ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство

9.11.2010 - (COM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD)) - ***I

Комисия по култура и образование
Докладчик: Chrysoula Paliadeli


Процедура : 2010/0044(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0311/2010
Внесени текстове :
A7-0311/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство

(COM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0076),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0071/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид мотивираното становище, изпратено до председателя от национален парламент, относно съответствието на проекта на акт с принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите [1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A7-0311/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Договорът има за цел постигането на един все по-тесен съюз между народите на Европа, а член 167 поставя на Европейския съюз задачата да допринесе за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден план общото културно наследство.

(1) Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) има за цел постигането на един все по-тесен съюз между народите на Европа, а член 167 от ДФЕС поставя на Европейския съюз задачата да допринесе за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден план общото културно наследство. Освен това в член 167, параграф 2 от ДФЕС се посочва, че в съответствие с принципа на пропорционалност Съюзът трябва да допринася за подобряване на знанията и разпространяване на културата и историята на европейските народи.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Договорът създава също гражданство на Съюза, което допълва националното гражданство на съответните държави-членки и което е важен елемент за опазване и укрепване на процеса на европейска интеграция. За да могат гражданите да се включат възможно най-пълноценно в процеса на европейската интеграция, по-голям акцент следва да бъде поставен върху техните общи ценности, история и култура като ключови елементи на тяхната принадлежност към общество, изградено върху принципите за свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, културно многообразие, толерантност и солидарност.

(3) Договорът създава също гражданство на Съюза, което допълва националното гражданство на съответните държави-членки и което е важен елемент за опазване и укрепване на процеса на европейска интеграция. За да могат гражданите да се включат възможно най-пълноценно в процеса на европейската интеграция, по-голям акцент следва да бъде поставен върху техните общи ценности, история и култура като ключови елементи на тяхната принадлежност към общество, изградено върху принципите за свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, културно и езиково многообразие, толерантност и солидарност.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6a) Знакът за европейско наследство следва да ползва досега натрупания опит в рамките на междуправителствената инициатива.

Обосновка

Целият опит, натрупан до момента в рамките на междуправителствената инициатива, трябва да бъде използван в полза на новото действие на ЕС.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Знакът за европейско наследство следва да се стреми към полезни взаимодействия и допълване с други инициативи, като например Списъка на световното наследство на Юнеско и „Европейските културни маршрути“ на Съвета на Европа. Добавената стойност на Знака за европейско наследство следва да се основава на приноса на подбраните обекти за европейската история и култура, на ясното образователно измерение, стигащо до гражданите, включително до младите хора, и на работата в мрежа между обектите за обмен на опит и най-добри практики. Основното ударение на инициативата следва да бъде поставено по-скоро върху популяризирането и достъпа до обектите и върху качеството на даваните обяснения и предлаганите дейности, отколкото върху опазването на обектите, което следва да бъде гарантирано от съществуващите режими за опазване.

(7) Знакът за европейско наследство следва да се стреми към допълване, а не дублиране на инициативи, като например Списъка на световното наследство на Юнеско, Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на Юнеско и „Европейските културни маршрути“ на Съвета на Европа. Добавената стойност на Знака за европейско наследство следва да се основава на приноса на подбраните обекти за европейската история и култура, включително за създаването на Съюза, на ясното образователно измерение, стигащо до гражданите, и по-специално до младите хора, и на работата в мрежа между обектите за обмен на опит и най-добри практики. Основното ударение на инициативата следва да бъде поставено по-скоро върху популяризирането и достъпа до обектите, като по този начин се допринася за едно общо историческо и културно наследство в рамките на Съюза, както и върху качеството на даваните обяснения и предлаганите дейности, отколкото върху опазването на обектите, което следва да бъде гарантирано от съществуващите режими за опазване.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10a) Държавите-членки следва да могат да предлагат обекти, на които вече е присъден Знакът за европейско наследство по междуправителствения проект за „Знак за европейско наследство“. Тези обекти следва да бъдат оценявани въз основа на новите критерии и процедури.

Обосновка

Настоящите междуправителствени обекти на държавите-членки на ЕС се приканват да се присъединят към новата инициатива на ЕС. С цел да се гарантира общата съгласуваност на новата инициатива, тези обекти ще трябва да се оценяват въз основа на новите критерии.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) При бъдещите оценки на Знака за европейско наследство може да се проучи разширяването на инициативата, така че да обхване и трети държави, участващи в програмата „Култура“.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Административните договорености за Знака за европейско наследство трябва да останат леки и гъвкави в съответствие с принципа на субсидиарност.

(11) Административните договорености за Знака за европейско наследство трябва да бъдат леки и гъвкави в съответствие с принципа на субсидиарност.

Обосновка

Тази нова инициатива въвежда нови административни разпоредби.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящото решение „обекти“ означава паметници, природни или градски обекти, културни пейзажи и възпоменателни места, културни ценности и предмети, нематериално наследство, свързано с определено място, в т.ч. съвременното наследство.

За целите на настоящото решение „обекти“ означава паметници, природни, подводни, археологически, промишлени или градски обекти, културни пейзажи и възпоменателни места, културни ценности и предмети, нематериално наследство, свързано с определено място, в т.ч. съвременното наследство.

Обосновка

Археологическите обекти са пряко свързани с европейското културно наследство и като такива следва да бъдат споменати в определението. Подводните обекти също следва да бъдат класифицирани в рамките на определението предвид вековните традиции в областта на мореплаването на европейските народи от праисторическо време до днес.

