AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

4.11.2010 - (11038/2010 – C7‑0266/2010 – 2008/0142(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Françoise Grossetête


Eljárás : 2008/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0307/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0307/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(11038/2010 – C7‑0266/2010 – 2008/0142(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11038/2010 – C7-0266/2010),

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0414),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6 0257/2008),

–   tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (7) bekezdésére, valamint 114. cikkére,

–   tekintettel első olvasatbeli álláspontjára[1],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7 0307/2010),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

A Tanács álláspontja

3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(3a) Ezen az általános kereten belül a tagállamok saját területükön felelnek az állampolgároknak nyújtott biztonságos, magas színvonalú, hatékony és mennyiségi szempontból megfelelő egészségügyi ellátásért. A tagállamok semmi esetre sem építhetik le a saját egészségügyi ellátásaikat azzal az indokkal, hogy azok más tagállamokban is rendelkezésre állnak. Ez az irányelv továbbá a betegek döntésére bízza, hol vesznek igénybe egészségügyi ellátást, és nem eredményezhet olyan intézkedéseket, amelyek bármilyen módon arra ösztönzik a betegeket, hogy másik tagállamban vegyenek igénybe egészségügyi ellátást.

Módosítás  2

A Tanács álláspontja

5 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(5a) Ez az irányelv tiszteletben tartja és nem sérti az egyes tagállamok azon jogát, amely szerint meghatározhatják, hogy milyen típusú egészségügyi rendszert tartanak megfelelőnek. Ezen irányelv rendelkezéseit nem lehet olyan módon értelmezni, hogy azok aláássák a tagállamok alapvető etikai döntéseit.

(Az összes módosítást érintő általános megjegyzés: mivel a módosítások többsége értelemszerűen az EP első olvasatbeli megfogalmazásait tartalmazza (lásd HL 184. E, 2010.7.8., 368. o.), az egyes módosítások után beillesztettük a vonatkozó preambulumbekezdések és rendelkezések hivatkozásait.)

(EP-álláspont, (6) preambulumbekezdés)

Módosítás                3

A Tanács álláspontja

6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) Egyes, a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekkel – különösen az ellátásban részesülő beteg lakóhelyének tagállamától különböző tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésével kapcsolatban – már foglalkozott a Bíróság. Mivel az egészségügyi ellátás nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá, fontos, hogy ezeket a kérdéseket speciális unós jogi eszközzel szabályozzák annak érdekében, hogy a Bíróság által eseti alapon kidolgozott elvek általánosabb és hatékony alkalmazását elérjék.

(6) Egyes, a határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekkel – különösen az ellátásban részesülő beteg lakóhelyének tagállamától különböző tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésével kapcsolatban – már foglalkozott a Bíróság. Ezen irányelv célja a Bíróság által eseti alapon kidolgozott elvek általánosabb és hatékony alkalmazásának elérése.

1HL L 376., 2006. 12. 27., 36. o.

 

Módosítás  4

A Tanács álláspontja

9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(9) Ezen irányelv azokra az egyéni betegekre alkalmazandó, akik úgy döntenek, hogy a biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni. Amint azt a Bíróság megerősítette, az egészségügyi ellátást sem sajátos jellege, sem pedig megszervezésének és finanszírozásának módja nem vonja ki a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapvető elvének hatálya alól. A biztosítás helye szerinti tagállam azonban dönthet úgy, hogy a nyújtott egészségügyi ellátás minőségével és biztonságával kapcsolatos okok alapján korlátozza a határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítését, amennyiben ez a közegészségügyhöz fűződő, közérdeken alapuló kényszerítő körülményekkel indokolható. A biztosítás helye szerinti tagállam egyéb alapon is hozhat további intézkedéseket, amennyiben az közérdeken alapuló kényszerítő körülményekkel indokolható. A Bíróság megállapította ugyanis, hogy a közegészség védelme olyan közérdeken alapuló kényszerítő körülmény, amely indokolhatja a személyek Szerződésben előírt szabad mozgásának korlátozását.

(9) Ezt az irányelvet az egészségügyi ellátások valamennyi típusára alkalmazni kell. Amint azt a Bíróság megerősítette, az egészségügyi ellátást sem sajátos jellege, sem pedig megszervezésének és finanszírozásának módja nem vonja ki a szabad mozgás alapvető elvének hatálya alól.

Módosítás  5

A Tanács álláspontja

10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(10) A „közérdeken alapuló kényszerítő körülmények” fogalmát, amelyre ezen irányelv egyes rendelkezései hivatkoznak, a Bíróság a Szerződés 49. és 56. cikkével kapcsolatos joggyakorlatában fokozatosan dolgozta ki, és az továbbra is folyamatosan fejlődhet. A Bíróság több alkalommal megállapította, hogy egy szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlya súlyos veszélyeztetésének kockázata önmagában is olyan közérdeken alapuló kényszerítő körülmény lehet, amely alapján indokolható a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása. A Bíróság ehhez hasonlóan azt is elismerte, hogy a közegészségügy alapján kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető orvosi és kórházi ellátás fenntartásának célja közegészségügyi alapon szintén a Szerződés 52. cikkében előírt eltérések közé tartozhat, amennyiben hozzájárul az egészségvédelem magas szintjének eléréséhez. A Bíróság azt is megállapította, hogy a Szerződés e rendelkezése lehetővé teszi a tagállamok számára az orvosi és kórházi ellátásnyújtás szabadságának korlátozását, amennyiben a kezelési kapacitásnak, illetve az egészségügyi szaktudásnak a tagállam területén való fenntartása alapvető fontosságú a közegészség szempontjából.

törölve

Módosítás  6

A Tanács álláspontja

14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(14a) Ahogyan azt a tagállamok a 2006. június 1–2-i tanácsi következtetésekben felismerték, számos olyan működési elv létezik, amely valamennyi uniós egészségügyi rendszerben jelen van. E működési elvek a betegek határokon átnyúló egészségügyi ellátásba vetett bizalmának biztosítása érdekében szükségesek, amely pedig a betegek mobilitása és a magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében elengedhetetlen. E közös értékek ellenére elfogadható, hogy a tagállamok erkölcsi alapon egymástól eltérő döntéseket hozzanak bizonyos kezelések elérhetőségére és a hozzáférés konkrét szabályaira vonatkozólag. Ez az irányelv nem sérti az etikai elvek sokféleségét.

(EP-álláspont, (14) preambulumbekezdés)

Módosítás  7

A Tanács álláspontja

15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(15) Ez az irányelv nem érinti a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök interneten történő értékesítésére vonatkozó tagállami szabályokat.

(15) Ez az irányelv nem érinti a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök interneten történő értékesítésére vonatkozó tagállami szabályokat. A hamisított gyógyszerek és orvostechnikai eszközök azonban valóban komoly aggodalomra adnak okot, különösen a határokon átnyúló egészségügyi ellátás szempontjából.

Módosítás     8

A Tanács álláspontja

16 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(16a) Ezen irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetése és alkalmazása nem eredményezhet olyan helyzetet, amelyben a betegeket arra ösztönzik, hogy akaratuk ellenére a biztosítás helye szerinti tagállamon kívül vegyenek igénybe kezelést. Ez különösen nemkívánatos, amennyiben a döntés, amely szerint a betegeket másik tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételére kell ösztönözni, olyan nem egészségügyi jellegű szempontokon alapul, mint például a kezelés költsége.

Indokolás

W przypadku udzielania opieki zdrowotnej, bardzo ważne jest by pacjenci mieli zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki. Dlatego pożądane jest leczenie ich blisko miejsca zamieszkania, zorganizowane w sposób dobrze im znany, by porozumiewali się z pracownikami służby zdrowia w swoim ojczystym języku. Zasadniczo, wyjazdy do innego państwa członkowskiego, by się leczyć, są czymś wyjątkowym. Pacjenci decydują się na taki krok, gdy w ich kraju odpowiednio skuteczne leczenie jest niedostępne. Celem nowego motywu (16a) jest zapewnienie, że pacjenci nie będą „wypychani” ze swego państwa członkowskiego ubezpieczenia, co może się zdarzać, wziąwszy pod uwagę, że obecnie systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej usilnie dążą do równowagi finansowej. Istnieje zagrożenie, że niektórzy pracownicy służby zdrowia, świadczeniodawcy czy płatnicy mogliby, szukając oszczędności, próbować kierować pacjentów do innych państw członkowskich, zaniedbując przy tym ich potrzeby zdrowotne. Dyrektywa, której celem jest ochrona praw pacjentów, nie może stwarzać możliwości takiego postępowania. Proponowany motyw (16a) opisuje podobny problem, którego dotyczyła poprawka nr 12, wprowadzająca motyw (13a), przyjęta przez Parlament Europejski w kwietniu 2009 r. Ponieważ Rada jest przeciwna poprawce nr 12, ponieważ odczytuje ją jako sugerującą złą wolę państw członkowskich, konieczne jest skierowanie nowej poprawki, możliwej do przyjęcia przez Radę. Problem „wypychania” pacjentów z ich państw członkowskich jest zbyt istotny, by go całkiem pominąć.

Módosítás  9

A Tanács álláspontja

18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a betegek megalapozott döntést hozhassanak, ha egy másik tagállamban kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni, az ellátás helye szerinti tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a más tagállambeli betegek kérésre megfelelő tájékoztatást kapjanak a területén hatályos biztonsági és minőségi előírásokról, valamint az előírások hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatókról. Az egészségügyi szolgáltatóknak ezen felül kérésre tájékoztatniuk kell a betegeket az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatások különös vonatkozásairól is. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatók már megfelelő tájékoztatást nyújtanak az ellátás helye szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező betegeknek, ez az irányelv nem kötelezi az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy ennél bővebb tájékoztatást nyújtsanak e különös vonatkozásokról a más tagállamból származó betegeknek. Nincs akadálya annak, hogy az ellátás helye szerinti tagállam az egészségügyi szolgáltatótól eltérő szereplőket, például biztosítókat vagy hatóságokat is kötelezzen a felkínált egészségügyi szolgáltatások e különös vonatkozásairól szóló információszolgáltatásra, amennyiben egészségügyi ellátórendszerének szervezése szempontjából ez megfelelőbb lenne.

(18) Annak érdekében, hogy a betegek megalapozott döntést hozhassanak, ha egy másik tagállamban kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a más tagállamból érkező betegek kérésre megfelelő tájékoztatást kapjanak az adott tagállam területén hatályos biztonsági és minőségi előírások, valamint egy adott egészségügyi szolgáltató által nyújtott egészségügyi ellátás jellemzői tekintetében. Ezt a tájékoztatást a fogyatékkal élő személyek számára elérhető formátumban is hozzáférhetővé kell tenni. E tájékoztatást elektronikus eszközökkel többek között távolról is elérhetővé kell tenni. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatók már megfelelő tájékoztatást nyújtanak az ellátás helye szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező betegeknek, ez az irányelv nem kötelezi az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy ennél bővebb tájékoztatást nyújtsanak e különös vonatkozásokról a más tagállamból származó betegeknek. Nincs akadálya annak, hogy az ellátás helye szerinti tagállam az egészségügyi szolgáltatótól eltérő szereplőket, például biztosítókat vagy hatóságokat is kötelezzen a felkínált egészségügyi szolgáltatások e különös vonatkozásairól szóló információszolgáltatásra, amennyiben egészségügyi ellátórendszerének szervezése szempontjából ez megfelelőbb lenne.

(EP-álláspont, (15) preambulumbekezdés)

Módosítás  10

A Tanács álláspontja

19 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi beteg egészségügyi ellátási szükségletei szerint részesüljön méltányos bánásmódban, és nem pedig a biztosítás helye szerinti tagállamhoz tartozás alapján. Ennek érdekében a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a személyek belső piacon belüli szabad mozgásának elveit, többek között az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmát, valamint a szabad mozgásra vonatkozó bármely korlátozás szükségességét és arányosságát. Ez az irányelv azonban nem kötelezi az egészségügyi szolgáltatókat, hogy tervezett ellátásra fogadják a más tagállamból származó betegeket, illetve előnyben részesítsék őket más betegek rovására, például a többi ellátandó beteg várakozási idejének növelése révén. A betegek beáramlása olyan keresletet eredményezhet, amely meghaladja az adott ellátás tekintetében meglévő tagállami kapacitást. A tagállamok ilyen kivételes esetben fenntarthatják annak lehetőségét, hogy a Szerződés 52. és 62. cikkével összhangban közegészségügyi okokra történő hivatkozással orvosolják a helyzetet. Ez a korlátozás azonban nem érinti a tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében fennálló kötelezettségeit.

(19) Mivel nem tudható előre, hogy egy adott egészségügyi szolgáltató más tagállamokból érkező betegek számára vagy saját tagállama betegei számára nyújt-e majd egészségügyi ellátást, fontos, hogy a követelmények biztosítsák, hogy az egészségügyi ellátást a közös elvekkel összhangban nyújtsák, és hogy egyértelmű minőségi és biztonsági előírások vonatkozzanak az egészségügyi ellátás minden típusára, hogy megvalósulhasson ezen irányelv célja, azaz a határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának és igénybevételének szabadsága. A tagállamok hatóságainak tiszteletben kell tartaniuk az olyan közös, átfogó értékeket, mint az egyetemesség, a hozzáférés a jó minőségű ellátáshoz, az egyenlő bánásmód és a szolidaritás, amelyeket a közösségi intézmények és valamennyi tagállam az európai egészségügyi rendszerek közös értékeként ismert el. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezeket az értékeket a más tagállamból származó betegek és polgárok tekintetében is tiszteletben tartják, továbbá azt, hogy a betegek ellátása egyenlő bánásmódon alapul, és egészségügyi ellátási szükségleteik, nem pedig annak alapján történik, hogy mely tagállam társadalombiztosítási rendszeréhez tartoznak. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az egyének belső piacon belüli szabad mozgásának elveit, többek között a nemzetiségen alapuló megkülönböztetés tilalmát, valamint a szabad mozgásra vonatkozó bármely korlátozás szükségességét és arányosságát. Ez az irányelv azonban nem írja elő, hogy az egészségügyi szolgáltatók más, hasonló egészségügyi szükségletekkel rendelkező betegek rovására fogadják a másik tagállamból származó beteget, illetve másik tagállamból származó beteget részesítsenek előnyben például az ellátás várakozási idejének növelése révén.

(EP-álláspont, (15) preambulumbekezdés)

Módosítás  11

A Tanács álláspontja

19 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(19a) A tagállamok által annak érdekében hozott intézkedések, hogy az egészségügyi ellátásokat egyértelmű minőségi és biztonsági előírásokkal összhangban nyújtsák, nem jelenthetnek új akadályt a betegek és az áruk – például a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök – szabad mozgása előtt.

(EP-álláspont, (19) preambulumbekezdés)

Módosítás  12

A Tanács álláspontja

20 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(20) Következetes és folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a minőségi és biztonsági előírások fejlesztésének biztosítására a tanácsi következtetésekkel összhangban, figyelembe véve a nemzetközi orvostudományban bekövetkezett előrelépéseket és az általánosan elismert bevált orvosi gyakorlatokat.

(20) Következetes és folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a minőségi és biztonsági előírások fejlesztésének biztosítására a tanácsi következtetésekkel összhangban, figyelembe véve a nemzetközi orvostudományban bekövetkezett előrelépéseket, az általánosan elismert bevált orvosi gyakorlatokat, valamint az új egészségügyi technológiát.

(EP-álláspont, (20) preambulumbekezdés)

Módosítás     13

A Tanács álláspontja

21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(21) Alapvető fontosságú, hogy egyértelmű közös kötelezettségeket fogalmazzanak meg az egészségügyi ellátás során okozott károk kezelésére vonatkozó mechanizmusok létrehozásával kapcsolatban, az ilyen mechanizmusok iránti, a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételét gátló bizalmatlanság megelőzése érdekében. Az ellátás helye szerinti tagállam kárkezelési rendszerei nem érintik a tagállamok azon lehetőségét, hogy belföldi rendszereiket kiterjesszék tagállamuk azon betegeire, akik külföldön kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni, amennyiben ez megfelelőbb a beteg számára.

(21) Alapvető fontosságú, hogy egyértelmű közös kötelezettségeket fogalmazzanak meg az – utókezelést is magában foglaló – egészségügyi ellátás során okozott károk kezelésére szolgáló mechanizmusok létrehozásával kapcsolatban, az ilyen mechanizmusok iránti bizalmatlanság megelőzése érdekében, amely akadályt jelent a határokon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevétele szempontjából. Az ellátás helye szerinti tagállam kárkezelési rendszerei nem érintik a tagállamok azon lehetőségét, hogy belföldi rendszereiket kiterjesszék tagállamuk azon betegeire, akik külföldön kívánnak egészségügyi ellátást igénybe venni, amennyiben ez megfelelőbb a beteg számára.

