MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta Euroopan unionin toimesta

9.11.2010 - (KOM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Chrysoula Paliadeli


Menettely : 2010/0044(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0311/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0311/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta Euroopan unionin toimesta

(KOM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0076),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 167 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille(C7-0071/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansallisen parlamentin Euroopan parlamentin puhemiehelle toimittaman perustellun lausunnon siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A7-0311/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Perussopimuksella pyritään yhä tiiviimpään yhteyteen Euroopan kansojen välillä, ja varsinkin sen 167 artiklassa annetaan Euroopan unionille tehtäväksi myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella pyritään yhä tiiviimpään yhteyteen Euroopan kansojen välillä, ja varsinkin sopimuksen 167 artiklassa annetaan Euroopan unionille tehtäväksi myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi, pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että unioni pyrkii toissijaisuusperiaatteen mukaisesti rohkaisemaan Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen parantamista.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Perussopimuksessa luodaan unionin kansalaisuus, joka täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta ja on tärkeä tekijä Euroopan yhdentymisprosessin lujittamisessa ja turvaamisessa. Jotta kansalaiset antaisivat täyden tukensa Euroopan yhdentymiselle, olisi painotettava entistä enemmän heidän yhteisiä arvojaan, historiaansa ja kulttuuriaan avaimina jäsenyyteen yhteiskunnassa, joka perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioituksen, kulttuurisen monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden periaatteille.

(3) Perussopimuksessa luodaan unionin kansalaisuus, joka täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta ja on tärkeä tekijä Euroopan yhdentymisprosessin lujittamisessa ja turvaamisessa. Jotta kansalaiset antaisivat täyden tukensa Euroopan yhdentymiselle, olisi painotettava entistä enemmän heidän yhteisiä arvojaan, historiaansa ja kulttuuriaan avaimina jäsenyyteen yhteiskunnassa, joka perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioituksen, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden periaatteille.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a) Euroopan kulttuuriperintötunnuksen yhteydessä olisi hyödynnettävä hallitustenvälisestä aloitteesta tähän mennessä saatuja kokemuksia.

Perustelu

Kaikki hallitustenvälisestä aloitteesta tähän mennessä saadut kokemukset on hyödynnettävä uudessa EU:n toimessa.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan kulttuuriperintötunnuksen olisi haettava yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä muiden aloitteiden kuten Unescon maailmanperintöluettelon ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelman kanssa. Uuden Euroopan kulttuuriperintötunnuksen lisäarvon olisi perustuttava vaikutukseen, joka valituilla kohteilla on ollut Euroopan historiaan ja kulttuuriin, selkeään kasvatukselliseen ulottuvuuteen, jolla pyritään saavuttamaan kansalaiset ja myös nuoret, ja kohteiden väliseen verkottumiseen kokemusten ja parhaiden toimintatapojen jakamiseksi. Aloitteessa olisi keskityttävä kohteiden tunnetuksi tekemiseen ja mahdollisuuksiin tutustua niihin sekä annettujen selostusten ja tarjotun toiminnan laatuun eikä niinkään kohteiden suojeluun, joka pitäisi hoitaa voimassa olevilla suojelujärjestelmillä.

(7) Euroopan kulttuuriperintötunnuksen olisi pyrittävä täydentämään muita aloitteita kuten Unescon maailmanperintöluetteloa, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön edustavaa luetteloa ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelmaa mutta ei toistamaan niitä. Uuden Euroopan kulttuuriperintötunnuksen lisäarvon olisi perustuttava vaikutukseen, joka valituilla kohteilla on ollut Euroopan historiaan ja kulttuuriin, mukaan luettuna unionin perustaminen, selkeään kasvatukselliseen ulottuvuuteen, jolla pyritään saavuttamaan kansalaiset ja erityisesti nuoret, ja kohteiden väliseen verkottumiseen kokemusten ja parhaiden toimintatapojen jakamiseksi. Aloitteessa olisi keskityttävä kohteiden tunnetuksi tekemiseen ja mahdollisuuksiin tutustua niihin, millä lujitetaan unionin yhteistä historiallista perintöä ja kulttuuriperintöä, sekä annettujen selostusten ja tarjotun toiminnan laatuun eikä niinkään kohteiden suojeluun, joka pitäisi hoitaa voimassa olevilla suojelujärjestelmillä.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava ehdottaa kohteita, joille on jo myönnetty Euroopan kulttuuriperintötunnus osana hallitustenvälistä kulttuuriperintötunnusta koskevaa aloitetta. Niitä kohteita olisi arvioitava uusien kriteereiden ja menettelyjen perusteella.

Perustelu

Nykyiset EU:n jäsenvaltioiden hallitustenväliset kohteet voidaan sisällyttää EU:n uuteen aloitteeseen. Uuden aloitteen yleisen johdonmukaisuuden takaamiseksi nämä kohteet olisi arvioitava uudelleen uusien kriteerien mukaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevissa tulevissa arvioinneissa voitaisiin tarkastella aloitteen laajentamista koskemaan Kulttuuri-ohjelmaan osallistuvia EU:n ulkopuolisia maita.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hallinnollisten järjestelyjen olisi pysyttävä keveinä ja joustavina toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

(11) Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hallinnollisten järjestelyjen olisi oltava keveitä ja joustavia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

Uudella aloitteella otetaan käyttöön uusia hallinnollisia järjestelyjä.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tässä päätöksessä ’kohteilla’ tarkoitetaan muistomerkkejä, luonto- tai kaupunkikohteita, kulttuurimaisemia, historiallisia paikkoja, kulttuurihyödykkeitä ja -esineitä ja tiettyyn paikkaan liittyvää aineetonta perintöä, nykyajan kulttuuriperintö mukaan luettuna.

Tässä päätöksessä 'kohteilla' tarkoitetaan muistomerkkejä, luontokohteita, vedenalaisia kohteita, arkeologisia kohteita, teollisuus- tai kaupunkikohteita, kulttuurimaisemia, historiallisia paikkoja, kulttuurihyödykkeitä ja -esineitä ja tiettyyn paikkaan liittyvää aineetonta perintöä, nykyajan kulttuuriperintö mukaan luettuna.

Perustelu

Arkeologiset kohteet kytkeytyvät välittömästi Euroopan kulttuuriperintöön ja siksi ne olisi mainittava määritelmässä. Määritelmään olisi sisällytettävä myös vedenalaiset kohteet, koska eurooppalaisilla on pitkät merenkulun perinteet aina esihistoriasta nykyaikaan.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– vahvistaa Euroopan kansalaisten tunnetta kuuluvuudesta Euroopan unioniin yhteisten historianvaiheiden ja kulttuuriperinnön pohjalta sekä lisätä monimuotoisuuden arvostamista;

– vahvistaa Euroopan kansalaisten ja erityisesti nuorten tunnetta kuuluvuudesta unioniin Euroopan historian yhteisten arvojen ja kulttuuriperinnön pohjalta;

Perustelu

Nuorten Euroopan kulttuuriperintöön perehtymisen edistäminen on yksi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen painopistealueista ja sitä olisi korostettava. Euroopan kulttuuriperintötunnus ei koske niinkään kyseisten kohteiden säilyttämistä vaan niiden koulutuksellista merkitystä. Euroopan kulttuuriperintötunnuksen koulutuksellinen arvo on osa tapaa, jolla reagoidaan kansalaisten, erityisesti nuorten, ja Euroopan välille levenevään kuiluun.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– syventää kulttuurien välistä vuoropuhelua.

