Betänkande - A7-0311/2010Betänkande
A7-0311/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket

9.11.2010 - (KOM(2010)0076 – C7–0071/2010 – 2010/0044(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Chrysoula Paliadeli


Förfarande : 2010/0044(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0311/2010
Ingivna texter :
A7-0311/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket

(KOM(2010)0076 – C7–0071 – 2010/0044(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0076),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7–0071),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrandet från ett nationellt parlament till talmannen om huruvuda förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7–0311/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Fördraget syftar till allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, och enligt artikel 167 har Europeiska unionen den särskilda uppgiften att bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna, med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet.

(1) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) syftar till allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, och enligt artikel 167 har Europeiska unionen den särskilda uppgiften att bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna, med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet. Vidare heter det i artikel 167.2 i EUF-fördraget att unionen i enlighet med proportionalitetsprincipen ska förbättra kunskaperna om och sprida de europeiska folkens kultur och historia.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I fördraget inrättas även unionsmedborgarskapet, som kompletterar det nationella medborgarskapet i respektive medlemsstater och som är ett viktigt inslag i värnandet om och stärkandet av den europeiska integrationsprocessen. För att medborgarna till fullo ska stödja den europeiska integrationen bör större tyngdpunkt läggas på deras gemensamma värderingar, historia och kultur som huvudelement av deras medlemskap i ett samhälle som bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet.

(3) I fördraget inrättas även unionsmedborgarskapet, som kompletterar det nationella medborgarskapet i respektive medlemsstater och som är ett viktigt inslag i värnandet om och stärkandet av den europeiska integrationsprocessen. För att medborgarna till fullo ska stödja den europeiska integrationen bör större tyngdpunkt läggas på deras gemensamma värderingar, historia och kultur som huvudelement av deras medlemskap i ett samhälle som bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell och språklig mångfald, tolerans och solidaritet.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Erfarenheterna så här långt av det mellanstatliga initiativet bör kunna gagna det europeiska kulturarvsmärket.

Motivering

All erfarenhet som har samlats så här långt inom det mellanstatliga projektet måste användas i den nya EU-insatsen.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Man bör försöka åstadkomma synergieffekter och komplementaritet mellan det europeiska kulturarvsmärket och andra initiativ som Unescos världsarvlista och Europarådets kulturvägar. Mervärdet som det nya europeiska kulturarvsmärket kommer att tillföra bör bygga på det bidrag som de utvalda minnesplatserna lämnat till Europas historia och kultur, på en klar utbildningsdimension som når ut till medborgarna, inbegripet unga människor, och på nätverksarbete mellan minnesplatserna i syfte att dela med sig av erfarenheter och bästa lösningar. Initiativet ska huvudsakligen fokusera på att främja minnesplatserna och göra dem tillgängliga, och på kvaliteten i de förklaringar som ges och de aktiviteter som erbjuds, snarare är på konservering av minnesplatserna, vilken bör säkerställas genom befintliga skyddssystem.

(7) Med det europeiska kulturarvsmärket bör man försöka komplettera, inte kopiera, initiativ som Unescos världsarvlista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets kulturvägar. Mervärdet som det nya europeiska kulturarvsmärket kommer att tillföra bör bygga på det bidrag som de utvalda minnesplatserna lämnat till Europas historia och kultur, inklusive inrättandet av unionen, på en klar utbildningsdimension som når ut till medborgarna, särskilt unga människor, och på nätverksarbete mellan minnesplatserna i syfte att dela med sig av erfarenheter och bästa lösningar. Initiativet ska huvudsakligen fokusera på att främja minnesplatserna och göra dem tillgängliga, för att därigenom förstärka det gemensamma historiska och kulturella arvet inom unionen, och på kvaliteten i de förklaringar som ges och de aktiviteter som erbjuds, snarare är på konservering av minnesplatserna, vilken bör säkerställas genom befintliga skyddssystem.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Medlemsstater bör kunna föreslå minnesplatser som redan har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket inom ramen för det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärkesprogrammet. Dessa minnesplatser bör bedömas enligt den nya uppsättningen kriterier och förfaranden.

Motivering

De nuvarande mellanstatliga kulturarvsplatserna i EU:s medlemsstater inbjuds att delta i det nya EU-initiativet. För att det nya initiativet ska bli enhetligt måste dessa minnesplatser bedömas på nytt enligt de nya kriterierna.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10b) I framtida utvärderingar av det europeiska kulturarvsmärket skulle man kunna undersöka möjligheten att utvidga initiativet till tredjeländer som deltar i programmet Kultur.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) De administrativa arrangemangen för det europeiska kulturarvsmärket bör hållas enkla och flexibla i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

(11) De administrativa arrangemangen för det europeiska kulturarvsmärket bör vara enkla och flexibla i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Motivering

Med det nya initiativet följer nya administrative rutiner.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta beslut avses med minnesplatser minnesmärken, platser i naturen eller i städer, kulturlandskap, platser för ihågkommande, kulturprodukter och kulturföremål samt immateriellt arv kopplat till en plats, inbegripet samtida kulturarv.

I detta beslut avses med minnesplatser minnesmärken, platser i naturen och under vatten, arkeologiska platser, industrimiljöer eller platser i städer, kulturlandskap, platser för ihågkommande, kulturprodukter och kulturföremål samt immateriellt arv kopplat till en plats, inbegripet samtida kulturarv.

