψει το κράτος μέλος ασφάλισης εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, χωρίς να υπερβαίνονται τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

4. Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται ή καταβάλλονται απ' ευθείας από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο των εξόδων που θα είχε καλύψει το κράτος μέλος ασφάλισης εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, χωρίς να υπερβαίνονται τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καλύψουν και άλλες συναφείς δαπάνες, όπως τα έξοδα θεραπευτικής αγωγής, στέγασης και ταξιδιού.

 

Τα επιπλέον έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβάλλονται τα άτομα με αναπηρίες κατά την διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης λόγω μιας ή περισσοτέρων αναπηριών, επιστρέφονται από το κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και υπό τον όρο ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 68 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  57

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη διαθέτουν μηχανισμό για τον υπολογισμό των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να επιστραφούν στον ασφαλισμένο από το κράτος μέλος ασφάλισης. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε γνωστά εκ των προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος ασφάλισης διαθέτει αποκεντρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα κράτη μέλη διαθέτουν διαφανή μηχανισμό για τον υπολογισμό των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε γνωστά εκ των προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε γνωστά εκ των προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια και εφαρμόζεται στο αντίστοιχο (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό) διοικητικό επίπεδο.

Τροπολογία  58

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει σε ασφαλισμένο που επιδιώκει την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης και εκείνης που έλαβε μέσω τηλεϊατρικής, τους ίδιους όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που θα είχε επιβάλει αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να συγκαταλέγεται γνωμάτευση επαγγελματία της υγείας ή φορέα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του εθνικού συστήματος υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης, όπως ο γενικός ιατρός ή ο ιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ασθενής, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί το δικαίωμα του συγκεκριμένου ασθενούς για υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να εισάγουν διακρίσεις ή να συνιστούν αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων ή υπηρεσιών.

5. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να επιβάλει σε ασφαλισμένο που επιδιώκει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένης και της περίθαλψης μέσω τηλεϊατρικής, τους ίδιους όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που θα είχε επιβάλει αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να συγκαταλέγεται γνωμάτευση επαγγελματία της υγείας ή φορέα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του εθνικού συστήματος υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης, όπως ο γενικός ιατρός ή ο ιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την οποία είναι συμβεβλημένος ο ασθενής, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί το δικαίωμα του συγκεκριμένου ασθενούς για υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να εισάγουν διακρίσεις ή να συνιστούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών ή αγαθών όπως φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, και αυτοί οι όροι, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων.

Τροπολογία  59

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

9. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να περιορίζει την εφαρμογή των κανόνων για την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο:

διαγράφεται

a) βασιζόμενο σε επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος όπως ο κίνδυνος σοβαρής διατάραξης της οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή ο στόχος διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε όλους νοσοκομειακών υπηρεσιών, και

 

β) σε παρόχους οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση όπως έχει οριστεί από το κράτος μέλος θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

 

Τροπολογία  60

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

10. Η απόφαση περιορισμού της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την παράγραφο 9, στοιχεία α) και β) περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά και δεν συνιστά μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή αδικαιολόγητο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων ή υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τυχόν αποφάσεις περιορισμού της επιστροφής εξόδων για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 9, στοιχείο α).

διαγράφεται

Τροπολογία  61

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Εκ των προτέρων κοινοποίηση

 

Τα κράτη μέλη προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό σύστημα εκ των προτέρων κοινοποίησης, σε αντάλλαγμα της οποίας ο ασθενής λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση του μέγιστου ποσού που θα καταβληθεί. Με την προσκόμιση της εν λόγω γραπτής επιβεβαίωσης στο νοσοκομείο θεραπείας από τον ασθενή, η επιστροφή θα διενεργείται απευθείας στο νοσοκομείο αυτό από το κράτος μέλος ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Όταν εφαρμόζεται αυτό το εθελοντικό σύστημα, η επιστροφή διενεργείται απευθείας στο νοσοκομείο αυτό από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ασφάλισης.

Τροπολογία  62

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να υπάγει σε προηγούμενη έγκριση την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9.

διαγράφεται

Τροπολογία  63

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση περιορίζεται στην υγειονομική περίθαλψη που:

2. Υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση περιλαμβάνεται σε κατάλογο, από το κράτος μέλος ασφάλισης που διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Περιορίζεται στην υγειονομική περίθαλψη που :

α) πρέπει να προγραμματισθεί εφόσον περιλαμβάνει μια τουλάχιστον διανυκτέρευση του ενδιαφερόμενου ασθενούς σε νοσοκομείο·

α) πρέπει να προγραμματισθεί εφόσον περιλαμβάνει μια τουλάχιστον διανυκτέρευση του ενδιαφερόμενου ασθενούς σε νοσοκομείο·

β) πρέπει να προγραμματισθεί εφόσον απαιτεί τη χρησιμοποίηση πολύ εξειδικευμένων ή ιδιαίτερα δαπανηρών ιατρικών υποδομών ή εξοπλισμών· ή

β) πρέπει να προγραμματισθεί εφόσον απαιτεί τη χρησιμοποίηση πολύ εξειδικευμένων ή ιδιαίτερα δαπανηρών ιατρικών υποδομών ή εξοπλισμών· ή

γ) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό ή που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά την ποιότητα ή την ασφάλεια της περίθαλψης, εξαιρουμένης της υγειονομικής περίθαλψης που υπόκειται στην ενωσιακή νομοθεσία διασφαλίζοντας το στοιχειώδες επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της Ένωσης.