Módosítás     14

A Tanács álláspontja

23 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(23) A személyes adatok védelmének joga az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikke által elismert alapvető jog. A határon átnyúló egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása függ a betegek egészséggel összefüggő személyes adatainak továbbításától. E személyes adatoknak szabadon kell áramolniuk egyik tagállamból a másikba, ugyanakkor az egyének alapvető jogait biztosítani kell. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv arról rendelkezik, hogy az egyéneknek jogukban áll hozzáférni az egészséggel összefüggő személyes adataikhoz, például az egészségügyi dokumentációjukban szereplő olyan adatokhoz, mint a diagnózis, a vizsgálati eredmények, a kezelőorvos általi értékelések, ellátások vagy beavatkozások. Ezek a rendelkezések az ezen irányelv hatálya alá tartozó, határon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában is alkalmazandók.

(23) A személyes adatok védelmének joga az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikke által elismert alapvető jog. A határokon átnyúló egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása függ a betegek egészséggel összefüggő személyes adatainak továbbításától. Biztosítani kell e személyes adatok tagállamok közötti továbbíthatóságát, tiszteletben tartva ugyanakkor az egyének alapvető jogait. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv arról rendelkezik, hogy az egyéneknek jogukban áll hozzáférni az egészséggel összefüggő személyes adataikhoz, például az egészségügyi dokumentációjukban szereplő olyan adatokhoz, mint a diagnózis, a vizsgálati eredmények, a kezelőorvos általi értékelések, ellátások vagy beavatkozások. Ezek a rendelkezések az ezen irányelv hatálya alá tartozó, határokon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában is alkalmazandók.

Módosítás     15

A Tanács álláspontja

27 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(27) Helyénvaló az a követelmény, hogy azok a betegek, akik a 883/2004/EK rendelet szerinti körülményektől eltérő körülmények között vesznek igénybe egészségügyi ellátást egy másik tagállamban, a Szerződéssel és ezen irányelvvel összhangban szintén részesülhessenek a szolgáltatások szabad mozgásának elve jelentette előnyökből. A betegek számára biztosítani kell az említett egészségügyi ellátás költségeinek átvállalását legalább olyan mértékben, amennyibe az ugyanolyan egészségügyi ellátás a biztosítás helye szerinti tagállamban került volna. Ez teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy megállapítsák az állampolgáraik számára rendelkezésre álló betegségbiztosítási fedezet mértékét, és megelőzi, hogy mindez jelentős hatást gyakoroljon a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek finanszírozására.

(27) Helyénvaló az a követelmény, hogy azok a betegek, akik a 883/2004/EK rendelet szerinti körülményektől eltérő körülmények között vesznek igénybe egészségügyi ellátást egy másik tagállamban, a Szerződéssel és ezen irányelvvel összhangban szintén részesülhessenek a betegek, a szolgáltatások és az áruk – például a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök – szabad mozgásának elve jelentette előnyökből. A betegek számára biztosítani kell a biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyújtott egészségügyi ellátás és az ellátással kapcsolatos termékek költségeinek átvállalását legalább akkora összeg erejéig, amennyibe a biztosítás helye szerinti tagállamban igénybe vett ugyanolyan vagy ugyanolyan hatékony kezelés, illetve megvásárolt termék került volna. Ez teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy megállapítsák az állampolgáraik számára rendelkezésre álló betegségbiztosítási fedezet mértékét, és megelőzi, hogy mindez jelentős hatást gyakoroljon a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek finanszírozására. A tagállamok nemzeti jogszabályaikban azonban rendelkezhetnek az ellátás költségeinek visszatérítéséről az ellátás helye szerinti tagállamban hatályos tarifák szintjén, ha ez a beteg számára kedvezőbb. Ez különösen abban az esetben valósulhat meg, ha az európai referenciahálózatokon keresztül veszik igénybe az ellátást.

(EP-álláspont, (27) preambulumbekezdés)

Módosítás  16

A Tanács álláspontja

29 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(29) A beteget nem lehet megfosztani a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló uniós rendeletek által biztosított előnyösebb jogoktól, ha a feltételek teljesülnek. Ezért minden betegnek, aki azért folyamodik engedélyért, hogy egy másik tagállamban részesülhessen az állapotának megfelelő ellátásban, minden esetben meg kell kapnia az engedélyt az uniós rendeletekben előírt feltételek mellett, ha a szóban forgó ellátás a beteg lakhelye szerinti tagállam jogszabályai által előírt ellátások között szerepel, valamint ha orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható ilyen ellátás, figyelembe véve a beteg pillanatnyi egészségi állapotát és a betegség valószínű lefolyását. Amennyiben azonban a beteg inkább kifejezetten az irányelv feltételei mellett kíván ellátásban részesülni, akkor a visszatérítés alá tartozó ellátásokat az ezen irányelv hatálya alá tartozó ellátásokra kell korlátozni.

(29) A beteget nem lehet megfosztani a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló uniós rendeletek által biztosított előnyösebb jogoktól, ha a feltételek teljesülnek. Ezért minden betegnek, aki azért folyamodik engedélyért, hogy egy másik tagállamban részesülhessen az állapotának megfelelő ellátásban, minden esetben meg kell kapnia az engedélyt az uniós rendeletekben előírt feltételek mellett, ha a szóban forgó ellátás a beteg lakhelye szerinti tagállam jogszabályai által előírt ellátások között szerepel, valamint ha orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható ilyen ellátás, figyelembe véve a beteg pillanatnyi egészségi állapotát és a betegség valószínű lefolyását.

Módosítás  17

A Tanács álláspontja

29 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(29a) A beteg kiválaszthatja, melyik mechanizmust részesíti előnyben, de mindenesetre, ha a 883/2004/EK rendelet alkalmazása előnyösebb számára, a beteg nem fosztható meg az említett rendelet által biztosított jogoktól.

(EP-álláspont, (29) preambulumbekezdés)

Módosítás  18

A Tanács álláspontja

30 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(30) A betegnek nem származhat pénzügyi előnye a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátásból, ezért a költségek átvállalását az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségeire kell korlátozni.

(30) A betegnek nem származhat pénzügyi előnye a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátásból, vagy az ott vásárolt termékekből. A költségek átvállalását ezért a tényleges költségekre kell korlátozni. A tagállamok dönthetnek a kapcsolódó költségek, például a terápiás kezelés költségeinek fedezése mellett, feltéve, hogy a teljes költség nem lépi túl a biztosítás helye szerinti tagállamban fizetendő összeget.

(EP-álláspont, (30) preambulumbekezdés)

Módosítás  19

A Tanács álláspontja

31 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(31) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha az egészségügyi ellátás nem szerepel a biztosított személy biztosításának helye szerinti tagállamban a jogszabályok által előírt ellátások között. Hasonlóképpen, ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy természetbeni ellátásaik rendszerét kiterjesszék a másik tagállamban nyújtott egészségügyi ellátásokra. Ez az irányelv elismeri, hogy a tagállamok szabadon szervezhetik saját egészségügyi ellátórendszereiket és szociális biztonsági rendszereiket úgy, hogy az ellátásra való jogosultság regionális vagy helyi szinten kerüljön meghatározásra.

(31) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére jogosultságot teremtsen, ha az egészségügyi ellátás a ritka betegségeket leszámítva nem szerepel a biztosított személy biztosításának helye szerinti tagállamban a jogszabályok által előírt ellátások között. Hasonlóképpen, ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy természetbeni ellátásaik rendszerét kiterjesszék a másik tagállamban nyújtott egészségügyi ellátásokra. Ez az irányelv elismeri, hogy a tagállamok szabadon szervezhetik saját egészségügyi ellátórendszereiket és szociális biztonsági rendszereiket úgy, hogy az ellátásra való jogosultság regionális vagy helyi szinten kerüljön meghatározásra.

Módosítás  20

A Tanács álláspontja

31 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(31a) Ha egy adott betegség vagy sérülés gyógyítására több módszer is létezik, a beteg jogosult valamennyi olyan kezelési mód utáni visszatérítésre, amelyet a nemzetközi orvostudomány kielégítően tesztelt, még akkor is, ha az nem elérhető a beteg biztosításának helye szerinti tagállamban.

(EP-álláspont, (32) preambulumbekezdés)

Módosítás                21

A Tanács álláspontja

32 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(32) Ez az irányelv nem rendelkezik sem a szociális biztonsági jogosultságok tagállamok közötti átviteléről, sem pedig a szociális biztonsági rendszerek egyéb összehangolásáról. A más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes engedélyezésére és költségeinek visszatérítésére vonatkozó rendelkezések egyetlen célkitűzése, hogy lehetővé tegye az egészségügyi ellátás betegek részére történő szabad nyújtását, és hogy az említett alapvető szabadság útjában álló indokolatlan akadályok megszűnjenek a beteg biztosításának helye szerinti tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti különbségeket, valamint a tagállamok hatáskörét az egészségügyi szolgáltatások és orvosi ellátás szervezése és végrehajtása terén.

(32) Ez az irányelv nem rendelkezik sem a szociális biztonsági jogosultságok tagállamok közötti átviteléről, sem pedig a szociális biztonsági rendszerek egyéb összehangolásáról. A más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás előzetes engedélyezésére és költségeinek visszatérítésére vonatkozó rendelkezések egyetlen célkitűzése, hogy lehetővé tegye az egészségügyi ellátás betegek részére történő szabad nyújtását, és hogy az említett alapvető szabadság útjában álló indokolatlan akadályok megszűnjenek a beteg biztosításának helye szerinti tagállamban. Ez az irányelv ezért teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti különbségeket, valamint a tagállamok hatáskörét az egészségügyi szolgáltatások és orvosi ellátás szervezése és végrehajtása terén.

 

Ez az irányelv tiszteletben tartja továbbá az egészségügyben működő állami és magánszolgáltatók tevékenységeinek integrálása érdekében a tagállamok által választott különböző irányítási rendszereket és egyedi megközelítéseket.

Indokolás

Fontos megerősíteni a tagállami saját hatáskör egészségügy területén játszott kiemelt szerepének tiszteletben tartására történő utalásokat, szem előtt tartva az EUMSz. 168. cikkének (7) bekezdését, amely szerint „az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét. A tagállamok hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás működtetésére, és a hozzájuk rendelt erőforrások elosztására.”

Módosítás  22

A Tanács álláspontja

34 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(34) A tagállamok a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek esetében is fenntarthatják az egészségügyi ellátás igénybevételére és az egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére vonatkozó általános feltételeket, a támogathatósági kritériumokat, valamint a szabályozási és adminisztratív formalitásokat – mint például annak követelményét, hogy a szakorvossal való konzultációt vagy a kórházi ellátás igénybevételét megelőzően a betegnek háziorvossal kell konzultálnia –, amennyiben ezek a feltételek a kitűzött cél szempontjából szükségesek és azzal arányosak, és nem önkényesek vagy diszkriminatívak. Ez kiterjedhet a biztosítás helye szerinti tagállam kötelező szociális biztonsági rendszerének vagy nemzeti egészségügyi rendszerének szolgáltatást nyújtó olyan egészségügyi szakember vagy tisztviselő általi értékelésre is, mint például a háziorvos vagy az alapellátást biztosító orvos, akinek nyilvántartásában a beteg szerepel, amennyiben erre az egyes betegek egészségügyi ellátásra való jogosultságának megállapításához szükség van. Ezért helyénvaló előírni, hogy ezeket az általános feltételeket, kritériumokat és formalitásokat objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák, előzetesen tájékoztatást nyújtsanak róluk, és elsősorban egészségügyi megfontolásokon alapuljanak, hogy a biztosításuk helye szerinti tagállamban egészségügyi ellátást igénybe vevő betegekhez viszonyítva ne jelentsenek többletterhet a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe venni szándékozó betegeknek, valamint hogy a döntéseket a lehető leghamarabb meghozzák. Mindez nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, hogy előzetes engedélyezési kritériumokat vagy feltételeket állapítsanak meg azon betegek esetében, akik egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni a biztosításuk helye szerinti tagállamban. Mivel az egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos feltételek, kritériumok és formalitások meghatározása – például egy konkrét ellátás költséghatékonyságának megállapítása – a biztosítás helye szerinti tagállam feladata, ilyen feltételek, kritériumok és formalitások nem írhatók elő az ellátás helye szerinti tagállamban is, mert ez akadályozná az áruk, személyek és a szolgáltatások szabad mozgását. Az ellátás helye szerinti tagállam ugyanakkor feltételeket, kritériumokat és formalitásokat írhat elő a terápiás körülményekre vonatkozóan, például az azzal kapcsolatos betegbiztonsági kockázatok felmérését, hogy egy adott betegen valamely konkrét eljárást végeznek. Ezen felül ezek a feltételek, kritériumok és formalitások olyan eljárást is magukban foglalhatnak, amely biztosítja, hogy a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe venni kívánók megértsék, hogy a nyújtott egészségügyi ellátásra az ellátás helye szerinti tagállam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései vonatkoznak, többek között az említett tagállam biztonsági, minőségi és egyéb előírásai, továbbá amely biztosítja, hogy ez a személy minden olyan technikai, szakmai és orvosi támogatást megkap, amely az egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatos megalapozott döntéshez szükséges, feltéve, hogy ez az eljárás nem diszkriminatív, és nem akadályozza az áruk, a személyek és a szolgáltatások és szabad mozgását.

(34) A tagállamok a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek esetében is fenntarthatják az egészségügyi ellátás igénybevételére és az egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére vonatkozó általános feltételeket, a támogathatósági kritériumokat, valamint a szabályozási és adminisztratív formalitásokat – mint például annak követelményét, hogy a szakorvossal való konzultációt vagy a kórházi ellátás igénybevételét megelőzően a betegnek háziorvossal kell konzultálnia –, amennyiben ezek a feltételek a kitűzött cél szempontjából szükségesek és azzal arányosak, és nem önkényesek vagy diszkriminatívak. Ez kiterjedhet a biztosítás helye szerinti tagállam kötelező szociális biztonsági rendszerének vagy nemzeti egészségügyi rendszerének szolgáltatást nyújtó olyan egészségügyi szakember vagy tisztviselő általi értékelésre is, mint például a háziorvos vagy az alapellátást biztosító orvos, akinek nyilvántartásában a beteg szerepel, amennyiben erre az egyes betegek egészségügyi ellátásra való jogosultságának megállapításához szükség van. Ezért helyénvaló előírni, hogy ezeket az általános feltételeket, kritériumokat és formalitásokat objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák, előzetesen tájékoztatást nyújtsanak róluk, és elsősorban egészségügyi megfontolásokon alapuljanak, hogy a biztosításuk helye szerinti tagállamban egészségügyi ellátást igénybe vevő betegekhez viszonyítva ne jelentsenek többletterhet a más tagállamban egészségügyi ellátást igénybe venni szándékozó betegeknek, valamint hogy a döntéseket a lehető leghamarabb meghozzák. Mindez nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogait, hogy előzetes engedélyezési kritériumokat vagy feltételeket állapítsanak meg azon betegek esetében, akik egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni a biztosításuk helye szerinti tagállamban.

Módosítás  23

A Tanács álláspontja

36 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(36) A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamok előzetes engedélyhez köthetik a más tagállamban nyújtott kórházi ellátás költségeinek a nemzeti rendszer általi átvállalását. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez a követelmény egyszerre szükséges és ésszerű, mivel a kórházak száma, azok földrajzi elhelyezkedése, működésük módja, a rendelkezésükre álló eszközök, sőt még az általuk nyújtott orvosi szolgáltatások típusai is mind olyan tényezők, amelyek tekintetében lehetségesnek kell lennie az általában különböző igényekre figyelemmel történő tervezésnek. A Bíróság úgy vélte, hogy e tervezés célja az, hogy az adott tagállamban biztosítsa a magas színvonalú és kiegyensúlyozottan sokrétű kórházi ellátáshoz való megfelelő és állandó hozzáférést. A tervezés hozzájárul továbbá a költséghatékonyság biztosításához, valamint ahhoz, hogy amennyire csak lehetséges, elkerüljék az anyagi, a műszaki és az emberi erőforrások pazarlását. A Bíróság szerint ez a pazarlás valójában még ennél is több kárt okoz, mivel nem vitatott, hogy a kórházi ellátási ágazat jelentős költségekkel működik, és egyre növekvő igényeket kell kiszolgálnia, miközben az egészségügyi ellátásra fordítható anyagi erőforrások – a finanszírozás módjától függetlenül – végesek.