Изменение  9

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– засилване на чувството на европейските граждани за принадлежност към Европейския съюз на основата на споделени елементи от историята и културното наследство, както и оценяване на многообразието;

– засилване на чувството на европейските граждани за принадлежност към Европейския съюз, и по-специално на младите хора, на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;

Обосновка

Насърчаването на достъпа на младите хора до европейското културно наследство е приоритет за Знака за европейско наследство и това следва да се подчертае. Знакът за европейско наследство не касае опазването на обектите, а тяхното образователно измерение. Образователната стойност на Знака за европейско наследство е част от мерките в отговор на увеличаващата се пропаст между гражданите и Европа, особено за младите хора.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– укрепване на междукултурния диалог;

– укрепване на междукултурния и междутериториалния диалог, както и оценяване на многообразието;

Изменение  11

Предложение за решение

Член 3 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Междинните цели на действието са насочени към:

2. За тази цел действието е насочено, като негови междинни цели, към:

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 3, параграф 1, уводна част.

Междинните цели се отнасят за въздействието на Знака за европейско наследство върху отделните лица и наследството като цяло. На това равнище въздействието може да бъде измерено и/или оценено със степен на сигурност съобразно показателите за междинно въздействие.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

повишаване на стойността и популярността на обектите, които са играли ключова роля в историята и изграждането на Европейския съюз;

подчертаване на символната стойност и повишаване на популярността на обектите, които са играли значителна роля в историята и културата на Европа и/или изграждането на Съюза;

Обосновка

Знакът ще популяризира вече съществуващата стойност на обектите. Инициативата е важна както за засилване на европейската интеграция чрез опознаването на европейската култура и история, така и за укрепване на чувството за принадлежност към Европейския съюз и приближаването на населението към институциите на ЕС.

Изменение  13

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– подобряване разбирането на европейските граждани за изграждането на Европа и на тяхното общо, но многообразно културно наследство, свързано по-специално с демократичните ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейската интеграция.

–подобряване разбирането на европейските граждани за историята на Европа и изграждането на Съюза и на тяхното общо, но многообразно материално и нематериално културно наследство, свързано по-специално с демократичните ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейската интеграция.

Обосновка

Историята и културата на Европа и изграждането на Европейския съюз са две отделни понятия, които са с еднакво значение за европейското културно и символно наследство.

Изменение  14

Предложение за решение

Член 3 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Специфичните цели на действието са следните:

3. Самите обекти са насочени, като специфични цели, към:

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 3, параграф 1, уводна част.

Специфичните цели са свързани с подобренията, с които самите обекти – поотделно или заедно – ще се обвържат в процеса на кандидатстване за присъждане на Знака за европейско наследство.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– повишаване на осведомеността на младите хора за общото им културно наследство;

повишаване осведомеността на младите хора, и в частност на европейските граждани като цяло, за общото им културно наследство и засилване на чувството им за европейска идентичност;

Обосновка

Развитието на европейска идентичност е жизненоважна цел на процеса на европейска интеграция и като такава може активно да бъде насърчавано чрез Знака за европейско наследство.

Изменение  16

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– подобряване на достъпа до обектите на наследството за всички членове на широката общественост, и по-специално за младите хора;

– повишаване и/или подобряване на достъпа до обектите на наследството за всички, и по-специално за младите хора;

Изменение  17

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– укрепване на междукултурния диалог, особено сред младите хора, чрез образование в областта на изкуствата, културата и историята;

– укрепване на междукултурния диалог, по-специално сред младите хора, чрез възпитание в областта на изкуствата, културата и историята и чрез интерактивно онлайн обучение;

Обосновка

Младите хора общуват, изграждат връзки помежду си, учат и си взаимодействат чрез ИКТ и сайтове за социални контакти. За младото поколение е много лесно да се изразява посредством блогове, Facebook и други образователни сайтове. Интерактивното онлайн обучение е най-доброто и икономически най-ефективното средство за постигане на напредък в междукултурния диалог и следователно трябва да бъде включено в изменението.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– засилване на полезните взаимодействия между културното наследство и съвременното творчество и творческия дух;

– засилване на полезните взаимодействия между културното наследство и съвременното творчество и подкрепа за творческия дух;

Обосновка

Взаимодействието между културното наследство и съвременното творчество може да бъде катализатор за творческия дух.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– задълбочаване на взаимодействието между културното наследство и свързаните с него икономически дейности, без да се нарушава неговата цялост и като се допринася за неговата устойчивост и устойчивостта на заобикалящата го среда;

Обосновка

Културното наследство на даден район може да бъде едно от неговите основни преимущества, с потенциал да допринесе за процъфтяването на икономиката, подхранвана от културен туризъм, творческа индустрия и др. Освен това взаимодействието с производствените икономически дейности ще даде възможност обектите на наследството да допринесат за собствената си поддръжка, тъй като големите разходи по поддръжката често пъти могат да усложнят изключително много тяхната експлоатация.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– допринасяне за привлекателността и за устойчивото развитие на регионите.

– допринасяне за насърчаването, привлекателността, културното влияние, развитието на туризма и устойчивото развитие на регионите;

Изменение  21

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – тире 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– насърчаване изграждането на европейски мрежи с цел повишаване стойността на общото европейско наследство.

Обосновка

Европейското наследство е изключително разнообразно и междурегионалните мрежи могат да подчертаят общите европейски черти на силно различни периоди и стилове на изкуството. Могат да бъдат създадени мрежи, например за систерцианския монашески орден, Рим, модернизма или Ар Нуво, обредите, свързани със слънцестоенето и др., като по този начин ще се помогне на европейските граждани да осъзнаят, че това, което считат за свое собствено културно наследство, съществува в цяла Европа.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите-членки осигуряват взаимното допълването на Знака за европейско наследство с други инициативи в сферата на културното наследство, като Списъка на световното наследство на Юнеско и „Европейските културни маршрути“ на Съвета на Европа.

Комисията и държавите-членки гарантират, че Знакът за европейско наследство допълва, но не дублира други инициативи в сферата на културното наследство, като Списъка на световното наследство на Юнеско, Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на Юнеско и „Европейските културни маршрути“ на Съвета на Европа.

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на съображение 7.