– syventää kulttuurien ja alueiden välistä vuoropuhelua sekä lisätä monimuotoisuuden arvostamista.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimen keskitason tavoitteina on

2. Tätä varten toimen keskitason tavoitteina on

Perustelu

Ks. 3 artiklan 1 kohdan johdantokappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Keskitason tavoitteissa viitataan siihen, miten Euroopan kulttuuriperintötunnus vaikuttaa yksilöihin ja perintöön kokonaisuutena. Tällä tasolla vaikutusta voidaan mitata ja/tai arvioida jonkinasteisella varmuudella keskitason vaikutusten ilmaisimien mukaisesti.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

kasvattaa Euroopan unionin historiassa ja yhdentymisessä tärkeässä roolissa olleiden kohteiden arvoa ja tunnettuutta;

korostaa Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja/tai unionin yhdentymisessä merkittävässä roolissa olleiden kohteiden symbolista arvoa ja lisätä niiden tunnettuutta;

Perustelu

Tunnuksella lisätään kohteiden nykyistä arvoa. Aloite on tärkeä, sillä se edistää Euroopan yhdentymistä lisäämällä tietoisuutta Euroopan kulttuurista ja historiasta, lujittamalla tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta ja lähentämällä kansalaisia toimielimiin.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– lisätä EU:n kansalaisten tietämystä Euroopan rakentamisesta ja yhteisestä mutta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstään eritoten Euroopan yhdentymisen perustana oleviin demokraattisiin arvoihin ja ihmisoikeuksiin liittyen.

lisätä EU:n kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta ja yhteisestä mutta monimuotoisesta aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstään eritoten Euroopan yhdentymisen perustana oleviin demokraattisiin arvoihin ja ihmisoikeuksiin liittyen.

Perustelu

Euroopan historia ja kulttuuri sekä Euroopan unionin rakentaminen ovat kaksi erillistä käsitettä, jotka ovat yhtä merkittäviä Euroopan kulttuuriperinnön ja symbolisen perinnön kannalta.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimen erityistavoitteina on

3. Kohteiden omina erityistavoitteina on

Perustelu

Ks. 3 artiklan 1 kohdan johdantokappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Kohteiden omia erityistavoitteita ovat sellaiset parannukset, joihin nämä kohteet sitoutuvat erillisinä ja yhteisesti, kun tehdään Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevia hakemuksia.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– lisätä nuorten tietoisuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstään;

– lisätä erityisesti nuorten ja yleisesti ottaen kaikkien Euroopan kansalaisten tietoisuutta yhteisestä kulttuuriperinnöstään ja vahvistaa heidän tunnettaan eurooppalaisesta identiteetistä;

Perustelu

Eurooppalaisen identiteetin kehittäminen on yksi Euroopan yhdentymisprosessin tärkeimmistä tavoitteista ja sen saavuttamista voidaan edistää aktiivisesti Euroopan kulttuuriperintötunnuksella.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– lisätä kaikkien kansalaisten ja erityisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintökohteisiin;

– lisätä ja/tai parantaa kaikkien ja erityisesti nuorten mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintökohteisiin;

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– lisätä kulttuurien välistä vuoropuhelua erityisesti nuorten keskuudessa taide-, kulttuuri- ja historiakasvatuksen keinoin;

– lisätä kulttuurien välistä vuoropuhelua erityisesti nuorten keskuudessa taide-, kulttuuri- ja historiakasvatuksen sekä interaktiivisen internetopetuksen keinoin;

Perustelu

Nuoret harjoittavat sosiaalista kanssakäymistä, verkostoituvat, oppivat ja ovat vuorovaikutuksessa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisten verkkosivujen avulla. Nuoremman sukupolven on hyvin helppo ilmaista itseään blogeissa, Facebook-sivustolla ja koulutussivustoilla. Interaktiivinen internetopetus on paras ja kustannustehokkain väline kulttuurien välisen vuoropuhelun lisäämiseen ja siksi se olisi lisättävä tarkistuksella tähän kohtaan.

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– luoda yhteisvaikutusta kulttuuriperinnön sekä nykypäivän kulttuuriteosten ja luovuuden välille;

– luoda yhteisvaikutusta kulttuuriperinnön sekä nykypäivän kulttuuriteosten välille ja tukea luovuutta;

Perustelu

Kulttuuriperinnön ja nykypäivän kulttuuriteosten yhteisvaikutus voi toimia luovuuden katalysaattorina.

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– edistää kulttuuriperinnön ja sen ympärille kehittyvän taloudellisen toiminnan vuorovaikutusta kunnioittaen samalla täydellisesti kulttuuriperintöä ja edistäen kulttuuriperinnön ja sen ympäristön kestävyyttä;

Perustelu

Alueen kulttuuriperintö voi olla yksi sen tärkeimmistä varoista, ja sen ympärille voi kehittyä kukoistava talous kulttuurimatkailun ja -teollisuuden jne. ansiosta. Lisäksi vuorovaikutus tuottavan taloudellisen toiminnan kanssa edistää kulttuuriperintökohteiden mahdollisuuksia kattaa osa omista ylläpitokustannuksistaan, koska suuret kustannukset tekevät usein niiden ylläpitämisestä hyvin vaikeaa.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– edistää alueiden vetovoimaa ja kestävää kehitystä.

– edistää alueiden tunnetuksi tekemistä, vetovoimaa, kulttuurivaikutusta, matkailun kehittämistä ja kestävää kehitystä.

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– kannustaa luomaan eurooppalaisia verkostoja Euroopan yhteisen perinnön arvostuksen lisäämiseksi.

Perustelu

Euroopan perintö on hyvin monimuotoista ja alueiden väliset verkostot voisivat korostaa yhteistä eurooppalaista teemaa halki eri aikakausien ja tyylisuuntien. Verkostoja voitaisiin esimerkiksi luoda sisterssiläisluostareita, romaneja, modernismia, jugend-tyyliä, päivänseisausriittejä jne. varten ja auttaa siten Euroopan kansalaisia hahmottamaan, että heidän omana kulttuuriperintönään pitämät ilmiöt esiintyvät koko Euroopassa.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että Euroopan kulttuuriperintötunnus ja muut kulttuuriperintöalan aloitteet, kuten Unescon maailmanperintöluettelo ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelma, täydentävät toisiaan.

Komission ja jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että Euroopan kulttuuriperintötunnus täydentää muita kulttuuriperintöalan aloitteita, kuten Unescon maailmanperintöluetteloa, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön edustavaa luetteloa ja Euroopan neuvoston Euroopan kulttuurireitit -ohjelmaa, mutta ei toista niitä.

