BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke

9.11.2010 - (KOM(2010)0076 – C7–0071/2010 – 2010/0044(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Chrysoula Paliadeli


Procedure : 2010/0044(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0311/2010
Indgivne tekster :
A7-0311/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse gennemførelse af et EU-initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke

(KOM(2010)0076 – C7–0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0076),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0071/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den begrundede udtalelse, som formanden har modtaget fra et nationalt parlament, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7–0311/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Traktatens mål er en stadig tættere union mellem Europas folk, og artikel 167 pålægger Den Europæiske Union at bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv.

(1) Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har som mål en stadig tættere union mellem Europas folk og pålægger navnlig i sin artikel 167 Den Europæiske Union at bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. Det bestemmes endvidere i artikel 167, stk. 2, i TEUF, at Unionen i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet skal bidrage til at forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I traktaten er der også fastlagt et unionsborgerskab, som supplerer medlemsstaternes nationale statsborgerskab, og dette udgør et vigtigt element i sikringen og styrkelsen af den europæiske integrationsproces. Skal borgerne fuldt ud støtte den europæiske integration, bør der lægges større vægt på deres fælles værdier, på historie og kultur som vigtige elementer i deres tilhørsforhold til et samfund, der bygger på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, kulturel mangfoldighed, tolerance og solidaritet.

(3) I traktaten er der også fastlagt et unionsborgerskab, som supplerer medlemsstaternes nationale statsborgerskab, og dette udgør et vigtigt element i sikringen og styrkelsen af den europæiske integrationsproces. Skal borgerne fuldt ud støtte den europæiske integration, bør der lægges større vægt på deres fælles værdier, på historie og kultur som vigtige elementer i deres tilhørsforhold til et samfund, der bygger på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, kulturel og sproglig mangfoldighed, tolerance og solidaritet.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6a) Det europæiske kulturarvsmærke bør drage fordel af de erfaringer, der indtil nu er indhøstet med det mellemstatslige initiativ.

Begrundelse

Alle de hidtil opnåede erfaringer fra det mellemstatslige initiativ bør komme det nye EU-initiativ til gode.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det europæiske kulturarvsmærke bør tilstræbe synergi og komplementaritet med andre initiativer, som f.eks. Unesco's verdensarvliste og Europarådets "europæiske kulturruter". Merværdien af det nye europæiske kulturarvsmærke bør bygge på det, som udvalgte steder kan bidrage med til europæisk historie og kultur, klare uddannelsestilbud til borgerne, herunder unge, samt netværk mellem stederne med henblik på udveksling af erfaringer og eksempler på bedste praksis. Initiativets hovedvægt bør ligge på fremstød for stederne og adgangen hertil, kvaliteten af de tilbudte informationer og af de foreslåede aktiviteter og i mindre grad på en bevarelse af stederne, som bør sikres gennem eksisterende beskyttelsesordninger.

(7) Det europæiske kulturarvsmærke bør tilstræbe at supplere, men ikke overlappe andre initiativer, som f.eks. Unescos verdensarvliste, Unescos repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv og Europarådets "europæiske kulturruter". Merværdien af det nye europæiske kulturarvsmærke bør bygge på det, som udvalgte steder kan bidrage med til europæisk historie og kultur, herunder skabelsen af Den Europæiske Union, klare uddannelsestilbud til borgerne, herunder navnlig unge, samt netværk mellem stederne med henblik på udveksling af erfaringer og eksempler på bedste praksis. Initiativets hovedvægt bør ligge på fremstød for stederne og adgangen hertil med henblik på at styrke bevidstheden om en fælles historisk og kulturel arv inden for Unionen, på kvaliteten af de tilbudte informationer og af de foreslåede aktiviteter og i mindre grad på en bevarelse af stederne, som bør sikres gennem eksisterende beskyttelsesordninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør kunne indstille steder, der i forvejen er blevet tildelt det europæiske kulturarvsmærke under den mellemstatlige ordning. Sådanne steder bør vurderes på grundlag af nye kriterier og procedurer.

Begrundelse

De steder i EU-medlemsstaterne, som på nuværende tidspunkt omfattet af den mellemstatslige ordning, bør også kunne omfattes af det nye EU-initiativ. For at sikre en overordnet sammenhæng i det nye initiativ skal disse steder vurderes ud fra de nye kriterier.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) Det kan i forbindelse med fremtidige evalueringer af det europæiske kulturarvsmærke overvejes at udvide initiativet til tredjelande, der deltager i kulturprogrammet.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) De administrative ordninger for det europæiske kulturarvsmærke bør fortsat i overensstemmelse med nærhedsprincippet udformes enkelt og fleksibelt.

(11) De administrative ordninger for det europæiske kulturarvsmærke bør i overensstemmelse med nærhedsprincippet udformes enkelt og fleksibelt.

Begrundelse

Med det nye initiativ indføres der nye administrative ordninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne afgørelse forstås ved "steder" monumenter, naturlandskaber, byområder, kulturlandskaber og mindesteder samt kulturgenstande og immateriel kulturarv, der er knyttet til et sted, herunder moderne kulturarv.

I denne afgørelse forstås ved "steder" monumenter, naturlandskaber, undersøiske, arkæologiske og industrielle steder, byområder, kulturlandskaber og mindesteder samt kulturgenstande og immateriel kulturarv, der er knyttet til et sted, herunder moderne kulturarv.

Begrundelse

Arkæologiske steder er direkte knyttet til den europæiske kulturarv og bør som sådan nævnes i definitionen. Undersøiske steder bør også medtages i denne definition som følge af de europæiske folkeslags langvarige maritime traditioner lige fra forhistorisk tid til i dag.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– at styrke de europæiske borgeres følelse af at høre til Den Europæiske Union på grundlag af fælles elementer af historie og kulturarv samt en positiv vurdering af mangfoldighed

– at styrke de europæiske borgeres, herunder navnlig de unges, følelse af at høre til Unionen på grundlag af fælles værdier og elementer af europæisk historie og kulturarv

Begrundelse

Fremme af unge menneskers adgang til den europæiske kulturarv er en prioriteret målsætning for det europæiske kulturarvsmærke og bør fremhæves. Formålet med det europæiske kulturarvsmærke er ikke at bevare steder, men at styrke deres pædagogiske dimension. Det europæiske kulturarvsmærkes pædagogiske værdi udgør en del af svaret på den voksende kløft mellem borgerne og EU, navnlig hvad angår unge mennesker.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- at styrke den tværkulturelle dialog.

at styrke den tværkulturelle tværterritoriale dialog og et positivt syn på mangfoldighed

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Målene på mellemlang sigt i initiativet er at:

2. Med dette for øje skal initiativet på mellemlang sigt søge at:

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 3, stk. 1, indledning.