(36) A rendelkezésre álló tények alapján a szabad mozgás elvének a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátásra való alkalmazása a biztosítási hely szerinti tagállamban létező kötelező betegbiztosítási rendszer által biztosított fedezet határain belül nem veszélyezteti a tagállam egészségügyi rendszereit vagy társadalombiztosítási rendszerének pénzügyi fenntarthatóságát. A Bíróság azonban elismerte, hogy nem zárható ki annak lehetősége, hogy a társadalombiztosítási rendszerek pénzügyi egyensúlyának súlyos veszélyeztetésével kapcsolatos kockázat vagy a mindenki számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott orvosi vagy kórházi ellátás fenntartásának célkitűzése az általános érdeket képviselő olyan nyomós indokot jelenthet, amely igazolja a szolgáltatások szabad mozgásának korlátozását. A Bíróság azt is elismerte, hogy a kórházak száma, azok földrajzi elhelyezkedése, működésük módja, a rendelkezésükre álló eszközök, valamint az általuk nyújtott orvosi szolgáltatások típusai mind olyan tényezők, amelyek tekintetében lehetséges a tervezés. Az irányelv a más tagállamban nyújtott kórházi ellátás költségeinek átvállalására előzetes engedélyezési rendszert ír elő, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: ha az ellátást területén nyújtották volna, annak költségét szociális biztonsági rendszere fizette volna, és az irányelv végrehajtása következtében a betegek kiáramlása olyan hatással jár, amely súlyosan veszélyezteti vagy súlyosan veszélyeztetheti a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyát, és/vagy a betegek kiáramlása komolyan veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a kórházi ágazatban a fölös kapacitás, a kórházi ellátás nyújtásának kiegyensúlyozatlansága vagy logisztikai és pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében véghezvitt tervezést és ésszerűsítést, a mindenki számára elérhető kiegyensúlyozott egészségügyi és kórházi ellátás fenntartását, vagy pedig a kezelési kapacitást vagy orvosi szaktudást az érintett tagállam területén. Mivel a betegek várható kiáramlása pontos következményeinek értékeléséhez összetett becslések és számítások szükségesek, ezen irányelv lehetővé teszi az előzetes engedélyeztetés rendszerét, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a kiáramlás a társadalombiztosítási rendszereket jelentősen veszélyezteti. Ez vonatkozik azokra a már meglévő előzetes engedélyeztetési rendszerekre is, amelyek megfelelnek a 8. cikkben előírt feltételeknek.

(EP-álláspont, (38) preambulumbekezdés)

Módosítás  24

A Tanács álláspontja

36 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(36a) A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban a ritka betegségek elterjedtségének határértéke 10 000 emberből legfeljebb öt súlyos, krónikus és gyakran életveszélyes megbetegedését jelenti. A ritka betegségben szenvedő betegek nehezen jutnak megfelelő diagnózishoz és az életminőségüket javító, illetve élettartamukat meghosszabbító kezeléshez.

 

_______

*HL L 18., 2000.1. 22., 1. o.

Módosítás  25

A Tanács álláspontja

38 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(38) Tekintettel arra, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a működtetésre, a követelményekre, a minőségi és biztonsági előírásokra, valamint az egészségügyi ellátás megszervezésére és nyújtására vonatkozó szabályok megállapítása, és hogy a tervezési szükségletek tagállamonként eltérőek, a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy szükség van-e az előzetes engedélyezési rendszer bevezetésére, és ha igen, akkor az ezen irányelv által meghatározott kritériumokkal összhangban és a Bíróság ítélkezési gyakorlatára figyelemmel szükséges meghatározniuk a rendszerük függvényében az előzetes engedélyt megkövetelő egészségügyi ellátásokat. Az ezen egészségügyi ellátásokra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(38) Tekintettel arra, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a működtetésre, a követelményekre, a minőségi és biztonsági előírásokra, valamint az egészségügyi ellátás megszervezésére és nyújtására vonatkozó szabályok megállapítása, és hogy a tervezési szükségletek tagállamonként eltérőek, a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy szükség van-e az előzetes engedélyezési rendszer bevezetésére, és ha igen, akkor az ezen irányelv által meghatározott kritériumokkal összhangban és a Bíróság ítélkezési gyakorlatára figyelemmel szükséges meghatározniuk a rendszerük függvényében az előzetes engedélyt megkövetelő egészségügyi ellátásokat. Az ezen egészségügyi ellátásokra vonatkozó információkat előre nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás  26

A Tanács álláspontja

39 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(39) Az előzetes engedély megadásához kapcsolódó kritériumokat olyan közérdeken alapuló kényszerítő okokra figyelemmel kell igazolni, amelyek képesek megindokolni az egészségügyi ellátás szabad mozgásának korlátozását. A Bíróság több ilyen lehetséges tényezőt is azonosított: a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlya súlyos megbomlásának veszélye, közegészségügyi okokból kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető orvosi és kórházi ellátás fenntartása, továbbá az ellátási kapacitás vagy az orvosi szakértelem belföldön történő fenntartásának célja, ami közegészségügyi szempontból vagy akár a népesség fennmaradása szempontjából alapvető jelentőséggel bír. Az előzetes engedélyezési rendszer igazgatása során ezen kívül fontos, hogy figyelembe vegyék a beteg biztonságának – egy elismerten információs aszimmetria által jellemzett ágazatban való – biztosítására irányuló általános alapelvet. Ugyanakkor az előzetes engedély megtagadása nem alapulhat csupán azon, hogy a tagállam területén léteznek általános klinikai prioritások alapján felállított, tervezési és igazgatási célokat szolgáló belföldi várólisták anélkül, hogy az engedély iránti kérelem benyújtásának vagy megújításának időpontjában minden egyes esetben ne értékelnék a beteg élettani állapotát, kórelőzményeit, a betegség valószínű lefolyását, a beteg fájdalmainak intenzitását, illetve a beteg kedvezőtlen egészségi állapotát.

(39) A Bíróság több ilyen lehetséges tényezőt is azonosított: a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlya súlyos megbomlásának veszélye, közegészségügyi okokból kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető orvosi és kórházi ellátás fenntartása, továbbá az ellátási kapacitás vagy az orvosi szakértelem belföldön történő fenntartásának célja, ami közegészségügyi szempontból vagy akár a népesség fennmaradása szempontjából alapvető jelentőséggel bír. Az előzetes engedélyezési rendszer igazgatása során ezen kívül fontos, hogy figyelembe vegyék a beteg biztonságának – egy elismerten információs aszimmetria által jellemzett ágazatban való – biztosítására irányuló általános alapelvet. Ugyanakkor az előzetes engedély megtagadása nem alapulhat azon, hogy a tagállam területén léteznek általános klinikai prioritások alapján felállított, tervezési és igazgatási célokat szolgáló belföldi várólisták. Az előzetes engedély csak akkor tagadható meg, ha a beteg nem jogosult az adott kezelés igénybevételére, vagy ha klinikai értékelés folyt, vagy ha a közegészséget fenyegető, súlyos veszély áll fenn. A döntést minden egyes esetben a betegnek az engedély iránti kérelem benyújtása vagy megújítása időpontjában tapasztalható élettani állapotának, a kórelőzményeknek és a betegség valószínű lefolyásának, a beteg fájdalmai intenzitásának, illetve a beteg kedvezőtlen egészségi állapotának objektív értékelése alapján kell meghozni. Elutasítás esetén lehetőséget kell biztosítani a döntés elleni fellebbezésre.

Módosítás  27

A Tanács álláspontja

41 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(41) Mindenesetre, ha egy tagállam úgy dönt, hogy az ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban egy másik tagállamban igénybe vett kórházi vagy szakorvosi ellátás költségeinek átvállalására előzetes engedélyezési I vezet be, a biztosítás helye szerinti tagállam a másik tagállamban nyújtott ilyen ellátás költségeit is visszatéríti a költségek azon mértékéig, amelyet átvállalt volna akkor, ha a beteg ugyanezt az egészségügyi ellátást a biztosítás helye szerinti tagállamban vette volna igénybe, az egészségügyi ellátás ténylegesen felmerült költségeinek erejéig. Ha azonban teljesülnek az 1408/71/EGK rendeletben vagy a 883/2004/EK rendeletben előírt feltételek, akkor az említett rendeletekkel összhangban kell megadni az engedélyt és kell biztosítani az ellátásokat, kivéve, ha a beteg kérelme ettől eltér. Ez elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, amikor az engedélyt a kérelem közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálatát követően adják meg, és az érintett személy egy másik tagállamban részesült ellátásban. Ezekben az esetekben ezen irányelv 7. és 8. cikkét nem kell alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, amely kimondta, hogy azok a betegek, akik esetében később megalapozatlannak talált okkal tagadták meg az engedélyt, jogosultak a más tagállamban igénybe vett ellátás költségének teljes mértékű visszatérítésére az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban.

(41) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban egy másik tagállamban igénybe vett kórházi vagy szakorvosi ellátás költségeinek átvállalására előzetes engedélyezési eljárást vezet be, a másik tagállamban nyújtott ilyen ellátás költségeit a biztosítás helye szerinti tagállam visszatéríti a költségek azon szintjéig, amely akkor merült volna fel, ha a beteg ugyanezt az egészségügyi ellátást vagy a beteg számára ugyanannyira hatékony kezelést vett volna igénybe a biztosítás helye szerinti tagállamban, az egészségügyi ellátás ténylegesen felmerülő költségeinek meghaladása nélkül. Ha azonban teljesülnek a 883/2004/EK rendeletben előírt feltételek, az említett rendelettel összhangban kell megadni az engedélyt és kell biztosítani az ellátásokat. Ez elsősorban olyan esetekre alkalmazandó, amikor az engedélyt a kérelem közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálatát követően adják meg, és az érintett személy egy másik tagállamban részesült ellátásban. Ezekben az esetekben ezen irányelv 7. és 8. cikkét nem kell alkalmazni. Ez összhangban van a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, amely kimondta, hogy azok a betegek, akik esetében később megalapozatlannak talált okkal tagadták meg az engedélyt, jogosultak a más tagállamban igénybe vett ellátás költségének teljes mértékű visszatérítésére az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak rendelkezéseivel összhangban.

Módosítás  28

A Tanács álláspontja

42 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(42) A tagállamok által a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozóan meghatározott eljárásoknak a betegek számára garanciákat kell biztosítaniuk a tárgyilagosság, a megkülönböztetés-mentesség és az átláthatóság tekintetében olyan módon, hogy a nemzeti hatóságok határozataikat megfelelő időben, kellő körültekintéssel és mind az említett általános elveket, mind az egyes esetek sajátos körülményeit figyelembe véve hozzák meg. Ez a másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek tényleges visszatérítésére is alkalmazandó azt követően, hogy a beteg részesült az ellátásban.

(42) A tagállamok által a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozóan meghatározott eljárásoknak a betegek számára garanciákat kell biztosítaniuk a tárgyilagosság, a megkülönböztetés-mentesség és az átláthatóság tekintetében olyan módon, hogy a nemzeti hatóságok határozataikat megfelelő időben, kellő körültekintéssel és mind az említett általános elveket, mind az egyes esetek sajátos körülményeit figyelembe véve hozzák meg. Ez a másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeinek tényleges visszatérítésére is alkalmazandó azt követően, hogy a beteg részesült az ellátásban. Helyénvaló, hogy a betegek határokon átnyúló egészségügyi ellátása tekintetében tizenöt naptári napon belül döntés szülessen. Ez az időtartam azonban lerövidül, ha a szóban forgó ellátás sürgős volta ezt indokolja.

(EP-álláspont, (42) preambulumbekezdés)

Módosítás  29

A Tanács álláspontja

43 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(43) A határon átnyúló egészségügyi ellátás valamennyi lényeges szempontjáról megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak érdekében, hogy a betegek a gyakorlatban élhessenek a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételének jogával. A határon átnyúló egészségügyi ellátás terén e tájékoztatás egyik módja, hogy minden tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontokat hoznak létre. A betegeknek kötelezően nyújtandó tájékoztatást pontosan meg kell határozni. A nemzeti kapcsolattartó pontok azonban önkéntesen, továbbá a Bizottság támogatásával bővebb tájékoztatást is nyújthatnak. A betegeknek a nemzeti kapcsolattartó pontok nyújtanak tájékoztatást azon tagállam bármely hivatalos nyelvén, amelyben a kapcsolattartó pontok találhatók. A tájékoztatás bármely más nyelven is nyújtható, ez azonban nem kötelező.

(43) A határokon átnyúló egészségügyi ellátás valamennyi lényeges szempontjáról megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak érdekében, hogy a betegek a gyakorlatban élhessenek a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételének jogával. A határon átnyúló egészségügyi ellátás terén e tájékoztatás egyik módja, hogy minden tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontokat hoznak létre. A betegeknek kötelezően nyújtandó tájékoztatást pontosan meg kell határozni. A nemzeti kapcsolattartó pontok azonban önkéntesen, továbbá a Bizottság támogatásával bővebb tájékoztatást is nyújthatnak. A betegeknek a nemzeti kapcsolattartó pontok nyújtanak tájékoztatást azon tagállam bármely hivatalos nyelvén, amelyben a kapcsolattartó pontok találhatók. A tájékoztatás bármely más nyelven is nyújtható. E tájékoztatást elektronikus eszközökkel többek között távolról is elérhetővé kell tenni. Mivel a határokon átnyúló egészségügyi ellátás szempontjaira vonatkozó kérdések megválaszolásához a különböző tagállamok hatóságai közötti kapcsolattartásra van szükség, a kapcsolattartó pontoknak egyúttal hálózatként is kell működniük, amelyen keresztül az ilyen kérdések eredményesen megválaszolhatók. E kapcsolattartó pontoknak együtt kell működniük egymással, és lehetővé kell tenniük a betegek számára, hogy megalapozott döntést hozzanak a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról. Emellett tájékoztatniuk kell arról is, milyen lehetőségek léteznek a határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos problémák felmerülése esetén, különösen a határokon átnyúló viták peren kívüli rendezése tekintetében. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó információk nyújtásával kapcsolatos rendelkezések kidolgozásakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük annak szükségességét, hogy az információkat hozzáférhető formátumban nyújtsák, valamint figyelembe kell venniük a veszélyeztetett betegek, a fogyatékkal élő és az összetett igényekkel rendelkező személyek számára biztosított további segítségnyújtás lehetséges forrásait.

(EP-álláspont, (43) preambulumbekezdés)

Módosítás  30

A Tanács álláspontja

43 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(43a) A betegnek előre kell tudnia, hogy mely szabályokat alkalmazzák. Ugyanilyen mértékű egyértelműség szükséges a határokon átnyúló távgyógyászati egészségügyi ellátás esetében. Ezekben az esetekben az egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozó szabályokat az ezen irányelvben meghatározott általános elvekkel összhangban az ellátás helye szerinti tagállamban hatályos szabályok irányítják, mivel a Szerződés 168. cikkének (1) bekezdésével összhangban az egészségügyi szolgáltatások szervezése és nyújtása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a beteg megalapozott döntést hozzon, és segít elkerülni a téves értelmezéseket és félreértéseket. Emellett pedig segíti a beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti nagyfokú bizalom létrejöttét.

(EP-álláspont, (44) preambulumbekezdés)

Módosítás  31

A Tanács álláspontja

44 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(44) A tagállamoknak határozniuk kell az említett nemzeti kapcsolattartó pontok formájáról és számáról. A nemzeti kapcsolattartó pontok a meglévő információs központokba is beilleszthetők, illetve támaszkodhatnak azok tevékenységére, ekkor azonban világosan jelezni kell, hogy az információs központok a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó pontokként is szolgálnak. A nemzeti kapcsolattartó pontok számára megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani a határon átnyúló egészségügyi ellátás legfontosabb szempontjaira vonatkozó tájékoztatáshoz. A Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal annak érdekében, hogy elősegítse az együttműködést a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontjai tekintetében, beleértve a megfelelő információk uniós szinten történő hozzáférhetővé tételét. A nemzeti kapcsolattartó pontok megléte nem zárja ki azt, hogy a tagállamok regionális vagy helyi szinten létrehozzanak más kapcsolódó kapcsolattartó pontokat, egészségügyi ellátórendszereik sajátos szervezésének megfelelően.

(44) A tagállamoknak határozniuk kell az említett nemzeti kapcsolattartó pontok formájáról és számáról. A nemzeti kapcsolattartó pontok a meglévő információs központokba is beilleszthetők, illetve támaszkodhatnak azok tevékenységére, ekkor azonban világosan jelezni kell, hogy az információs központok a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó pontokként is szolgálnak. A nemzeti kapcsolattartó pontok kijelölése független, hatékony és átlátható módon történik. Ezek a nemzeti kapcsolattartó pontok magukban foglalják a független betegszervezeteket, az egészségbiztosítási alapokat és az egészségügyi szolgáltatókat. A nemzeti kapcsolattartó pontok számára megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani a határon átnyúló egészségügyi ellátás legfontosabb szempontjaira vonatkozó tájékoztatáshoz. A Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal annak érdekében, hogy elősegítse az együttműködést a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontjai tekintetében, beleértve a megfelelő információk uniós szinten történő hozzáférhetővé tételét. A nemzeti kapcsolattartó pontok megléte nem zárja ki azt, hogy a tagállamok regionális vagy helyi szinten létrehozzanak más kapcsolódó kapcsolattartó pontokat, egészségügyi ellátórendszereik sajátos szervezésének megfelelően.