Perustelu

Katso johdanto-osan 7 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Tunnusta hakevilla kohteilla on oltava symbolista eurooppalaista arvoa ja tärkeä asema Euroopan unionin historiassa ja rakentamisessa. Ehdokkaiden on siksi perusteltava

(1) Euroopan kulttuuriperintötunnusta hakevilla kohteilla on oltava symbolista eurooppalaista arvoa ja merkittävä asema Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja/tai unionin rakentamisessa. Tunnusta hakevien on siksi perusteltava

Perustelu

Ks. 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  24

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– ja/tai kohteen asema ja merkitys Euroopan historiassa ja yhdentymisessä sekä kohteeseen liittyvät merkittävät eurooppalaiset tapahtumat tai henkilöt ja kulttuuriset, taiteelliset, poliittiset, yhteiskunnalliset, tieteelliset, tekniset tai teolliset suuntaukset;

– ja/tai kohteen asema ja merkitys Euroopan historiassa ja yhdentymisessä sekä kohteeseen liittyvät merkittävät eurooppalaiset tapahtumat tai henkilöt ja kulttuuriset, taiteelliset, uskonnolliset, poliittiset, yhteiskunnalliset, tieteelliset, tekniset, ekologiset tai teolliset suuntaukset;

Perustelu

Uskonto on kaikissa ilmenemismuodoissaan ollut erittäin merkittävä Euroopan kannalta, se on johtanut sotiin ja vaikuttanut filosofiaan, ajatteluun ja yleensäkin kulttuuriin ja aina 1800-luvulle saakka suuressa osassa taidetta on käsitelty uskonnollisia aiheita. Lisäksi Euroopan merkittävät monumentit ovat luonteeltaan uskonnollisia, joten olisi absurdia olla sisällyttämättä uskontoa tähän luetteloon.

Tarkistus  25

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Ehdokkaiden on esitettävä hanke, jolla edistetään kohteiden eurooppalaista ulottuvuutta ja jolla ne sitoutuvat toteuttamaan kaikki seuraavat osa-alueet:

(2) Euroopan kulttuuriperintötunnusta hakevien ehdokkaiden on esitettävä hanke, jonka täytäntöönpano on aloitettava viimeistään nimittämisvuoden loppuun mennessä ja jossa on kaikki seuraavat osa-alueet:

Perustelu

Kun kriteerien täyttämisen määräajaksi asetetaan nimittämisvuoden loppu, tunnusta hakevat ehdokkaat joutuvat noudattamaan tekemiään sitoumuksia.

Tarkistus  26

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– monikielisyyden edistäminen käyttämällä Euroopan unionin monia kieliä;

– monikielisyyden ja alueellisen monimuotoisuuden edistäminen käyttämällä unionin monia kieliä kulttuurienvälisen vuoropuhelun välineenä;

Tarkistus  27

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

osallistuminen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden verkostojen toimintaan kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisten hankkeiden käynnistämiseksi;

yhteistyö Euroopan kulttuuriperintötunnuksen jo saaneiden kohteiden kanssa;

Tarkistus  28

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kohteen tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen Euroopan mittakaavassa esimerkiksi nykytekniikan avulla.

– kohteen tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen Euroopan mittakaavassa muun muassa uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Tarkistus  29

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– sen varmistaminen, että eurooppalaisilla on pääsy kohteeseen samalla kun varmistetaan täysipainoisesti kohteen suojeleminen.

Perustelu

Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta monet monumentit ovat suljettuja yleisöltä, joten niitä on vaikea kokea omakseen.

Tarkistus  30

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

Aina kun kohteen ominaispiirteet sen sallivat, on suotavaa järjestää taide- ja kulttuuritoimia (esimerkiksi tapahtumia, festivaaleja, taiteilijaresidenssiohjelmia), joilla edistetään eurooppalaisten taiteilijoiden ja kokoelmien liikkuvuutta, lisätään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja vahvistetaan kulttuuriperinnön sekä nykypäivän teosten ja luovuuden välisiä yhteyksiä.

– Aina kun kohteen ominaispiirteet sen sallivat, on suotavaa järjestää taide- ja kulttuuritoimia (esimerkiksi tapahtumia, festivaaleja, taiteilijaresidenssiohjelmia), joilla edistetään eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja kokoelmien liikkuvuutta, lisätään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja vahvistetaan kulttuuriperinnön sekä nykypäivän teosten ja luovuuden välisiä yhteyksiä.

Perustelu

Tämän virkkeen ei pidä kuulua pakollisiin kriteereihin vaan sen on oltava vaihtoehtoinen, koska sitä sovelletaan suhteutettuna kohteiden kokoon ja tyyppiin. Kaikissa kohteissa ei välttämättä voida järjestää taide- ja kulttuuritoimia.

Tarkistus  31

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kohteeseen pääsyn tarjoaminen mahdollisimman laajalle yleisölle, esimerkiksi kohdetta mukauttamalla tai henkilöstöä kouluttamalla;

– kohteeseen pääsyn tarjoaminen mahdollisimman laajalle yleisölle, mukaan luettuina ikääntyneet ja vammaiset henkilöt, esimerkiksi kohdetta mukauttamalla tai henkilöstöä kouluttamalla ja internetiä käyttämällä;

Tarkistus  32

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kohteiden mainostaminen matkailukohteina;

– kohteiden mainostaminen matkailukohteina samalla kun rajoitetaan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia itse kohteisiin tai niiden ympäristöön;

Perustelu

Matkailun kehittämisen ei pitäisi missään tapauksessa haitata itse kohdetta tai sen ympäristöä.

Tarkistus  33

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– huolehtiminen siitä, että hallintosuunnitelma on mahdollisimman ympäristöystävällinen, jotta matkailun mahdolliset negatiiviset vaikutukset saadaan rajatuksi.

– huolehtiminen siitä, että hallintosuunnitelma on mahdollisimman ympäristöystävällinen.

Perustelu

Katso 7 artiklan 3 kohdan kuudenteen luetelmakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus  34

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Eurooppalaisessa raadissa on 12 jäsentä. Euroopan parlamentti nimittää heistä neljä, neuvosto neljä ja komissio neljä. Raati valitsee puheenjohtajansa.

2. Eurooppalaisessa raadissa on 13 jäsentä. Euroopan parlamentti nimittää heistä neljä, neuvosto neljä, komissio neljä ja alueiden komitea yhden kukin omien menettelyjensä mukaisesti. Eurooppalainen raati valitsee puheenjohtajansa.

Perustelu

Alueiden komitean jäsenen nimittäminen eurooppalaiseen raatiin saisi alue- ja paikallisviranomaisten äänten kuuluviin, tekisi raadista edustavamman ja herättäisi myös alue- ja paikallistason kiinnostusta. Samalla raadin jäsenten lukumäärästä saataisiin pariton.

Tarkistus  35

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eurooppalaisen raadin jäsenten on oltava puolueettomia asiantuntijoita. Heillä on oltava vankka kokemus ja asiantuntemus kulttuurin, kulttuuriperinnön, Euroopan historian tai muilla Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteiden kannalta merkittävillä aloilla.