Motivering

Arkeologiska platser är direkt sammanlänkade med det europeiska kulturarvet och bör därför nämnas i definitionen. Undervattensplatser bör också rymmas inom denna definition med tanke på de europeiska folkens långa sjöfartstradition från förhistorisk tid till nutid.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– stärka de europeiska medborgarnas känsla av tillhörighet till Europeiska unionen på grundval av gemensamma element av historia och kulturarv, samt en uppskattning av mångfalden, och

– stärka de europeiska medborgarnas känsla av tillhörighet till unionen, i synnerhet de ungas, på grundval av gemensamma värden och element av europeisk historia och kulturarv, och

Motivering

Att främja unga människors tillgång till det europeiska kulturarvet är ett prioriterat mål för det europeiska kulturarvsmärket, vilket bör betonas. Det europeiska kulturarvsmärket handlar inte om att minnesplatserna ska skyddas, i stället är det folkbildningsaspekten som ska lyftas fram. Det europeiska kulturarvsmärkets folkbildningsvärde är till viss del ett svar på den växande klyftan mellan medborgarna och Europa, i synnerhet för unga människor.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– stärka dialogen mellan kulturerna.

– stärka dialogen mellan kulturerna och regionerna och uppskattningen av mångfalden.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsens mellanliggande mål ska vara att

2. För detta ändamål ska insatsen som mellanliggande mål söka att

Motivering

Se motiveringen till artikel 3.1, inledningen.

De mellanliggande målen hänför sig till det europeiska kulturarvsmärkets inverkan på enskilda människor och på kulturarvet som helhet. På denna nivå kan dess inverkan mätas och/eller uppskattas med viss säkerhet enligt mellanliggande effektindikatorer.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

höja värdet och synligheten för de minnesplatser som spelat en avgörande roll i Europeiska unionens historia och uppbyggande, och

betona symbolvärdet och höja profilen för de minnesplatser som spelat en betydelsefull roll i Europas historia och kultur och/eller i uppbyggnaden av unionen, och

Motivering

Märket kommer att främja ett värde som minnesplatserna redan äger. Initiativet är viktigt eftersom det skapar europeisk integration via kunskaperna om europeisk kultur och historia och stärker känslan av tillhörighet till Europeiska unionen, samtidigt som unionens invånare kommer närmare dess institutioner.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– öka de europeiska medborgarnas kunskaper om uppbyggnaden av Europa och om deras gemensamma och samtidigt varierande kulturarv, särskilt det som är kopplat till de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som underbygger den europeiska integrationsprocessen.

– öka de europeiska medborgarnas kunskaper om Europas historia och uppbyggnaden av unionen, och om deras gemensamma och samtidigt varierande materiella och immateriella kulturarv, särskilt det som är kopplat till de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som underbygger den europeiska integrationsprocessen.

Motivering

Europas historia och kultur och uppbyggandet av Europeiska unionen är två tydliga begrepp av lika betydelse för det europeiska kulturella och symboliska arvet.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Insatsens särskilda mål ska vara följande:

3. De särskilda målen med minnesplatserna ska vara följande:

Motivering

Se motiveringen till artikel 3.1, inledningen.

De särskilda målen är kopplade till de förbättringar som utlovas för minnesplatserna – var och en för sig och tillsammans – när man ansöker om att en plats ska tilldelas det europeiska kulturarvmärket.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att göra unga människor mer medvetna om deras gemensamma kulturarv.

– Att göra unga människor i synnerhet och européerna i allmänhet mer medvetna om deras gemensamma kulturarv och förstärka deras känsla av en europeisk identitet.

Motivering

Utvecklingen av en europeisk identitet är ett viktigt mål i den europeiska integrationsprocessen, och kan som sådant också främjas av det europeiska kulturarvsmärket.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att förbättra tillgängligheten till minnesplatser för allmänheten, särskilt för unga människor.

– Att förbättra och/eller öka tillgängligheten till minnesplatser för allmänheten, särskilt för unga människor.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att intensifiera dialogen mellan kulturer, särskilt bland unga människor, genom utbildning inom konst, kultur och historia.

– Att intensifiera dialogen mellan kulturer, särskilt bland unga människor, genom interaktiv, internetbaserad utbildning inom konst, kultur och historia.

Motivering

Unga människor knyter kontakter, nätverkar, lär och interagerar när de använder IKT och sociala nätverk på Internet. Det är mycket lätt för den yngre generationen att uttrycka sig genom bloggar, Facebook och andra webbsidor för lärande. Interaktivt lärande på nätet är det bästa och mest kostnadseffektiva verktyget för att främja interkulturell dialog och därför bör det ingå i ändringsförslaget.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att främja synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande och kreativitet.

– Att främja synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande och främja kreativitet.

Motivering

Synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande kan fungera som en utlösande faktor för kreativitet.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att främja samverkanseffekter mellan kulturarvet och den ekonomiska verksamhet som uppstår kring detta, som bedrivs med största respekt för skyddet av kulturarvet och som bidrar till bevarandet av detta arv och dess omgivande miljö.