Módosítás  32

A Tanács álláspontja

48 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(48) A Bizottságnak támogatnia kell az egészségügyi szolgáltatók, illetve a tagállamokban működő szakértői központok között működő európai referenciahálózatok folyamatos fejlesztését. Az európai referenciahálózatok révén javulhat a diagnosztizálás és a magas színvonalú egészségügyi ellátás azon betegek esetében, akik a források vagy a szakértelem különleges koncentrációját igénylik, továbbá ezek a hálózatok kapcsolattartó pontként is szolgálhatnak az orvosképzésben, az orvosi kutatásban, valamint az információk terjesztésében és értékelésében. Ennek az irányelvnek ezért ösztönzőként kell hatnia a tagállamokra azért, hogy elősegítsék az európai referenciahálózatok folyamatos fejlesztését. Az európai referenciahálózatok tagjaik önkéntes részvételén alapulnak, a Bizottság ugyanakkor teljesítendő kritériumokat és feltételeket kell, hogy kidolgozzon, annak érdekében, hogy a hálózatok részesülhessenek a Bizottság támogatásában.

(48) A Bizottságnak támogatnia kell az egészségügyi szolgáltatók, illetve a tagállamokban működő szakértői központok között működő európai referenciahálózatok folyamatos fejlesztését. Az európai referenciahálózatok révén javulhat a diagnosztizálás és a magas színvonalú egészségügyi ellátás azon betegek esetében, akiknek állapota a források vagy a szakértelem különleges koncentrációját igényli, továbbá ezek a hálózatok kapcsolattartó pontként is szolgálhatnak az orvosképzésben, az orvosi kutatásban, valamint az információk terjesztésében és értékelésében, különösen a ritka betegségek esetében. Ennek az irányelvnek ezért ösztönzőként kell hatnia a tagállamokra azért, hogy megerősítsék az európai referenciahálózatok folyamatos fejlesztését.

Módosítás  33

A Tanács álláspontja

49 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(49) A határon átnyúló egészségügyi ellátás technológiai fejlődése az IKT-k alkalmazása által az egyértelmű tagállami felügyeleti hatáskörök torzulását eredményezheti, és ezáltal hátráltathatja az egészségügyi ellátás szabad mozgását, és további esetleges kockázatokat jelenthet az egészségvédelem számára. Az Unióban az egészségügyi ellátást lehetővé tévő IKT-kra jellemző formátumok és szabványok egymástól nagymértékben eltérnek és inkompatibilisek, ami egyaránt akadályozza a határon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának e módját, és veszélyeztetheti az egészségvédelmet. A tagállamoknak ezért az információs és kommunikációs technológiai rendszerek kölcsönös átjárhatóságára kell törekedniük. Az egészségügyben alkalmazott IKT-rendszerek kiépítése azonban teljes mértékben tagállami hatáskör. Ennek az irányelvnek ezért el kell ismernie az átjárhatóságra irányuló munkának és a hatáskörök megosztásának a fontosságát, előírva a Bizottság és a tagállamok részére, hogy közösen folytassák a jogilag nem kötelező erejű, de a tagállamok számára elérhető, a jobb átjárhatóságot elősegítő eszközt jelentő intézkedések kidolgozására irányuló munkát.

(49) A határon átnyúló egészségügyi ellátás technológiai fejlődése az IKT-k alkalmazása által az egyértelmű tagállami felügyeleti hatáskörök torzulását eredményezheti, és ezáltal hátráltathatja az egészségügyi ellátás szabad mozgását, és további esetleges kockázatokat jelenthet az egészségvédelem számára. Az Unióban az egészségügyi ellátást lehetővé tévő IKT-kra jellemző formátumok és szabványok egymástól nagymértékben eltérnek és inkompatibilisek, ami egyaránt akadályozza a határon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásának e módját, és veszélyeztetheti az egészségvédelmet. Ezért konkrét intézkedéseket kell elfogadni az egészségügyi információs és kommunikációs technológiai rendszerek összehangolásának biztosítása és – amennyiben a tagállamok azok bevezetése mellett döntenek – a betegek e-egészségügyi alkalmazásokhoz való hozzáférésének támogatása érdekében. Az intézkedéseknek meg kell határozniuk a releváns információs és kommunikációs technológiák összehangolásának szükséges szabványait és terminológiáit a határokon átnyúló egészségügyi ellátás biztonságossága, minősége, hozzáférhetősége és hatékonysága érdekében.

Módosítás                34

A Tanács álláspontja

49 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(49a) Az elektronikus egészségügyi megoldások interoperabilitását úgy kell elérni, hogy közben be kell tartani a betegek védelmében hozott, az egészségügyi szolgáltatásokra, így az internetes gyógyszertárakra vonatkozó nemzeti jogszabályokat, különösen a csak rendelvényre kapható gyógyszerek postai úton történő rendelésének nemzeti tilalmát, összhangban a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, valamint a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.

 

1 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.

Módosítás  35

A Tanács álláspontja

49 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(49b) A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó rendszeres statisztika, valamint kiegészítő adatok szükségesek általában az egészségügyi ellátás, különösen pedig a határokon átnyúló egészségügyi ellátás megfelelő ellenőrzése, tervezése és irányítása érdekében, a statisztikák és kiegészítő adatok előállítását pedig lehetőség szerint integrálni kell a létező adatgyűjtő rendszerekbe a határokon átnyúló egészségügyi ellátás figyelembevételével kapcsolatban a megfelelő ellenőrzés és tervezés lehetővé tétele érdekében.

(EP-álláspont, (52) preambulumbekezdés)

Módosítás  36

A Tanács álláspontja

50 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(50) Az orvostudományban és az egészségügyi technológiákban elért folyamatos előrelépések egyszerre jelentenek lehetőséget és kihívást a tagállamok egészségügyi rendszereinek. Az új egészségügyi technológiák értékelésében megvalósuló együttműködés a méretgazdaságosság és a párhuzamos munkavégzés elkerülése révén támogathatja a tagállamokat, valamint megfelelőbb ismeretalapot nyújthat az új technológiák optimális kihasználásához a biztonságos, magas színvonalú és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. Ez az együttműködés fenntartható struktúrákat igényel, amelyek a tagállamok összes illetékes hatóságát magában foglalják, és meglévő kísérleti projektekre épülnek. Ezért ennek az irányelvnek kell alapul szolgálnia az említett együttműködés folyamatos uniós támogatásához.

(50) Az orvostudományban és az egészségügyi technológiákban elért folyamatos előrelépések egyszerre jelentenek lehetőséget és kihívást a tagállamok egészségügyi rendszereinek. Az új egészségügyi technológiák értékelésében megvalósuló együttműködés a méretgazdaságosság és a párhuzamos munkavégzés elkerülése révén támogathatja a tagállamokat, valamint megfelelőbb ismeretalapot nyújthat az új technológiák optimális kihasználásához a biztonságos, magas színvonalú és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. Mindazonáltal az egészségügyi technológiák értékelése és az új technológiákhoz való hozzáférés bizonyos adminisztratív testületek döntései révén történő esetleges korlátozása számos alapvető szociális kérdést vet fel, amelyek kapcsán az érdekeltek széles körével kell konzultálni, és amelyek megválaszolása érdekében egy életképes irányítási modellt kell létrehozni. Következésképpen az együttműködésben nemcsak az összes tagállam illetékes hatóságainak, hanem valamennyi érintett félnek részt kell vennie, beleértve az egészségügyi szakembereket, valamint a betegek és az ágazat képviselőit is. Ezenkívül ennek az együttműködésnek a felelősségteljes kormányzás olyan megvalósítható elvein kell alapulnia, mint az átláthatóság, a nyitottság, illetve az eljárások tárgyilagossága és pártatlansága.

(EP-álláspont, (53) preambulumbekezdés)

Módosítás  37

A Tanács álláspontja

1 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) Ez az irányelv a határon átnyúló, biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését célzó szabályokról rendelkezik, és előmozdítja az egészségügyi ellátás területén folytatott tagállami együttműködést az egészségügyi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó nemzeti hatáskörök teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

(1) Ez az irányelv a határon átnyúló, biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését célzó szabályokról rendelkezik, és előmozdítja az egészségügyi ellátás területén folytatott tagállami együttműködést az egészségügyi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó nemzeti hatáskörök teljes mértékű tiszteletben tartása mellett, továbbá célja a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó meglévő keret (883/2004/EK rendelet) kiegészítése a betegek jogainak érvényesítése céljából. Ez az irányelv a betegek jogaira vonatkozó általános keretet hoz létre a határokon átívelő mobilitás tekintetében. Ezen irányelv alkalmazásakor a tagállamok figyelembe veszik a méltányosság elvét.

Indokolás

A betegeket a határokon átnyúló mobilitással összefüggésben megillető jogok megerősítése érdekében a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozóan már meglévő keretet – a 883/2004/EK rendeletet – kell alkalmazni és kiegészíteni.

Módosítás  38

A Tanács álláspontja

1 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Ez az irányelv a betegek egészségügyi ellátására vonatkozik, tekintet nélkül annak szervezésére, végrehajtására és finanszírozására.

(2) Ez az irányelv a betegek határokon átnyúló egészségügyi ellátására vonatkozik, tekintet nélkül annak szervezésére, végrehajtására és finanszírozására.

Módosítás  39

A Tanács álláspontja

1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

b) a szervátültetés céljából történő szervelosztásra és szervhez jutásra;

b) szervátültetés;

Indokolás

A szervátültetés egész folyamata minden részt vevő országban teljes mértékben a szervek elérhetőségétől függ. A szervátültetés ezen irányelv hatálya alá történő bevonása azt vonná maga után, hogy intenzív betegvándorlás indulna meg a kevés donort adó országokból a sok donort adó országok felé, és nőne a szervre váró, életveszélyes állapotban lévő betegek közötti konfliktushelyzetek valószínűsége.

Módosítás  40

A Tanács álláspontja

1 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) gyógyszerek és orvostechnikai eszközök internetes értékesítése;

Indokolás

A jogbiztonság érdekében ez a módosítás beemeli az irányelv szövegébe a Tanács és a Parlament azon közös álláspontját, mely szerint az irányelv hatálya nem terjedhet ki a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök internetes értékesítésére.

Módosítás  41

A Tanács álláspontja

4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A határon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtására az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően, valamint az említett tagállam által előírt minőségi és biztonsági előírások és iránymutatások szerint kerül sor.

(1) Az ellátás helye szerinti tagállam feladata a határokon átnyúló egészségügyi ellátás megszervezése és nyújtása, figyelemmel az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, az egyenlő bánásmód és a szolidaritás elveire. E tagállam feladata a területén nyújtott egészségügyi ellátás egyértelmű minőségi követelményeinek meghatározása, a biztonsági követelményekre vonatkozó meglévő uniós jogszabályok betartásának biztosítása, valamint annak biztosítása, hogy:

 

a) a határokon átnyúló egészségügyi ellátást az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően nyújtsák;

 

b) a határokon átnyúló egészségügyi ellátást az ellátás helye szerinti tagállam által meghatározott minőségi előírások és iránymutatások szerint nyújtsák;

 

c) a határokon átnyúló egészségügyi ellátás ne eredményezze azt, hogy a betegeket akaratuk ellenére a biztosításuk helye szerinti tagállamon kívüli kezelés igénybevételére ösztönözzék.

Módosítás  42

A Tanács álláspontja

4 cikk – 2 bekezdés – a–f pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

a) a betegek kérésre megfelelő tájékoztatást kapnak az (1) bekezdésben említett előírásokról és iránymutatásokról, beleértve a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket is, valamint az egészségügyi szolgáltatók értékelését, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy mely egészségügyi szolgáltatók tartoznak ezen előírások és iránymutatások hatálya alá;

a) a betegek a nemzeti kapcsolattartó ponttól kérésre megfelelő tájékoztatást kapnak az (1) bekezdés b) pontjában említett előírásokról és iránymutatásokról, beleértve az egészségügyi szolgáltatók felügyeletére és értékelésére vonatkozó rendelkezéseket is, továbbá tájékoztatást kapnak az ezen előírások és iránymutatások hatálya alá eső egészségügyi szolgáltatókról, valamint a 7. cikk (6) bekezdésének megfelelően egyértelmű információkat kapnak a költségekről, a fogyatékkal élők általi hozzáférhetőségről és az egészségügyi szolgáltató engedélyéről vagy bejegyzése állapotáról, illetve a praxissal kapcsolatos bármely korlátozásról;

b) az egészségügyi szolgáltatók tájékoztatják az egyéni betegeket az ellátás helye szerinti tagállamban biztosított egészségügyi ellátás rendelkezésre állására, minőségére és biztonságára vonatkozó releváns információkról, világos számlákat biztosítanak, és világos információkat nyújtanak az árakról, valamint az egészségügyi szolgáltatók engedélyéről vagy bejegyzésük állapotáról, biztosítási fedezetükről, illetve a szakmai felelősséggel összefüggő személyes vagy kollektív védelem egyéb eszközeiről. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatók már megfelelő tájékoztatást nyújtottak az ellátás helye szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező betegeknek, ez az irányelv nem kötelezi az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy bővebb tájékoztatást nyújtsanak a más tagállamból származó betegeknek;

b) annak érdekében, hogy a beteg megalapozott döntést hozhasson az egészségügyi szolgáltatók minden releváns információt közölnek többek között a kezelési lehetőségekről, az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásáról, világos számlákat biztosítanak, és világos információkat nyújtanak az árakról, valamint az egészségügyi szolgáltatók biztosítási fedezetéről, illetve a szakmai felelősséggel összefüggő személyes vagy kollektív védelem egyéb eszközeiről; amennyiben az egészségügyi szolgáltatók már megfelelő tájékoztatást nyújtottak az ellátás helye szerinti tagállamban lakóhellyel rendelkező betegeknek, ez az irányelv nem kötelezi az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy bővebb tájékoztatást nyújtsanak a más tagállamból származó betegeknek;

 

ba) az a) és b) pontokban említett információk elektronikus formában többek között távolról is hozzáférhetők, és ezen információk a fogyatékkal élők számára hozzáférhető formátumokban is elérhetők.

c) léteznek olyan panasztételi eljárások és mechanizmusok, amelyek útján a betegek jogorvoslatért folyamodhatnak az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően, ha az igénybe vett egészségügyi ellátás következtében kár éri őket;

c) léteznek olyan átlátható panasztételi eljárások és mechanizmusok, amelyek az ellátás helye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően jogorvoslatot és kompenzációt biztosítanak a betegeknek, ha az igénybe vett egészségügyi ellátás következtében kár éri őket;

d) a területén nyújtott ellátással összefüggésben a kockázat jellegével és mértékével arányos szakmai felelősségbiztosítási rendszerek működnek, vagy olyan garancia vagy hasonló szabályozás létezik, amely a célok tekintetében az előbbiekkel azonos vagy alapvetően összehasonlítható;

d) a területén nyújtott ellátással összefüggésben a kockázat jellegével és mértékével arányos szakmai felelősségbiztosítási rendszerek működnek, vagy olyan garancia vagy hasonló szabályozás létezik, amely a célok tekintetében az előbbiekkel azonos vagy alapvetően összehasonlítható;

e) a személyes adatok feldolgozása tekintetében a magánélethez való alapvető jog védelme a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezéseket, elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban biztosítva van;

e) a személyes adatok feldolgozása tekintetében a magánélethez való alapvető jog védelme a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezéseket, elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban biztosítva van;

f) az ellátásban részesülő betegek jogosultak a kezelésről szóló írott vagy elektronikus dokumentációra és legalább az e dokumentáció másolatához való hozzáférésre a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezésekkel, elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban és azokra figyelemmel.

f) az ellátásban részesülő betegek jogosultak legyenek a kezelésről szóló írott vagy elektronikus dokumentációra, valamint a kezelésük folytatására vonatkozó orvosi bármilyen tanácsra és legalább az e dokumentáció másolatához való hozzáférésre a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezésekkel, elsősorban a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban és azokra figyelemmel, a tagállamokban alkalmazandó kivételek sérelme nélkül.

Módosítás  43

A Tanács álláspontja

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ez nem érinti az ellátás helye szerinti tagállam azon lehetőségét, hogy – amennyiben ez közérdeken alapuló kényszerítő okokkal indokolható – az ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos intézkedéseket fogadjon el a területén az egészségügyi ellátáshoz való megfelelő és állandó hozzáférés biztosításával kapcsolatos alapvető feladata teljesítése érdekében. Az ilyen intézkedések nem léphetik túl a cél érdekében szükséges és az azzal arányos mértéket, és nem válhatnak önkényes megkülönböztetés eszközévé.