γ) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό·

Τροπολογία  64

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2a. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, από το σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(a) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και

 

(β) η απουσία προηγούμενης έγκρισης θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά ή είναι πιθανό να υπονομεύσει:

 

(i) την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· και/ή

 

(ii) τον σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του οικείου κράτους μέλους.

(Άρθρο 8 παράγραφος 2 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση - Τροπ.76

Τροπολογία  65

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων άρνησης της προηγούμενης έγκρισης σε ασθενείς, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά και δεν μπορεί να συνιστά μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

3. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά και δεν μπορεί να συνιστά μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών ή αγαθών όπως φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τυχόν αποφάσεις περιορισμού της επιστροφής εξόδων δεόντως αιτιολογημένες όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 77

Τροπολογία  66

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Όταν ασθενής υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση, το κράτος μέλος ασφάλισης ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, χορηγείται προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό εκτός αν ο ασθενής εγείρει διαφορετική αξίωση.

4. Όσον αφορά κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης που υποβάλλει ασφαλισμένος για να του παρασχεθεί διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει να επιβεβαιώνει εάν τηρούνται οι όροι που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, χορηγείται προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(Άρθρο 8 παράγραφος 8 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  67

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση για λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εξής, αλλά όχι μόνο:

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση μόνον για τους εξής λόγους:

(α) ο ασθενής δεν δικαιούται τη συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 7·

(α) ο ασθενής δεν δικαιούται τη συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 7·

(β) εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί στο έδαφός του εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας του ενδιαφερόμενου προσώπου·

 

(γ) εάν ο ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που θα έχει για τον ασθενή η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

(γ) εάν ο ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που θα έχει για τον ασθενή η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

(δ) εάν το ευρύ κοινό θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

(δ) εάν το ευρύ κοινό θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

Τροπολογία  68

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

ε) εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη πρόκειται να παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που προκαλούν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και στις διατάξεις για την εποπτεία, είτε τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις ή μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας.

ε) εάν ο εν λόγω πάροχος υγειονομικής περίθαλψης δεν έχει τύχει έγκρισης, καταχώρισης, πιστοποίησης ή αξιολόγησης προκειμένου να παρέχει ή να διεκπεραιώνει την περίθαλψη ή την θεραπεία για την οποία ζητήθηκε η έγκριση, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις ή μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας.

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι απόρριψης αίτησης χορήγησης προηγούμενης έγκρισης δεν μπορούν να παραμείνουν ακαθόριστοι. Για τον λόγο αυτό πρέπει να οριοθετηθούν ρητά. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στον συμβιβασμό του Συμβουλίου είναι εύλογες αλλά πρέπει να περιοριστούν σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο.

Τροπολογία  69

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

.

5a. Τα συστήματα υποβολής αίτησης για εκ των προτέρων έγκριση πρέπει να καταστούν διαθέσιμα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και πρέπει να είναι προσιτά και διαφανή για τους ασθενείς. Οι κανόνες για την υποβολή αίτησης και την άρνηση χορήγησης προηγούμενης έγκρισης πρέπει να είναι δημόσιοι και διαθέσιμοι πριν από την υποβολή αίτησης ώστε η αίτηση να μπορεί να υποβάλλεται κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

(Άρθρο 8 παράγραφος 5 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 79 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  70

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος ασφάλισης δημοσιοποιεί ποια υγειονομική περίθαλψη υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για το σύστημα προηγούμενης έγκρισης.

6. Το κράτος μέλος ασφάλισης δημοσιοποιεί ποια υγειονομική περίθαλψη υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για το σύστημα προηγούμενης έγκρισης συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής στην περίπτωση άρνησης χορήγησης έγκρισης.

(Άρθρο 8 παράγραφος 7 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 81 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία  71

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

6a. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ασθενών που αναζητούν παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, να υποβάλλουν αίτηση για εκ των προτέρων έγκριση στο κράτος μέλος ασφάλισης, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ανάλογα με την περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αίτησης χορήγησης εκ των προτέρων έγκρισης χορηγείται με ηλεκτρονικά μέσα σε ασθενείς που δεν διαμένουν στο κράτος μέλος ασφάλισης κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία  72

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

.