Motivering

Kulturarvet är ibland en av de främsta attraktionerna i ett område. Det kan vara en viktig inkomstkälla för området i fråga och således bidra till dess ekonomi genom kulturturism, kulturindustri osv. Denna samverkan med den produktiva ekonomin gör att kulturarvet bidrar till sitt eget bevarande, som brukar vara mycket dyrt och ofta svårt för förvaltarna att sköta.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att bidra till regionernas dragningskraft och hållbara utveckling.

– Att bidra till att öka regionernas dragningskraft och göra dem mer kända, öka deras kulturella inflytande, samt stärka utvecklingen av turism och den hållbara utvecklingen.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att främja inrättandet av europeiska nätverk som lyfter fram det gemensamma europeiska kulturarvet.

Motivering

Det europeiska kulturarvet uppvisar stor variation och de interregionala nätverken kan lyfta fram den gemensamma europeiska aspekten av kulturarv från mycket olika perioder och konstnärliga stilar. Det skulle till exempel kunna inrättas nätverk för cisterciensisk arkitektur, romersk arkitektur, modernism, jugend eller solståndsriter. På det sättet kan européerna se att mycket av det som de betraktar som sitt eget kulturarv finns i hela Europa.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstater ska se till att det europeiska kulturarvsmärket kompletterar andra initiativ inom kulturarv, exempelvis Unescos världsarvslista och Europarådets ”Europeiska kulturvägar”.

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att det europeiska kulturarvsmärket blir ett komplement, inte en kopia, till andra initiativ inom kulturarv, exempelvis Unescos världsarvslista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets ”Europeiska kulturvägar”.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 7.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Sökande till kulturarvsmärket ska ha ett symboliskt europeiskt värde och ska ha haft en central roll i Europeiska unionens historia och uppbyggnad. De sökande måste därför styrka för

(1) Sökande till det europeiska kulturarvsmärket ska ha ett symboliskt europeiskt värde och ska ha haft en betydande roll i Europas historia och kultur och i unionens uppbyggnad. De måste därför styrka för

Motivering

Se motiveringen till artikel 3.2, strecksats 1.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eller minnesplatsens ställning och roll i europeisk historia och europeisk integration, och dess koppling till viktiga europeiska händelser eller personer, samt med rörelser inom kultur, konst, politik, vetenskap, teknik eller samhälls- eller industriliv,

– eller minnesplatsens ställning och roll i europeisk historia och europeisk integration, och dess koppling till viktiga europeiska händelser eller personer, samt med rörelser inom kultur, konst, religion, politik, vetenskap, teknik, miljö eller samhälls- eller industriliv,

Motivering

Religionen, oavsett vilken, har alltid spelat en central roll i Europa. Den har gett upphov till krig och påverkat filosofin, tankegångarna och kulturen generellt sett. Dessutom var religionen ett återkommande tema i en stor del av konsten fram till 1800-talet och även därefter, och de främsta byggnadsmonumenten i Europa består huvudsakligen av religiösa byggnader, varför det vore absurt att inte ta med denna aspekt.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Sökande till kulturarvsmärket ska lämna in ett projekt där deras europeiska dimension främjas och som förbinder dem till alla elementen nedan:

(2) Sökande till det europeiska kulturarvsmärket ska lämna in ett projekt, som ska börja genomföras senast i slutet av utnämningsåret, som inkluderar alla elementen nedan:

Motivering

Ett slutdatum för genomförandet av kriterierna vid utnämningsårets slut skulle tvinga kandidaterna att uppfylla sina åtaganden.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att främja mångspråkighet genom att använda flera av EU:s språk.

– Att främja mångspråkighet och regional mångfald genom att använda flera av unionens språk som en nyckel till interkulturell dialog.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att delta i verksamheten för nätverk av de minnesplatser som tilldelas det europeiska kulturarvsmärket i syfte att utbyta erfarenheter och ta initiativ till gemensamma projekt.

– Att samarbeta med minnesplatser som redan tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att göra minnesplatsen mer synlig och attraktiv i europeisk skala, till exempel genom användning av modern teknik.

– Att göra minnesplatsen mer synlig och attraktiv i europeisk skala, bland annat genom ny informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Att garantera de europeiska medborgarna tillträde till minnesplatsen, med full respekt för skyddet av den.

Motivering

Detta kan förefalla uppenbart, men många monument är inte öppna för allmänheten, vilket gör det svårt att relatera till dem.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att anordna konstnärliga och kulturella aktiviteter (till exempel evenemang, festivaler, vistelser) som främjar rörlighet för europeiska konstnärer och samlingar, stimulerar till dialog mellan kulturerna och främjar kopplingen mellan kulturarv och samtida skapande och skaparglädje, när minnesplatsens natur gör detta möjligt.

Att anordna konstnärliga och kulturella aktiviteter (till exempel evenemang, festivaler, vistelser) som främjar rörlighet för europeiska kulturaktörer, konstnärer och samlingar, stimulerar till dialog mellan kulturerna och främjar kopplingen mellan kulturarv och samtida skapande och skaparglädje, när minnesplatsens natur gör detta möjligt.

Motivering

Denna mening ska inte ingå i de obligatoriska kriterierna utan ska utgöra ett valfritt element, eftersom kriterierna ska tillämpas proportionellt utifrån minnesplatsens storlek och typ. Förmodligen kan inte alla minnesplatser ha artistiska och kulturella aktiviteter.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Säkerställa tillgänglighet för så många besökare som möjligt, till exempel genom anpassning av minnesplatsen eller personalutbildning.