Ez nem érinti az ellátás helye szerinti tagállam azon lehetőségét, hogy az ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos intézkedéseket fogadjon el a területén az egészségügyi ellátáshoz való megfelelő és állandó hozzáférés biztosításával kapcsolatos alapvető feladata teljesítése érdekében. Az ilyen intézkedéseket meg kell indokolni és azok nem léphetik túl a cél érdekében szükséges és az azzal arányos mértéket, és nem válhatnak önkényes megkülönböztetés eszközévé, illetve nem korlátozhatják a betegek és az áruk – például a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök – szabad mozgását, továbbá ezeket az intézkedéseket előre nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  44

A Tanács álláspontja

4 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

 

 

Ez az irányelv azonban nem kötelezi a tagállamok egészségügyi szolgáltatóit arra, hogy másik tagállamban biztosított személynek nyújtsanak egészségügyi ellátást vagy az ilyen személy ellátását előbbre helyezzék a hasonló kezelésre szoruló, az ellátás helye szerinti tagállamban biztosított személy rovására;

(EP-álláspont, 5. cikk, (1) bekezdés, h) pont)

Indokolás

Első olvasat – 59. és 140. módosítás.

Módosítás  45

A Tanács álláspontja

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a területükön működő egészségügyi szolgáltatók az egészségügyi ellátásra vonatkozóan ugyanazt a díjtáblázatot alkalmazzák a más tagállamokból érkező betegekre, mint amelyet hasonló helyzetben a hazai betegekre alkalmaznak, vagy hogy objektív, megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kiszámított árat szabjanak ki, amennyiben a hazai betegek számára nincs hasonló megállapított ár.

(4) Az ellátás helye szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a területén működő egészségügyi szolgáltatók az egészségügyi ellátásra vonatkozóan ugyanazt a díjtáblázatot alkalmazzák a más tagállamokból érkező betegekre, mint amelyet hasonló helyzetben a hazai betegekre alkalmaznak függetlenül a beteg társadalmi és gazdasági helyzetétől.

 

 

Módosítás  46

A Tanács álláspontja

4 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) Ez az irányelv nem érinti a nyelvek használatával kapcsolatos tagállami törvényeket és rendeleteket, továbbá nem jelent semmilyen, az érintett tagállam hivatalos nyelveitől eltérő nyelven történő tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Ez az irányelv nem érinti a nyelvek használatával kapcsolatos tagállami törvényeket és rendeleteket. Az ellátás helye szerinti tagállam hivatalos nyelveitől eltérő nyelven is nyújthat tájékoztatást.

Módosítás  47

A Tanács álláspontja

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(5a) Amennyiben a határokon átnyúló egészségügyi ellátás előmozdításához szükségesés és az egészségvédelem magas szintjét véve alapul, a Bizottság a tagállamokkal együttműködésben iránymutatásokat vagy előírásokat dolgozhat ki az (1) bekezdés végrehajtása érdekében.

Módosítás  48

A Tanács álláspontja

5 cikk – b–c pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

b) működjenek olyan mechanizmusok, amelyek révén kérésre tájékoztatás nyújtható a betegek számára a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos, e tagállamban fennálló jogaikról és jogosultságaikról, elsősorban az e jogosultságok igénybevételére és meghatározására irányuló eljárásokról, a költségek visszatérítésének feltételeiről, valamint a fellebbezési és jogorvoslati rendszerekről, amennyiben a beteg úgy véli, hogy jogait nem tartották tiszteletben.

b) működjenek olyan könnyen hozzáférhető mechanizmusok, amelyek révén kérésre, többek között elektronikus úton, távolról is hozzáférhető tájékoztatás nyújtható a betegek számára a határokon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos, e tagállamban fennálló jogaikról és jogosultságaikról, elsősorban az e jogosultságok igénybevételére és meghatározására irányuló eljárásokról, a költségek visszatérítésének feltételeiről, a fellebbezési és jogorvoslati rendszerekről, amennyiben a beteg úgy véli, hogy jogait nem tartották tiszteletben, valamint azokról a feltételekről, amelyek többek között abban az esetben alkalmazandók, amikor egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás kapcsán őket kár érte.

 

E tájékoztatást a fogyatékkal élő személyek számára is hozzáférhető formában kell közzétenni. A tagállamok konzultálnak az érdekelt felekkel, többek között a betegszervezetekkel annak biztosítása érdekében, hogy az információk világosak és elérhetőek legyenek. A határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatás során egyértelmű különbséget kell tenni a betegeket ezen irányelv alapján megillető jogok, valamint a 883/2004/EK rendeletből adódó jogok között.

 

ba) külföldön nyújtott egészségügyi ellátásból eredő komplikációk esetén vagy abban az esetben, ha külön orvosi felülvizsgálatra van szükség, a biztosítás helye szerinti tagállam a területén nyújtott egészségügyi ellátással egyenértékű ellátást biztosítson;

c) a határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó, vagy igénybe vevő betegek hozzáférhessenek legalább az egészségügyi dokumentációjuk másolatához a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezésekkel, különösen a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban és azokra figyelemmel.

c) a határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó, vagy igénybe vevő betegek hozzáférhessenek legalább az egészségügyi dokumentációjuk másolatához a személyes adatok védelméről szóló uniós rendelkezésekkel, különösen a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban és azokra figyelemmel. Amennyiben az egészségügyi dokumentációt elektronikusan tárolják, a betegek számára biztosítani kell az említett dokumentáció másolatának megszerzéséhez vagy a távoli hozzáféréshez való jogot. Az adatok csak a beteg vagy a beteg hozzátartozóinak kifejezett írásos hozzájárulásával továbbíthatók.

Módosítás  49

A Tanács álláspontja

6 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl a határon átnyúló egészségügyi ellátás terén egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot, nevüket és elérhetőségüket pedig továbbítják a Bizottsághoz.

(1) Minden tagállam kijelöl a határon átnyúló egészségügyi ellátás terén egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot, nevüket és elérhetőségüket pedig továbbítják a Bizottsághoz. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a nemzeti kapcsolattartó pontok magukban foglalják a független betegszervezeteket, az egészségbiztosítási alapokat és az egészségügyi szolgáltatókat. A nemzeti kapcsolattartó pontok kijelölése függetlenül, hatékony és átlátható módon történik.

 

A nemzeti kapcsolattartó pontok létezéséről minden tagállamban tájékoztatják a nyilvánosságot, oly módon, hogy a betegek könnyen hozzáférjenek ehhez az információhoz.

(EP-álláspont, 14. cikk, (1) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 97. módosítás.

Módosítás     50

A Tanács álláspontja

6 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A nemzeti kapcsolattartó pontok együttműködnek egymással és a Bizottsággal. A nemzeti kapcsolattartó pontok kérésre tájékoztatják a betegeket a más tagállamokban lévő nemzeti kapcsolattartó pontok elérhetőségéről.

(2) A nemzeti kapcsolattartó pontok megkönnyítik a (3) bekezdésben említett információcserét és szorosan együttműködnek egymással és a Bizottsággal. A nemzeti kapcsolattartó pontok kérésre tájékoztatják a betegeket a más tagállamokban lévő nemzeti kapcsolattartó pontok elérhetőségéről.

Módosítás     51

A Tanács álláspontja

6 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) Az ellátás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja(i) tájékoztatást nyújtanak a betegek számára az egészségügyi szolgáltatókról, többek között kérésre egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való jogáról, vagy működésének bármilyen korlátozásáról, biztosítják a 4. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett tájékoztatást, továbbá a betegek jogaival, a panasztételi eljárásokkal és jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatos tájékoztatást is, a tagállam jogszabályainak megfelelően.

(3) Az ellátás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja(i) jogaik megvédésében támogatják a betegeket azáltal, hogy többek között távolról elérhető elektronikus úton nyújtanak tájékoztatást az egészségügyi szolgáltatókról, többek között kérésre egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való jogáról, vagy működésének bármilyen korlátozásáról, biztosítják a 4. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett tájékoztatást, a személyes adatok védelméről, az egészségügyi létesítményeknek a fogyatékkal élő emberek általi megközelíthetőségéről szóló tájékoztatást, továbbá a betegek jogaival, a panasztételi eljárásokkal és jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatos tájékoztatást, a tagállam jogszabályainak megfelelően, valamint a viták rendezésére rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást, és segítséget nyújtanak az adott esetre vonatkozó megfelelő peren kívüli rendezési mód felkutatásában akár a határokon átnyúló egészségügyi ellátás során okozott károk esetében is.

Módosítás  52

A Tanács álláspontja

6 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A biztosítás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja(i) az 5. cikk b) pontjában említettekre vonatkozóan nyújtanak tájékoztatást.

(4) A biztosítás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja(i) az 5. cikk b) pontjában említettekre vonatkozóan nyújtanak tájékoztatást a betegek és az egészségügyi szakemberek számára.

Módosítás  53

A Tanács álláspontja

6 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) Az e cikk szerinti tájékoztatásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, többek között elektronikus eszközök révén.

(5) Az e cikk szerinti tájékoztatást a fogyatékkal élő emberek számára könnyen hozzáférhető formátumban bocsátják rendelkezésre.

(EP-álláspont, 14. cikk, (6) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 99. módosítás.

Módosítás  54

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A 8. és 9. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a biztosítás helye szerinti tagállam gondoskodik a határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe vevő biztosított személyek költségeinek visszatérítéséről, ha a szóban forgó egészségügyi ellátás olyan ellátás, amelyre a biztosított személy jogosult a biztosítás helye szerinti tagállamban.

(1) A 8. és 9. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a biztosítás helye szerinti tagállam gondoskodik a határokon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe vevő biztosított személyek költségeinek visszatérítéséről, ha a szóban forgó egészségügyi ellátás olyan ellátás, amelyre a biztosított személy jogosult a biztosítás helye szerinti tagállamban, és amelyről rendelkeznek a jogszabályok, igazgatási rendelkezések, iránymutatások vagy az orvosi szakmákra vonatkozó magatartási kódexek, vagy amely ugyanolyan hatékony, mint a jogosultságok között szereplő ellátások. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy csak azokat az ellátásokat térítik meg, amelyeket a nemzetközi orvostudomány kellő mértékben kipróbált és bizonyított.

 

A 883/2004/EK rendelet sérelme nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam az ellátás helye szerinti tagállamnak vagy a biztosított személynek visszatéríti azokat a költségeket, amelyeket a kötelező társadalombiztosítási rendszer fizetett volna, ha a biztosítás helye szerinti tagállam területén vettek volna igénybe ugyanolyan hatékony egészségügyi ellátást. Amennyiben a biztosítás helye szerinti tagállam megtagadja ezen ellátás költségeinek visszatérítését, orvosi indoklást kell adnia a döntésről. Minden esetben a biztosítás helye szerinti tagállam határozza meg, mely egészségügyi ellátás részesül visszatérítésben, tekintet nélkül arra, hogy az egészségügyi ellátást hol veszik igénybe.

 

A 883/2004/EK rendelet sérelme nélkül, a 9. cikk (3) bekezdése szerinti, előzetes objektív klinikai vizsgálat alapján a ritka betegségben szenvedő, vagy vélhetően ritka betegségben szenvedő betegnek joga van más tagállamban nyújtott egészségügyi ellátást igénybe venni és ezért visszatérítésben részesülni még akkor is, ha a szóban forgó diagnózis vagy kezelés nem szerepel azon ellátások között, amelyekről rendelkeznek a biztosítás helye szerinti tagállam jogszabályai, igazgatási rendelkezései, iránymutatásai vagy az orvosi szakmákra vonatkozó magatartási kódexei. Az ilyen jellegű ellátást előzetes engedélyhez kell kötni.

Indokolás

Mivel a betegeknek először a ritka betegségek diagnosztizálásához kapcsolódó akadályokat kell leküzdeniük, a klinikai vizsgálatok lehetővé teszik a ritka betegségek gyanújának igazolását, amely aztán lehetővé teszi a határokon átnyúló egészségügyi ellátások igénybevételét és költségeinek visszatérítését még akkor is, ha az adott kezelés nem szerepel a biztosítás helye szerinti tagállamban nyújtott ellátások között.

Módosítás  55

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) A biztosítottnak a biztosítás helye szerinti tagállam által visszatérített szint feletti valamennyi költségét kizárólag a biztosított viseli, hacsak a biztosítás helye szerinti tagállam úgy nem dönt, hogy visszatéríti a biztosított számára az e szint felett felmerülő költségeket.

Indokolás

A biztosítás helye szerinti tagállam által biztosítottak költségtérítésére vonatkozó határértékeket e cikk (4) bekezdése világosan megállapítja. Azonban az 5. és 6. cikkben meghatározott, a betegek világos tájékoztatására vonatkozó célkitűzésnek megfelelően, érdemes lenne tisztázni, hogy ha a biztosított számára felmerülő költségek meghaladják a biztosítás helye szerinti tagállam költségtérítési szintjét, a költségekben megjelenő különbséget a biztosítottnak kell viselnie. Természetesen ez a rendelkezés nem akadályozhatja a biztosítás helye szerinti tagállamot abban, hogy a biztosított számára teljes vagy nagyobb mértékben térítse meg a költségeket.

Módosítás  56

A Tanács álláspontja

7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás helye szerinti tagállam a költségek azon mértékéig téríti vissza, amelyet akkor vállalt volna át, ha ezt az egészségügyi ellátást a saját területén vették volna igénybe, az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségeinek meghaladása nélkül.

(4) A határokon átnyúló egészségügyi ellátás költségeit ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően a biztosítás helye szerinti tagállam a költségek azon mértékéig téríti vissza vagy közvetlenül kifizeti, amelyet akkor vállalt volna át, ha ezt az egészségügyi ellátást a saját területén vették volna igénybe, az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségeinek meghaladása nélkül. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy más kapcsolódó költségeket is fedeznek, például a terápiás kezelés költségeit, illetve a szállás- és útiköltségeket.

 

A biztosítás helye szerinti tagállam a nemzeti jogszabályokkal összhangban és a költségek megfelelő dokumentálása esetén visszatéríti a fogyatékkal élő személyek számára a határokon átnyúló ellátás igénybevételekor az egy vagy több fogyatékosság miatt felmerülő esetleges többletköltségeket.

Indokolás

Az első olvasatbeli 68. módosítás.

Módosítás  57

A Tanács álláspontja

7 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) A (4) bekezdés alkalmazásában a tagállamok mechanizmust vezetnek be a határon átnyúló egészségügyi ellátás nyomán felmerülő – a biztosítás helye szerinti tagállam által a biztosított személy számára – visszatérítendő költségek kiszámítására. Ennek a mechanizmusnak objektív, megkülönböztetéstől mentes, előzetesen ismert kritériumokon kell alapulnia. Amennyiben a biztosítás helye szerinti tagállamban decentralizált egészségügyi ellátórendszer működik, a mechanizmust a megfelelő közigazgatási szinten kell alkalmazni.

(6) E cikk alkalmazásában a tagállamoknak átlátható mechanizmussal kell rendelkezniük a határokon átnyúló egészségügyi ellátás költségei kiszámításához. Ennek a mechanizmusnak objektív, megkülönböztetéstől mentes, előzetesen ismert kritériumokon kell alapulnia. Ennek a mechanizmusnak objektív, megkülönböztetéstől mentes, előzetesen ismert és a megfelelő (helyi, regionális vagy nemzeti) adminisztratív szinten alkalmazott kritériumokon kell alapulnia.

Módosítás  58

A Tanács álláspontja

7 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(7) A biztosítás helye szerinti tagállam a határon átnyúló egészségügyi ellátás – beleértve a telemedicinán keresztüli egészségügyi ellátást – során felmerülő költségek visszatérítését igénybe venni kívánó biztosított személy számára ugyanazokat a feltételeket, támogathatósági kritériumokat, szabályozási és adminisztratív formalitásokat teheti kötelezővé – mind helyi, mind pedig regionális vagy nemzeti szinten – mint amelyeket akkor tenne, ha ezt az egészségügyi ellátást a területén vennék igénybe. Ez kiterjedhet a biztosítás helye szerinti tagállam kötelező szociális biztonsági rendszerének vagy nemzeti egészségügyi rendszerének szolgáltatást nyújtó olyan egészségügyi szakember vagy tisztviselő általi értékelésre is, mint például a háziorvos vagy az alapellátást biztosító orvos, akinek nyilvántartásában a beteg szerepel, amennyiben erre az egyes betegek egészségügyi ellátásra való jogosultságának megállapításához szükség van. Az e bekezdés értelmében kötelezővé tett feltételek, támogathatósági kritériumok, szabályozási és adminisztratív formalitások egyike sem lehet azonban diszkriminatív, és nem akadályozhatja indokolatlanul az áruk, személyek vagy szolgáltatások szabad mozgását.