1a. Σε όλες τις περιπτώσεις και ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη οργανώνουν τη μεταφορά κονδυλίων αντίστοιχου κόστους σε σχέση με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, απευθείας μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς που λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με βάση τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να επωφελούνται, όταν και όπου αυτό είναι δυνατό, του ιδίου συστήματος με αυτό που ορίζει ο κανονισμός 2004/883/2004. Όταν και όπου αυτό είναι συγκεκριμένα εφικτό, αναλόγως του εθνικού συστήματος τιμολόγησης της υγειονομικής περίθαλψης (κατ’ αποκοπή ή όχι, κλπ), αποτρέπει τη διαδικασία εξόφλησης των τιμολογίων από τους ασθενείς και την εν συνεχεία επιστροφή των εξόδων. Αυτό δεν δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στα κράτη μέλη καθόσον βασίζεται στην ίδια πρακτική με αυτή που έχει θεσπιστεί ήδη και χρησιμοποιείται στο κανονισμό.

Τροπολογία  73

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1β). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το κράτος μέλος ασφάλισης μεριμνά ούτως ώστε να λαμβάνουν οι ασθενείς την συμφωνημένη επιστροφή εξόδων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Αιτιολόγηση

Όταν και όπου δεν είναι δυνατόν να οργανωθεί η απευθείας μεταφορά των κονδυλίων που αντιστοιχούν στο κόστος της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών, και εφόσον έχει χορηγηθεί εκ των προτέρων έγκριση, το κράτος μέλος ασφάλισης εγγυάται στους ασθενείς την επιστροφή των εξόδων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίθαλψη η οποία υπόκειται σε εκ των προτέρων άδεια συνήθως είναι και η ακριβότερη από όλες, η διάταξη αυτή έχει ζωτική σημασία για τους ασθενείς και ιδίως για αυτούς με πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Τροπολογία  74

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2a. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και όταν εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

 

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση,

 

β) τις επί μέρους συνθήκες,

 

γ) τον βαθμό πόνου του ασθενούς,

 

δ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, και

 

ε) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

(Άρθρο 9 παράγραφος 4 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 87

Τροπολογία 75

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική επανεξέταση και είναι δυνατόν να προσβληθεί δικαστικώς, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασίας προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε διοικητική ή ιατρική απόφαση σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται, κατά περίπτωση, σε διαδικασία προσφυγής, σε συμπληρωματική ιατρική γνωμάτευση ή διοικητική επανεξέταση και είναι δυνατόν να προσβληθεί δικαστικώς, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασίας προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

Τροπολογία  76

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την αμοιβαία συνδρομή που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και την ασφάλεια, οι διατάξεις για την εποπτεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 9, και η αμοιβαία συνδρομή για τη διευκρίνιση του περιεχομένου των τιμολογίων.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την αμοιβαία συνδρομή που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως μεταξύ των εθνικών τους σημείων επαφής σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 και σχετικά με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και την ασφάλεια, οι διατάξεις για την εποπτεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 9, και η αμοιβαία συνδρομή για τη διευκρίνιση του περιεχομένου των τιμολογίων.

Τροπολογία  77

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και άλλων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

(Άρθρο 15 παράγραφος 2 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  78

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2a. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, και ειδικότερα τα όμορα κράτη να συνάπτουν αμοιβαίες συμφωνίες και να αναπτύσσουν κοινά προγράμματα δράσης.

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να συνεργάζονται για τη δημιουργία χώρων όπου η πρόσβαση στην περίθαλψη είναι βελτιωμένη για τους ασθενείς, ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία  79

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2β. Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι τα μητρώα στα οποία καταγράφονται οι επαγγελματίες της υγείας είναι διαθέσιμα στις σχετικές αρχές άλλων κρατών μελών.

(Άρθρο 15 παράγραφος 4 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 100 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  80

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 2γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2γ. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν αμέσως και προορατικώς πληροφορίες σχετικά με πορίσματα πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών εναντίον επαγγελματιών της υγείας όταν αυτά συνεπάγοντα συνέπειες ως προς την καταχώρισή τους στα μητρώα ή το δικαίωμά τους να παρέχουν υπηρεσίες.

(Άρθρο 15 παράγραφος 5 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 100 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  81

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Αν ένα φάρμακο έχει άδεια κυκλοφορίας στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνταγές που χορηγούνται για αυτό το προϊόν σε άλλο κράτος μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τους, και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, εκτός εάν οι περιορισμοί αυτοί:

Αν ένα φάρμακο έχει άδεια κυκλοφορίας στο έδαφός τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνταγές που χορηγούνται για αυτό το προϊόν σε άλλο κράτος μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τους, και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, εκτός εάν οι περιορισμοί αυτοί:

Τροπολογία  82

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφια 2 και 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση συνταγογραφημένων φαρμάκων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, και δεν θίγει τις διατάξεις που διέπουν την υποκατάσταση με γενόσημα φάρμακα ή άλλα. Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει τις διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων για φάρμακα. Η επιστροφή των εξόδων για φάρμακα καλύπτεται από το Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση φαρμάκων, περιλαμβανομένης της υποκατάστασης με γενόσημα φάρμακα ή άλλα. Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει τις διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων για φάρμακα. Η επιστροφή των εξόδων για διασυνοριακές συνταγογραφήσεις φαρμάκων καλύπτεται από το Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά του αντίστοιχου κράτους μέλους.