De mellemlangsigtede mål vedrører det europæiske kulturarvsmærkes indvirkning på enkeltpersoner og på kulturarven som helhed. På dette niveau kan virkningen måles og/eller vurderes med en vis sikkerhed ved hjælp af mellemlangsigtede virkningsindikatorer.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- styrke værdien og profilen af steder, som har spillet en afgørende rolle i historien og opbygningen af EU

– fremhæve den symbolske værdi og højne profilen af steder, som har spillet en vigtig rolle i europæisk historie og kultur og/eller i opbygningen af EU

Begrundelse

Mærket vil tjene til at fremhæve den værdi, stederne allerede har. Initiativet spiller en vigtig rolle for styrkelsen af den europæiske integration ved at øge kendskabet til europæisk kultur og historie, for styrkelsen af følelsen af at høre til Den Europæiske Union og for tilnærmelsen mellem dens befolkninger og institutioner.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- øge de europæiske borgeres forståelse af Europas opbygning og af deres fælles kulturarv i dens mangfoldighed, især i forbindelse med de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som den europæiske integrationsproces bygger på.

– øge de europæiske borgeres forståelse af Europas historie og opbygningen af EU og af deres fælles materielle og immaterielle kulturarv i dens mangfoldighed, især i forbindelse med de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som den europæiske integrationsproces bygger på.

Begrundelse

Europas historie og kultur og opbygningen af EU er to forskellige områder, som begge er lige vigtige for Europas kulturelle og symbolske arv.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De specifikke mål i initiativet skal:

3. Stederne selv skal som specifikke mål have at:

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 3, stk. 1, indledning.

De specifikke mål vedrører de forbedringer, som stederne selv - det være sig enkeltvis eller kollektivt - forpligter sig til at foretage forbindelse med ansøgninger om tildeling af det europæiske kulturarvsmærke.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- øge unges bevidsthed om deres fælles kulturarv

– øge bevidstheden hos de europæiske borgere i almindelighed og de unge i særdeleshed om deres fælles kulturarv og styrke deres europæiske identitetsfølelse

Begrundelse

Udviklingen af en europæisk identitet er et afgørende led i den europæiske integrationsproces og kan som sådan fremmes aktivt via det europæiske kulturarvsmærke.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- forbedre adgangen til kulturarvsstederne for alle, især unge

øge og/eller forbedre adgangen til kulturarvsstederne for alle, især unge

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- styrke den tværkulturelle dialog, især blandt unge, gennem kunstneriske, kulturelle og historiske uddannelsesaktiviteter

– styrke den tværkulturelle dialog, især blandt unge, gennem kunstneriske, kulturelle, historiske og interaktive online-uddannelsesaktiviteter

Begrundelse

Unge mennesker kommer i kontakt med hinanden, danner netværk, lærer og interagerer via IKT og sociale netværkssites. Det falder den yngre generation meget let at udtrykke sig via blogs, facebook og andre uddannelsessites. Interaktiv online-læring er det bedste og mest omkostningseffektive værktøj til at fremme den tværkulturelle dialog og bør derfor medtages i bestemmelsen.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– fremme synergien mellem kulturarv og nutidskunst og kreativitet

– fremme synergien mellem kulturarv og nutidskunst og støtte kreativitet

Begrundelse

Synergier mellem kulturarv og nutidskunst og kan virke som en katalysator for kreativiteten.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– fremme samspillet mellem kulturarven og de økonomiske aktiviteter, der opstår i forbindelse hermed, således at arvens integritet respekteres fuldt ud, samtidig med at der sikres bidrag til stedets og dets omgivelsers vedligeholdelse

Begrundelse

Et områdes kulturarv kan være dets største attraktion og rumme et potentiale til skabelse af en blomstrende økonomi baseret på kulturturisme, kulturindustri osv. Desuden kan samspillet med den økonomiske sektor give kulturarvsstederne et bidrag til deres vedligeholdelse, idet driften af sådanne steder plejer at være forbundet med særdeles høje omkostninger.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- bidrage til at gøre regionerne mere attraktive og støtte deres bæredygtige udvikling.

– bidrage til at markedsføre regionerne og gøre dem mere attraktive, øge deres kulturelle indflydelse, udvikle deres turistsektor og støtte deres bæredygtige udvikling.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– fremme oprettelsen af europæiske netværk til styrkelse af den fælles europæiske arv.

Begrundelse

Den europæiske arv er præget af stor mangfoldighed, og tværgeografiske netværk vil kunne kaste lys over de fælleseuropæiske træk, der gemmer sig i ellers meget forskellige perioder og kunstneriske stilarter. Der kunne f.eks. oprettes netværk for cistercienserordenen, romerriget, modernisme eller Art Nouveau, solhvervsfester etc., hvorigennem de europæiske borgere kunne gøres bevidste om, at mange af de ting, de anser for at være specifikke for deres egen kulturarv, findes i hele Europa.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer komplementaritet mellem det europæiske kulturarvsmærke og andre initiativer inden for området kulturarv, såsom UNESCO's verdensarvliste og Europarådets "europæiske kulturruter".

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at det europæiske kulturarvsmærke supplerer, men ikke overlapper andre initiativer inden for området kulturarv, såsom UNESCO's verdensarvliste, UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv og Europarådets "europæiske kulturruter".

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til betragtning 7.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Kandidater til mærket skal have en symbolsk europæisk værdi og skal have spillet en afgørende rolle i Den Europæiske Unions historie og opbygning. Kandidaterne skal derfor dokumentere:

(1) Kandidater til det europæiske kulturarvsmærke skal have en symbolsk europæisk værdi og skal have spillet en vigtig rolle i europæisk historie og kultur og/eller i opbygningen af EU. De skal derfor dokumentere:

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 3, stk. 2, led 1.