(7) A biztosítás helye szerinti tagállam a határokon átnyúló egészségügyi ellátást – beleértve a távgyógyászaton keresztüli egészségügyi ellátást – igénybe venni kívánó biztosított személy számára az egészségügyi ellátás biztosítása és az egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítése tekintetében ugyanazokat a feltételeket, támogathatósági kritériumokat, szabályozási és adminisztratív formalitásokat teheti kötelezővé – mind helyi, mind pedig regionális vagy nemzeti szinten – mint amelyeket akkor tenne, ha ezt az egészségügyi ellátást a területén vennék igénybe. Ez kiterjedhet a biztosítás helye szerinti tagállam kötelező szociális biztonsági rendszerének vagy nemzeti egészségügyi rendszerének szolgáltatást nyújtó olyan egészségügyi szakember vagy tisztviselő általi értékelésre is, mint például a háziorvos vagy az alapellátást biztosító orvos, akinek nyilvántartásában a beteg szerepel, amennyiben erre az egyes betegek egészségügyi ellátásra való jogosultságának megállapításához szükség van. Az e bekezdés értelmében kötelezővé tett feltételek, támogathatósági kritériumok, szabályozási és adminisztratív formalitások egyike sem lehet azonban diszkriminatív, és nem akadályozhatja a betegek vagy áruk – például a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök – szabad mozgását, és ezeket a feltételeket, kritériumokat és formalitásokat előre nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  59

A Tanács álláspontja

7 cikk – 9 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(9) A biztosítás helye szerinti tagállam e cikknek megfelelően korlátozhatja a határon átnyúló egészségügyi ellátás nyomán felmerülő költségek visszatérítésére vonatkozó szabályok alkalmazását:

törölve

a) közérdeken alapuló kényszerítő körülmény, így például a szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlya súlyos megbomlásának veszélye vagy a kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető kórházi ellátás fenntartásának célja alapján, valamint

 

b) azokra a szolgáltatókra, amelyek csatlakoztak a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban az ellátás helye szerinti tagállam által létrehozott szakmai felelősségbiztosítási, garancia vagy hasonló rendszerhez.

 

Módosítás  60

A Tanács álláspontja

7 cikk – 10 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(10) Az e cikk alkalmazásának a (9) bekezdés a) és b) pontja szerinti korlátozására vonatkozó határozat nem lépheti túl a szükséges és arányos mértéket, továbbá nem jelenthet önkényes megkülönböztetést és nem akadályozhatja indokolatlanul az áruk, személyek, vagy a szolgáltatások szabad mozgását. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot bármilyen határozatról, amely a (9) bekezdés a) pontjára alapozva korlátozza a visszatérítést.

törölve

Módosítás  61

A Tanács álláspontja

7 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

7a. cikk

 

Előzetes értesítés

 

A tagállamok önkéntes előzetes értesítési rendszert biztosíthatnak a betegek számára, amelynek keretében a beteg az értesítésre válaszul írásbeli visszaigazolást kap a maximálisan kifizethető összegről. Miután a beteg az írásbeli visszaigazolást bemutatja a kezelést végző kórházban, a biztosítás helye szerinti tagállam közvetlenül ennek a kórháznak fizetheti a visszatérítést.

Indokolás

Amennyiben ezt az önkéntes rendszert alkalmazzák, a biztosítás helye szerinti tagállam illetékes hatósága közvetlenül a kezelést végző kórháznak fizeti a visszatérítést.

Módosítás  62

A Tanács álláspontja

8 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A biztosítás helye szerinti tagállam – e cikknek és a 9. cikknek megfelelően – előzetes engedélyhez kötheti a határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítését.

törölve

Módosítás  63

A Tanács álláspontja

8 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az előzetes engedélyhez köthető egészségügyi ellátás az olyan egészségügyi ellátásra korlátozódik, amely:

(2) Az előzetes engedélyhez köthető egészségügyi ellátásokat a biztosítás helye szerinti tagállam listában összegyűjti és azt eljuttatja a Bizottsághoz. Ezen ellátás olyan egészségügyi ellátásra korlátozódik, amely:

a) tervezéshez kötött, amennyiben az érintett beteg legalább egy éjszakás kórházi tartózkodását is magában foglalja;

a) tervezéshez kötött, amennyiben az érintett beteg legalább egy éjszakás kórházi tartózkodását is magában foglalja;

b) tervezéshez kötött, amennyiben kiemelten speciális és költséges orvosi infrastruktúra vagy orvosi felszerelés alkalmazását kívánja meg; vagy

b) tervezéshez kötött, amennyiben kiemelten speciális és költséges orvosi infrastruktúra vagy orvosi felszerelés alkalmazását kívánja meg; vagy

c) a beteg vagy a lakosság számára különleges kockázatot jelentő kezelésekkel jár, illetve amely esetében súlyos és kifejezett aggályok merülhetnek fel az ellátás minőségével vagy biztonságával kapcsolatban, azon ellátások kivételével, amelyek a minimális biztonságnak és minőségnek az Unió teljes területén való biztosítására irányuló uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak.

 

c) a beteg vagy a lakosság számára különleges kockázatot jelentő kezelésekkel jár.

Módosítás  64

A Tanács álláspontja

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A biztosítás helye szerinti tagállam a határokon átnyúló egészségügyi ellátásért társadalombiztosítási rendszere által fizetett visszatérítéshez előzetes engedélyezési rendszert hozhat létre, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 

a) ha az egészségügyi ellátást a területén nyújtották volna, annak költségeit a tagállam társadalombiztosítási rendszere visszafizette volna; valamint

 

b) az előzetes engedély követelményének hiánya súlyosan veszélyeztetheti, vagy valószínűleg veszélyeztethetné az alábbiakat:

 

i. a tagállam társadalombiztosítási rendszerének pénzügyi egyensúlyát; és/vagy

 

ii. a kórházi ágazatban a kórházi fölös kapacitás, a kórházi ellátás kínálatának kiegyensúlyozatlansága és a logisztikai és pénzügyi veszteségek elkerülése érdekében végzett tervezést és ésszerűsítést, a mindenki számára hozzáférhető, kiegyensúlyozott orvosi vagy kórházi ellátás fenntartását, a kezelési kapacitás vagy az orvosi szakértelem fenntartását az érintett tagállam területén.

(EP-álláspont, 8. cikk, (2) bekezdés)

Indokolás

Első olvasat – 76. módosítás.

Módosítás  65

A Tanács álláspontja

8 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az előzetes engedélyezési rendszer – így az előzetes engedély betegek számára történő megtagadására vonatkozó kritériumok – alkalmazását a szükséges és arányos mértékre kell korlátozni, és az nem válhat önkényes megkülönböztetés eszközévé.

(3) Az előzetes engedélyezési rendszer a 883/2004/EK rendelet sérelme nélkül alkalmazandó és alkalmazását a szükséges és arányos mértékre kell korlátozni, és az nem válhat önkényes megkülönböztetés eszközévé, vagy a betegek és az áruk – például a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök – szabad mozgásának akadályává. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot bármilyen határozatról, amely az e cikkben foglaltak szerint korlátozza a visszatérítést.

Indokolás

Első olvasat – 77. módosítás.

Módosítás  66

A Tanács álláspontja

8 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Amikor egy beteg előzetes engedélyt kér, a biztosítás helye szerinti tagállam ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a 883/2004/EK rendeletben foglalt feltételek. Ha e feltételek teljesülnek, a rendelet értelmében meg kell adni az előzetes engedélyt, kivéve, ha a beteg ettől eltérő kérést jelent be.

(4) Amennyiben egy biztosított személy előzetes engedélyt kér, hogy határokon átnyúló egészségügyi ellátást vehessen igénybe, a biztosítás helye szerinti tagállamnak meg kell győződnie arról, hogy teljesültek-e a 883/2004/EK rendeletben foglalt feltételeket. Ha e feltételek teljesülnek, a rendelet értelmében meg kell adni az előzetes engedélyt.

(EP-álláspont, 8. cikk, (8) bekezdés)

Módosítás  67

A Tanács álláspontja

8 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A biztosítás helye szerinti tagállam megtagadhatja az előzetes engedély megadását, többek között, de nem kizárólag az alábbi okok miatt:

(5) A (3) bekezdés sérelme nélkül a biztosítás helye szerinti tagállam kizárólag az alábbi okok miatt tagadhatja meg az előzetes engedély megadását:

a) a 7. cikk értelmében a beteg nem jogosult a szóban forgó ellátásra;

a) a 7. cikk értelmében a beteg nem jogosult a szóban forgó ellátásra;

b) amennyiben ez az ellátás a tagállamban – orvosi szempontból elfogadható időn belül, figyelembe véve az érintett személy pillanatnyi egészségi állapotát és betegségének várható lefolyását – is biztosítható;

 

c) amennyiben a beteg klinikai vizsgálat szerint nagy bizonyossággal olyan betegbiztonsági kockázatnak lenne kitéve, amely nem tekinthető elfogadhatónak, figyelembe véve az igénybe venni kívánt, határon átnyúló egészségügyi ellátás lehetséges előnyét a beteg számára;

c) amennyiben a beteg klinikai vizsgálat szerint nagy bizonyossággal olyan betegbiztonsági kockázatnak lenne kitéve, amely nem tekinthető elfogadhatónak, figyelembe véve az igénybe venni kívánt, határon átnyúló egészségügyi ellátás lehetséges előnyét a beteg számára;

d) amennyiben a lakosság nagy bizonyossággal a biztonságot komolyan veszélyeztető tényezőknek lenne kitéve a szóban forgó határon átnyúló egészségügyi ellátás eredményeképpen;

d) amennyiben a lakosság nagy bizonyossággal a biztonságot komolyan veszélyeztető tényezőknek lenne kitéve a szóban forgó határokon átnyúló egészségügyi ellátás eredményeképpen;

Módosítás  68

A Tanács álláspontja

8 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

e) amennyiben ezt az ellátást olyan egészségügyi szolgáltatónak kell nyújtania, amelynek esetében súlyos és kifejezett aggályok merülnek fel az ellátás minőségére és a betegbiztonságra vonatkozó előírásoknak és iránymutatásoknak – beleértve a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket is – való megfeleléssel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy ezen előírások és iránymutatások forrásai törvények és rendeletek vagy pedig az ellátás helye szerinti tagállam akkreditálási rendszerei.

e) amennyiben a szóban forgó egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik felhatalmazással, engedéllyel, képesítéssel, megbízással vagy nincs bejegyezve ahhoz, hogy végrehajtsa azt az ellátást vagy kezelést, amelyre az engedélyezési kérelmet benyújtották a törvényekben és rendeletekben lefektetett előírások és iránymutatások szerint vagy az ellátás helye szerinti tagállam akkreditálási rendszerein keresztül.

Indokolás

Az előzetes engedélyezésre irányuló kérelem elutasításának okait nem lehet magyarázat nélkül hagyni. Ezért kell azokat egyértelműen korlátozni. A Tanács kompromisszumos szövegében említett esetek elfogadhatóak, de azokat csak azokra az esetekre kell korlátozni.

Módosítás  69

A Tanács álláspontja

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(5a) Az előzetes engedélyezés kérelmezési rendszereinek helyi/regionális szinten kell rendelkezésre állniuk, és azoknak a betegek számára hozzáférhetőnek és átláthatónak kell lenniük. Az előzetes engedélyezésre irányuló kérelmekkel és azok elutasításával kapcsolatos szabályokat a kérelem benyújtása előtt nyilvánosságra kell hozni és azoknak rendelkezésre kell állniuk, annak érdekében, hogy a kérelmek benyújtása tisztességes és átlátható módon történhessen.

(EP-álláspont, 8. cikk, (5) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 79. módosítás.

Módosítás  70

A Tanács álláspontja

8 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) A biztosítás helye szerinti tagállam a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, hogy ezen irányelv alkalmazásában mely egészségügyi ellátás van előzetes engedélyhez kötve, valamint az előzetes engedélyezési rendszerre vonatkozó releváns információkat.

(6) A biztosítás helye szerinti tagállam a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, hogy ezen irányelv alkalmazásában mely egészségügyi ellátás van előzetes engedélyhez kötve, valamint az előzetes engedélyezési rendszerre vonatkozó releváns információkat, ideértve az engedélyezés megtagadása esetére vonatkozó jogorvoslati lehetőségeket is.

(EP-álláspont, 8. cikk, (7) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 81. módosítás.

Módosítás  71

A Tanács álláspontja

8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(6a) Másik tagállamban nyújtott egészségügyi ellátást igénybe venni kívánó betegek számára garantálni kell azt a jogot, hogy adott esetben a biztosítás helye szerinti tagállamban – többek között elektronikus úton előzetes engedélyt kérhessenek.

Indokolás

Az előzetes engedélyezés elektronikus formában történő igénylésére vonatkozó jogot garantálni kell azon betegek számára, akik az igénylés ideje alatt nem tartózkodnak a biztosítás helye szerinti tagállamban.

Módosítás  72

A Tanács álláspontja

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(1a) Minden olyan esetben, ahol ezt kívánatosnak ítélik, a tagállamok megszervezik a határokon átnyúló egészségügyi ellátás költségének megfelelő összegek illetékes intézmények közötti, közvetlen átutalását.

Indokolás

Ez lehetővé tenné, hogy az ezen irányelv értelmében határokon átnyúló egészségügyi ellátásban részesülő betegek adott esetben ugyanannak a rendszernek az előnyeit élvezzék, mint amely a 883/2004/EK rendeletben került meghatározásra. A megvalósíthatóság és a nemzeti egészségügyi számlázási rendszer (átalányösszegű vagy sem stb.) függvényében ez lehetővé teszi annak elkerülését, hogy a betegeknek először ki kelljen fizetniük az ellátást és utána a visszatérítésre várjanak. A tagállamok számára ez nem jár többletköltséggel, mivel a rendeletben már meghatározott és bevezetetett gyakorlatra épül.

Módosítás  73

A Tanács álláspontja

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(1b). Más esetekben a biztosítás helye szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a betegek indokolatlan késedelem nélkül hozzájussanak a visszatérítéshez.

Indokolás

Amennyiben nem lehet megszervezni a határokon átnyúló egészségügyi ellátás költségének megfelelő összegek illetékes intézmények közötti közvetlen átutalását, és amennyiben nem adtak előzetes engedélyt, a biztosítás helye szerinti tagállam biztosítja, hogy a betegek indokolatlan késedelem nélkül megkapják a visszatérítést. Tekintettel arra, hogy általában az előzetes engedélyezés alá vont ellátások drágábbak, főleg a kevésbé tehetős betegek szempontjából rendkívül nagy jelentőséggel bír e rendelkezés.

Módosítás  74

A Tanács álláspontja

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A tagállamok a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó kérelem feldolgozása határidejének megállapításakor és e kérelmek elbírálásakor a következőket veszik figyelembe:

 

a) az adott egészségügyi állapot;

 

b) egyéni körülmények;

 

c) a beteg által elszenvedett fájdalom mértéke;

 

d) a beteg akadályoztatásának foka, valamint

 

e) a beteg arra irányuló képessége, hogy szakmai tevékenységet folytasson.

(EP-álláspont, 9. cikk, (4) bekezdés)

Indokolás

Első olvasat – 87. módosítás.

Módosítás     75

A Tanács álláspontja

9 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételére és a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás nyomán felmerülő költségek visszatérítésére vonatkozó közigazgatási határozatokat közigazgatási felülvizsgálatnak vetik alá, és bíróság előtt is megtámadhatók, beleértve az ideiglenes intézkedések lehetőségét is.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételére és a más tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátás nyomán felmerülő költségek visszatérítésére vonatkozó összes adminisztratív határozatot és orvosi döntést egyedileg jogorvoslati eljárásnak, további orvosi véleményezésnek vagy adminisztratív felülvizsgálatnak vessék alá, és legyenek bíróság előtt is megtámadhatók, beleértve az ideiglenes intézkedések lehetőségét is.

Módosítás  76

A Tanács álláspontja

10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv végrehajtásához, ideértve a minőségi és biztonsági előírásokkal és iránymutatásokkal kapcsolatos információcserét, a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket – a 7. cikk (9) bekezdése végrehajtásának elősegítése céljából –, valamint a számlák tartalmának egyértelmű meghatározását célzó kölcsönös segítségnyújtást.

(1) A tagállamok szükség esetén kölcsönös segítségnyújtást biztosítanak ezen irányelv végrehajtásához, ideértve a minőségi és biztonsági előírásokkal és iránymutatásokkal kapcsolatos, kiváltképp a nemzeti kapcsolattartó pontok között, a 4., 5. és 6. cikkel összhangban folyó információcserét, a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket – a 7. cikk (9) bekezdése végrehajtásának elősegítése céljából –, valamint a számlák tartalmának egyértelmű meghatározását célzó kölcsönös segítségnyújtást.

Módosítás  77

A Tanács álláspontja

10 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok elősegítik a határon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásával kapcsolatos együttműködést regionális és helyi szinten.

(2) A tagállamok elősegítik a határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtásával kapcsolatos együttműködést regionális és helyi szinten, valamint információs és kommunikációs technológiákkal és a határokon átnyúló együttműködés más módszereivel.