– Säkerställa tillgänglighet för så många besökare som möjligt, till exempel genom anpassning av minnesplatsen eller personalutbildning, och genom användning av Internet, bland annat för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 3 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Främja minnesplatserna som turistmål.

– Främja minnesplatserna som turistmål samtidigt som man begränsar eventuell negativ inverkan på platserna eller deras omgivning.

Motivering

Utveckling av turismen får absolut inte störa minnesplatsen och dess omgivande miljö.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Artikel 7 – led 3 – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Se till att förvaltningsplanen är så miljövänlig som möjligt för att begränsa eventuella negativa effekter av turismen.

– Se till att förvaltningsplanen är så miljövänlig som möjligt.

Motivering

Se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 7.3, strecksats 6.

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den europeiska juryn ska bestå av tolv ledamöter. Fyra ledamöter ska utses av Europaparlamentet, fyra av rådet och fyra av kommissionen. Juryn ska utse sin ordförande.

2. Den europeiska juryn ska bestå av tretton ledamöter. Fyra ledamöter ska utses av Europaparlamentet, fyra av rådet, fyra av kommissionen och en av Regionkommittén, i enlighet med deras respektive förfaranden. Den europeiska juryn ska utse sin ordförande.

Motivering

Om en ledamot av Regionkommittén fick ingå i den europeiska juryn skulle de lokala och regionala myndigheterna komma till tals, vilket skulle göra juryn mer representativ samtidigt som saken skulle väcka lokalt och regionalt intresse. Detta skulle också leda till att juryn fick ett ojämnt antal ledamöter.

Ändringsförslag  35

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ledamöterna i den europeiska juryn ska vara oberoende experter. De ska ha avsevärd erfarenhet och sakkunskap inom kultur, kulturarv, europeisk historia eller andra områden som är relevanta för målen med det europeiska kulturarvsmärket.

3. Ledamöterna i den europeiska juryn ska vara oberoende experter. De ska ha avsevärd erfarenhet och sakkunskap inom de områden som är relevanta för målen med det europeiska kulturarvsmärket. De institutioner som utser experterna ska försöka att så långt som möjligt se till att deras respektive expertisområden kompletterar varandra och att sammansättningen av experterna är geografiskt representativ.

Motivering

Den europeiska juryn bör vara sammansatt av kulturexperter som täcker samtliga fält med koppling till EU:s kulturarvsmärke (listan bör inte vara restriktiv, den kan rymma allt från humanistiska studier till hantering av kulturföremål), samtidigt som den upprätthåller en rättvis representation av alla medlemsstater.

Ändringsförslag  36

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ledamöterna i den europeiska juryn ska utnämnas för tre år. Som undantag ska under det första året som detta beslut är i kraft fyra experter utses av kommissionen för ett år, fyra av Europaparlamentet för två år och fyra av rådet för tre år.

4. Ledamöterna i den europeiska juryn ska utnämnas för tre år. Som undantag ska under det första året som detta beslut är i kraft fyra experter utses av kommissionen för ett år, fyra av Europaparlamentet och en av Regionkommittén för två år och fyra av rådet för tre år.

Motivering

Se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 8.2.

Ändringsförslag  37

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om det visar sig att det finns en intressekonflikt mellan en juryledamot och en viss minnesplats får inte den ledamoten delta i utvärderingen av minnesplatsen i fråga.

5. Ledamöterna i den europeiska juryn ska redovisa alla intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter i förhållande till en viss minnesplats. Om en sådan redovisning skulle ske, eller om det visar sig att det finns en sådan intressekonflikt, får inte den ledamoten vara med vid utvärderingen av minnesplatsen i fråga eller någon annan minnesplats i samma medlemsstat.

Motivering

Dessa praktiska arrangemang säkerställer transparensen i förfarandet.

Ändringsförslag  38

Förslag till beslut

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att hålla förfarandena så enkla och smidiga som möjligt ska kommissionen ta fram en gemensam ansökningsblankett baserad på urvalskriterierna för att användas av alla sökande. Endast ansökningar som lämnas in på den officiella ansökningsblanketten ska komma i fråga för urval.

Kommissionen ska ta fram en gemensam ansökningsblankett baserad på urvalskriterierna som har fastställts i artikel 7 för att användas av alla sökande. Endast ansökningar som lämnas in på den officiella ansökningsblanketten ska komma i fråga för urval.

Ändringsförslag  39

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha ansvaret för det preliminära urvalet av minnesplatser som kan komma att tilldelas det europeiska kulturarvsmärket.

1. Medlemsstaterna ska ha ansvaret för det preliminära urvalet av minnesplatser som kan komma att tilldelas det europeiska kulturarvsmärket, i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter.

Ändringsförslag  40

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska preliminärt kunna välja ut högst två minnesplatser varje år i enlighet med tidsplanen i bilagan. Inget urval ska äga rum under de år som är reserverade för övervakningsförfaranden.

2. Varje medlemsstat ska preliminärt kunna välja ut högst två minnesplatser vartannat år i enlighet med tidsplanen i bilagan.