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– og/eller et steds plads og rolle i europæisk historie og europæisk integration samt dets forbindelse til afgørende europæiske begivenheder eller personligheder og kulturelle, kunstneriske, politiske, sociale, videnskabelige, teknologiske eller industrielle bevægelser

– og/eller et steds plads og rolle i europæisk historie og europæisk integration samt dets forbindelse til afgørende europæiske begivenheder eller personligheder og kulturelle, kunstneriske, religiøse, politiske, sociale, videnskabelige, teknologiske, miljørelaterede eller industrielle bevægelser

Begrundelse

Religionen har i sine forskellige former spillet et fundamental rolle i Europa, været årsag til krige, influeret på filosofi, tænkemåder og kultur i det hele taget, ligesom en stor del af de kunstneriske frembringelser i tiden op til den 19. århundrede og længere frem refererer til religiøse temaer. Endelig er de store monumentale bygningsværker i Europa ofte af rent religiøs karakter, og det ville derfor være absurd ikke at tage dette aspekt med.

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Kandidater til mærket forelægger et projekt, som fremmer stedets europæiske dimension og forpligter dem med hensyn til alle følgende elementer:

(2) Kandidater til det europæiske kulturarvsmærke skal forelægge et projekt, som skal sættes i værk inden udgangen af tildelingsåret og indeholde alle følgende elementer:

Begrundelse

Der bør fastlægges en frist, som forpligter kandidaterne til at opfylde deres tilsagn inden udgangen af tildelingsåret.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– fremme af flersprogethed ved brug af flere EU-sprog

– fremme af flersprogethed og regional mangfoldighed ved brug af flere EU-sprog med henblik på at fremme den tværkulturelle dialog

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

deltagelse i aktiviteterne i forbindelse med netværk for steder, der har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke, for at udveksle erfaringer og tage initiativ til fælles projekter

samarbejde med steder, der allerede har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– stedet gøres mere synligt og attraktivt på europæisk plan, f.eks. gennem anvendelse af moderne teknologi.

– stedet gøres mere synligt og attraktivt på europæisk plan, bl.a. gennem anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– sikring af, at stedet gøres tilgængeligt for de europæiske borgere, samtidig med at dets integritet respekteres fuldt ud.

Begrundelse

Det er måske banalt, men mange monumenter er lukkede for offentligheden, hvilket gør det vanskeligt at identificere sig med dem på nogen som helst måde.

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det opfattes som et positivt træk, når der afholdes kunstneriske og kulturelle aktiviteter (f.eks. arrangementer, festivaler, bosiddende kunstnere), som fremmer europæiske kunstneres og samlingers mobilitet, når den tværkulturelle dialog stimuleres, og når forbindelserne mellem arv og nutidig værker og kreativitet fremmes, hvis stedets særlige forhold giver mulighed herfor.

Det opfattes som et positivt træk, når der afholdes kunstneriske og kulturelle aktiviteter (f.eks. arrangementer, festivaler, bosiddende kunstnere), som fremmer europæiske kulturaktørers, kunstneres og samlingers mobilitet, når den tværkulturelle dialog stimuleres, og når forbindelserne mellem arv og nutidig værker og kreativitet fremmes, hvis stedets særlige forhold giver mulighed herfor.

Begrundelse

Dette punkt skal ikke være et obligatorisk krav, men et valgfrit element, eftersom kravene skal være afstemt efter de enkelte steders størrelse og type. Ikke alle steder vil nødvendigvis være i stand til at afholde kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 3 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– sikring af adgang til stedet for det bredest mulige publikum, f.eks. gennem tilpasning af stedet eller uddannelse af personalet

– sikring af adgang til stedet for det bredest mulige publikum, herunder for ældre og handicappede, f.eks. gennem tilpasning af stedet eller uddannelse af personalet og gennem anvendelse af internettet

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 3 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– markedsføring af stederne som turistmål

– markedsføring af stederne som turistmål, samtidig med at de potentielle negative virkninger heraf på stederne eller deres miljø begrænses

Begrundelse

Turistmæssig udvikling bør på ingen måde medføre, at stedet eller dets omgivende miljø forvanskes.

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – nr. 3 – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– sikring af, at forvaltningsplanen er så miljøvenlig som mulig for at begrænse eventuelle negative virkninger som følge af turismen.

– sikring af, at forvaltningsplanen er så miljøvenlig som muligt.

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 7, stk. 3, led 6.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den europæiske jury består af 12 medlemmer. Fire af medlemmerne udpeges af Europa-Parlamentet, fire af Rådet og fire af Kommissionen. Juryen udpeger sin formand.

2. Den europæiske jury består af 13 medlemmer. Fire af medlemmerne udpeges af Europa-Parlamentet, fire af Rådet, fire af Kommissionen og et af Regionsudvalget i henhold til institutionernes respektive procedurer. Juryen udpeger sin formand.

Begrundelse

Ved at lade Regionsudvalget udpege et medlem giver man stemme til de lokale og regionale myndigheder, hvorved juryen bliver mere repræsentativ, samtidig med at man vil øge den lokale og regionale interesse. Samtidig får juryen et ulige antal medlemmer.

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemmerne i den europæiske jury er uafhængige eksperter. De skal have en omfattende viden og ekspertise inden for områderne kultur, arv, europæisk historie eller andre områder, som er relevante for det europæiske kulturarvsmærkes mål.

3. Medlemmerne i den europæiske jury er uafhængige eksperter. De skal have en omfattende viden og ekspertise inden for områder, som er relevante for det europæiske kulturarvsmærkes mål. De institutioner, der udpeger eksperterne, skal søge at sikre, at deres respektive fagområder så vidt muligt supplerer hinanden, og at der er en ligelig geografisk repræsentation.

Begrundelse

Den europæiske jury bør være sammensat af eksperter, der fagligt dækker alle de områder, der relaterer til EU-kulturarvsmærkets mål (listen bør ikke være restriktiv, men omfatte alt lige fra humanitære studier til forvaltning af kulturgoder), samtidig med at den ligelige repræsentation af medlemsstaterne tilgodeses.

Ændringsforslag  36

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemmerne i den europæiske jury udnævnes for tre år. Som undtagelse herfra udnævnes fire eksperter af Kommissionen for et år, fire af Europa-Parlamentet for to år og fire af Rådet for tre år i det første år efter denne afgørelses ikrafttræden.

4. Medlemmerne i den europæiske jury udnævnes for tre år. Som undtagelse herfra udnævnes fire eksperter af Kommissionen for et år, fire af Europa-Parlamentet og et af Regionsudvalget for to år og fire af Rådet for tre år i det første år efter denne afgørelses ikrafttræden.

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 8, stk. 2.

Ændringsforslag  37

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis der opstår en interessekonflikt mellem et medlem af juryen og et specifikt sted, deltager jurymedlemmet ikke i evalueringen af det pågældende sted.