3. Eurooppalaisen raadin jäsenten on oltava puolueettomia asiantuntijoita. Heillä on oltava vankka kokemus ja asiantuntemus Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteiden kannalta merkittävillä aloilla. Asiantuntijat nimittävien toimielinten on pyrittävä varmistamaan mahdollisimman hyvin, että heidän asiantuntemuksensa täydentävät toisiaan ja että edustus on maantieteellisesti tasapainoinen.

Perustelu

Eurooppalaisen raadin olisi koostuttava kulttuurin asiantuntijoista, jotka hallitsevat kaikki Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteita koskevat alat (luettelon ei pitäisi olla rajoittava vaan se voi vaihdella humanistisista opinnoista kulttuurituotteiden hallinnointiin), samalla kun huolehditaan kaikkien jäsenvaltioiden oikeudenmukaisesta edustuksesta.

Tarkistus  36

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eurooppalaisen raadin jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi. Tästä poiketen tämän päätöksen ensimmäisenä voimassaolovuonna komissio nimittää neljä asiantuntijaa yhdeksi vuodeksi, Euroopan parlamentti neljä asiantuntijaa kahdeksi vuodeksi ja neuvosto neljä asiantuntijaa kolmeksi vuodeksi.

4. Eurooppalaisen raadin jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi. Tästä poiketen tämän päätöksen ensimmäisenä voimassaolovuonna komissio nimittää neljä asiantuntijaa yhdeksi vuodeksi, Euroopan parlamentti neljä asiantuntijaa ja alueiden komitea yhden asiantuntijan kahdeksi vuodeksi ja neuvosto neljä asiantuntijaa kolmeksi vuodeksi.

Perustelu

Katso 8 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus  37

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos käy ilmi, että raadin jäsenen ja tietyn kohteen välillä on eturistiriita, raadin jäsen ei saa osallistua kyseisen kohteen arviointiin.

5. Eurooppalaisen raadin jäsenten on ilmoitettava kaikista mahdollisista tiettyä kohdetta koskevista eturistiriidoista. Jos tällainen ilmoitus on annettu tai jos tällainen eturistiriita käy ilmi, raadin jäsen ei saa osallistua kyseisen kohteen eikä minkään muunkaan saman jäsenvaltion kohteen arviointiin.

Perustelu

Näillä käytännön järjestelyillä varmistetaan menettelyn avoimuus.

Tarkistus  38

Ehdotus päätökseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jotta menettelyt pysyisivät mahdollisimman yksinkertaisina ja keveinä, komissio laatii valintakriteereihin perustuvan yhteisen hakemuslomakkeen, jota kaikkien ehdokkaiden on käytettävä. Ainoastaan virallisella hakemuslomakkeella jätetyt hakemukset otetaan huomioon valinnassa.

Komissio laatii 7 artiklassa vahvistettuihin valintakriteereihin perustuvan yhteisen hakemuslomakkeen, jota kaikkien ehdokkaiden on käytettävä. Ainoastaan virallisella hakemuslomakkeella jätetyt hakemukset otetaan huomioon valinnassa.

Tarkistus  39

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot vastaavat kohteiden esivalinnasta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämistä varten.

1. Jäsenvaltiot vastaavat kohteiden esivalinnasta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämistä varten tiiviissä yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa.

Tarkistus  40

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio saa valita enintään kaksi kohdetta vuodessa liitteenä olevan aikataulun mukaisesti. Valintaa ei tehdä seurantamenettelylle varattuina vuosina.

2. Kukin jäsenvaltio saa valita enintään kaksi kohdetta kahden vuoden välein liitteenä olevan aikataulun mukaisesti.

Perustelu

Kohteiden valitseminen kahden vuoden välein varmistaa sekä valintaprosessin että valittavien kohteiden paremman laadun. Kohteiden lukumäärä on pidettävä kohtuullisena, jotta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen laatu, uskottavuus ja arvostus eivät vaarannu. Valintamenettely suoritetaan yhtenä vuonna jäsenvaltioiden tasolla ja seuraavana vuonna eurooppalaisella tasolla, jolloin kohteet nimitetään virallisesti. Tällöin kohteiden valvonta voidaan toteuttaa samanaikaisesti valintaprosessin kanssa.

Tarkistus  41

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio laatii omat menettelynsä ja aikataulunsa kohteiden esivalintaa varten toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja varmistaa, että hallinnolliset järjestelyt pysyvät mahdollisimman keveinä ja joustavina. Jäsenvaltion on kuitenkin ilmoitettava komissiolle esivalinnan tuloksista viimeistään 31 päivänä tammikuuta kunakin valintavuonna.

3. Kukin jäsenvaltio laatii omat menettelynsä ja aikataulunsa kohteiden esivalintaa varten toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja varmistaa, että hallinnolliset järjestelyt pysyvät mahdollisimman keveinä ja joustavina. Jäsenvaltion on kuitenkin ilmoitettava komissiolle esivalinnan tuloksista viimeistään 1 päivänä maaliskuuta kunakin esivalintavuonna.

Perustelu

Uuden ehdotetun aikataulun mukaisesti (katso liite).

Tarkistus  42

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Esivalinnan on perustuttava 7 artiklassa vahvistettuihin kriteereihin, ja siinä on käytettävä 9 artiklassa tarkoitettua hakemuslomaketta.

4. Esivalinta on suoritettava 7 artiklassa vahvistettujen kriteerien perusteella, ja siinä on käytettävä 9 artiklassa tarkoitettua hakulomaketta.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kriteerit ja jäsenvaltioiden tasolla tehtävään esivalintaan käytettävä hakulomake vastaavat toisiaan.

Tarkistus  43

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a. Komissio julkaisee esivalittujen kohteiden täydellisen luettelon ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Perustelu

Menettelystä tehdään avoimempi, kun kaikki esivalitut kohteet julkaistaan ja asiasta ilmoitetaan kaikille asianosaisille EU:n toimielimille.

Tarkistus  44

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Lopullisen valinnan on perustuttava 7 artiklassa vahvistettuihin kriteereihin, ja siinä on käytettävä 9 artiklassa tarkoitettua hakemuslomaketta.

3. Lopullinen valinta on suoritettava 7 artiklassa vahvistettujen kriteerien perusteella, ja siinä on käytettävä 9 artiklassa tarkoitettua hakulomaketta.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kriteerit ja jäsenvaltioiden tasolla tehtävään lopulliseen valintaan käytettävä hakulomake vastaavat toisiaan.

Tarkistus  45

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eurooppalaisen raadin on esitettävä raportti esivalituista kohteista viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin valintavuonna. Raportissa on esitettävä suositus Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseksi ja perustelut niiden kohteiden osalta, joita ei otettu lopulliseen luetteloon.

4. Eurooppalaisen raadin on esitettävä raportti esivalituista kohteista viimeistään 15 päivänä joulukuuta kunakin esivalintavuonna. Raportissa on esitettävä suositus Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseksi ja perustelut niiden kohteiden osalta, joita ei otettu lopulliseen luetteloon.

Perustelu

Uuden ehdotetun aikataulun mukaisesti (katso liite).