Motivering

Om minnesplatserna väljs ut vartannat år blir det högre kvalitet såväl på urvalsprocessen som på de utvalda minnesplatserna. Antalet minnesplatser måste hållas på en rimlig nivå för att det europeiska kulturarvsmärkets kvalitet, trovärdighet och anseende inte ska riskera att skadas. Ena året skulle medlemsstaterna genomföra sin urvalsprocess och andra året skulle urvalet ske på europeisk nivå genom en officiell utnämning av minnesplatserna. Vid ett sådant förfarande kan minnesplatserna kontrolleras parallellt med urvalsprocessen.

Ändringsförslag  41

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa sina egna förfaranden och sin egen tidsplan för det preliminära urvalet av minnesplatser enligt subsidiaritetsprincipen, och samtidigt säkerställa att de administrativa arrangemangen hålls så enkla och flexibla som möjligt. Medlemsstaten ska dock informera kommissionen om det preliminära urvalets resultat senast den 31 januari det år som urvalsförfarandet äger rum.

3. Varje medlemsstat ska fastställa sina egna förfaranden och sin egen tidsplan för det preliminära urvalet av minnesplatser enligt subsidiaritetsprincipen, och samtidigt säkerställa att de administrativa arrangemangen hålls så enkla och flexibla som möjligt. Medlemsstaten ska dock informera kommissionen om det preliminära urvalets resultat senast den 1 mars det år som det preliminära urvalsförfarandet äger rum.

Motivering

I enlighet med det nya förslaget till kalender (se bilaga).

Ändringsförslag  42

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det preliminära urvalet ska vara baserat på de kriterier som fastställs i artikel 7 och med användning av den ansökningsblankett som avses i artikel 9.

4. Det preliminära urvalet ska göras i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 7 och med användning av den ansökningsblankett som avses i artikel 9.

Motivering

Det är nödvändigt att såväl kriterierna som de ansökningsblanketter som kandidaterna ska använda i det preliminära urvalsförfarandet är identiska i alla medlemsstater.

Ändringsförslag  43

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska offentliggöra hela listan över preliminärt utvalda minnesplatser och informera Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om dessa.

Motivering

Om det preliminära urvalet av minnesplatser offentliggörs och alla berörda EU-institutioner informeras blir förfarandet mer öppet för insyn.

Ändringsförslag  44

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det slutliga urvalet ska baseras på de kriterier som fastställs i artikel 7 och den ansökningsblankett som avses i artikel 9 ska användas.

3. Det slutliga urvalet ska göras i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 7 och den ansökningsblankett som avses i artikel 9 ska användas.

Motivering

Om det preliminära urvalet av minnesplatser offentliggörs och alla berörda EU-institutioner informeras blir förfarandet mer öppet för insyn.

Ändringsförslag  45

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den europeiska juryn ska framställa en rapport om de preliminärt utvalda minnesplatserna senast den 31 oktober det år som urvalsförfarandet äger rum. Rapporten ska inbegripa en rekommendation om tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket och en motivering om de minnesplatser som inte tagits med i den slutgiltiga förteckningen.

4. Den europeiska juryn ska framställa en rapport om de preliminärt utvalda minnesplatserna senast den 15 december det år som det preliminära urvalsförfarandet äger rum. Rapporten ska inbegripa en rekommendation om tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket och en motivering om de minnesplatser som inte tagits med i den slutgiltiga förteckningen.

Motivering

I enlighet med det nya förslaget till kalender (se bilaga).

Ändringsförslag  46

Förslag till beslut

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ansökningar från gränsöverskridande minnesplatser ska följa samma förfarande som övriga ansökningar. De ska väljas ut preliminärt av en av de berörda medlemsstaterna inom den gräns för högst två minnesplatser som fastställs i artikel 10, och föreslås på alla berörda medlemsstaters vägnar efter samråd med och godkännande av dessa medlemsstater.

2. Ansökningar från gränsöverskridande minnesplatser ska följa samma förfarande som övriga ansökningar. De ska väljas ut preliminärt av alla berörda medlemsstater inom deras gräns för högst två minnesplatser som fastställs i artikel 10.

 

Gränsöverskridande minnesplatser ska utse en av de berörda platserna till samordnare, vilket innebär att den ensam ansvarar för kontakterna med kommissionen. Samordnaren ska inom angiven tid tillhandahålla information om den gränsöverskridande kandidaturen till alla medlemsstater så att berörda minnesplatser i hela unionen har möjlighet att delta. Alla platser som ingår i en gränsöverskridande minnesplats ska fylla i det ansökningsformulär som nämns i artikel 9 och uppfylla de kriterier som fastslås i artikel 7.

Motivering

Gränsöverskridande minnesplatser får en prioriterad ställning eftersom de genom sin natur främjar det europeiska kulturarvsmärkets mål och skapar nätverk. Därför bör alla deltagande medlemsstater fylla sin kvot med de platser som ingår i den gränsöverskridande minnesplatsen. Det är också viktigt att inom angiven tid informera alla medlemsstater om avsikten att ansöka om kulturarvsmärket för en gränsöverskridande minnesplats så att samtliga intresserade kan delta. Av praktiska skäl finns det behov av att utse en samordnare för varje gränsöverskridande minnesplats, som kan ansvara för kontakten med den europeiska juryn och kommissionen.

Ändringsförslag  47

Förslag till beslut

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De minnesplatser som sträcker sig över gränserna och som utgör grunden för det gränsöverskridande europeiska arvet ska ha en särskild ställning, eftersom de representerar ett symbolvärde som är såväl konkret som abstrakt.