Изменение  23

Предложение за решение

Член 7 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Кандидатите за знака трябва да имат символична европейска стойност и да са играли ключова роля в историята и изграждането на Европейския съюз. Кандидатите следователно доказват:

(1) Кандидатите за Знака за европейско наследство трябва да имат символична европейска стойност и да са играли значителна роля в историята и културата на Европа и/или изграждането на Съюза. Те следователно доказват:

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 3, параграф 2, първо тире.

Изменение  24

Предложение за решение

Член 7 – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– и/или мястото и ролята на обекта в европейската история и европейската интеграция, и неговите връзки с ключови европейски събития или личности, както и с културните, художествените, политическите, социалните, научните, технологичните или индустриалните движения;

и/или мястото и ролята на обекта в европейската история и европейската интеграция, и неговите връзки с ключови европейски събития или личности, както и с културните, художествените, религиозните, политическите, социалните, научните, технологичните, екологичните или индустриалните движения;

Обосновка

Религията, във всичките й форми, е била от голямо значение за европейската история, водила е до войни и е оказвала влияние върху философията, начина на мислене и общата култура, както и върху голяма част от произведенията на изкуството до ХІХ в., без споменатото да изчерпва въпросите, свързани с религията. Освен това най-големите европейски паметници са по същество с религиозен характер и следователно би било абсурдно религията да не се включи.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Кандидатите за знака представят проект, който рекламира европейското им измерение и ги обвързва с извършването на следните дейности:

(2) Кандидатите за Знака за европейско наследство представят проект, чието осъществяване трябва да започне най-късно до края на годината на определяне на обектите и което включва извършването на следните дейности:

Обосновка

Определянето на краен срок за прилагането на критериите до края на годината на определяне на обектите ще принуди кандидатите да изпълнят своите задължения.

Изменение  26

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– насърчаване на езиковото многообразие чрез използване на няколко езика на Европейския съюз;

– насърчаване на езиковото и регионалното многообразие чрез използване на няколко езика на Съюза като ключ към междукултурния диалог;

Изменение  27

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

участие в дейностите от мрежата от свързани обекти, на които е присъден Знакът за европейско наследство, с цел обмен на опит и стартиране на общи проекти;

сътрудничество с обекти, на които вече е присъден Знакът за европейско наследство;

Изменение  28

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– повишаване на популярността и привлекателността на обекта в европейски мащаб, например чрез използването на съвременна технология;

– повишаване на популярността и привлекателността на обекта в европейски мащаб, наред с другото, чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии;

Изменение  29

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– гарантиране, че за европейските граждани е осигурен достъп до обекта, без да се нарушава неговата цялост;

Обосновка

Въпреки че изглежда очевидно, много паметници не са отворени за посетители, което затруднява идентифицирането с тях.

Изменение  30

Предложение за решение

Член 7 – точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- Приветства се организирането на художествени и културни дейности (като събития, фестивали, творчески престои), които увеличават мобилността на европейските дейци на изкуството и на колекциите, насърчават междукултурния диалог и поощряват връзката между културното наследство и съвременното творчество и творческия дух, когато специфичният характер на обекта допуска това.

Организирането на художествени и културни дейности (като събития, фестивали, творчески престои), които увеличават мобилността на европейските дейци на културата и изкуството и на колекциите, насърчават междукултурния диалог и поощряват връзката между наследството и съвременното творчество и творческия дух, се приветства, когато специфичният характер на обекта допуска това.

Обосновка

Това изречение няма да бъде част от задължителните критерии, а факултативен елемент, тъй като критерият се прилага пропорционално на размера и вида на обектите. Не всички обекти са в състояние да извършват творческа и културна дейност.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 7 – точка 3 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– осигуряване на достъп за възможно най-широката общественост, например чрез приспособяване на обекта или обучение на персонала;

– осигуряване достъп за възможно най-широката общественост, например чрез приспособяване на обекта или обучение на персонала и чрез използване на интернет, включително за възрастни хора и лица с увреждания;

Изменение  32

Предложение за решение

Член 7 – точка 3 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– популяризиране на обектите като туристически дестинации;

популяризиране на обектите като туристически дестинации, като се ограничават евентуалните отрицателни последици за обектите или за заобикалящата ги среда;

Обосновка

Развитието на туризма не следва по никакъв начин да променя обекта и заобикалящата го среда.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 7 – точка 3 – тире 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– осигуряване на максимално възможната екологосъобразност на плана за управление, с оглед да бъдат ограничени евентуалните отрицателни последици от туризма.

– осигуряване на максимално възможната екологосъобразност на плана за управление.

Обосновка

Вж. изменението на член 7, параграф 3, шесто тире.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейската група се състои от 12 членове. Четирима от членовете се назначават от Европейския парламент, четирима от Съвета и четирима от Комисията. Групата определя свой председател.

2. Европейската група се състои от 13 членове. Четирима от членовете се назначават от Европейския парламент, четирима от Съвета, четирима от Комисията и един от Комитета на регионите, съгласно съответните им процедури. Европейската група определя свой председател.

Обосновка

Включването на член на Комитета на регионите в Европейската група ще осигури възможност за участие на местните и регионалните органи, с което ще я направи по-представителна и ще привлече също така интерес на местно и регионално равнище. По този начин ще се стигне освен това до нечетен брой членове на групата.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Членовете на Европейската група са независими експерти. Те имат значителен опит и специализирани познания в областта на културата, наследството, европейската история или в други области, свързани с целите на Знака за европейско наследство.

3. Членовете на Европейската група са независими експерти. Те имат значителен опит и специализирани познания в области, свързани с целите на Знака за европейско наследство. Институциите, назначаващи експертите, се стремят да осигурят, доколкото е възможно, допълване на съответните им области на компетентност и балансирано географско представителство.