(EP-álláspont, 15. cikk, (2) bekezdés)

Módosítás  78

A Tanács álláspontja

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, különösen az egymással szomszédos országokat, hogy kössenek egymással megállapodásokat és dolgozzanak ki közös cselekvési programokat.

 

A Bizottság arra is buzdítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt olyan területek létrehozása érdekében, ahol a betegek jobban hozzáférhetnek az egészségügyi ellátáshoz, különösen a határ menti területeken.

Módosítás  79

A Tanács álláspontja

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2b) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy más tagállamok illetékes hatóságai is betekinthessenek azokba a nyilvántartásokba, amelyekben az egészségügyi szakemberek szerepelnek.

(EP-álláspont, 15. cikk, (4) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 100. módosítás.

Módosítás  80

A Tanács álláspontja

10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2c) A tagállamok azonnal és proaktívan információt cserélnek az egészségügyi szakemberekkel szembeni fegyelmi és büntetőügyi eljárások kimeneteléről, amennyiben azok hatással vannak nyilvántartásba vételükre, vagy a szolgáltatásnyújtáshoz való jogukra.

(EP-álláspont, 15. cikk, (5) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 100. módosítás.

Módosítás  81

A Tanács álláspontja

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ha egy gyógyszer forgalomba hozatalát egy tagállam területén engedélyezték, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy egy másik tagállamban a szóban forgó gyógyszerre kiállított, névre szóló rendelvény a hatályos nemzeti jogszabályaiknak megfelelően beváltható legyen a területükön, és az egyedi rendelvények elismerésének korlátozása tilos legyen, kivéve, ha a korlátozás:

Ha egy gyógyszer forgalomba hozatalát egy tagállam területén a 2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésének megfelelően engedélyezték, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy egy másik tagállamban a szóban forgó gyógyszerre kiállított, névre szóló rendelvény a hatályos nemzeti jogszabályaiknak megfelelően beváltható legyen a területükön, és az egyedi rendelvények elismerésének korlátozása tilos legyen, kivéve, ha a korlátozás:

Módosítás  82

A Tanács álláspontja

11 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A rendelvények elismerése nem érinti a felhasználásra vonatkozó nemzeti szabályokat, amennyiben azok összeegyeztethetők az uniós joggal, valamint nem érinti a generikus vagy egyéb készítményekkel történő helyettesítésre vonatkozó szabályokat. A rendelvények elismerése nem érinti a gyógyszerek költségének visszatérítésére vonatkozó szabályokat. A gyógyszerek költségének visszatérítése az irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozik.

A rendelvények elismerése nem érinti a gyógyszerfelírásra és -kiadásra vonatkozó nemzeti szabályokat, beleértve a generikus vagy egyéb készítményekkel történő helyettesítést; A rendelvények elismerése nem érinti a gyógyszerek költségének visszatérítésére vonatkozó szabályokat. A gyógyszerek határokon átnyúló rendelvényei költségének visszatérítése az irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozik.

Ezt a bekezdést az adott tagállamban jogszerűen forgalomba hozott orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell.

Ezt a bekezdést az adott tagállamban jogszerűen forgalomba hozott orvostechnikai eszközökre is alkalmazni kell.

 

A rendelvények elismerése nem befolyásolja azon szakmai vagy etikai kötelezettséget, amely miatt a gyógyszerész nem adhatná ki a gyógyszert, ha a rendelvényt a biztosítás helye szerinti tagállamban állították volna ki.

(EP-álláspont, 16. cikk, (1) bekezdés, i., ii. és iii. pont)

Indokolás

Első olvasat – 101. módosítás.

Módosítás  83

A Tanács álláspontja

11 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság elfogadja a következőket:

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság legkésőbb ...-ig* elfogadja a következőket:

a) legkésőbb …-ig olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az egészségügyi szakemberek számára, hogy megállapítsák a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a rendelvényt szabályozott egészségügyi szakma erre jogszerűen felhatalmazott tagja állította-e ki egy másik tagállamban – a rendelvényeken feltüntetendő elemek nem teljes körű listájának kidolgozása révén;

a) olyan intézkedések, amelyek egységes, uniós, határokon átnyúló rendelvénysablon kidolgozása és a rendelvények összehangolásának támogatása révén lehetővé teszik a gyógyszerészek vagy más egészségügyi szakemberek számára, hogy megállapítsák a rendelvény eredetiségét és azt, hogy a rendelvényt szabályozott egészségügyi szakma erre jogszerűen felhatalmazott tagja állította-e ki egy másik tagállamban;

b) az e-rendelvények kölcsönös felhasználhatóságának fejlesztése terén a tagállamokat támogató iránymutatások;

b) az e-rendelvények kölcsönös felhasználhatóságának fejlesztése terén a tagállamokat támogató iránymutatások;

c) legkésőbb …-ig az egyik tagállamban felírt és egy másik tagállamban kiadott gyógyszerek és orvostechnikai eszközök megfelelő azonosítását elősegítő intézkedések, ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek a gyógyszereknek és az orvostechnikai eszközöknek a határon átnyúló egészségügyi ellátás során történő helyettesítésével kapcsolatos betegbiztonsági kérdések kezelésére irányulnak, amennyiben a kiadás helye szerinti tagállam jogszabályai a helyettesítést lehetővé teszik. A Bizottság meg fogja vizsgálni többek között a nem védett nemzetközi név alkalmazását és a gyógyszerek adagolását;

c) az egyik tagállamban felírt és egy másik tagállamban kiadott gyógyszerek és orvostechnikai eszközök megfelelő azonosítását elősegítő intézkedések, ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek a gyógyszereknek és az orvostechnikai eszközöknek a határokon átnyúló egészségügyi ellátás során történő helyettesítésével kapcsolatos betegbiztonsági kérdések kezelésére irányulnak, amennyiben a kiadás helye szerinti tagállam jogszabályai a helyettesítést lehetővé teszik. A Bizottság meg fogja vizsgálni többek között a nem védett nemzetközi név alkalmazását és a gyógyszerek adagolását;

d) legkésőbb …-ig* a beteg számára a rendelvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, az abban leírt utasítások, valamint a gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz használatára vonatkozó utasítások érthetőségét elősegítő intézkedések .

d) a beteg számára a rendelvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, az abban leírt utasítások, valamint a gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz használatára vonatkozó utasítások érthetőségét elősegítő intézkedések, ideértve az ugyanazon gyógyszerkészítményre vagy orvostechnikai eszközre használt eltérő megnevezésekre vonatkozó egyértelműsítést;

(EP-álláspont, 16. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont)

Indokolás

Az első olvasatbeli 101. módosítás.

Módosítás  84

A Tanács álláspontja

11 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

da) annak biztosítására szolgáló intézkedések, hogy szükség esetén a rendelvényt kiállító és a gyógyszert kiadó felek felvegyék egymással a kapcsolatot a kezelés teljes megértésének biztosítása érdekében, a beteg adatai bizalmas kezelésének fenntartása mellett.

(EP-álláspont, 16. cikk, (2) bekezdés, d) pont)

Indokolás

Az első olvasatbeli 101. módosítás.

Módosítás  85

A Tanács álláspontja

11 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A (2) bekezdés a) - d) pontjában említett intézkedéseket és iránymutatásokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdés a)–da) pontjában említett intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  86

A Tanács álláspontja

11 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Ha azonban az ellátás helye szerinti tagállamban olyan gyógyszerkészítményt vagy orvostechnikai eszközt írnak fel, amely a biztosítás helye szerinti tagállamban rendszerint rendelvényre nem kapható, ez utóbbi tagállam dönti el, hogy kivételesen engedélyt ad-e erre, vagy azt egy másik, ugyanolyan terápiás hatással bírónak ítélt gyógyszerkészítménnyel helyettesíti.

(EP-álláspont, 9. cikk, (3) bekezdés)

Módosítás  87

A Tanács álláspontja

12 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottság támogatja a tagállamokat a tagállamokban működő egészségügyi szolgáltatók, illetve szakértői központok európai referenciahálózatainak fejlesztésében. A hálózatok tagjaik önkéntes részvételén alapulnak, és a tagok a székhelyük szerinti tagállam jogszabályaival összhangban vesznek részt a hálózatok tevékenységében és járulnak hozzá ahhoz.

(1) A Bizottság támogatja a tagállamokat, hogy különösen a ritka betegségek tekintetében hozzák létre a tagállamokban működő egészségügyi szolgáltatók, illetve szakértői központok európai referenciahálózatait, amelyek az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC-k) keretében végzett egészségügyi együttműködés során szerzett tapasztalatokra épülnek. E hálózatok mindenkor nyitva állnak azon új egészségügyi szolgáltatók előtt, amelyek csatlakozni szeretnének, amennyiben az említett egészségügyi szolgáltatók megfelelnek az összes előírt feltételnek és követelménynek.

(EP-álláspont, 17. cikk, (1) bekezdés)

Indokolás

Első olvasat – 102. módosítás.

Módosítás  88

A Tanács álláspontja

12 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az európai referenciahálózatok célja, hogy segítsék a következőket:

(2) Az európai referenciahálózatok célkitűzései:

a) az európai együttműködés potenciáljának kiaknázása a betegek kiemelten speciális egészségügyi ellátása és az egészségügyi ellátórendszerek tekintetében, az orvostudomány és az egészségügyi technológiák terén történő innovációra építve;

a) az európai együttműködés potenciáljának kiaknázásához nyújtott támogatás a betegek fokozottan szakosodott egészségügyi ellátása és az egészségügyi ellátórendszerek tekintetében az orvostudomány és az egészségügyi technológiák innovációi alapján;

 

aa) hozzájárul a betegségmegelőzéssel és a jelentősebb, általánosan előforduló betegségek kezelésével kapcsolatos ismeretek összegyűjtéséhez;

b) a diagnózis javításának, valamint a magas színvonalú és költséghatékony egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésnek az elősegítése minden olyan beteg számára, akinek egészségügyi állapota a szakértelem különleges koncentrációját igényli;

b) a diagnózis és a jó minőségű és költséghatékony egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítésének és javításának támogatása minden olyan beteg számára, akinek egészségügyi állapota a szakértelem különleges koncentrációját igényli;

c) a források költséghatékony felhasználásának maximalizálása;

c) a források költséghatékony felhasználásának maximalizálása;

d) a kutatás és a járványügyi megfigyelés javítása – például nyilvántartások –, valamint képzések szervezése egészségügyi szakemberek részére;

d) a kutatás és a járványügyi megfigyelés javítása – például nyilvántartások –, valamint képzések szervezése egészségügyi szakemberek részére;

e) a szakértelem – virtuális és fizikai – mobilitásának elősegítése, valamint az információk, a tudás és a legjobb gyakorlatok megteremtése, megosztása és terjesztése a hálózatokon belül és kívül;

e) a szakértelem – virtuális és fizikai – mobilitásának elősegítése, az információk, a tudás és a legjobb gyakorlatok megteremtése, megosztása és terjesztése, valamint a ritka betegségek felismerésére és kezelésére vonatkozó fejlesztések elősegítése a hálózatokon belül és kívül;

 

ea) minőségi és biztonsági teljesítménymutatók meghatározása, valamint a hálózaton belül és azon kívül a bevált gyakorlat fejlesztésének és terjesztésének elősegítése;

f) a bizonyos egészségügyi állapotok tekintetében elégtelen számú beteggel rendelkező, vagy a kiemelten speciális szolgáltatások nyújtásához szükséges technológia vagy szakértelem hiányával küzdő tagállamok.

f) bizonyos egészségügyi állapotok tekintetében elégtelen számú beteg, technológiai vagy szakértelemhiány problémájával küzdő tagállamok támogatása abban, hogy kiváló minőségű, erősen szakosodott szolgáltatások teljes skáláját nyújthassák;

 

fa) olyan eszközök rendelkezésre bocsátása, amelyek lehetővé teszik a meglévő egészségügyi erőforrások lehető legjobb felhasználását súlyos balesetek esetén, különösen a határ menti területeken.

(EP-álláspont, 17. cikk, (2) bekezdés)

Indokolás

Első olvasat – 103. és 104. módosítás.

Módosítás  89

A Tanács álláspontja

12 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A tagállamokat ösztönzik arra, hogy a következőkkel segítsék elő az európai referenciahálózatok fejlesztését:

(3) Az európai referenciahálózatok fejlesztésének elősegítése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve:

a) a megfelelő egészségügyi szolgáltatók és szakértői központok azonosítása tagállamuk teljes területén;

a) azonosítja a megfelelő egészségügyi szolgáltatókat és szakértői központokat az egyes tagállamok teljes területén;

b) az egészségügyi szolgáltatók és szakértői központok európai referenciahálózatokban való részvételének elősegítése.

b) elősegíti az egészségügyi szolgáltatók és szakértői központok európai referenciahálózatokban való részvételét.

Módosítás  90

A Tanács álláspontja

12 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A Bizottság az (1) bekezdés alkalmazása során:

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság, a megfelelő szakértőkkel és érdekelt felekkel együttműködve:

a) kidolgozza és közzéteszi azokat a kritériumokat és feltételeket, amelyeket az európai referenciahálózatoknak teljesíteniük kell annak érdekében, hogy a Bizottság támogatásában részesüljenek;

a) elfogadja azon specifikus kritériumok és feltételek listáját, amelyeknek az európai referenciahálózatoknak meg kell felelniük, beleértve a ritkább betegségekhez kapcsolódó, megtárgyalandó területek listáját is, valamint az európai referencia­há­ló­zat­hoz csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó feltételeket és követelményeket annak érdekében, hogy az európai referenciahálózatok:

 

i. megfelelő kapacitással rendelkezzenek a betegek diagnózisa, nyomon követése és irányítása érdekében, lehetőség szerint bizonyíthatóan jó eredménnyel;

 

ii. elegendő kapacitással rendelkezzenek és megfelelő tevékenységet végezzenek a releváns szolgáltatások nyújtásához és a nyújtott szolgáltatások minőségének fenntartásához;

 

iii. megfelelő kapacitással rendelkezzenek szakvélemény, diagnózis vagy diagnózismegerősítés nyújtásához, bevált gyakorlatra vonatkozó iránymutatások kidolgozásához és betartásához, valamint az eredmények elérésére koncentráló intézkedések és minőségbiztosítás végrehajtásához;

 

iv. képesek legyenek multidiszciplináris megközelítés alkalmazására;

 

v. publikációkon, támogatásokon, tiszteletbeli pozíciókon, oktatási és képzési tevékenységeken keresztül bizonyított, magas szintű szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezzenek;

 

vi. kiemelkedő hozzájárulást nyújtsanak a kutatáshoz;

 

vii. vegyenek részt járványügyi megfigyelésekben, például jegyzékek készítésében;

 

viii. szoros kapcsolatban álljanak és működjenek együtt más, nemzeti és nemzetközi szintű szakértői központokkal és hálózatokkal, és rendelkezzenek hálózatépítő kapacitással;

 

ix. alakítsanak ki szoros kapcsolatot és együttműködést a betegek létező szervezeteivel;

 

x. megfelelő és hatékony kapcsolatokat tartsanak fenn a technológiaszolgáltatókkal;

b) kidolgozza és közzéteszi az európai referenciahálózatok értékelésére vonatkozó kritériumokat;

b) kidolgozza, elfogadja és közzéteszi az európai referenciahálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó eljárásokat;

c) elősegíti az európai referenciahálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és szakértelem cseréjét.

c) elősegíti az európai referenciahálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és szakértelem cseréjét.

 

ca) részben finanszírozza az említett hálózatok létrehozását.

(EP-álláspont, 17. cikk, (3) bekezdés)

Indokolás

Első olvasatbeli 106. és 107. módosítás. A Bizottságnak segítséget kellene nyújtania a kérdéses hálózatok létrehozásának finanszírozásában.

Módosítás  91

A Tanács álláspontja

12 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett kritériumokat és feltételeket a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság a 16. cikknek megfelelően, valamint a 17. és 18. cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozza a (4) bekezdésben említett intézkedéseket.

Módosítás  92

A Tanács álláspontja

12 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) Az e cikknek megfelelően elfogadott intézkedések nem irányulhatnak a tagállamok törvényeinek és rendeleteinek összehangolására, és teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét.

törölve

Módosítás  93

A Tanács álláspontja

13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottság támogatja a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a magas szintű bizalom és biztonság megteremtése, az ellátás folytonosságának biztosítása, valamint a biztonságos és minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása érdekében kiaknázzák az európai e-egészségügyi rendszerek, szolgáltatások és interoperábilis alkalmazások tartós gazdasági és társadalmi előnyeit.