Motivering

Det är av särskild betydelse om en gränsöverskridande minnesplats tilldelas det europeiska kulturarvsmärket, eftersom det främjar det europeiska arvet på en djupare nivå och påverkar fler medborgare. Fred är ett exempel på abstrakt symbolvärde.

Ändringsförslag  48

Förslag till beslut

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Om en av de platser som ingår i en gränsöverskridande minnesplats inte längre uppfyller de kriterier som uppställts för märket eller de åtaganden som gjorts i ansökan, ska det förfarande som fastställts i artikel 15 tillämpas.

Ändringsförslag  49

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska officiellt utse de platser som ska tilldelas det europeiska kulturarvsmärket under det år som följer på urvalsförfarandet med beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet.

1. Kommissionen ska officiellt utse de platser som ska tilldelas det europeiska kulturarvsmärket under det år som följer på urvalsförfarandet med vederbörligt beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om de beslut som fattats.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 8.

Ändringsförslag  50

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas minnesplatserna i princip permanent enligt de villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15 och under förutsättning att insatsen fortsätter.

2. Det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas minnesplatserna permanent enligt de villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15 och under förutsättning att insatsen fortsätter.

Ändringsförslag  51

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket ska inte medföra några skyldigheter sett till stadsplanering, rättsliga aspekter, landskapsplanering, rörlighet eller arkitektur. Enbart den lokala lagstiftningen ska vara tillämplig.

Ändringsförslag  52

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Rapporten ska sändas till kommissionen och läggas fram för den europeiska juryn för granskning senast den 31 januari det år övervakningsförfarandet äger rum.

3. Rapporten ska sändas till kommissionen och läggas fram för den europeiska juryn för granskning senast den 1 mars det år övervakningsförfarandet äger rum.

Motivering

I enlighet med det nya förslaget till kalender (se bilaga).

Ändringsförslag  53

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den europeiska juryn ska framställa en rapport om läget på de kulturarvsmärkta minnesplatserna i medlemsstaten i fråga senast den 31 oktober det år övervakningsförfarandet äger rum, om nödvändigt med rekommendationer som ska beaktas under nästa övervakningsperiod.

4. Den europeiska juryn ska framställa en rapport om läget på de kulturarvsmärkta minnesplatserna i medlemsstaten i fråga senast den 15 december det år övervakningsförfarandet äger rum, om nödvändigt med rekommendationer som ska beaktas under nästa övervakningsperiod.

Motivering

I enlighet med det nya förslaget till kalender (se bilaga).

Ändringsförslag  54

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska fastställa gemensamma indikatorer för medlemsstaterna i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt vid övervakningsförfarandet.

5. Kommissionen ska, efter att ha hört den europeiska juryn, fastställa gemensamma indikatorer för medlemsstaterna i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt vid övervakningsförfarandet.

Ändringsförslag  55

Förslag till beslut

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska fatta det slutgiltiga beslutet om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

4. Kommissionen ska fatta det slutgiltiga beslutet om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket efter vederbörligt beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

Motivering

Att den europeiska juryn deltar i förfarandet vid tillbakadragande av märket är av öppenhetsskäl mycket viktigt.

Ändringsförslag  56

Förslag till beslut

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. En minnesplats kan när som helst välja att avsäga sig det europeiska kulturarvsmärket. Om så sker ska den underrätta berörd medlemsstat, som i sin tur ska underrätta kommissionen. Kommissionen ska fatta beslut om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket och underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

Motivering

Möjligheten att frivilligt lämna insatsen gör den mer demokratisk, om man betänker situationer där minnesplatsen av något objektivt skäl inte längre kan uppfylla sina åtaganden eller inte längre önskar delta i denna insats.

Ändringsförslag  57

Förslag till beslut

Artikel 16 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– fastställa riktlinjer för urval och övervakning, samt ansökningsblanketten,

mot bakgrund av de mål som fastställts i artikel 3 och i enlighet med de kriterier som fastställts i artikel 7, fastställa riktlinjer till stöd för urval och övervakning, samt ansökningsblanketten,

Ändringsförslag  58

Förslag till beslut

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på unionsnivå ansvara för kommunikation om det europeiska kulturarvsmärket och för att det ska vara väl synligt, i synnerhet genom att inrätta och underhålla en särskild webbplats.

2. Kommissionen ska på unionsnivå ansvara för kommunikation om det europeiska kulturarvsmärket och för att det ska vara väl synligt, i synnerhet genom att inrätta och underhålla en särskild webbplats och en ny logotyp, och därigenom göra minnesplatsen mer synlig och attraktiv på europeisk nivå, till exempel genom att använda den nya teknikens möjligheter, genom digitala och interaktiva metoder samt genom att eftersträva synergieffekter med andra europeiska initiativ. Alla de meddelanden och rekommendationer från den europeiska juryn som det hänvisas till i artiklarna 8.6, 10.4a och 15.5 ska offentliggöras på denna webbplats.

Motivering

En ny logotyp skulle göra Europeiska unionens kulturarvsmärke mer synligt och göra människor mer medvetna om denna insats. Den europeiska juryns arbete måste vara så öppet som möjligt.