Обосновка

Европейската група следва да бъде съставена от експерти в областта на културата, отговарящи за всички сфери, свързани с целите на Знака за наследство на Европейския съюз (списъкът не трябва да бъде ограничителен, той може да варира от хуманитарни изследвания до управление на паметниците на културата), като същевременно се осигури справедливо представителство на всички държави-членки.

Изменение  36

Предложение за решение

Член 8 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Членовете на Европейската група се назначават за срок от три години. Чрез дерогация през първата година от влизането в сила на настоящото решение четирима експерти се назначават от Комисията за една година, четирима от Европейския парламент за две години и четирима от Съвета за три години.

4. Членовете на Европейската група се назначават за срок от три години. Чрез дерогация през първата година от влизането в сила на настоящото решение четирима експерти се назначават от Комисията за една година, четирима от Европейския парламент и един от Комитета на регионите за две години и четирима от Съвета за три години.

Обосновка

Вж. изменението към член 8, параграф 2.

Изменение  37

Предложение за решение

Член 8 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако стане ясно наличието на конфликт на интереси между даден член на групата и определен обект, този член на групата не участва в оценката на същия обект.

5. Членовете на Европейската група трябва да декларират всякакъв конфликт на интереси или потенциален конфликт на интереси по отношение на определен обект. В случай на такава декларация или при наличие на такъв конфликт на интереси, този член не участва в оценката на същия обект или на всякакви други обекти от същата държава-членка.

Обосновка

Тези практически мерки гарантират прозрачност на процедурата.

Изменение  38

Предложение за решение

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел процедурите да бъдат колкото се може по-опростени и олекотени, Комисията изготвя общ формуляр за кандидатстване, въз основа на критериите за подбор, който се използва от всички кандидати. При подбора се вземат предвид само заявленията, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване.

Комисията изготвя общ формуляр за кандидатстване, въз основа на посочените в член 7 критерии за подбор, който се използва от всички кандидати. При подбора се вземат предвид само заявленията, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване.

Изменение  39

Предложение за решение

Член 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки отговарят за предварителния подбор на обектите за присъждане на Знака за европейско наследство.

1. За предварителния подбор на обектите за присъждане на Знака за европейско наследство отговарят държавите-членки, в тясно сътрудничество с местните и регионалните органи.

Изменение  40

Предложение за решение

Член 10 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава-членка има възможност да подбере предварително не повече от два обекта годишно в съответствие с графика в приложението. Процедури по подбор не се провеждат през годините, определени за процедурата на мониторинг.

2. Всяка държава-членка има възможност да подбере предварително не повече от два обекта веднъж на всеки две години в съответствие с графика в приложението.

Обосновка

Подборът на обектите веднъж на всеки две години ще осигури по-добро качество на процеса на подбор, както и на избираните обекти. Броят на обектите трябва да бъде поддържан в разумни граници, за да не се излага на опасност качеството, надеждността и престижа на Знака за европейско наследство. Процедурата на подбор ще се провежда една година на равнище държави-членки, а следващата година - на европейско равнище, чрез официално определяне на обектите. В този случай наблюдението на обектите може да се извършва паралелно с процеса на подбор.

Изменение  41

Предложение за решение

Член 10 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всяка държава-членка изготвя свои собствени процедури и свой собствен график за предварителния подбор на обектите в съответствие с принципа на субсидиарност, като осигурява максимално възможната лекота и гъвкавост на административните договорености. Тя обаче уведомява Комисията за резултатите от предварителния подбор не по-късно от 31 януари от годината на процедурата по подбор.

3. Всяка държава-членка изготвя свои собствени процедури и свой собствен график за предварителния подбор на обектите в съответствие с принципа на субсидиарност, като осигурява максимално възможната лекота и гъвкавост на административните договорености. Тя обаче уведомява Комисията за резултатите от предварителния подбор не по-късно от 1 март от годината на процедурата по предварителен подбор.

Обосновка

В съответствие с новопредложения график (вж. приложението).

Изменение  42

Предложение за решение

Член 10 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Предварителният подбор се извършва въз основа на критериите, определени в член 7, и на базата на формуляра за кандидатстване, посочен в член 9.

4. Предварителният подбор се извършва съобразно критериите, определени в член 7, и на базата на формуляра за кандидатстване, посочен в член 9.

Обосновка

Необходимо е критериите и формулярът за кандидатстване, използвани за предварителния подбор, да са еднакви във всички държави-членки.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а. Комисията публикува пълния списък на предварително избраните обекти и уведомява за това Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите.

Обосновка

Публикуването на предварително избраните обекти и информирането на всички заинтересовани институции на ЕС прави процедурата по-прозрачна.

Изменение  44

Предложение за решение

Член 11 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Окончателният подбор се извършва въз основа на критериите, определени в член 7, и на базата на формуляра за кандидатстване, посочен в член 9.

3. Окончателният подбор се извършва съобразно критериите, определени в член 7, и на базата на формуляра за кандидатстване, посочен в член 9.

Обосновка

Необходимо е критериите и формулярите за кандидатстване, използвани за окончателния подбор на равнище ЕС, да са еднакви.

Изменение  45

Предложение за решение

Член 11 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Европейската група изготвя доклад за предварително подбраните обекти не по-късно от 31 октомври от годината на процедурата по подбор. Този доклад включва препоръка за присъждане на Знака за европейско наследство и обосновка за обектите, които са отпаднали от окончателния списък.

4. Европейската група изготвя доклад за предварително подбраните обекти не по-късно от 15 декември от годината на процедурата по предварителен подбор. Този доклад включва препоръка за присъждане на Знака за европейско наследство и обосновка за обектите, които са отпаднали от окончателния списък.

Обосновка

В съответствие с новопредложения график (вж. приложението).