5. Den europæiske jurys medlemmer skal oplyse om enhver eksisterende eller potentiel interessekonflikt i relation til et specifikt sted. Hvis der oplyses om en interessekonflikt, eller en sådan på anden måde kommer for dagens lys, deltager jurymedlemmet ikke i evalueringen af det pågældende sted eller af noget andet sted i den samme medlemsstat.

Begrundelse

Med disse praktiske forholdsregler sikres det, at proceduren bliver gennemsigtig.

Ændringsforslag  38

Forslag til afgørelse

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at gøre procedurerne så strømlinede og enkle som muligt vil Kommissionen udarbejde en fælles ansøgningsformular på grundlag af udvælgelseskriterierne, som skal anvendes af alle kandidater. Kun ansøgninger indsendt på den officielle ansøgningsformular vil komme i betragtning ved udvælgelsen.

Kommissionen udarbejder på grundlag af udvælgelseskriterierne i artikel 7 en fælles ansøgningsformular, som skal anvendes af alle kandidater. Kun ansøgninger indsendt på den officielle ansøgningsformular vil komme i betragtning ved udvælgelsen.

Ændringsforslag  39

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den første udvælgelse af steder til det europæiske kulturarvsmærke sker under medlemsstaternes ansvar.

1. Den første udvælgelse af steder til det europæiske kulturarvsmærke sker under medlemsstaternes ansvar i nært samarbejde med lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag  40

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat har mulighed for en første udvælgelse af op til højst to steder pr. år i overensstemmelse med tidsplanen i bilaget. Der vil ikke være en udvælgelsesprocedure i de år, som er reserveret til overvågningsproceduren.

2. Hver medlemsstat har mulighed for en første udvælgelse af op til højst to steder hvert andet år i overensstemmelse med tidsplanen i bilaget.

Begrundelse

Udvælgelse af steder hvert andet år vil sikre en bedre kvalitet af udvælgelsesprocessen samt af de udvalgte steder. Antallet af steder skal holdes på et rimeligt niveau for ikke at sætte det europæiske kulturarvsmærkes kvalitet, troværdighed og prestige på spil. Udvælgelsesproceduren vil det første år foregå på medlemsstatsplan og det efterfølgende år på EU-plan med en officiel udpegelse af stederne. Med denne metode kan overvågningen af stederne ske parallelt med udvælgelsesprocessen.

Ændringsforslag  41

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat fastlægger sine egne procedurer og sin egen tidsplan for den første udvælgelse af stederne i overensstemmelse med nærhedsprincippet for at sikre, at de administrative ordninger bliver så enkle og fleksible som muligt. Medlemsstaten skal imidlertid give Kommissionen meddelelse om resultaterne af den første udvælgelse senest den 31. januar i det år, hvor udvælgelsesproceduren finder sted.

3. Hver medlemsstat fastlægger sine egne procedurer og sin egen tidsplan for den første udvælgelse af stederne i overensstemmelse med nærhedsprincippet for at sikre, at de administrative ordninger bliver så enkle og fleksible som muligt. Medlemsstaten skal imidlertid give Kommissionen meddelelse om resultaterne af den første udvælgelse senest den 1. marts i det år, hvor den første udvælgelse finder sted.

Begrundelse

Jf. forslaget til ny tidsplan (se bilag).

Ændringsforslag  42

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den første udvælgelse sker på grundlag af de kriterier, der er fastlagt i artikel 7, og der skal anvendes de ansøgningsformularer, der henvises til i artikel 9.

4. Den første udvælgelse sker i henhold til de kriterier, der er fastlagt i artikel 7, og der skal anvendes de ansøgningsformularer, der henvises til i artikel 9.

Begrundelse

Den første udvælgelse skal ske ud fra de samme kriterier og under anvendelse af de samme ansøgningsformularer i hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag  43

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Kommissionen offentliggør den fuldstændige liste over de foreløbigt udvalgte steder og underretter Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget herom.

Begrundelse

Offentliggørelse af de forhåndsudvalgte steder og underretning af alle involverede EU-institutioner vil gøre proceduren mere gennemsigtig.

Ændringsforslag  44

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den endelige udvælgelse sker på grundlag af de kriterier, der er fastlagt i artikel 7, og der skal anvendes de ansøgningsformularer, der henvises til i artikel 9.

3. Den endelige udvælgelse sker i henhold til de kriterier, der er fastlagt i artikel 7, og der skal anvendes de ansøgningsformularer, der henvises til i artikel 9.

Begrundelse

Den endelige udvælgelse skal ske ud fra de samme kriterier og under anvendelse af de samme ansøgningsformularer.

Ændringsforslag  45

Forslag til afgørelse

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den europæiske jury udarbejder en rapport om de foreløbigt udvalgte steder senest den 31. oktober i det år, hvor udvælgelsesproceduren finder sted. Denne rapport skal omfatte en henstilling vedrørende tildeling af det europæiske kulturarvsmærke og en begrundelse for de steder, som ikke er medtaget i den endelige liste.

4. Den europæiske jury udarbejder en rapport om de foreløbigt udvalgte steder senest den 15. december i det år, hvor den første udvælgelse finder sted. Denne rapport skal omfatte en henstilling vedrørende tildeling af det europæiske kulturarvsmærke og en begrundelse for de steder, som ikke er medtaget i den endelige liste.

Begrundelse

Jf. forslaget til ny tidsplan (se bilag).

Ændringsforslag  46

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ansøgninger vedrørende tværnationale steder følger samme procedure som ansøgninger vedrørende andre steder. De udvælges først af én af de berørte medlemsstater inden for den grænse på højst to steder, som er fastlagt i artikel 10, og forslaget fremsættes på vegne af alle de berørte medlemsstater efter høring af og efter aftale med disse medlemsstater.

2. Ansøgninger vedrørende tværnationale steder følger samme procedure som ansøgninger vedrørende andre steder. De udvælges først af alle de berørte medlemsstater inden for deres grænse på højst to steder, jf. artikel 10. Tværnationale steder skal udpege et af de deltagende steder til koordinator med henblik på at fungere som eneste kontaktpunkt for Kommissionen. Koordinatoren skal informere rettidigt om den tværnationale kandidatur i alle medlemsstater for sikre, at alle relevante steder i hele EU kan deltage. Alle de steder, der deltager i det tværnationale sted, skal udfylde den ansøgningsformular, der er omhandlet i artikel 9, og opfylde de kriterier, der er fastlagt i artikel 9.