 

Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει οιοδήποτε επαγγελματικό ή δεοντολογικό καθήκον που θα είχε επιβάλει στον φαρμακοποιό να αρνηθεί τη χορήγηση σκευάσματος, εάν η συνταγή είχε εκδοθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης.

(Άρθρο 16 παράγραφος 1 σημεία (i),(ii) και (iii) της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 101

Τροπολογία  83

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει το αργότερο ...*:

α) το αργότερο ….*, μέτρα που καθιστούν δυνατόν στον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει τη γνησιότητα της συνταγής και το κατά πόσον η συνταγή εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος από ασκούντα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στον τομέα της υγείας με νόμιμη άδεια μέσω της εκπόνησης μη εξαντλητικού καταλόγου των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι συνταγογραφήσεις·

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της υγείας να επαληθεύει τη γνησιότητα της συνταγής και αν η συνταγή εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος από ασκούντα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στον τομέα της υγείας με νόμιμη άδεια μέσω της εκπόνησης ενός ενιαίου δνωσιακού διασυνοριακού υποδείγματος ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών·

β) κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

β) κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

γ) το αργότερο …*, μέτρα που διευκολύνουν τη σωστή αναγνώριση των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε άλλο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των ασθενών σχετικά με θέματα ασφάλειας που αφορούν την υποκατάστασή τους στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους που χορηγεί το περιεχόμενο της συνταγής επιτρέπει αυτή την υποκατάσταση. Η Επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση της διεθνούς κοινής ονομασίας και τη δοσολογία των φαρμάκων·

γ) μέτρα που διευκολύνουν τη σωστή αναγνώριση των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος και αγοράζονται σε άλλο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των ασθενών σχετικά με θέματα ασφάλειας που αφορούν την υποκατάστασή τους στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους που χορηγεί το περιεχόμενο της συνταγής επιτρέπει αυτή την υποκατάσταση. Η Επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση της διεθνούς κοινής ονομασίας και τη δοσολογία των φαρμάκων·

δ) το αργότερο …*, μέτρα που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών προς τους ασθενείς σχετικά με τη συνταγή και τις οδηγίες που περιέχονται εκεί, για τη χρήση των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων.

δ) μέτρα που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών προς τους ασθενείς σχετικά με τη συνταγή και τις οδηγίες που περιέχονται εκεί, για τη χρήση των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας ως προς τα διαφορετικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν ή ιατροτεχνολογικό προϊόν·

(Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 101 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  84

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(δα) μέτρα για να εξασφαλίζεται, αν κρίνεται απαραίτητο, η επαφή μεταξύ συνταγογράφου και προμηθευτή του φαρμάκου για τη διασφάλιση της πλήρους κατανόησης της θεραπείας, με ταυτόχρονη τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς.

(Άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 101 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  85

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα μέτρα και οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 2 εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

3. Τα μέτρα και οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δα) της παραγράφου 2 εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Τροπολογία  86

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Πάντως, όταν εκδίδεται συνταγή στο κράτος μέλος θεραπείας για φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που υπό κανονικές συνθήκες δεν διατίθενται με συνταγή στο κράτος μέλος ασφάλισης, εναπόκειται στο δεύτερο να αποφασίσει εάν θα τα εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση ή εάν θα χορηγήσει εναλλακτικό φάρμακο που θεωρείται ότι επιφέρει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

(Άρθρο 9 παράγραφος 3 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  87

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών. Τα δίκτυα βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των μελών τους, τα οποία συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες των δικτύων σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα τα μέλη.

1. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων νόσων, τα οποία αξιοποιούν την πείρα στον τομέα της συνεργασίας για την υγεία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

(Άρθρο 17 παράγραφος 1 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 102

Τροπολογία  88

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Επιδίωξη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς είναι να βοηθήσουν:

2. Στόχος των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς είναι:

α) στην πραγμάτωση του δυναμικού της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πολύ εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη των ασθενών και για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με την εκμετάλλευση των καινοτομιών της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας·

α) να βοηθήσουν στην πραγμάτωση του δυναμικού της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πολύ εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη των ασθενών και για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με την εκμετάλλευση των καινοτομιών της ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας·

 

αα) να συμβάλουν στην ενοποίηση των γνώσεων όσον αφορά στην πρόληψη των νόσων και τη θεραπεία των σημαντικών και πλέον κοινών ασθενειών·