Изменение  46

Предложение за решение

Член 12 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Кандидатурите за транснационални обекти следват същата процедура, както и кандидатурите за другите обекти. Те са предварително подбрани от една от засегнатите държави-членки, в рамките на не повече от два обекта, както е посочено в член 10, и са предложени от името на всички засегнати държави-членки след консултации с тези държави-членки и с тяхно съгласие.

2. Кандидатурите за транснационални обекти следват същата процедура, както и кандидатурите за другите обекти. Те са предварително подбрани от всички засегнати държави-членки, в рамките на не повече от два обекта, както е посочено в член 10. При транснационалните обекти един от участващите обекти се определя за координатор на останалите и той ще представлява единна точка за контакт с Комисията. Координаторът предоставя своевременно на всички държави-членки информация относно транснационалната кандидатура, за да се гарантира участието на съответните обекти на територията на Съюза. Всички обекти, участващи в транснационалния обект, попълват посочения в член 9 формуляр за кандидатстване и трябва да отговарят на критериите, определени в член 7.

Обосновка

Транснационалните обекти се ползват с привилегировано положение, тъй като те по своята същност подкрепят основните цели на Знака за европейско наследство и създават мрежи. Следователно всички участващи държави-членки следва да дадат своята квота за техните обекти, които участват в рамките на транснационалния обект. Важно е също така всички държави-членки да бъдат своевременно информирани за намерението за кандидатстване за знак за транснационален обект, за да могат всички заинтересовани страни да се включат. По практически съображения, за всеки транснационален обект трябва да се назначи координатор, който след това ще бъде лице за контакти с Европейската група и Комисията.

Изменение  47

Предложение за решение

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Отделя се специално внимание на транснационални обекти, които подкрепят същността на трансграничното европейско наследство чрез представлявания от тях материален и нематериален символизъм.

Обосновка

От голямо значение е Знакът за европейско наследство да бъде присъден на транснационален обект, тъй като той ще популяризира европейското наследство на по-дълбоко равнище, което ще окаже въздействие върху по-голям брой граждани. Мирът е пример за нематериален символизъм.

Изменение  48

Предложение за решение

Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Ако някой от обектите, включени в рамките на транснационален обект, престане да отговаря на критериите за присъждане на Знака за европейско наследство или не изпълнява поетите в заявлението за кандидатстване ангажименти, се прилага процедурата по член 15.

Изменение  49

Предложение за решение

Член 13 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията официално посочва обектите, на които да се присъди Знакът за европейско наследство, през годината, последвала процедурата по подбор, с оглед на препоръката на Европейската група. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета.

1. Комисията официално посочва обектите, на които да се присъди Знакът за европейско наследство, през годината, последвала процедурата по подбор, като взема надлежно предвид препоръката на Европейската група. Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите за взетите решения.

Обосновка

В съответствие с измененията на член 8.

Изменение  50

Предложение за решение

Член 13 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По принцип Знакът за европейско наследство се присъжда на обектите за постоянно при условията, изложени в членове 14 и 15, и при условие че действието продължава.

2. Знакът за европейско наследство се присъжда на обектите за постоянно при условията, изложени в членове 14 и 15, и при условие че действието продължава.

Изменение  51

Предложение за решение

Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Присъждането на Знака за европейско наследство не води до никакво задължение в областта на градоустройството, правото, ландшафта, мобилността или архитектурата. Единственото приложимо право е местното право.

Изменение  52

Предложение за решение

Член 14 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Докладът се изпраща на Комисията и се представя на Европейската група за проучване не по-късно от 31 януари от годината на процедурата на мониторинг.

3. Докладът се изпраща на Комисията и се представя на Европейската група за проучване не по-късно от 1 март от годината на процедурата на мониторинг.

Обосновка

В съответствие с новопредложения график (вж. приложението).

Изменение  53

Предложение за решение

Член 14 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Европейската група изготвя доклад относно състоянието на обектите, на които е присъден знакът в съответната държава-членка не по-късно от 31 октомври от годината на процедурата на мониторинг, включващ, при необходимост, препоръки, които да се вземат предвид през следващия период на мониторинг.

4. Европейската група изготвя доклад относно състоянието на обектите, на които е присъден знакът в съответната държава-членка не по-късно от 15 декември от годината на процедурата на мониторинг, включващ, при необходимост, препоръки, които да се вземат предвид през следващия период на мониторинг.

Обосновка

В съответствие с новопредложения график (вж. приложението).

Изменение  54

Предложение за решение

Член 14 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията определя общи показатели за държавите-членки, с цел да се гарантира единен подход при процедурата на мониторинг.

5. Комисията, след като се консултира с Европейската група, определя общи показатели за държавите-членки, с цел да се гарантира единен подход при процедурата на мониторинг.

Изменение  55

Предложение за решение

Член 15 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията взема окончателното решение за отнемането на Знака за европейско наследство. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета.

4. Комисията взема окончателното решение за отнемането на Знака за европейско наследство, като взема надлежно предвид препоръката на Европейската група. Комисията уведомява за това Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите.

Обосновка

Участието на Европейската група в процедурата по отнемане на знака е от съществено значение за постигането на прозрачност.

Изменение  56

Предложение за решение

Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. Обектите могат във всеки един момент да решат да се откажат от Знака за европейско наследство. В такъв случай те уведомяват съответната държава-членка, която от своя страна информира Комисията. Комисията взема решение за оттегляне на Знака за европейско наследство и информира Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите за него.

Обосновка

Възможността за доброволно оттегляне от инициативата „Знак за наследство на Европейския съюз“ прави процеса по-демократичен, като се отчита положението, при което даден обект по обективни причини не може повече да изпълнява поетите от него ангажименти или не желае да участва в тази инициатива.

Изменение  57

Предложение за решение

Член 16 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

изготвя указания за процедурите по подбор и мониторинг, както и формуляра за кандидатстване;

с оглед на целите, посочени в член 3, и в съответствие с критериите по член 7 изготвя указания, подпомагащи процедурите по подбор и мониторинг, както и формуляра за кандидатстване;

Изменение  58

Предложение за решение

Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията отговаря за комуникацията и обществената информираност за Знака за европейско наследство на равнище ЕС, по-специално чрез създаването и поддържането на специален уебсайт.