(1) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott intézkedéseket fogad el az információs és kommunikációs technológiai rendszerek összehangolásának biztosítása érdekében az egészségügyi ellátásban, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a tagállamok azok bevezetése mellett döntenek. Az említett intézkedések megfelelnek minden tagállam alkalmazandó adatvédelmi jogszabályainak, illetve tükrözik az egészségügyi technológiák és az orvostudomány fejlődését is, beleértve a távgyógyászatot és a telepszichiátriát, és tiszteletben tartják a személyes adatok védelmének alapvető jogát. Meghatározzák a releváns információs és kommunikációs technológiák összehangolásának szükséges szabványait és terminológiáit a határokon átnyúló egészségügyi ellátás biztonságossága, minősége, elérhetősége és hatékonysága érdekében.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az e-egészségügy és egyéb távgyógyászati szolgáltatások:

 

a) ugyanazokhoz az orvosszakmai minőségi és biztonsági szabványokhoz igazodjanak, mint a nem elektronikus egészségügyi szolgáltatások;

 

b) megfelelő védelmet biztosítsanak a betegeknek, nevezetesen azáltal, hogy az egészségügyi szakemberek számára a nem elektronikus egészségügyi szolgáltatásban használtakhoz hasonló, megfelelő jogszabályi követelményeket vezetnek be.

(EP-álláspont, 19. cikk)

Indokolás

Első olvasat – 110. módosítás.

Módosítás  94

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Tanács álláspontja

Módosítás

i. a betegek dossziéjában feltüntetendő olyan adatok nem kimerítő listája, amelyeket az egészségügyi szakemberek megoszthatnak egymással az ellátás folytonosságának és a betegbiztonságnak a határon átnyúló biztosítása érdekében, továbbá

i. az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokban feltüntetendő olyan adatok nem kimerítő listája, amelyeket az egészségügyi szakemberek megoszthatnak egymással az ellátás folytonosságának és a betegbiztonságnak a határokon átnyúló biztosítása érdekében, továbbá

Módosítás  95

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

b) támogatja a tagállamokat abban, hogy közös azonosítási és hitelesítési intézkedéseket dolgozzanak ki annak elősegítése érdekében, hogy az adatok a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében átadhatók legyenek.

b) közös azonosítási és hitelesítési intézkedéseket alkalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a határokon átnyúló egészségügyi ellátás keretében átadhatók legyenek, miközben garantálja a magas szintű biztonságot és a személyes adatok védelmét. Az intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  96

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Az a) és b) pontban említett intézkedésekkel kapcsolatos munkát legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő két éven belül el kell kezdeni.

Módosítás  97

A Tanács álláspontja

14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az Unió támogatja és elősegíti a tagállamok közötti együttműködést és a tudományos információk cseréjét a tagállamok által kijelölt, az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős nemzeti hatóságokat vagy szerveket összekötő önkéntes hálózat keretében. A hálózat tagjai a székhelyük szerinti tagállam jogszabályaival összhangban vesznek részt a hálózat tevékenységében és járulnak hozzá ahhoz.

(1) Az Unió támogatja és elősegíti a tagállamok közötti együttműködést és a tudományos információk cseréjét. Ennek érdekében a Bizottság az Európai Parlamenttel konzultálva elősegíti a tagállamok által kijelölt, az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős nemzeti hatóságokat vagy szerveket összekötő hálózat létrehozását. A hálózat tagjai a székhelyük szerinti tagállam jogszabályaival összhangban vesznek részt a hálózat tevékenységében és járulnak hozzá ahhoz. E hálózat alapját a felelősségteljes kormányzás elvei képezik, beleértve az átláthatóságot, az objektivitást, a szakértelem függetlenségét, a tisztességes eljárásokat, valamint valamennyi érintett csoport – beleértve, de nem kizárólag az egészségügyi szakembereket, a betegek képviselőit, a szociális partnereket, a tudósokat és az ipari ágazatot – széles körű részvételét, a tagállamoknak az egészségügyi technológia értékelése terén meglévő hatásköreik tiszteletben tartása mellett. A hálózat tevékenységeiben részt vevő szakértők és egyének neveit az érdekeltségi nyilatkozataikkal együtt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás  98

A Tanács álláspontja

14 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós támogatás céljai a következők:

(2) Az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó hálózat célkitűzései a következők:

a) a tagállamok támogatása az (1) bekezdésben említett nemzeti hatóságokon vagy szerveken keresztül folytatott együttműködésükben; valamint

a) a nemzeti hatóságok és szervek közötti együttműködés támogatása;

 

aa) fenntartható megoldások keresése a gyógyszerekhez való hozzáférés, az innováció jutalmazása és az egészségügyi költségvetéssel való gazdálkodás céljainak kiegyensúlyozására;

b) a tagállamok támogatása az egészségügyi technológiák rövid és hosszú távú hatékonyságára vonatkozó objektív, megbízható, időszerű, átlátható és átadható tudományos információk nyújtásában, és ezen információk nemzeti hatóságok és szervek közötti tényleges megosztásának lehetővé tétele.

b) a tagállamok támogatása az egészségügyi technológiák relatív hatékonyságára, valamint adott esetben rövid és hosszú távú hatékonyságára vonatkozó objektív, megbízható, időszerű, átlátható, összehasonlítható és átadható tudományos információk nyújtásában, és ezen információk nemzeti hatóságok és szervek közötti tényleges megosztásának lehetővé tétele.

 

ba) az egymással megosztható információk jellegének és típusának megvizsgálása.

 

bb) az európai szabályozó testületek értékelései felesleges megismétlésének elkerülése, különös tekintettel arra, hogy ezek a testületek a biztonsággal, hatékonysággal, minőséggel és a támogatható betegek csoportjával kapcsolatosan hoznak döntéseket;

(EP-álláspont, 20. cikk, (2) bekezdés)

Módosítás  99

A Tanács álláspontja

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A tagállamok kijelölik az (1) bekezdésben említett hálózatban részt vevő hatóságokat vagy szerveket, és közlik a Bizottsággal az említett hatóságok vagy szervek nevét és elérhetőségét.

(EP-álláspont, 20. cikk, (3) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 135. módosítás.

Módosítás  100

A Tanács álláspontja

14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3b) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a hálózat létrehozásához, igazgatásához és átlátható működéséhez szükséges intézkedéseket.

(EP-álláspont, 20. cikk, (4) bekezdés)

Módosítás  101

A Tanács álláspontja

14 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3c) A Bizottság csak azon hatóságok számára engedi a hálózathoz történő csatlakozást, amelyek teljesítik az (1) bekezdésben meghatározott felelősségteljes kormányzás alapelveit.

(EP-álláspont, 20. cikk, (5) bekezdés)

Indokolás

Az első olvasatbeli 135. módosítás.

Módosítás  102

A Tanács álláspontja

14 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) Az e cikknek megfelelően elfogadott intézkedések nem ütközhetnek a tagállamoknak az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló következtetések végrehajtásáról való döntésekre vonatkozó hatásköreivel, nem irányulhatnak a tagállamok törvényeinek és rendeleteinek összehangolására, és teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét.

törölve

Módosítás  103

A Tanács álláspontja

15 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(1) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

 

Ezen eljárás során a Bizottság megfelelő módon biztosítja az érintett betegcsoportok és szakmai képviseleti csoportok szakértőivel, valamint a szociális partnerekkel való konzultációt, különösen ezen irányelv végrehajtásának tekintetében.

Módosítás  104

A Tanács álláspontja

16 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap a 11. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a ...-t követő ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 17. cikknek megfelelően vissza nem vonja azt.

A Bizottság felhatalmazást kap a 11. cikk (5) bekezdésében és a 12. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a ...-t* követő ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 17. cikknek megfelelően vissza nem vonja azt.

Módosítás  105

A Tanács álláspontja

19 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

19a. cikk

Adatgyűjtés

 

(1) A tagállamok összegyűjtik azokat a statisztikai adatokat, amelyek a határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtása, a nyújtott ellátás, a szolgáltatók és betegek, a költségek és eredmények ellenőrzése érdekében szükségesek. Ezeket az adatokat az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló általános rendszerük keretében gyűjtik, összhangban a statisztikák előállítására és a személyes adatok védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokkal, valamint különösen a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével.

 

(2) A tagállamok legalább évente továbbítják az (1) bekezdésben említett adatokat a Bizottságnak, azon adatok kivételével, amelyeket a 2005/36/EK irányelvvel összhangban már összegyűjtöttek.

 

(3) A közösségi statisztikai program és az 1338/2008/EK rendelet végrehajtására elfogadott intézkedések sérelme nélkül a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban intézkedéseket fogad el e cikk végrehajtása érdekében.

 

(4) A 4. cikkel összhangban, az ellátás helye szerinti tagállam hatóságai az (1) bekezdés értelmében gyűjtött adatok alapján rendszeresen ellenőrzik egészségügyi rendszereik hozzáférhetőségét, minőségét és pénzügyi helyzetét.

 

(5) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően elfogadja:

 

a) a 6. cikkben előírt nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatának irányításához szükséges intézkedéseket, a hálózaton belül összegyűjtendő és megosztandó adatok jellegét és típusát;

 

b) az 5. és 6. cikkben előírt, a betegek számára nyújtott tájékoztatásra vonatkozó iránymutatások.

 

(6) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a nemzeti szintű egészségügyi adatok közös biztonsági szintjének eléréséhez szükséges intézkedéseket fogad el, figyelembe véve az e területen már létező, technikai előírásokat.

(EP-álláspont, 21. cikk, valamint 5 cikk, (2) bekezdés, 5 cikk, (3) bekezdés és 5 cikk, (4) bekezdés)

Indokolás

Első olvasat – 59. és 140. módosítás.

Módosítás  106

A Tanács álláspontja

20 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …-ig** megfeleljenek. E rendelkezésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …-ig** megfeleljenek. E rendelkezésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

 

A tagállamok közlik e rendelkezések szövegét, valamint az ezen irányelv és az általuk kibocsátott rendelkezések közötti megfeleléseket tartalmazó táblázatot.

** HL: ezen irányelv hatálybalépését követő három év.

** HL: ezen irányelv hatálybalépését követő egy év.

  • [1]  HL C 184. E, 2010.7.8., 368. o.

INDOKOLÁS

Háttér

Manapság túlzott bizonytalanság övezi az ellátáshoz való hozzáférés, a visszatérítések vagy akár a határokon átnyúló egészségügyi ellátás klinikai utókövetésével kapcsolatos felelősség kérdését.

Ez az irányelv nem csak a jól értesült vagy szerencsés betegek, hanem mindenki számára lehetővé teszi, hogy az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó számos olyan jogot élvezzen, amelyet az Európai Unió Bírósága már elismert. A társadalombiztosítási rendszerek, ezek felépítése és irányítása továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslat a betegeket és a betegek unión belüli mobilitását érinti, nem pedig a szolgáltatók szabad mozgását.

Szó sincs a határokon átnyúló egészségügyi ellátás ösztönzéséről, csupán arról, hogy amikor ez szükségesnek vagy hasznosnak tűnik, akkor legyen elérhető, biztonságos és jó minőségű. A biztosítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályok tartalma tekintetében javítani kell a tájékoztatást és az érthetőséget. Az aktuális helyzet, két különböző, de párhuzamosan alkalmazott jogi kerettel korántsem megfelelő: egyrészt a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletet alkalmazzák, másrészt pedig a bírósági határozatok nyomán, fokozatosan kialakuló keretet.

Az irányelvet a betegek számára kínált lehetőségnek kell tekinteni, amelynek alapját az igények nem pedig az eszközök, a megalapozott döntés, és nem a kényszer biztosítja.

A Parlament első olvasata

2009. április 23-án az Európai Parlament első olvasatban elfogadta a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot.

A Parlament ebben az irányelvben kívánta kodifikálni az Európai Unió Bíróságának e területre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. Az irányelv többek között lehetővé kívánja tenni, hogy a betegek rövidebb időn belül juthassanak hozzá a szükséges ellátáshoz. A betegek mobilitása a jogszabályok keretein belül tenné lehetővé a nemzeti várólisták elkerülését, mivel más európai országok egészségügyi szolgáltatásainak szabad kapacitásait aknázná ki. Az orvostudomány fejlődése miatt a gyógymód nem minden betegség esetében áll rendelkezésre a közelben, és néha a betegeknek kell más országba utazniuk.

Az irányelv a következő alapelveket határozza meg: a polgárok előzetes engedély nélkül bármelyik tagállamban igénybe vehetnek olyan nem kórházi ellátást, amelyre saját tagállamukban is jogosultak és ennek költségeit a saját rendszerükben meghatározott mértékig vissza is térítik számukra. A polgárok bármelyik tagállamban igénybe vehetnek minden olyan kórházi ellátást, amelyre saját tagállamukban is jogosultak és ennek költségeit a saját rendszerükben meghatározott mértékig vissza is térítik számukra. Azokra az esetekre, ha a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatást keresők száma váratlanul annyira megemelkedik, hogy az akár komoly problémákat is okozhat, a javaslat konkrét védzáradékot is tartalmaz. A Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően, e védzáradék lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy amennyiben egészségügyi rendszerük védelme érdekében ezt szükségesnek ítélik, a kórházi kezelések esetében előzetes engedélyezési rendszert vezessenek be.

A tájékoztatás ugyancsak központi szerepet kap. Minden tagállamnak nemzeti kapcsolattartó pontokat kell létrehoznia, amelyek tájékoztatást nyújtanak a betegeknek az elérhető egészségügyi ellátásokról, a szükséges adminisztratív lépésekről, valamint a panasztételi és jogorvoslati lehetőségekről.

Az Európai Parlament az első olvasat során egyértelműen kinyilvánította, hogy olyan irányelvet támogatna, amely jogbiztonságot nyújt a polgárok számára és nem szeretné, ha minden egyes esetben a bíróság ítélkezne.

Végezetül az Európai Parlament képviselői meg akarták erősíteni a tagállamok egészségügyi ellátás terén folytatott együttműködését például olyan intézkedések révén, mint az e-egészségügy vagy a rendelvények kölcsönös elismerése.

Az Európai Parlament második olvasata

2010 júniusában a Tanácsban politikai megállapodás született.

A Tanács azonban figyelmen kívül hagyta az Európai Parlament módosításait.

A Tanácsban folyó tárgyalások eredményeit is szem előtt tartva, a második olvasatbeli javaslat a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben kívánja tartani az Európai Parlament első olvasatban elfogadott álláspontját.

E második olvasatbeli javaslat osztja a Tanács egészségügyi turizmus elleni küzdelemre irányuló akaratát. A Bíróság korábban elismerte a kórházi ellátásra vonatkozó előzetes jóváhagyások megalapozottságát, amelyek alapját a tervezés és racionalizálás nyújtják, és amelyek célja a fölösleges kapacitások, a kiegyensúlyozatlanság és a logisztikai veszteségek elkerülése, a mindenki számára elérhető orvosi és kórházi ellátás, valamint a szükséges képességek meglétének biztosítása valamennyi tagállam területén.

Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a szóban forgó ítélkezési gyakorlat nem az engedélyezési eljárásról, hanem az azzal való visszaélésekről szól például, amikor megtagadják egy személytől azt a jogot, hogy ellátás céljából egy másik tagállamba utazzon, vagy akadályokat gördítenek ez elé. Ezért egy olyan előzetes engedélyezési rendszer kiépítése a cél, amely a betegek számára könnyen áttekinthető, de az egészségügyi menedzserek számára megfelelő előzetes figyelmeztetést ad, ha előre nem látható költségek jelentkeznek.

Az „egészségügyi ellátás minőségére és biztonságára” vonatkozó kritériumok meghatározása és értelmezése korántsem egyértelmű a Tanács által javasolt formában.

A Parlament javaslata a betegek jogainak megerősítésére törekszik elsősorban a tájékoztatás és a tagállamok közötti együttműködés révén. A biztosítás helye szerinti tagállamnak ügyelnie kell arra, hogy állampolgárai megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.

Az e-egészségügy tekintetében a Tanács álláspontja csupán általánosságokat fogalmaz meg. A második olvasatbeli javaslat ezt nem tartja elegendőnek és megfelelően figyelembe kívánja venni az e-egészségügyben rejlő lehetőségeket, és ezt is szabályozás alá kívánja vonni. Az orvosi titoktartás sérelme nélkül, a dokumentumok és adatok megosztásának és cseréjének előmozdítása révén az információs és kommunikációs technológiák fontos szerepet játszanak az ellátások összehangolása terén.

Mindenképpen sajnálatos lenne, ha a gyakorlat jövőbeni alakulása felkészületlenül érné a közösségi jogalkotókat és a jogi következményekről ismét egy bírónak kellene döntenie.

ELJÁRÁS

Cím

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok

Hivatkozások

11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

23.4.2009                     T6-0286/2009

A Bizottság javaslata

COM(2008)0414 - C6-0257/2008

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

23.9.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

23.9.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Françoise Grossetête

21.7.2009

 

 

Korábbi előadó(k)

John Bowis

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.9.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.10.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

János Áder, Margrete Auken, Christofer Fjellner, Matthias Groote, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anja Weisgerber, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Josefa Andrés Barea, Birgit Sippel, Jan Zahradil

Benyújtás dátuma

5.11.2010