β) στην προώθηση των βελτιώσεων όσον αφορά τη διάγνωση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικής για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ασθένεια για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη συγκέντρωση ειδικών γνώσεων·

β) να βοηθήσουν στην προώθηση της πρόσβασης και των βελτιώσεων όσον αφορά τη διάγνωση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικής για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ασθένεια για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη συγκέντρωση ειδικών γνώσεων·

γ) στη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων·

γ) να μεγιστοποιήσουν την οικονομική αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων·

δ) στην ενίσχυση της έρευνας, της επιδημιολογικής επιτήρησης όπως τα μητρώα και στην παροχή κατάρτισης για τους επαγγελματίες της υγείας·

δ) να ενισχύσουν την έρευνα, την επιδημιολογική επιτήρηση όπως τα μητρώα και να παράσχουν κατάρτιση για τους επαγγελματίες της υγείας·

ε) στην προώθηση της κινητικότητας της εμπειρογνωμοσύνης, εικονικής και υλικής, και στην ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών εντός και εκτός των δικτύων·

ε) να προωθήσουν την κινητικότητα της εμπειρογνωμοσύνης, εικονικής και υλικής, και την ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσουν την πρόοδο στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας σπάνιων ασθενειών, εντός και εκτός των δικτύων·

 

εα) να παρέχουν σημεία συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών εντός και εκτός του δικτύου·

στ) τα κράτη μέλη με ανεπαρκή αριθμό ασθενών που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες ή με έλλειψη τεχνολογίας ή ειδικών γνώσεων να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης.

(στ) να βοηθήσουν τα κράτη μέλη με ανεπαρκή αριθμό ασθενών που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες ή έλλειψη τεχνολογίας ή ειδικών γνώσεων να παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης εξαιρετικής ποιότητας·

 

στα) να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα που επιτρέπουν την όσο το δυνατόν καλύτερη χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων στον τομέα της υγείας σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές ζώνες.

(Άρθρο 17 παράγραφος 2 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 103+104

Τροπολογία  89

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς:

3. Προκειμένου να διευκολύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη:

α) με τον προσδιορισμό των κατάλληλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στο σύνολο του εθνικού τους εδάφους·

α) προσδιορίζουν τους κατάλληλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στο σύνολο του εθνικού τους εδάφους·

β) με την παρότρυνση της συμμετοχής των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

β) παροτρύνουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Τροπολογία  90

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή:

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους οικείους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους παράγοντες:

α) εκπονεί και δημοσιοποιεί κριτήρια και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς ούτως ώστε να τυγχάνουν στήριξης από την Επιτροπή·

α) εγκρίνουν κατάλογο ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων επίσης και καταλόγου των περιοχών σπανιότερων ασθενειών που πρέπει να καλυφθούν και των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

 

(i) διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για διάγνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των ασθενών με αποδεικτικά στοιχεία καλών αποτελεσμάτων, εάν ισχύουν·

 

(ii) διαθέτουν επαρκή ικανότητα και δραστηριότητα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και διατηρούν σταθερή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών·

 

(iii) έχουν ικανότητα παροχής συμβουλών από ειδικούς, διάγνωσης ή επιβεβαίωσης διάγνωσης, παραγωγής και τήρησης κατευθυντήριων γραμμών για ορθές πρακτικές και εφαρμογής μέτρων και ελέγχων της ποιότητας·

 

(iv) μπορούν να επιδείξουν μια πολυεπιστημονική προσέγγιση·

 

(v) παρέχουν υψηλό επίπεδο ειδικών γνώσεων και εμπειρίας που τεκμηριώνεται από εκδόσεις, υποτροφίες ή τιμητικές διακρίσεις, δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης·

 

(vi) πραγματοποιούν ισχυρή συμβολή στην έρευνα·

 

(vii) συμμετέχουν στην επιδημιολογική επιτήρηση, π.χ. σε μητρώα·

 

(viii) διατηρούν στενούς δεσμούς και συνεργάζονται με άλλα κέντρα και δίκτυα ειδικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διαθέτουν ικανότητα δικτύωσης·

 

(ix) έχουν στενούς δεσμούς και συνεργάζονται με ενώσεις ασθενών, όπου υπάρχουν·

 

(x) διατηρούν κατάλληλες και αποτελεσματικές σχέσεις με τεχνολογικούς φορείς.

β) εκπονεί και δημοσιοποιεί κριτήρια αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς·

β) εκπονούν, εγκρίνουν και δημοσιοποιούν τις διαδικασίες για την κατάρτιση και αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς·

γ) διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την σύσταση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και την αξιολόγησή τους.

γ) διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με την σύσταση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και την αξιολόγησή τους.

 

γα) χρηματοδοτούν εν μέρει τη δημιουργία των εν λόγω δικτύων.

(Άρθρο 17 παράγραφος 3 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 106 και 107. Η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότηση των εν λόγω δικτύων.

Τροπολογία  91

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 17 και 18, τα μέτρα που εμφαίνονται στην παράγραφο 4.