2. Комисията отговаря за комуникацията и обществената информираност за Знака за европейско наследство на равнище ЕС, по-специално чрез създаването и поддържането на специален уебсайт и ново лого, като повишава популярността и привлекателността на обекта в европейски мащаб, например чрез използването на възможностите на новите технологии и цифровите и интерактивните средства и чрез полезни взаимодействия с други европейски инициативи. Всички уведомления и препоръки на Европейската група, посочени в член 8, параграф 6, член 10, параграф 4а и член 15, параграф 5, се публикуват на този уебсайт.

Обосновка

Едно ново лого ще допринесе за популяризиране на Знака за наследство на Европейския съюз и за повишаване на информираността относно тази инициатива. Работата на Европейската група трябва да бъде възможно най-прозрачна.

Изменение  59

Предложение за решение

Член 17 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията осигурява външната и независима оценка на действието за Знака за европейско наследство. Тази оценка се прави на всеки шест години в съответствие с графика, посочен в приложението, като се оценяват всички аспекти, в това число ефикасността на процедурите за управление на действието, броят на обектите, последиците от действието, начинът, по-който то може да бъде подобрено, и това дали Знакът за европейско наследство следва да бъде продължен.

1. Комисията осигурява външната и независима оценка на действието за Знака за европейско наследство. Тази оценка се прави на всеки шест години в съответствие с графика, посочен в приложението, като се оценяват всички аспекти, в това число ефикасността на процедурите за управление на действието, броят на обектите, географският обхват и последиците от действието, начинът, по-който то може да бъде подобрено, и това дали Знакът за европейско наследство следва да бъде продължен.

Обосновка

При необходимост, при бъдещото оценяване на Знака за европейско наследство може да се проучи целесъобразността от разширяване на инициативата, така че да включи и трети държави, участващи в програмата „Култура“, както и други участници.

Изменение  60

Предложение за решение

Член 17 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията представя доклад за тези оценки на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от шест месеца от окончателното завършване на оценките.

2. Комисията представя доклад за тези оценки на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от шест месеца от окончателното завършване на оценките, придружен, по целесъобразност, от съответни предложения.

Изменение  61

Предложение за решение

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

заличава се

Преходни разпоредби.

 

1. Обектите, на които вече е присъден знакът в рамката на междуправителствения Знак за европейско наследство и които се намират в държавите-членки, се оценяват [през годината след влизането в сила на настоящото решение].

 

За тези обекти се подава нова кандидатура въз основа на новите критерии и процедури, изложени в членове 6—9, като същата се представя на Комисията от съответните държави-членки не по-късно от 31 януари [от въпросната година].

 

Новите кандидатури се оценяват от Европейската група.

 

Ако един от обектите, предложени от дадена държава-членка, не отговаря на критериите или ако е необходима допълнителна информация, Европейската група започва диалог с държавата-членка чрез Комисията с цел да прецени дали кандидатурата може да бъде подобрена, преди да се вземе окончателно решение. Ако е необходимо, може да бъдат организирани посещения на обекта.

 

Европейската група изготвя доклад относно обектите с препоръка за присъждането на Знака за европейско наследство до края на [въпросната година], освен ако не са необходими допълнителни пояснения от държавата-членка.

 

След това Комисията посочва официално обектите.

 

По принцип Знакът за европейско наследство се присъжда на обектите, попадащи в обхвата на настоящия параграф, за постоянно при условията, изложени в членове 14 и 15, и при условие, че действието продължава.

 

Кандидатите, които са отпаднали от окончателния списък, могат да кандидатстват отново за предварителен подбор на национално равнище през следващите години.

 

2. Държавите-членки, които не са участвали в междуправителствения Знак за европейско наследство, имат възможността да предложат максимум четири обекта за присъждане на Знака за европейско наследство през [втората година след влизането в сила на настоящото решение].

 

За тези обекти се подава кандидатура въз основа на новите критерии и процедури, установени в членове 6—9, като тя се представя на Комисията от съответните държави-членки не по-късно от 31 януари [от въпросната година].

 

Новите кандидатури се оценяват от Европейската група. Ако един от обектите, предложени от дадена държава-членка, не отговаря на критериите или ако е необходима допълнителна информация, Европейската група започва диалог с държавата-членка чрез Комисията с цел да прецени дали кандидатурата може да бъде подобрена, преди да се вземе окончателно решение. Ако е необходимо, може да бъдат организирани посещения на обекта.

 

Европейската група изготвя доклад относно обектите с препоръка за присъждането на Знака за европейско наследство до края на [въпросната година], освен ако не са необходими допълнителни пояснения от държавата-членка.

 

След това Комисията посочва официално обектите.

 

По принцип Знакът за европейско наследство се присъжда на обектите, попадащи в обхвата на настоящия параграф, за постоянно при условията, изложени в членове 14 и 15, и при условие, че действието продължава.

 

Кандидатите, които са отпаднали от окончателния списък, могат да кандидатстват отново за предварителен подбор на национално равнище през следващите години.

 

3. Процедурата по подбор и мониторинг за Знака за европейско наследство, установена в членове 6— 15, започва през [третата година след влизането в сила на настоящото решение].

 

Обосновка

Новият Знак за наследство на Европейския съюз е наследник на междуправителствения Знак за европейско наследство. Но все пак това е дейност на ЕС, основана на нови, общи, ясни и прозрачни критерии, обща процедура за кандидатстване и ново лого, съвсем различно от това на междуправителствената инициатива. Обектите, получили Знака за европейско наследство, трябва да го пазят. Те се третират по същия начин като всички останали кандидати за Знака за наследство на Европейския съюз. Това не намалява стойността на стария междуправителствен знак и допринася за по-голямо доверие в новия знак.