Tarkistus  46

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Rajatylittävien kohteiden hakemusten on noudatettava samaa menettelyä kuin muidenkin kohteiden. Yhden asianosaisista jäsenvaltioista on valittava kohde esivalinnassaan, jossa se voi valita enintään kaksi kohdetta, kuten 10 artiklassa säädetään, ja kohdetta on ehdotettava kaikkien asianosaisten jäsenvaltioiden nimissä kyseisten jäsenvaltioiden kuulemisen ja hyväksynnän jälkeen.

2. Rajatylittävien kohteiden hakemusten on noudatettava samaa menettelyä kuin muidenkin kohteiden. Kaikkien asianosaisten jäsenvaltioiden on valittava kohde esivalinnassaan, jossa ne voivat valita enintään kaksi kohdetta, kuten 10 artiklassa säädetään. Rajatylittäviä kohteita jakavien jäsenvaltioiden on nimitettävä keskuudestaan yksi koordinaattori, joka toimii yksittäisenä yhteyspisteenä komissioon. Koordinaattori ilmoittaa hyvissä ajoin kaikille jäsenvaltioille rajatylittävän kohteen ehdokkuudesta, jotta voidaan varmistaa kaikkien asianosaisten kohteiden osallistuminen koko unionissa. Kaikista rajatylittävään kohteeseen osallistuvista kohteista on täytettävä 9 artiklassa tarkoitettu hakemus, ja niiden on täytettävä 7 artiklassa vahvistetut kriteerit.

Perustelu

Rajatylittäviä kohteita suositaan, koska ne edistävät luonnostaan Euroopan kulttuuriperintötunnuksen päätavoitteiden saavuttamista ja verkostojen luomista. Siksi kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava rajatylittävään kohteeseen kuuluvien kohteidensa kiintiöstä. On myös tärkeää ilmoittaa hyvissä ajoin kaikille jäsenvaltioille rajatylittävää kohdetta koskevasta hakemuksesta, jotta kaikki halukkaat voivat liittyä mukaan. Käytännön syistä kutakin rajatylittävää kohdetta varten on nimitettävä yksi koordinaattori, joka pitää yhteyttä eurooppalaiseen raatiin ja komissioon.

Tarkistus  47

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

On kiinnitettävä erityistä huomiota rajatylittäviin kohteisiin, jotka edustavat konkreettista ja aineetonta symboliikkaa ja vaalivat siten Euroopan rajatylittävän perinnön perusolemusta.

Perustelu

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntäminen rajatylittävälle kohteelle olisi erittäin merkittävää, koska se edistäisi Euroopan perintöä syvemmällä tavalla, joka vaikuttaisi useampiin kansalaisiin. Rauha on esimerkki aineettomasta symboliikasta.

Tarkistus  48

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Jos jokin rajatylittävään kohteeseen kuuluva kohde ei enää täytä Euroopan kulttuuriperintötunnukselle asetettuja kriteereitä tai ei enää vastaa hakemuksessa tehtyjä sitoumuksia, sovelletaan 15 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Tarkistus  49

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio nimittää valintamenettelyä seuraavana vuonna eurooppalaisen raadin suositusten perusteella virallisesti kohteet, joille myönnetään Euroopan kulttuuriperintötunnus. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

1. Komissio nimittää valintamenettelyä seuraavana vuonna eurooppalaisen raadin suositukset asianmukaisesti huomioon otettuaan virallisesti kohteet, joille myönnetään Euroopan kulttuuriperintötunnus. Komissio ilmoittaa tehdyistä päätöksistä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus  50

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään kohteille periaatteessa pysyvästi 14 ja 15 artiklassa vahvistetuin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että toimi jatkuu.

2. Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään kohteille pysyvästi 14 ja 15 artiklassa vahvistetuin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että toimi jatkuu.

Tarkistus  51

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseen ei sisälly mitään kaupunkisuunnittelua koskevaa, oikeudellista, maiseman muuttamista, liikkuvuutta tai arkkitehtuuria koskevaa velvoitetta. Ainoa sovellettavissa oleva lainsäädäntö on paikallinen lainsäädäntö.

Tarkistus  52

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Raportti on lähetettävä komissiolle ja toimitettava eurooppalaisen raadin tarkasteltavaksi viimeistään 31 päivänä tammikuuta seurantavuonna.

3. Raportti on lähetettävä komissiolle ja toimitettava eurooppalaisen raadin tarkasteltavaksi viimeistään 1 päivänä maaliskuuta seurantavuonna.

Perustelu

Uuden ehdotetun aikataulun mukaisesti (katso liite).

Tarkistus  53

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Eurooppalainen raati julkaisee raportin tunnuksen saaneiden kohteiden tilanteesta asianomaisissa jäsenvaltioissa viimeistään 31 päivänä lokakuuta seurantavuonna ja sisällyttää siihen tarvittaessa suosituksia, jotka on otettava huomioon seuraavalla seurantakaudella.

4. Eurooppalainen raati julkaisee raportin tunnuksen saaneiden kohteiden tilanteesta asianomaisissa jäsenvaltioissa viimeistään 15 päivänä joulukuuta seurantavuonna ja sisällyttää siihen tarvittaessa suosituksia, jotka on otettava huomioon seuraavalla seurantakaudella.

Perustelu

Uuden ehdotetun aikataulun mukaisesti (katso liite).

Tarkistus  54

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio laatii jäsenvaltioille yhteiset indikaattorit sen varmistamiseksi, että seurantamenettelyssä noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa.

5. Komissio laatii eurooppalaista raatia kuultuaan jäsenvaltioille yhteiset indikaattorit sen varmistamiseksi, että seurantamenettelyssä noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa.

Tarkistus  55

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio tekee lopullisen päätöksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen peruuttamisesta. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Komissio tekee lopullisen päätöksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen peruuttamisesta otettuaan asianmukaisesti huomioon eurooppalaisen raadin suosituksen. Komissio ilmoittaa päätöksestä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Perustelu

Avoimuuden vuoksi on välttämätöntä, että eurooppalainen raati osallistuu menettelyyn.

Tarkistus  56

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Kohteet voivat milloin tahansa päättää luopua Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta. Tällöin niiden on ilmoitettava asiasta asianosaiselle jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava asiasta komissiolle. Komissio tekee päätöksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen peruuttamisesta ja ilmoittaa siitä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Perustelu

Kun Euroopan unionin kulttuuriperintötunnuksesta voidaan luopua vapaaehtoisesti, aloitteesta tulee demokraattisempi, koska tällöin otetaan huomioon tilanteet, joissa kohdetta koskevia sitoumuksia ei joistain objektiivisista syistä kyetä enää noudattamaan tai joissa aloitteeseen ei enää haluta osallistua.

Tarkistus  57

Ehdotus päätökseksi

16 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– laatii valinta- ja seurantamenettelyjä koskevat ohjeet ja hakemuslomakkeen;

– laatii 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden perusteella ja 7 artiklassa vahvistettujen kriteereiden mukaisesti valinta- ja seurantamenettelyjä helpottavat ohjeet ja hakemuslomakkeen;

Tarkistus  58

Ehdotus päätökseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio vastaa Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta viestinnästä ja tunnuksen näkyvyydestä unionin tasolla erityisesti siten, että se perustaa tunnukselle oman verkkosivuston ja pitää sitä yllä.