Begrundelse

Tværnationale steder skal have en fortrinsstilling, eftersom de i sagens natur fremmer det europæiske kulturarvsmærkes hovedformål og skaber netværk. Alle de deltagende medlemsstater bør derfor bruge af deres kvote til de steder, der deltager i det tværnationale sted. Det er også vigtigt at informere alle medlemsstater i god tid om, at der er planer om at ansøge om mærket til et tværnationalt sted, for at give alle interesserede mulighed for at deltage. Af praktiske grunde bør der udpeges en koordinator for hvert tværnationalt sted, som derefter vil være kontaktpunkt for den europæiske jury og Kommissionen.

Ændringsforslag  47

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der lægges særlig vægt på tværnationale steder, som i kraft af den materielle og immaterielle symbolik, de repræsenterer, udtrykker kernen i den grænseoverskridende europæiske kulturarv.

Begrundelse

Det vil være meget betydningsfuldt, hvis et europæisk kulturarvsmærke tildeles et tværnationalt sted, eftersom dette vil fremme det europæiske arvegods på et dybere plan, der vil gøre indtryk på flere borgere. Fred er et eksempel på immateriel symbolik.

Ændringsforslag  48

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Hvis et stederne i et tværnationalt sted ophører med at opfylde kriterierne for det europæiske kulturarvsmærke eller ikke længere opfylder de forpligtelser, det har påtaget sig i forbindelse med ansøgningen, finder proceduren i artikel 15 anvendelse.

Ændringsforslag  49

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen udpeger officielt de steder, der tildeles det europæiske kulturarvsmærke i året efter udvælgelsesproceduren på grundlag af den europæiske jurys anbefaling. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet og Rådet herom.

1. Kommissionen udpeger officielt de steder, der tildeles det europæiske kulturarvsmærke i året efter udvælgelsesproceduren, under behørig hensyntagen til den europæiske jurys anbefaling. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget om de trufne afgørelser.

Begrundelse

Jf. ændringsforslagene til artikel 8.

Ændringsforslag  50

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det europæiske kulturarvsmærke tildeles principielt stederne permanent på de vilkår, der er fastlagt i artikel 14 og 15 under forbehold af initiativets videreførelse.

2. Det europæiske kulturarvsmærke tildeles stederne permanent på de vilkår, der er fastlagt i artikel 14 og 15 under forbehold af initiativets videreførelse.

Ændringsforslag  51

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Tildeling af det europæiske kulturarvsmærke medfører ingen forpligtelser med hensyn til by- eller landskabsplanlægning, retsforhold, mobilitet eller arkitektur. På disse områder finder kun den lokale ret anvendelse.

Ændringsforslag  52

Forslag til afgørelse

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Rapporten sendes til Kommissionen og fremlægges for den europæiske jury til gennemgang senest den 31. januar i det år, hvor overvågningsproceduren finder sted.

3. Rapporten sendes til Kommissionen og fremlægges for den europæiske jury til gennemgang senest den 1. marts i det år, hvor overvågningsproceduren finder sted.

Begrundelse

Jf. forslaget til ny tidsplan (se bilag).

Ændringsforslag  53

Forslag til afgørelse

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den europæiske jury fremlægger senest den 31. oktober i det år, hvor overvågningsproceduren finder sted, en rapport om situationen for steder, der har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke i den pågældende medlemsstat, herunder om nødvendigt henstillinger, der skal tages hensyn til i den følgende overvågningsperiode.

4. Den europæiske jury fremlægger senest den 15. december i det år, hvor overvågningsproceduren finder sted, en rapport om situationen for steder, der har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke i den pågældende medlemsstat, herunder om nødvendigt henstillinger, der skal tages hensyn til i den følgende overvågningsperiode.

Begrundelse

Jf. forslaget til ny tidsplan (se bilag).

Ændringsforslag  54

Forslag til afgørelse

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen udarbejder fælles indikatorer for medlemsstaterne for at sikre en ensartet fremgangsmåde i overvågningsproceduren.

5. Kommissionen udarbejder efter høring af den europæiske jury fælles indikatorer for medlemsstaterne for at sikre en ensartet fremgangsmåde i overvågningsproceduren.

Ændringsforslag  55

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tager den endelige afgørelse om en frakendelse af det europæiske kulturarvsmærke. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet og Rådet herom.

4. Kommissionen tager den endelige afgørelse om en frakendelse af det europæiske kulturarvsmærke under behørig hensyntagen til den europæiske jurys anbefaling. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget herom.

Begrundelse

Den europæiske jurys involvering i frakendelsesproceduren af meget vigtig af hensyn til gennemsigtigheden.

Ændringsforslag  56

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Et sted kan til enhver tid vælge at give afkald på det europæiske kulturarvsmærke. Det skal i så fald underrette den pågældende medlemsstat, som derpå underretter Kommissionen. Kommissionen træffer afgørelse om at trække det europæiske kulturarvsmærke tilbage og giver Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget meddelelse herom.

Begrundelse

En mulighed for frivillig udtræden af den europæiske kulturarvsmærkeordning vil gøre den mere demokratisk, idet der må tages hensyn til situationer, hvor et sted af objektive grunde ikke længere kan overholde sine forpligtelser eller ikke længere ønsker at deltage i initiativet.

Ændringsforslag  57

Forslag til afgørelse

Artikel 16 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– udarbejder Kommissionen retningslinjer for udvælgelses- og overvågningsprocedurerne samt ansøgningsformularerne

– udarbejder Kommissionen på baggrund af målene i artikel 3 og i overensstemmelse med kriterierne i artikel 7 retningslinjer til hjælp for udvælgelses- og overvågningsprocedurerne samt ansøgningsformularerne

Ændringsforslag  58

Forslag til afgørelse

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen er ansvarlig for kommunikationen og for det europæiske kulturarvsmærkes synlighed på EU-niveau, især gennem etablering og vedligeholdelse af et særligt websted.

2. Kommissionen er ansvarlig for kommunikationen og for det europæiske kulturarvsmærkes synlighed på EU-niveau, især gennem etablering og vedligeholdelse af et særligt websted og et nyt logo, der kan højne webstedets profil og gøre det mere attraktivt på europæisk plan, bl.a. ved at udnytte de muligheder, som nye teknologier og digitale og interaktive medier frembyder, og ved at søge at opnå synergier med andre europæiske initiativer. Alle meddelelser og anbefalinger fra den europæiske jury, jf. artikel 8, stk. 6, artikel 10, stk. 4a, og artikel 15, stk. 5, skal offentliggøres på dette websted.