Изменение  62

Предложение за решение

Приложение – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[Година n]

 

Приемане на решението

Подготвителна работа

[Година n]

 

Приемане на решението

Подготвителна работа

[Година n+1]

Преоценка на обектите, на които вече е присъден Знакът за европейско наследство в рамките на междуправителствената инициатива

[Година n+1]

Подготвителна работа

[Година n+2]

Първо представяне на обекти от държавите-членки, които не са участвали в междуправителствената инициатива

[Година n+2]

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+3]

Подбор

 

[Година n+3]

Окончателно определяне на обектите

[Година n+4]

Мониторинг

 

[Година n+4]

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+5]

Подбор

 

[Година n+5]

Окончателно определяне на обектите и мониторинг

[Година n+6]

 

Подбор

Оценка на Знака за европейско наследство

[Година n+6]

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+7]

Подбор

 

[Година n+7]

Окончателно определяне на обектите

Оценка на Знака за европейско наследство

[Година n+8]

Мониторинг

 

[Година n+8]

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+9]

Подбор

 

[Година n+9]

Окончателно определяне на обектите и мониторинг

[Година n+10]

Подбор

 

[Година n+10]

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+11]

Подбор

 

[Година n+11]

Окончателно определяне на обектите

[Година n+12]

 

Мониторинг

Оценка на Знака за европейско наследство

 

[Година n+12]

 

Предварителен подбор от държавите-членки

[Година n+13]

 

Окончателно определяне на обектите

Оценка на Знака за европейско наследство

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 10, параграф 2.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Създаването на съвместна европейска идентичност и повишаването на интереса към Европейския съюз и неговото изграждане са предизвикателства, пред които са изправени европейските институции в усилията си да постигнат широкообхватно сближаване и солидарност.

Несъмнено има други, по-радикални и очевидни пътища да се засили вярата на европейците в Европейския съюз и неговите ръководители (неотдавнашната финансова криза показа, че все още има много за постигане във висшите ешелони на администрацията). Въпреки това знанията за историята на нашия континент, опознаването на неговото многонационално, макар и общо културно наследство и задълбоченото запознаване на младото поколение с идеите и хората, които са били водещи при изграждането на Европейския съюз, могат действително да допринесат за преодоляване на пропастта между ЕС и неговите граждани.

Предложението на Комисията

Предложението на Комисията се основава на първоначалното схващане за Знака за европейско наследство, възникнало през 2005 г. като едно от предложените решения за премахване на пропастта между ЕС и неговите граждани. Началото е поставено през април 2006 г. от няколко европейски държави (Франция, Испания и Унгария) на междуправителствена основа и цели използването на нашето общо културно наследство и история за засилване на чувството на европейските граждани за принадлежност към Европа. До днес знакът е присъден на общо 64 обекта, разположени в 17 държави-членки на ЕС и Швейцария.

На 20 ноември 2008 г. държавите-членки изискаха от Европейската комисия да придаде нова форма на междудържавния Знак за европейско наследство, а именно като действие на ЕС със същата цел, което обаче ще рационализира неговото функциониране и по този начин ще гарантира успеха му в дългосрочен план.

Широкото обществено допитване, както и оценката на въздействието показаха, че Знакът за европейско наследство може да постигне по-добре целите си, ако е под формата на инициатива на Европейския съюз, със същите точно определени критерии и със силна система за контрол на място, които биха помогнали да се увеличи видимостта на знака и доверието в него – без недостатъците, присъщи на една нестабилна администрация, работеща на ротационен принцип, лошата комуникация и намаляващия интерес към участие.

За да се постигне политическата му цел, предлаганият нов Знак за европейско наследство следва да се съсредоточи върху символиката и/или образователната стойност, вместо върху красотата на обекта, тъй като това е вече в обхвата на други инициативи в областта на културното наследство и следва да набляга на тясното сътрудничество между обектите, на които е присъден знакът, за да се обменят най-добри практики и да се предприемат общи проекти.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за използване на Знака за европейско наследство като средство, наред с други по-ефективни начини, за преодоляване на пропастта между Европейския съюз и неговите граждани; като начин да се подчертае, че европейската история е резултат от различното, но богато и взаимно допълващо се общо културно наследство; като признание, че ЕС се основава на стабилни ценности като свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, културно многообразие, толерантност и солидарност. Решението на държавите-членки да поставят Знака за европейско наследство в рамките на ЕС не само ще помогне за увеличаване на видимостта му, престижа и доверието в него, но и ще допринесе за постигане на отдавна съществуващия стремеж към идеалите за сближаване и солидарност между европейските граждани.

Докладчикът първоначално изрази идеята за знак, който да излиза извън границите на Европейския съюз и който да може да се използва като амбициозно средство, обслужващо политики, насочени навън, благодарение на широко признатия принос на европейската култура за света. Но за момента изглежда по-реалистично знакът да се третира като инструмент за задълбочаване на сближаването между държавите-членки и техните граждани в рамките на Европейския съюз, преди да се прави опит за използването му като награда извън границите на ЕС за принос към историята на човечеството и човешкото наследство въз основата на ценностите, зародили се в миналото и прилагани на нашия континент.

Някои въпроси в предложението следва да изискват обаче по-нататъшно подобряване и изясняване:

I. ЗНАК ЗА НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Преименуването на междуправителствения Знак за европейско наследство в Знак за наследство на Европейския съюз – под формата на действие на Общността – е от голямо значение за гледната точка на докладчика и концепцията за знака, както е посочено в предложението: то ясно го разграничава от предишния знак и отразява, че новият знак следва да се използва като средство за търсене и постигане на сближаване и солидарност най-вече сред гражданите на ЕС.