Τροπολογία  92

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν εναρμονίζουν ρυθμίσεις και διατάξεις των κρατών μελών και σέβονται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

διαγράφεται

Τροπολογία  93

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους για την επίτευξη βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών παροχών των ευρωπαϊκών συστημάτων, υπηρεσιών και διαλειτουργικών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να ενισχυθεί η συνέχιση της περίθαλψης και η διασφάλιση στην πρόσβαση ασφαλούς και ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης.

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα μέτρα αυτά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στο εκάστοτε κράτος μέλος ενώ αντικατοπτρίζουν επίσης τις εξελίξεις των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής και της τηλεψυχιατρικής, και σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα μέτρα αυτά καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής ποιότητας, προσιτή και αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση της e-Health και άλλων υπηρεσιών τηλεϊατρικής:

 

α) σέβονται τα ίδια πρότυπα επαγγελματικής ιατρικής ποιότητας και ασφάλειας που ισχύουν και για τη μη ηλεκτρονική παροχή περίθαλψης·

 

β) προσφέρουν κατάλληλη προστασία στους ασθενείς, ιδίως με την εφαρμογή των αναγκαίων κανονιστικών προϋποθέσεων για τους επαγγελματίες της υγείας, παρόμοιων με τις ισχύουσες για τη μη ηλεκτρονική περίθαλψη.

(Αιτιολογική σκέψη 19 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 110

Τροπολογία  94

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(i) για την εκπόνηση μη εξαντλητικού καταλόγου δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνοπτική έκθεση των ασθενών, και τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται από κοινού οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών, και

(i) για την εκπόνηση μη εξαντλητικού καταλόγου δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους, και τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται από κοινού οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών, και

Τροπολογία  95

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) στηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή κοινών μέτρων ταυτοποίησης και πιστοποίησης ώστε να διευκολύνεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

β) έγκριση κοινών μέτρων ταυτοποίησης και πιστοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με παράλληλη εγγύηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2.

Τροπολογία  96

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Η υλοποίηση των αναφερόμενων στα σημεία (α) και (β) μέτρων αρχίζει το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  97

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η Ένωση ενισχύει και διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις εθνικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας που ορίζουν τα κράτη μέλη. Τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του δικτύου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα.

1. Η Ένωση ενισχύει και διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευκολύνει την δημιουργία δικτύου που συνδέει τις εθνικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας που ορίζουν τα κράτη μέλη Τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν και συμβάλλουν στις δραστηριότητες του δικτύου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένα. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων, της αμεροληψίας των διαδικασιών, καθώς και στην ευρεία συμμετοχή φορέων από όλες τις ενδιαφερομένες ομάδες, όπου περιλαμβάνονται - χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται σε αυτούς - επαγγελματίες του τομέα της υγείας, εκπρόσωποι των ασθενών, κοινωνικοί εταίροι, επιστήμονες και εκπρόσωποι του βιομηχανικού κλάδου, με σεβασμό της αρμοδιότητας του κράτους μέλους όσον αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων και των ατόμων που συμμετέχουν εν γένει στις δραστηριότητες του δικτύου δημοσιοποιούνται από κοινού με τη Δήλωση συμφερόντων τους.

Τροπολογία  98

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Στόχοι της ενίσχυσης από την Ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι:

2. Οι στόχοι του δικτύου αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας είναι:

(α) να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη συνεργασία τους μέσω των εθνικών αρχών ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και

(α) να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων·

 

(aa) να βρίσκει βιώσιμους τρόπους για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στόχων της πρόσβασης στα φάρμακα, της ανταμοιβής της καινοτομίας και της διαχείρισης των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη·

β) να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και μεταβιβάσιμων επιστημονικών πληροφοριών για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών υγείας, και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων.

β) να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών, συγκρίσιμων και μεταβιβάσιμων επιστημονικών πληροφοριών όσον αφορά τη σχετική αποτελεσματικότητά τους, καθώς και για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα, κατά περίπτωση, των τεχνολογιών υγείας, και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών αρχών ή φορέων.

 

(βα) να αναλύει τη φύση και τον τύπο των πληροφοριών που είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται.

 

(ββ) να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη αποφάσεων και αξιολογήσεων των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως στον βαθμό που οι αποφάσεις των οργάνων αυτών αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τις επιλέξιμες ομάδες ασθενών.

(Άρθρο 20 παράγραφος 2 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  99

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω αρχών ή φορέων.

(Άρθρο 20 παράγραφος 3 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 135 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  100

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

3β. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την ίδρυση, τη διαχείριση και τη διαφανή λειτουργία αυτού του δικτύου.

(Άρθρο 20 παράγραφος 4 της θέσης του ΕΚ)

Τροπολογία  101

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

3γ. Η Επιτροπή επιτρέπει την ένταξη στο δίκτυο μόνον εκείνων των αρχών που πληρούν τα κριτήρια χρηστής διαχείρισης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.