Ändringsförslag  59

Förslag till beslut

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska säkerställa den externa och oberoende utvärderingen av insatsen ”det europeiska kulturarvsmärket”. Utvärderingen ska äga rum vart sjätte år i enlighet med den tidsplan som anges i bilagan och man ska undersöka alla delar, inbegripet hur resurseffektiva förfarandena i samband med insatsen är, antalet minnesplatser, insatsens genomslagskraft, hur insatsen kan förbättras och om verksamheten med det europeiska kulturarvsmärket bör fortsätta.

1. Kommissionen ska säkerställa den externa och oberoende utvärderingen av insatsen ”det europeiska kulturarvsmärket”. Utvärderingen ska äga rum vart sjätte år i enlighet med den tidsplan som anges i bilagan och man ska undersöka alla delar, inbegripet hur resurseffektiva förfarandena i samband med insatsen är, antalet minnesplatser, insatsens geografiska täckning och dess genomslagskraft, hur insatsen kan förbättras och om verksamheten med det europeiska kulturarvsmärket bör fortsätta.

Motivering

Om nödvändigt skulle man i framtida utvärderingar av det europeiska kulturarvsmärket kunna undersöka hur lämpligt det är att utvidga initiativet till att omfatta de länder utanför EU som deltar i programmet ”Kultur”, eller till och med ännu längre.

Ändringsförslag  60

Förslag till beslut

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram en rapport om dessa utvärderingar till Europaparlamentet och rådet inom sex månader efter det att utvärderingarna slutförts.

2. Kommissionen ska lägga fram en rapport om dessa utvärderingar till Europaparlamentet och rådet inom sex månader efter det att utvärderingarna slutförts, tillsammans med relevanta förslag om så behövs.

Ändringsförslag  61

Förslag till beslut

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

utgår

Övergångsbestämmelser

 

1. Minnesplatser som redan tilldelats kulturarvsmärket inom ramen för det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket och som är belägna i medlemsstaterna ska bedömas [under det år efter att detta beslut trätt i kraft].

 

En ny ansökan ska lämnas in för dessa minnesplatser på grundval av de nya kriterierna och förfarandena som fastställs i artiklarna 6–9 och den ska överlämnas till kommissionen av de berörda medlemsstaterna senast den 31 januari [under året i fråga].

 

De nya ansökningarna ska bedömas av den europeiska juryn.

 

Om någon av de minnesplatser som en viss medlemsstat föreslår inte uppfyller kriterierna eller om ytterligare uppgifter behövs ska den europeiska juryn inleda en dialog med medlemsstaten via kommissionen för att utreda om ansökningen kan förbättras innan ett slutgiltigt beslut fattas. Om nödvändigt får besök på minnesplatsen göras.

 

Den europeiska juryn ska lämna en rapport om minnesplatserna med en rekommendation angående tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket i slutet av [året i fråga] om inga ytterligare upplysningar behövs från medlemsstaten.

 

Kommissionen ska sedan officiellt utse minnesplatserna.

 

Det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas de minnesplatser som omfattas av detta stycke i princip varaktigt enligt de villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15 och under förutsättning att insatsen fortsätter.

 

De sökande som inte gått vidare till den slutliga förteckningen får lämna in en ny ansökan till det preliminära urvalet på nationell nivå under de följande åren.

 

2. De medlemsstater som inte deltog i det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket ska kunna föreslå högst fyra minnesplatser för tilldelning av det europeiska kulturarvsmärket under [det andra året efter att detta beslut trätt i kraft].

 

En ansökan ska lämnas in för dessa minnesplatser på grundval av de kriterier och förfaranden som fastställs i artiklarna 6–9 och överlämnas till kommissionen av de berörda medlemsstaterna senast den 31 januari [under året i fråga].

 

De nya ansökningarna ska bedömas av den europeiska juryn. Om någon av de minnesplatser som en viss medlemsstat föreslår inte uppfyller kriterierna eller om ytterligare uppgifter behövs ska den europeiska juryn inleda en dialog med medlemsstaten via kommissionen för att utreda om ansökningen kan förbättras innan ett slutgiltigt beslut fatts. Om nödvändigt får besök på minnesplatsen göras.

 

Den europeiska juryn ska lämna en rapport om minnesplatserna med en rekommendation angående tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket i slutet av [året i fråga] om inga ytterligare upplysningar behövs från medlemsstaten.

 

Kommissionen ska sedan officiellt utse minnesplatserna.

 

Det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas de minnesplatser som omfattas av detta stycke i princip permanent enligt de villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15 och under förutsättning att insatsen fortsätter.

 

De sökande som inte gått vidare till den slutliga förteckningen får lämna in en ny ansökan till det preliminära urvalet på nationell nivå under de följande åren.

 

3. Urvals- och övervakningsförfarandet för det europeiska kulturarvsmärket enligt vad som fastställs i artiklarna 6–15 ska börja [under det tredje året efter att detta beslut trätt i kraft].

 

Motivering

Europeiska unionens nya kulturarvsmärke har sitt ursprung i det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket. Icke desto mindre är det en EU-insats baserad på nya, gemensamma, klara och transparenta kriterier, gemensam tillämpning och en ny logotyp, väl skild från den mellanstatliga insatsen. De minnesplatser som har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket kommer att behålla det och kommer att behandlas på samma sätt som alla andra minnesplatser som kandiderar för det nya europeiska kulturarvsmärket. Detta minskar inte värdet av det gamla mellanstatliga märket men det kommer att öka det nya märkets anseende.