Begrundelse

Et nyt logo vil bidrage til at gøre kulturarvsmærkeordningen mere synlig og forbedre kendskabet til initiativet. Den europæiske jurys arbejde bør være så gennemsigtigt som muligt.

Ændringsforslag  59

Forslag til afgørelse

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer den eksterne og uafhængige evaluering af initiativet vedrørende det europæiske kulturarvsmærke. Denne evaluering skal gennemføres hvert sjette år i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført i bilaget, og skal omfatte alle elementer, herunder effektiviteten af procedurerne til gennemførelsen af initiativet, antallet af steder, initiativets virkninger, hvordan det kan forbedres, og om initiativet vedrørende det europæiske kulturarvsmærke bør videreføres.

1. Kommissionen sikrer den eksterne og uafhængige evaluering af initiativet vedrørende det europæiske kulturarvsmærke. Denne evaluering skal gennemføres hvert sjette år i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført i bilaget, og skal omfatte alle elementer, herunder effektiviteten af procedurerne til gennemførelsen af initiativet, antallet af steder, initiativets virkninger og geografiske dækning, hvordan det kan forbedres, og om initiativet vedrørende det europæiske kulturarvsmærke bør videreføres.

Begrundelse

Om nødvendigt kan man i fremtidige evalueringer af det europæiske kulturarvsmærke undersøge, om det ville være hensigtsmæssigt at udvide initiativet til at omfatte deltagelse af tredjelande i kulturprogrammet eller sågar at gå endnu videre.

Ændringsforslag  60

Forslag til afgørelse

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fremlægger en rapport om disse evalueringer for Europa-Parlamentet og Rådet senest seks måneder efter afslutningen af evalueringerne.

2. Kommissionen fremlægger en rapport om disse evalueringer for Europa-Parlamentet og Rådet senest seks måneder efter afslutningen af evalueringerne, eventuelt ledsaget af relevante forslag.

Ændringsforslag  61

Forslag til afgørelse

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

udgår

Overgangsbestemmelser

 

1. Steder i medlemsstaterne, som allerede har fået tildelt mærket inden for rammerne af det mellemstatslige initiativ vedrørende et europæisk kulturarvsmærke, evalueres [året efter nærværende afgørelses ikrafttræden].

 

En ny ansøgning indsendes for disse steder på grundlag af de nye kriterier og procedurer, som er fastlagt i artikel 6–9, og fremsendes til Kommissionen gennem de relevante medlemsstater senest den 31. januar [det pågældende år].

 

De nye ansøgninger evalueres af den europæiske jury.

 

Hvis et af de steder, som en specifik medlemsstat har foreslået, ikke opfylder kriterierne, eller hvis der er behov for yderligere oplysninger, indleder den europæiske jury en dialog med medlemsstaten via Kommissionen for at undersøge, om ansøgningen kan forbedres, inden der tages en endelig afgørelse. Om nødvendigt kan der gennemføres besøg på stedet.

 

Den europæiske jury afleverer en rapport om stederne med en anbefaling vedrørende tildeling af det europæiske kulturarvsmærke inden udgangen af [det pågældende år], medmindre det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra medlemsstaten.

 

Kommissionen udpeger herefter officielt stederne.

 

Det europæiske kulturarvsmærke tildeles principielt permanent til de steder, som er omfattet af dette stykke, på de betingelser, der er fastlagt i artikel 14 og 15, og under forbehold af at initiativet videreføres.

 

Kandidater, som ikke er medtaget på den endelige liste, kan indsende en ny ansøgning til den første udvælgelse på nationalt niveau de følgende år.

 

2. Medlemsstater, som ikke har deltaget i det mellemstatslige initiativ vedrørende det europæiske kulturarvsmærke, har mulighed for at foreslå tildeling af det europæiske kulturarvsmærke til højst fire steder i [det andet år efter nærværende afgørelses ikrafttræden].

 

Der skal indsendes en ansøgning for disse steder på grundlag af de kriterier og procedurer, som er fastlagt i artikel 6-9, og den fremsendes til Kommissionen af de relevante medlemsstater senest den 31. januar [det pågældende år].

 

De nye ansøgninger evalueres af den europæiske jury. Hvis et af de steder, som en specifik medlemsstat har foreslået, ikke opfylder kriterierne, eller hvis der er behov for yderligere oplysninger, indleder den europæiske jury en dialog med medlemsstaten via Kommissionen for at undersøge, om ansøgningen kan forbedres, inden der tages en endelig afgørelse. Om nødvendigt kan der gennemføres besøg på stedet.

 

Den europæiske jury afleverer en rapport om stederne med en anbefaling vedrørende tildeling af det europæiske kulturarvsmærke inden udgangen af [det pågældende år], medmindre det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra medlemsstaten.

 

Kommissionen udpeger herefter officielt stederne.

 

Det europæiske kulturarvsmærke tildeles principielt permanent til de steder, som er omfattet af dette stykke, på de betingelser, der er fastlagt i artikel 14 og 15, og under forbehold af at initiativet videreføres.

 

Kandidater, som ikke er medtaget på den endelige liste, kan indsende en ny ansøgning til den første udvælgelse på nationalt niveau de følgende år.

 

3. Udvælgelses- og overvågningsproceduren for det europæiske kulturarvsmærke, som fastlagt i artikel 6-15, starter i [det tredje år efter nærværende afgørelses ikrafttræden].

 

Begrundelse

Det nye EU-kulturarvsmærke bygger på det mellemstatslige europæiske kulturarvsmærke. Der er ikke desto mindre tale om et EU-initiativ baseret på nye, fælles, klare og gennemsigtige kriterier, fælles ansøgningsprocedurer og et nyt logo, og det adskiller sig derved klart fra det mellemstatslige initiativ. De steder, som allerede er tildelt det europæiske mærke, vil beholde det og vil kunne ansøge om EU-mærket på lige fod med alle andre kandidater. Værdien af det gamle mellemstatslige mærke vil ikke blive formindsket, og det nye vil få større kredit.