(Άρθρο 20 παράγραφος 5 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 135 της πρώτης ανάγνωσης

Τροπολογία  102

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και δεν εναρμονίζουν ρυθμίσεις και διατάξεις των κρατών μελών και σέβονται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

διαγράφεται

Τροπολογία  103

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.

 

Εν προκειμένω, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες από τις οικείες οργανώσεις των ασθενών και των επαγγελματιών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, κατά τον κατάλληλο τρόπο, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  104

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών, από τις ...*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 17.

Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών, από τις ...*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 17.

Τροπολογία  105

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

Συλλογή δεδομένων

 

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, των παρόχων της περίθαλψης αυτής και των ασθενών, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία για την παραγωγή στατιστικών και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικά το άρθρο 8, παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εξαιρουμένων των δεδομένων που συλλέγονται ήδη σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/EΚ.

 

3. Με την επιφύλαξη των μέτρων που έχουν εγκριθεί για την εφαρμογή του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος και εκείνων που έχουν εγκριθεί για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008, η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι δημόσιες αρχές του κράτους μέλους θεραπείας παρακολουθούν τακτικά την προσβασιμότητα, την ποιότητα και την οικονομική κατάσταση των υγειονομικών συστημάτων τους με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

5. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, εγκρίνει:

 

α) μέτρα απαραίτητα για τη διαχείριση του δικτύου εθνικών σημείων επαφής που προβλέπονται στο άρθρο 6, για τη φύση και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται και ανταλλάσσονται εντός αυτού του δικτύου·

 

β) κατευθυντήριες γραμμές για την ενημέρωση των ασθενών που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6.

 

6. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, εγκρίνει μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη κοινού επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων υγείας σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα σ' αυτόν τον τομέα.

(Άρθρο 21 και άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4 της θέσης του ΕΚ)

Αιτιολόγηση

1η ανάγνωση- Τροπ. 59 και 140

Τροπολογία  106

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις ….

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις ….

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το κείμενο των διατάξεων αυτών καθώς και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

** OJ: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

** ΕΕ: ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  • [1]  ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 368.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υφιστάμενο πλαίσιο

Υφίστανται σήμερα πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά το θέμα της πρόσβασης στην περίθαλψη, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων, ή ακόμη την ευθύνη της κλινικής παρακολούθησης της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να επιτρέψει σε όλους τους ασθενείς και όχι μόνο στους πλέον ενημερωμένους ή τους πλέον ευκατάστατους, να απολάβουν ορισμένων δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ήδη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, η οργάνωση και η διαχείρισή τους εξακολουθούν να υπάγονται εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πρόταση αφορά στην κινητικότητα των ασθενών εντός της ΕΕ και όχι στην ελεύθερη κυκλοφορία των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Στόχος της οδηγίας δεν είναι σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αυτές καθαυτές, αλλά να τις καταστήσει εφικτές, ασφαλείς και ποιοτικά υψηλές εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες. Χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση και περισσότερη σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο των κανόνων που διέπουν τις μετακινήσεις σε άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο καταβάλλονται οι εισφορές, προκειμένου να λάβει κανείς υγειονομική περίθαλψη. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, λόγω των δύο διαφορετικών νομικών πλαισίων που εφαρμόζοντα παράλληλα: ήτοι του κανονισμό 883/2004 περί συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, αφενός, και του πλαισίου που θέσπισαν προοδευτικά οι αποφάσεις του Δικαστηρίου, αφετέρου.

Η οδηγία θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για τους ασθενείς και να βασίζεται στις ανάγκες και όχι στα μέσα, σε μια φωτισμένη επιλογή και όχι σε επιλογή εξ ανάγκης.

Πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο

Στις 23 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Στην παρούσα οδηγία, το Κοινοβούλιο θέλησε να κωδικοποιήσει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Επί παραδείγματι, στόχος της οδηγίας είναι να παράσχει τη δυνατότητα απολαβής της περίθαλψης που χρειάζονται οι ασθενείς το ταχύτερο δυνατόν. Πράγματι, η κινητικότητα των ασθενών επιτρέπει να παρακάμπτονται οι εθνικές ουρές αναμονής σε πλήρως νόμιμες συνθήκες, δεδομένου ότι πρόκειται για τη βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης ιατρικής προσφοράς στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, λόγω των προόδων της ιατρικής επιστήμης, η προσφορά περίθαλψης δεν είναι πλέον δυνατή πλησίον του τόπου κατοικίας για όλες τις παθολογίες, αλλά καθίσταται πολλές φορές αναγκαία η διέλευση των συνόρων.