2. Komissio vastaa Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta viestinnästä ja tunnuksen näkyvyydestä unionin tasolla erityisesti siten, että se perustaa tunnukselle oman verkkosivuston ja pitää sitä yllä sekä uuden logon, joilla lisätään kohteen tunnettuutta ja vetovoimaa Euroopan mittakaavassa esimerkiksi nykytekniikan ja digitaalisten ja interaktiivisten keinojen avulla ja hakemalla yhteisvaikutuksia muiden eurooppalaisten aloitteiden kanssa. Kaikki 8 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 4 a kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut eurooppalaisen raadin ilmoitukset ja suositukset julkaistaan tällä verkkosivustolla.

Perustelu

Uusi logo lisäisi hankkeen näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä. Eurooppalaisen raadin työn on oltava mahdollisimman avointa.

Tarkistus  59

Ehdotus päätökseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio varmistaa Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen ulkopuolisen ja puolueettoman arvioinnin. Arviointi tehdään joka kuudes vuosi liitteenä olevan aikataulun mukaisesti, ja siinä tarkastellaan kaikkia osa-alueita, kuten toimeen liittyvien prosessien toimivuutta, kohteiden lukumäärää, toimen vaikutuksia, sen parannusmahdollisuuksia sekä sitä, jatketaanko tointa.

1. Komissio varmistaa Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan toimen ulkopuolisen ja puolueettoman arvioinnin. Arviointi tehdään joka kuudes vuosi liitteenä olevan aikataulun mukaisesti, ja siinä tarkastellaan kaikkia osa-alueita, kuten toimeen liittyvien prosessien toimivuutta, kohteiden lukumäärää, maantieteellistä soveltamisalaa ja toimen vaikutuksia, sen parannusmahdollisuuksia sekä sitä, jatketaanko tointa.

Perustelu

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevissa tulevissa arvioinneissa voitaisiin tarvittaessa tarkastella, olisiko aloitetta aiheellista laajentaa koskemaan Kulttuuri-ohjelmaan osallistuvia EU:n ulkopuolisia maita tai muitakin maita.

Tarkistus  60

Ehdotus päätökseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio esittää arviointia koskevan raportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuuden kuukauden kuluessa arvioinnin saamisesta päätökseen.

2. Komissio esittää arviointia koskevan raportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuuden kuukauden kuluessa arvioinnin saamisesta päätökseen ja liittää raporttiin tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.

Tarkistus  61

Ehdotus päätökseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

Poistetaan.

Siirtymäsäännökset

 

1. Jäsenvaltioissa sijaitsevat kohteet, joille on jo myönnetty tunnus hallitustenvälisessä Euroopan kulttuuriperintötunnus -aloitteessa, on arvioitava vuonna [tämän päätöksen voimaantuloa seuraavana vuonna].

 

Asianosaisten jäsenvaltioiden on tehtävä näille kohteille uusi hakemus 6 ja 9 artiklassa vahvistettujen uusien kriteerien ja menettelyjen pohjalta, ja se on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta [kyseisenä vuonna].

 

Eurooppalainen raati arvioi uudet hakemukset.

 

Jos jokin tietyn jäsenvaltion ehdottamista kohteista ei täytä kriteerejä tai jos tarvitaan lisätietoja, eurooppalainen raati aloittaa kyseisen jäsenvaltion kanssa komission välityksellä vuoropuhelun, jossa tarkastellaan, voiko hakemusta parantaa ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Kohteessa voidaan tarvittaessa vierailla.

 

Eurooppalainen raati antaa kohteista raportin ja suosituksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseksi vuoden [kyseisen vuoden] loppuun mennessä, ellei jäsenvaltiolta tarvita lisäselvityksiä.

 

Tämän jälkeen komissio nimittää kohteet virallisesti.

 

Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään tämän alakohdan soveltamisalaan kuuluville kohteille periaatteessa pysyvästi 14 ja 15 artiklassa vahvistetuin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että toimi jatkuu.

 

Lopullisen luettelon ulkopuolelle jääneet kohteet voivat toimittaa uuden hakemuksen kansalliseen esivalintaan seuraavina vuosina.

 

2. Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistuneet hallitustenväliseen Euroopan kulttuuriperintötunnus -aloitteeseen, voivat ehdottaa enintään neljää kohdetta tunnuksen myöntämistä varten vuonna [toisena vuonna tämän päätöksen voimaantulon jälkeen].

 

Asianosaisten jäsenvaltioiden on tehtävä näille kohteille hakemus 6 ja 9 artiklassa vahvistettujen kriteerien ja menettelyjen pohjalta, ja se on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta [kyseisenä vuonna].

 

Eurooppalainen raati arvioi uudet hakemukset. Jos jokin tietyn jäsenvaltion ehdottamista kohteista ei täytä kriteerejä tai jos tarvitaan lisätietoja, eurooppalainen raati aloittaa kyseisen jäsenvaltion kanssa komission välityksellä vuoropuhelun, jossa tarkastellaan, voiko hakemusta parantaa ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Kohteessa voidaan tarvittaessa vierailla.

 

Eurooppalainen raati antaa kohteista raportin ja suosituksen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen myöntämiseksi vuoden [kyseisen vuoden] loppuun mennessä, ellei jäsenvaltiolta tarvita lisäselvityksiä.

 

Tämän jälkeen komissio nimittää kohteet virallisesti.

 

Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään tämän alakohdan soveltamisalaan kuuluville kohteille periaatteessa pysyvästi 14 ja 15 artiklassa vahvistetuin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että toimi jatkuu.

 

Lopullisen luettelon ulkopuolelle jääneet kohteet voivat toimittaa uuden hakemuksen kansalliseen esivalintaan seuraavina vuosina.

 

3. Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevat 6–15 artiklassa vahvistetut valinta- ja seurantamenettelyt käynnistyvät vuonna [kolmantena vuonna tämän päätöksen voimaantulon jälkeen].

 

Perustelu

Uusi Euroopan unionin kulttuuriperintötunnus juontaa juurensa hallitustenväliseen Euroopan kulttuuriperintötunnukseen. Kyseessä on kuitenkin EU:n toimi, joka perustuu uusiin, yhteisiin, selviin ja avoimiin kriteereihin, yhteiseen soveltamiseen ja uuteen logoon, ja se poikkeaa selvästi hallitustenvälisestä aloitteesta. Hallitustenvälisen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneet kohteet säilyttävät tunnuksensa ja niitä kohdellaan yhdenvertaisesti kaikkien Euroopan unionin kulttuuriperintötunnuksen saajaehdokkaiden kanssa. Tämä ei vähennä vanhan hallitustenvälisen tunnuksen arvoa, vaan vahvistaa uuden tunnuksen arvoa.