Ændringsforslag  62

Forslag til afgørelse

Bilag ‑ tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[År n]

 

Vedtagelse af afgørelsen

Forberedende arbejde

[År n]

 

Vedtagelse af afgørelsen

Forberedende arbejde

[År n+1]

Fornyet evaluering af de steder, som allerede har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke i forbindelse med det mellemstatslige initiativ

[År n+1]

Forberedende arbejde

[År n+2]

Første indsendelse af navne på steder fra de medlemsstater, som ikke deltog i det mellemstatslige initiativ

[År n+2]

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+3]

Udvælgelse

 

[År n+3]

Endelig udvælgelse af stederne

[År n+4]

Kontrol

 

[År n+4]

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+5]

Udvælgelse

 

[År n+5]

Endelig udvælgelse af stederne og overvågning

[År n+6]

 

Udvælgelse

Evaluering af det europæiske kulturarvsmærke

[År n+6]

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+7]

Udvælgelse

 

[År n+7]

Endelig udpegelse af stederne - Evaluering af det europæiske kulturarvsmærke

[År n+8]

Kontrol

 

[År n+8]

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+9]

Udvælgelse

 

[År n+9]

Endelig udvælgelse af stederne og overvågning

[År n+10]

Udvælgelse

 

[År n+10]

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+11]

Udvælgelse

 

[År n+11]

Endelig udvælgelse af stederne

[År n+12]

 

Kontrol

Evaluering af det europæiske kulturarvsmærke

 

[År n+12]

 

Medlemsstaternes første udvælgelse

[År n+13]

 

Endelig udvælgelse af stederne - Evaluering af det europæiske kulturarvsmærke

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 10, stk. 2.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Udvikling af en fælles europæisk identitet skabelse af større interesse for Den Europæiske Union og dens tilblivelse er blandt de udfordringer, som de europæiske institutioner står over for i deres indsats for at opnå bred samhørighed og solidaritet.

Der er helt sikkert andre, mere radikale og indlysende måder at øge europæernes tillid til Den Europæiske Union og dens ledere på (som den seneste tids finansielle krise har vist, kan der stadig gøres meget på de øverste forvaltningsniveauer). Ikke desto mindre kan et større kendskab til vores kontinents historie og dets multinationale, og dog fælles kulturarv og en forstærket indsats for at gøre den yngre generation bekendt med de ideer og mennesker, der førte til opbygningen af Den Europæiske Union, rent faktisk bidrage til at bygge bro over kløften mellem EU og dets borgere.

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag bygger videre på den oprindelige idé med et europæisk kulturarvsmærke, der fremkom i 2005 som et af forslagene til en løsning på kløften mellem EU og borgerne. Dette initiativ blev lanceret i april 2006 af nogle få europæiske stater (Frankrig, Spanien og Ungarn) på et mellemstatsligt grundlag og sigtede mod at gøre brug af vores fælles kulturarv og historie til at styrke de europæiske borgeres følelse af at tilhøre Europa. Til dato er mærket tildelt i alt 64 steder beliggende i 17 EU-medlemsstater samt Schweiz.

Den 20. november 2008 anmodede medlemsstaterne Europa-Kommissionen om at ændre det nuværende mellemstatslige europæiske kulturarvsmærke til et formelt EU-initiativ, som skulle tjene samme formål, men fungere mere strømlinet og dermed have bedre udsigter til en langsigtet succes.

En bred offentlig høring samt en konsekvensanalyse har vist, at det europæiske kulturarvsmærke bedre kan nå sine mål, hvis det forvaltes som et EU-initiativ, med de samme veldefinerede kriterier, men kombineret med et stærkt overvågningssystem, som kan bidrage til at styrke mærkets synlighed og troværdighed - og uden de ulemper, som er forbundet med en ustabil, roterende administration, dårlig kommunikation og aftagende interesse for at deltage.

For at nå sine politiske mål bør det nye europæiske kulturarvsmærke, som foreslået, fokusere på stedernes symbolske og/eller pædagogiske værdi frem for på deres skønhed - sådan som andre initiativer på kulturarvsområdet allerede gør - ligesom der bør lægges vægt på et tæt samarbejde mellem de steder, der er tildelt mærket, med henblik på at udveksle bedste praksis og gennemføre fælles projekter.

Ordførerens holdning

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at bruge det europæiske kulturarvsmærke som et værktøj blandt andre, mere effektive måder, til at bygge bro over kløften mellem Den Europæiske Union og dens borgere, som en metode til at understrege, at Europas historie er et resultat af den forskelligartede, og samtidig rige og komplementære fælles kulturarv, og som en anerkendelse af, at EU har rod i stærke værdier såsom frihed, demokrati, respekt for menneskerettigheder, kulturel mangfoldighed, tolerance og solidaritet. Medlemsstaternes beslutning om at overføre det europæiske kulturarvsmærke til EU-regi vil ikke blot bidrage til at øge dets synlighed, prestige og troværdighed, men også til at gøre de længe efterstræbte idealer om samhørighed og solidaritet mellem de europæiske borgere til virkelighed.

Ordføreren slog oprindeligt til lyd for tanken om et mærke, som ville række ud over EU's grænser, og som i kraft af europæisk kulturs bredt anerkendte bidrag til verden kunne anvendes som et ambitiøst middel i de eksternt orienterede politikkers tjeneste. Det forekommer dog mere realistisk i første omgang at behandle mærket som et redskab til at uddybe samhørigheden mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og disses befolkninger, inden der gøres noget forsøg på at bruge det uden for EU's grænser som en anerkendelse af ethvert bidrag til menneskets historie og arv, som bygger på de værdier, der engang blev undfanget og taget i brug på vores kontinent.

En række punkter i forslaget bør imidlertid forbedres og præciseres yderligere.

I.    DEN EUROPÆISKE UNIONS KULTURARVSMÆRKE

En omdøbning af det mellemstatslige europæiske kulturarvsmærke til Den Europæiske Unions kulturarvsmærke - som led i et EU-initiativ - er efter ordførerens opfattelse af afgørende betydning for mærkets formål som beskrevet i forslaget: det gør det let at skelne sidstnævnte fra førstnævnte og afspejler, at det nye mærke skal anvendes som middel til at opnå samhørighed og solidaritet - i første række mellem EU's borgere.

Da der er tale om et nyt initiativ med mere konkrete kriterier og et veldefineret overvågningssystem, er det vigtigt, at det adskiller sig fra sin forgænger med et nyt navn og et nyt logo. Dette forslag vil, ud over at give tid til at afprøve initiativet og dets gennemførelse, gøre det lettere at håndtere problemet med overgangsbestemmelser som beskrevet nedenfor.