Η οδηγία ορίζει τις εξής αρχές: Οι πολίτες δύνανται να λάβουν σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς απαίτηση πρότερης έγκρισης, οιαδήποτε μη νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται στο κράτος μέλος διαμονής τους και να ζητήσουν επιστροφή των δαπανών έως το ύψος του ποσού που προβλέπει το σύστημα της χώρας τους. Οι πολίτες δύνανται να λάβουν σε άλλο κράτος μέλος, οιαδήποτε νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται στο κράτος μέλος διαμονής τους και να ζητήσουν επιστροφή των δαπανών έως το ύψος του ποσού που προβλέπει το σύστημα της χώρας τους. Σε περίπτωση που μια σημαντική και απρόβλεπτη αύξηση των περιπτώσεων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, η πρόταση προβλέπει ειδική ρήτρα διαφύλαξης. Πράγματι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα αυτή επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σύστημα πρότερης έγκρισης για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον το απαιτεί η διαφύλαξη του οικείου συστήματος.

Καθοριστικό στοιχείο είναι επίσης η πληροφόρηση και έκαστο κράτος μέλος οφείλει να ορίσει εθνικά σημεία επαφής όπου ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τη διαθέσιμη υγειονομική περίθαλψη, τις αναγκαίες ενέργειες ή ακόμη τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην περίπτωση καταγγελίας και προσφυγής.

Σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράσθηκε σαφώς υπέρ μιας οδηγίας που να προσφέρει ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες. Δεν θέλουμε να αφήσουμε στα δικαστήρια τη φροντίδα να αποφασίζουν ανά περίπτωση.

Τέλος, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκριναν σκόπιμο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μέσω ορισμένων μέτρων όπως η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) ή η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών.

Δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Ιούνιο του 2010 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, το Συμβούλιο αγνόησε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, η πρόταση δεύτερης ανάγνωσης αποσκοπεί στο να γίνει σεβαστή, στο μέτρο του δυνατού, η θέση που είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, με ευρεία πλειοψηφία.

Η εν λόγω πρόταση δεύτερης ανάγνωσης συμμερίζεται τη βούληση του Συμβουλίου να καταπολεμήσει τον ιατρικό τουρισμό. Εξάλλου, το Δικαστήριο αναγνώρισε το βάσιμο της πρότερης έγκρισης για τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η απαίτηση αυτή βασίζεται στην ανάγκη προγραμματισμού και εξορθολογισμού, προκειμένου: να αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης, η σπατάλη λογιστικών και οικονομικών πόρων, και να επιδιώκεται η διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για όλους ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, καθώς και η διατήρηση των αναγκαίων ικανοτήτων στο εθνικό έδαφος.

Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν αφορούσαν τόσο στη διαδικασία έγκρισης όσο την καταχρηστική χρήση της προκειμένου να στερηθεί από έναν ασθενή το δικαίωμα να μετακινηθεί για την περίθαλψή του ή παρεμποδισθεί η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Για το λόγο αυτό, στόχος είναι η θέσπιση ενός συστήματος πρότερης έγκρισης, το οποίο να είναι απλοποιημένο για τους ασθενείς, αλλά να επιτρέπει, εντός λογικών ορίων, την προειδοποίηση των φορέων διαχείρισης της υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με ενδεχόμενες υπερβολικές δαπάνες.

Αποδεικνύεται επίσης δύσκολο να καθορισθούν και να αξιολογηθούν τα κριτήρια «ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης» όπως προτείνονται από το Συμβούλιο.

Η πρόταση του Κοινοβουλίου αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών, κυρίως μέσω της πληροφόρησης και της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο καταβάλλονται οι εισφορές οφείλει να μεριμνά για την πρόσβαση των πολιτών του στις πληροφορίες.

Εις ό,τι αφορά την ηλεκτρονική υγεία, η θέση του Συμβουλίου προβλέπει μόνο γ ενικές δηλώσεις. Η πρόταση δεύτερης ανάγνωσης κρίνει σκόπιμο να ξεπεραστούν τα λίγα αυτά στοιχεία, προβλέποντας ήδη το δυναμικό της "ηλεκτρονικής υγείας" που θα πρέπει να πλαισιωθεί. Με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας που απαιτείται στον ιατρικό τομέα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της περίθαλψης, επειδή ευνοούν την ανταλλαγή και την κοινή χρήση εγγράφων και δεδομένων.

Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν επιζήμιο να μην ακολουθήσει ο κοινοτικός νομοθέτης τη μελλοντική εξέλιξη των πρακτικών, αφήνοντας για άλλη μια φορά στη δικαιοσύνη τη φροντίδα να αποφασίσει για τις νομικές συνέπειες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Έγγραφα αναφοράς

11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ Αριθ. P

23.4.2009  T6-0286/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0414 - C6-0257/2008

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

23.9.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

23.9.2010

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Françoise Grossetête

21.7.2009

 

 

Εισηγητής(ές) που έχει/έχουν αντικατασταθεί

John Bowis

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.9.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Catherine Soullie, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Margrete Auken, Christofer Fjellner, Matthias Groote, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anja Weisgerber, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Birgit Sippel, Jan Zahradil

Ημερομηνία κατάθεσης

5.11.2010