Като ново действие, с по-конкретни критерии и добре дефинирана система за мониторинг, новото име на новия знак и новото лого ще го разграничат от предшестващия го знак. Това предложение, освен че предоставя време за изпитване на действието и прилагането му, помага да се реши въпроса за преходните разпоредби, описани по-долу.

II. БРОЙ ОБЕКТИ: ПОДБОР НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ

Годишното присъждане на знака на не повече от 27 обекта на година не само ще увеличи драстично броя на обектите, на които е присъден той през първите години, но определено би създало опасност от уронване на престижа му. Това би се отразило също така на качеството на процедурата за мониторинг, по-специално от Европейската група, чиято задача ще бъде да прави преглед на мониторинговите доклади, публикувани от държавите-членки, и да дава препоръки.

Докладчикът счита, че един подбор на обектите веднъж на всеки две години ще осигури по-добро качество както на процеса, така и на подбраните обекти, че ще даде повече време за предварителен подбор (на равнище държави-членки) и последващ избор (на европейско равнище), като същевременно ще улесни мониторинга на обектите.

III. ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ

Докладчикът е съгласен, че поради символичната стойност на знака като средство, допринасящо за европейската интеграция, транснационалните обекти следва да се ползват с предимство, тъй като те популяризират сходствата; те насърчават създаването на мрежи и стимулират сътрудничеството и съвместната работа между държавите или регионите. Следователно транснационалните обекти следва да заемат централно място в обикновената „квота“ на всички държавите-членки от два предложени обекта годишно. По практически съображения, една държава-членка ще играе ролята на „координатор“ и ще бъде точка за контакти при дискусиите с Европейската група и Комисията.

IV. БЕЗ ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Докладчикът разглежда новия знак не просто като промяна на стария знак, а като възможност за създаване на мярка, основана на опита, натрупан по време на съществуването на знака като междуправителствена инициатива. Новите, ясно определени критерии, работата в мрежа, Европейската група и мониторингът на новата мярка предполагат прилагането на различна концепция, която не следва да се разглежда като идентична с предходната. За запазването на престижа на стария знак и повишаването на престижа на новия знак не са необходими преходни разпоредби.

Освен това, поддържането на по-разумен брой обекти с този знак ще спомогне за управление на процедурите по подбор и мониторинг. Броят на обектите, носещи знака, следва винаги да бъде разумен и представителен. Ако се наложи въвеждането на преходен период, тогава до края на първия 4-годишен период в инициативата биха могли да участват евентуално повече от сто обекта. За сравнение, в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО има около 330 обекта от ЕС-27; но за да се достигне до този брой, бяха необходими повече от 30 години.

V. РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРУПА

Беше повдигнат въпросът за това дали ще бъде възможно да се засили ролята на Европейската група в рамките на процеса на присъждане или отнемане на Знака за европейско наследство от определени обекти. Този въпрос засяга косвено един по-общ правен въпрос: за това дали европейският законодател може да създава чрез вторично законодателство органи, оправомощени да вземат решения, които не са предвидени в Договорите. Договорът (принципът за разпределение на компетенциите, член 5 от ДЕС), както и утвърдената съдебна практика на Съда на ЕС показват, че европейският законодател може да действа само в рамките на правомощията, предвидени в Договора, и само в определената от Договора институционална рамка.

Член 17 от ДЕС предвижда, че една от функциите на Комисията е да „управлява програмите“, както и че тя „осъществява функции по координиране, изпълнение и управление“, както е предвидено в Договорите, а член 291 от ДФЕС предвижда, че когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове, на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия. Следователно групата не може да участва в процеса на присъждане или отнемане на знака от обекти.  

VI. ПО-ГОЛЯМА РОЛЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

По същата причина е юридически трудно Европейският парламент да получи повече правомощия за присъждане или отнемане на знака, отделно от описаното в предложението участие на ЕП.

Начините за подобряване участието на Европейския парламент в процеса на подбор могат да бъдат от ЕП да се поиска да даде становище по предварително избрани обекти или той да се информира по-добре за тази инициатива на ранен етап от процеса. Недостатъкът на първия вариант е, че процесът се забавя.

Докладчикът счита, че Комисията следва да публикува пълен списък на предварително избраните обекти и да информира Европейския парламент и Съвета за това. Това ще осигури достатъчно време за реакция на Европейския парламент, ако възникнат проблеми.

Заключение

Докладчикът споделя становището, изразено в оценката на въздействието, че „(старият) знак не може сам да запълни пропастта между гражданите и ЕС“, но „той представлява просто един принос, заедно с други инициативи, насочени към справяне със същия проблем“. Докладчикът също така изразява съгласие със забележките в същия текст относно „разочароващата избирателна активност на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.“, както и с резултатите от редица проучвания на Евробарометър, които „показват, че възприемането на образа на ЕС не се е подобрило през последните няколко години, а напротив, броят на европейците, които имат положителна представа за ЕС (45 %) е на най-ниското си равнище от есента на 2005 г. “.

Все още остава много несвършена работа, която европейските институции трябва да свършат за решаването на някои по-важни въпроси, с цел променянето на тези факти. Идеята за Знака за наследство на Европейския съюз, която цели засилване на чувството за споделяне на едно общо наследство у европейските граждани (чрез опознаване на историята и участие в дейности, подпомагащи диалога между културите), както и разглеждането на изграждането на ЕС като все още развиващ се процес, представляват една стъпка напред в тази посока.

Ценностите като демокрация и свобода, които се коренят в европейското културно минало, са също толкова важни, колкото прозрачността и солидарността и са също толкова необходими днес, тъй като имаме нужда и желание за преодоляване на пропастта между европейските институции и гражданите на държавите- членки на ЕС.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Знака за европейско наследство

Позовавания

COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.3.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

24.3.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

REGI

24.3.2010

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

REGI

27.4.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Разглеждане в комисия

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Дата на приемане

27.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Емил Стоянов, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Дата на внасяне

9.11.2010