Tarkistus  62

Ehdotus päätökseksi

Liite – taulukko

Komission teksti

Tarkistus

[Vuosi n]

 

Päätöksen hyväksyminen

Valmistelevat työt

[Vuosi n]

 

Päätöksen hyväksyminen

Valmistelevat työt

[Vuosi n+1]

Niiden kohteiden uudelleenarviointi, jotka ovat jo saaneet Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hallitustenvälisessä aloitteessa

[Vuosi n+1]

Valmistelevat työt

[Vuosi n+2]

Niiden jäsenvaltioiden ensimmäiset kohde-ehdotukset, jotka eivät osallistuneet hallitustenväliseen aloitteeseen

[Vuosi n+2]

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+3]

Valinta

 

[Vuosi n+3]

Kohteiden lopullinen nimittäminen

[Vuosi n+4]

Seuranta

 

[Vuosi n+4]

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+5]

Valinta

 

[Vuosi n+5]

Kohteiden lopullinen nimittäminen ja seuranta

[Vuosi n+6]

 

Valinta

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen arviointi

[Vuosi n+6]

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+7]

Valinta

 

[Vuosi n+7]

Kohteiden lopullinen nimittäminen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen arviointi

[Vuosi n+8]

Seuranta

 

[Vuosi n+8]

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+9]

Valinta

 

[Vuosi n+9]

Kohteiden lopullinen nimittäminen ja seuranta

[Vuosi n+10]

Valinta

 

[Vuosi n+10]

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+11]

Valinta

 

[Vuosi n+11]

Kohteiden lopullinen nimittäminen

[Vuosi n+12]

 

Seuranta

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen arviointi

 

[Vuosi n+12]

 

Jäsenvaltioiden tekemä esivalinta

[Vuosi n+13]

 

Kohteiden lopullinen nimittäminen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen arviointi

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

  • [1]          EUVL C 267, 1.10.2010, s. 52.

PERUSTELUT

Yhteisen eurooppalaisen identiteetin muotoutuminen ja Euroopan unionia ja sen syntyhistoriaa koskevan kiinnostuksen lisääntyminen ovat haasteita, joihin Euroopan toimielinten on vastattava pyrkiessään laajaan yhteenkuuluvuuteen ja solidaarisuuteen.

Varmasti on olemassa muita, radikaalimpia ja ilmeisempiä tapoja tehostaa eurooppalaisten uskoa Euroopan unioniin ja sen johtajiin (äskeinen finanssikriisi on osoittanut, että hallinnon ylemmillä tasoilla on vielä saatava paljon aikaan); mantereemme historiaa koskeva tietämys, sen monikansallisen ja silti yhteisen kulttuuriperinnön tunteminen ja nuoremman sukupolven ripeämpi perehdyttäminen Euroopan unionin rakentamiseen johtaneisiin ajatuksiin ja ihmisiin saattaa kuitenkin todella edistää EU:n ja sen kansalaisten välisen kuilun kaventamista.

Komission ehdotus

Komission ehdotus pohjautuu Euroopan kulttuuriperintötunnuksen alkuperäiseen konseptiin, jota ehdotettiin jo vuonna 2005 yhtenä ratkaisuna EU:n ja sen kansalaisten välisen kuilun kaventamiseksi. Eräät Euroopan maat (Ranska, Espanja ja Unkari) käynnistivät tämän aloitteen huhtikuussa 2006 hallitustenvälisellä tasolla, ja sillä pyrittiin vahvistamaan Euroopan kansalaisten tunnetta Eurooppaan kuulumisesta hyödyntämällä jakamaamme kulttuuriperintöä ja historiaa. Tunnus on tähän mennessä myönnetty kaikkiaan 64:lle 17 jäsenvaltion EU:ssa tai Sveitsissä sijaitsevalle kohteelle.

Jäsenvaltiot pyysivät 20. marraskuuta 2008 komissiota muuntaman tämän hallitustenvälisen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen EU:n viralliseksi toimeksi, joka palvelisi samaa tarkoitusta mutta jolla virtaviivaistettaisiin sen toimintaa ja varmistettaisiin siten sen menestyminen pitkällä aikavälillä.

Laaja julkinen kuuleminen ja vaikutustenarviointi osoittivat, että Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin aloitteena, jossa sovelletaan samoja hyvin määriteltyjä kriteereitä ja vahvaa seurantajärjestelmää, jotka lisäisivät tunnuksen näkyvyyttä ja uskottavuutta – ilman haittoja, jotka liittyvät epävakaaseen ja kiertävään hallinnointiin, kehnoon viestintään ja hiipuvaan osallistumiskiinnostukseen.

Tämän poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi uuden Euroopan kulttuuriperintötunnuksen yhteydessä olisi ehdotuksen mukaisesti keskityttävä pikemminkin symboliarvoon ja/tai koulutusarvoon kuin kohteen kauneuteen – kuten muissa kulttuuriperintöä koskevissa aloitteissa jo tehdään. Lisäksi olisi edellytettävä tunnuksen saaneita kohteita koskevaa tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan jakaa parhaita käytänteitä ja käynnistää yhteisiä hankkeita.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio ehdottaa muiden tehokkaampien tapojen ohella Euroopan kulttuuriperintötunnuksen käyttämistä välineenä Euroopan unionin ja sen kansalaisten välisen kuilun kaventamiseksi; tapana korostaa, että Euroopan historia on tulosta monimuotoisesta, rikkaasta ja itseään täydentävästä yhteisestä kulttuuriperinnöstä; arvostuksen osoituksena sitä kohtaan, että EU perustuu vahvoihin arvoihin, kuten vapauteen, demokratiaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kulttuurin monimuotoisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja solidaarisuuteen. Jäsenvaltioiden päätös siirtää Euroopan kulttuuriperintötunnus EU:n yhteyteen auttaa lisäämään sen näkyvyyttä, arvostusta ja uskottavuutta ja edistää pitkään tavoiteltujen ihanteiden, Euroopan kansalaisten yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden, saavuttamista.

Esittelijä esitti alun perin ajatuksen tunnuksesta, jonka käyttö laajenisi Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle ja jota voitaisiin käyttää kunnianhimoisena välineenä ulospäin painottuvassa politiikassa, sillä Euroopan kulttuurin panosta arvostetaan laajalti maailmassa. Tällä haavaa vaikuttaa kuitenkin realistisemmalta käyttää tätä tunnusta Euroopan unionin yhteenkuuluvuuden syventämiseen jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten keskuudessa ennen kuin tunnusta pyritään käyttämään EU:n rajojen ulkopuolelle myönnettävänä palkintona panostamisesta ihmiskunnan historiaan ja perintöön, jotka ovat peräisin mantereellamme aikoinaan synnytetyistä ja sovelletuista arvoista.

Eräät ehdotuksen kohdat edellyttävät kuitenkin lisäparannuksia ja -täsmennyksiä:

I. EUROOPAN UNIONIN KULTTUURIPERINTÖTUNNUS

Hallitustenvälisen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen nimeäminen Euroopan unionin kulttuuriperintötunnukseksi ja sen siirtäminen yhteisön toimeksi on erittäin merkittävää, kuten on myös ehdotuksessa esitetty tunnuksen käsite: siinä erotetaan selvästi nämä kaksi tunnusta toisistaan ja otetaan huomioon, että uutta tunnusta olisi käytettävä keinona saavuttaa yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta varsinkin EU:n kansalaisten keskuudessa.