II.  ANTALLET AF STEDER: UDVÆLGELSE HVERT ANDET ÅR

En årlig tildeling af mærket til maksimalt 27 steder vil ikke blot drastisk forøge antallet af steder med denne udmærkelse, set i forhold til antallet i de første år, men også indebære en reel risiko for, at mærket taber prestige. Det ville desuden få indflydelse på kvaliteten af overvågningsproceduren, især for den europæiske jury, som vil få til opgave at gennemgå de overvågningsrapporter, medlemsstaterne offentliggør, og udstede anbefalinger.

Ordføreren er overbevist om, at udvælgelse af steder hvert andet år vil sikre en bedre kvalitet både af processen og af de udvalgte steder, at det vil give mere tid til den foreløbige udvælgelse (på medlemsstatsniveau) og endelig udpegning (på europæisk plan) og samtidig lette overvågningen af stederne.

III. TVÆRNATIONALE STEDER

Ordføreren er enig i, at tværnationale steder i lyset af mærkets værdi som symbolsk bidrag til den europæiske integration bør have en fortrinsstilling, fordi de fremhæver fællestræk, fremmer netværksdannelse og tilskynder til samarbejde mellem stater og regioner. Tværnationale steder bør derfor udgøre en væsentlig del af alle medlemsstaternes almindelige "kvote" på to steder om året. Af praktiske grunde bør en af medlemsstaterne fungere som koordinator og som kontaktpunkt i forbindelse med drøftelser med den europæiske jury og Kommissionen.

IV. INGEN OVERGANGSBESTEMMELSER

Ordføreren ser ikke blot det nye mærke som en ændret version af det gamle, men som en chance for at iværksætte et tiltag baseret på de erfaringer, der er indhøstet i løbet af mærkets tid som mellemstatsligt initiativ. De nye veldefinerede kriterier, netværksprincippet, juryen og overvågningsproceduren i det det nye initiativ indebærer et helt andet koncept, som ikke bør slås i hartkorn med det foregående. Det gamle mærkes prestige bør opretholdes, samtidig med at det nye mærkes prestige fremmes, og der er derfor ikke behov for overgangsbestemmelser.

Desuden vil et mere rimeligt antal af steder med mærke hjælpe med at holde udvælgelses- og kontrolprocedurerne på et håndterbart niveau. Antallet af steder, der dækkes hver gang, bør være både rimeligt og repræsentativt. Hvis overgangsperioden fastholdes, vil der potentielt kunne deltage over hundrede steder i initiativet ved udgangen af den første fireårsperiode. Til sammenligning er der omkring 330 steder fra de 27 EU-lande på Unescos verdensarvliste. Det tog imidlertid over 30 år at nå op på det antal.

V.  DEN EUROPÆISKE JURYS ROLLE

Der er rejst et spørgsmål om, hvorvidt det ville være muligt at intensivere den europæiske jurys rolle i processen for tildeling af eller frakendelse af specifikke steders mærke. Dette spørgsmål berører indirekte et mere generelt juridisk spørgsmål om, hvorvidt EU-lovgiveren via sekundær lovgivning kan oprette enheder med beslutningskompetence, der ikke har hjemmel i traktaterne. Det fremgår af traktaten (princippet om kompetencetildeling, artikel 5 TEU) samt af Domstolens faste praksis, at EU-lovgiveren kun kan handle inden for de kompetencemæssige og institutionelle rammer, der er fastlagt i traktaten.

Det bestemmes i artikel 17 TEU, at Kommissionen bl.a. "forvalter programmer" og "udøver koordinerings-, gennemførelses- og forvaltningsfunktioner på de betingelser, der er fastsat i traktaterne", medens det af artikel 291 TEUF fremgår, at når der er behov for ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter, er det Kommissionen, der tildeles disse gennemførelsesbeføjelser. Juryen kan følgelig ikke deltage i proceduren for tildeling eller frakendelse af mærket for konkrete steder.

VI. EN STYRKET ROLLE FOR EUROPA-PARLAMENTET

Ud fra sammen ræsonnement vil det juridisk være vanskeligt for Europa-Parlamentet at opnå større indflydelse på tildelingen eller frakendelsen af mærket end den, det har i forslaget.

Europa-Parlamentets inddragelse i udvælgelsesprocessen vil kunne forbedres enten ved, at det anmodes om at afgive udtalelse om udvalgte steder, eller ved at sørge for, at det informeres bedre om dette initiativ i en tidlig fase. En ulempe ved den førstnævnte mulighed er, at den vil sinke processen.

Ordføreren mener, at Kommissionen bør offentliggøre en komplet liste over foreløbigt udvalgte steder og orientere Europa-Parlamentet og Rådet herom. Dette ville give Europa-Parlamentet tilstrækkelig tid til at reagere, hvis det bliver nødvendigt.

Konklusion

Ordføreren tilslutter sig konsekvensanalysens ord om, at det gamle mærke ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at udfylde kløften mellem borgerne og EU, men at det også kun var tiltænkt en mere beskeden rolle som et blandt flere initiativer, der alle skulle bidrage til at løse det samme problem. Hun tilslutter sig også selv samme teksts bemærkninger om den skuffende valgdeltagelse ved Europavalget i juni 2009 og om, at EU's image ifølge en række Eurobarometerundersøgelser ikke er blevet forbedret i de seneste år, tværtimod ligger antallet af europæere med et positivt indtryk af EU på sit laveste niveau (45 %) siden efteråret 2005.

De europæiske institutioner vil fortsat skulle gøre et stort stykke arbejde på mere afgørende områder, hvis disse forhold skal ændres. Tanken om et EU-kulturarvsmærke, der skal forstærke de europæiske borgeres følelse af at dele en fælles arv (via et øget kendskab til historien og deltagelse i tiltag, der understøtter den tværkulturelle dialog) og visionen om EU's opbygning som en kontinuerlig proces, er et skridt i den rigtige retning.

Værdier som demokrati og frihed, der har rødder tilbage til Europas kulturelle fortid, er lige så vigtige som gennemsigtighed og solidaritet og er lige så nødvendige i dag, eftersom vi har brug for og ønsker at bygge bro over kløften mellem de europæiske institutioner og borgerne i EU's medlemsstater.

PROCEDURE

Titel

Europæisk kulturarvsmærke

Referencer

KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Dato for høring af EP

9.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

24.3.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

24.3.2010

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

27.4.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Dato for vedtagelse

27.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dato for indgivelse

9.11.2010