Uusi toimi, jossa on konkreettisemmat kriteerit ja selvästi määritelty seurantajärjestelmä, uusi nimi uudelle tunnukselle ja uusi logo erottaisivat tämän tunnuksen edeltäjästään. Näin suodaan aikaa toimen ja sen toteuttamisen testaamiselle ja helpotetaan jäljempänä kuvattua siirtymämääräyksiä koskevan kysymyksen käsittelyä.

II. KOHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ: VALINTA KAHDEN VUODEN VÄLEIN

Tunnuksen myöntäminen vuosittain enintään 27 kohteelle lisäisi kohteiden määrää dramaattisesti alkuvuosina ja selvänä riskinä olisi, että tunnuksen arvostus vähenee. Lisäksi se vaikuttaisi seurantamenettelyn laatuun ja erityisesti eurooppalaiseen raatiin, jonka tehtävänä on tarkastaa jäsenvaltioiden julkaisemat seurantaraportit ja antaa suosituksia.

Esittelijä uskoo, että kohteiden valitseminen kahden vuoden välein varmistaisi sekä itse prosessin että valittujen kohteiden paremman laadun, että se antaisi enemmän aikaa jäsenvaltioiden tasolla tehtävään esivalintaan ja sitä seuraavaan Euroopan tasolla tehtävään valintaan ja että se helpottaisi kohteiden seurantaa.

III. RAJATYLITTÄVÄT KOHTEET

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että koska tunnuksen symbolinen arvo edistää Euroopan integraatiota, olisi syytä suosia rajatylittäviä kohteita, sillä ne puolestaan edistävät yhteneväisyyksiä; ne edistävät verkostoitumista ja kannustavat valtioiden tai alueiden yhteistyöhön. Siksi rajatylittävien kohteiden olisi oltava näkyvästi edustettuina kaikkien jäsenvaltioiden tavanomaisessa kiintiössä, kaksi ehdotettua kohdetta vuodessa. Yksi jäsenvaltio on käytännön syistä koordinaattori ja yhteyspiste eurooppalaiseen raatiin ja komissioon.

IV. EI SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSIÄ

Esittelijä katsoo, että uusi tunnus ei merkitse pelkästään vanhan muuttamista vaan mahdollisuutta luoda toimi, joka perustuu tunnuksesta hallitustenvälisen hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin. Uudet selvästi määritellyt kriteerit, verkostoituminen, raati ja uuden toimen seuranta merkitsevät erilaista käsitettä, jota ei pitäisi samaistaa aiempaan käsitteeseen. Mitään siirtymämääräyksiä ei pitäisi tarvita, jotta vanhan tunnuksen arvostus säilyisi ja uuden taas lisääntyisi.

Lisäksi kohtuullisempi tunnuksen saaneiden kohteiden lukumäärä auttaa pitämään valinta- ja seurantamenettelyt hallittavissa rajoissa. Kohteiden lukumäärän on oltava kaikkina aikoina sekä kohtuullinen että edustava. Jos siirtymäkausi otetaan käyttöön, ensimmäisen nelivuotisjakson päättyessä aloitteeseen saattaa osallistua yli 100 kohdetta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 27 jäsenvaltion unionilla on noin 330 kohdetta Unescon maailmanperintöluettelossa; tämän lukumäärän saavuttamiseen on kuitenkin tarvittu yli 30 vuotta.

V. EUROOPPALAISEN RAADIN ASEMA

On myös esitetty kysymys siitä, voitaisiinko eurooppalaisen raadin asemaa vahvistaa kun päätetään tunnuksen myöntämisestä tietyille kohteille tai tunnuksen peruuttamisesta. Välillisesti tämä kysymys liittyy yleisempään oikeudelliseen kysymykseen siitä, voiko EU:n lainsäädäntövallan käyttäjä luoda sekundaarilainsäädännöllä elimiä, joilla on päätösvaltaa, josta ei ole määrätty perussopimuksissa. Perussopimuksesta (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa tarkoitettu annetun toimivallan periaate) ja tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että EU:n lainsäädäntövallan käyttäjä voi toimia vain perussopimuksessa annetun toimivallan rajoissa ja perussopimuksessa tarkoitetun toimielinjärjestelmän puitteissa.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklassa määrätään, että muiden tehtäviensä ohella komissio "hallinnoi ohjelmia" ja että se "hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti". Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa puolestaan määrätään: "Jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, kyseisillä säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle". Tästä seuraa, että raati ei voi osallistua tunnuksen myöntämiseen kohteille tai tunnuksen peruuttamiseen kohteilta. 

VI. EUROOPAN PARLAMENTIN ASEMAN VAHVISTAMINEN

Samasta syystä on oikeudellisesti hankalaa suoda Euroopan parlamentille enemmän valtaa tunnuksen myöntämisen tai sen perumisen suhteen muutoin kuin ehdotuksessa kuvatulla tavalla.

Euroopan parlamentin valintaprosessiin osallistumista voitaisiin parantaa joko pyytämällä parlamentilta lausuntoa esivalituista kohteista tai parantamalla sille aloitteesta tiedottamista varhaisessa vaiheessa. Ensimmäisen vaihtoehdon varjopuolena on, että se hidastaisi prosessia.

Esittelijä katsoo, että komission olisi julkaistava esivalittujen kohteiden täydellinen luettelo ja ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tällöin Euroopan parlamentilla olisi riittävästi aikaa reagoida, jos joitain kysymyksiä nousisi esille.

Päätelmät

Esittelijä on samaa mieltä vaikutustenarviointia koskevassa raportissa olleesta toteamuksesta, että pelkästään vanha tunnus ei kykene kaventamaan kansalaisten ja EU:n välistä kuilua ja että se oli tarkoitettu vaatimattomammin yhdeksi panokseksi muiden saman ongelman ratkaisemiseen tähtäävien aloitteiden ohella. Hän on myös samaa mieltä kyseisessä raportissa esitettyjen toteamusten kanssa, että osallistuminen kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaaleihin oli pettymys ja että eräät Eurobarometri-tutkimukset osoittavat, että EU:n imago ei ole kohentunut viime vuosien aikana vaan että EU:sta myönteisen kuvan saaneiden eurooppalaisten osuus (45 prosenttia) on alimmillaan sitten vuoden 2005 syksyn.

Euroopan toimielinten on vielä tehtävä paljon ratkaisevammille kysymyksille, jotta nämä tosiseikat saadaan muuttumaan. Ajatus Euroopan unionin kulttuuriperintötunnuksesta, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan kansalaisten tunnetta yhteisen perinnön jakamisesta (lisäämällä tietoisuutta historiasta ja osallistumalla kulttuurienvälistä vuoropuhelua tukeviin toimiin), ja EU:n rakentamisen mieltäminen edelleen käynnissä olevaksi prosessiksi, merkitsevät askeleita tähän suuntaan.

Demokratian ja vapauden kaltaiset Euroopan kulttuurisesta menneisyydestä periytyvät arvot ovat yhtä tärkeitä kuin yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus ja aivan yhtä tärkeitä tänään, kun meidän pitää ja me haluamme kuroa umpeen Euroopan toimielinten ja EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten välisen kuilun.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskeva Euroopan unionin toimi

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.3.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

24.3.2010

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

REGI

27.4.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.11.2010