Ändringsförslag  62

Förslag till beslut

Bilagan – tabell

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[År n]

 

Antagande av beslutet

Förberedelser

[År n]

 

Antagande av beslutet

Förberedelser

[År n+1]

Ny bedömning av minnesplatser som redan tilldelats det europeiska kulturarvsmärket inom ramen för det mellanstatliga initiativet

[År n+1]

Förberedelser

[År n+2]

Första inlämning av minnesplatser av de medlemsstater som inte deltog i det mellanstatliga initiativet

[År n+2]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+3]

Urval

[År n+3]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

[År n+4]

Övervakning

[År n+4]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+5]

Urval

[År n+5]

Slutlig utnämning av minnesplatserna och övervakning

[År n+6]

 

Urval

Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

[År n+6]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+7]

Urval

[År n+7]

Slutlig utnämning av minnesplatserna Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

[År n+8]

Övervakning

[År n+8]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+9]

Urval

[År n+9]

Slutlig utnämning av minnesplatserna och övervakning

[År n+10]

Urval

[År n+10]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+11]

Urval

[År n+11]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

[År n+12]

 

Övervakning

Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

[År n+12]

 

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+13]

 

Slutlig utnämning av minnesplatserna Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

Motivering

Se motivering till ändringsförslag till artikel 10.2.

  • [1]  EUT C 267, 1.10.2010, s. 52.

MOTIVERING

Utformningen av en gemensam europeisk identitet och det ökande intresset för Europeiska unionen och dess tillblivelse är utmaningar som EU:s institutioner måste ta sig an om de ska lyckas i sina försök att skapa bred sammanhållning och solidaritet.

Det finns förvisso andra, mer radikala sätt att stärka EU-medborgarnas tilltro till Europeiska unionen och dess ledare (den senaste finanskrisen har visat att mycket fortfarande återstår att göra på de högre administrativa nivåerna). Men kunskapen om vår kontinents historia, kännedomen om dess multinationella men ändå gemensamma kulturarv samt undervisningen av den yngre generationen i de idéer och personer som ledde fram till bildandet av Europeiska unionen kan faktiskt bidra till att överbrygga klyftan mellan EU och dess medborgare.

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag härstammar från den ursprungliga tanken med det europeiska kulturarvsmärke som utarbetades 2005 som en av de föreslagna lösningarna på klyftan mellan EU och dess medborgare. När förslaget först lades fram i april 2006 av några få europeiska stater (Frankrike, Spanien och Ungern) på mellanstatlig nivå var syftet att dra nytta av vårt gemensamma kulturarv och vår gemensamma historia för att stärka EU‑medborgarnas känsla av att tillhöra Europa. Hittills har totalt 64 platser i 17 EU-stater samt i Schweiz tilldelats märket.

Den 20 november 2008 bad medlemsstaterna att kommissionen skulle omvandla det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket till en formell EU-insats med samma syfte men med enklare funktion, vilket skulle göra märket mer framgångsrikt i längden.

Ett brett offentligt samråd och en konsekvensanalys visade att målen med det europeiska kulturarvsmärket lättare skulle kunna nås om det drevs som ett EU-initiativ, med samma väldefinierade kriterier och med ett starkt övervakningssystem på plats som skulle bidra till att göra märket mer synligt och trovärdigt – utan de nackdelar som ligger latent i ett system med ostadig, roterande administration, dålig kommunikation och svagt intresse för deltagande.

För att det politiska målet skulle kunna uppnås skulle det nya europeiska kulturarvsmärket vara inriktat på symbol- och/eller utbildningsvärdet snarare än på skönheten i en minnesplats – som andra initiativ på kulturarvsområdet redan är – och man skulle framhålla vikten av ett nära samarbete mellan de minnesplatser som tilldelats märket för att dessa skulle kunna utbyta erfarenheter av god praxis och inleda samarbetsprojekt.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att det europeiska kulturarvsmärket, vid sidan av andra mer effektiva metoder, ska användas som ett verktyg när klyftan mellan Europeiska unionen och dess medborgare ska överbryggas, som ett sätt att betona att Europas historia är resultatet av det mångfacetterade om än rika och kompletterande gemensamma kulturarvet, samt som ett bevis på uppskattningen av att EU har sina rötter i starka värderingar så som frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet. Medlemsstaternas beslut att placera det europeiska kulturarvsmärket inom EU:s ramar kommer inte bara att bidra till att göra det mer synligt, prestigefullt och trovärdigt, det kommer också att bidra till att de länge eftersökta målen om sammanhållning och solidaritet bland EU:s medborgare uppnås.

Föredraganden gjorde sig ursprungligen till tolk för tanken att märket skulle kunna utsträckas bortom Europas gränser och användas på ett målmedvetet sätt för att tjäna en utåtriktad politik, bland annat med tanke på den allmänt erkända betydelse som europeisk kultur har haft i världen. Det tycks emellertid som om det för närvarande är mer realistiskt att hantera märket som ett verktyg för att fördjupa den EU-grundade sammanhållningen mellan medlemsstaterna och deras invånare, innan man försöker använda det utanför EU:s gränser som belöning för något bidrag till mänsklighetens historia och arv med ursprung i värden som en gång utvecklats och tillämpats på vår kontinent.

Det finns dock flera punkter i förslaget som måste förbättras och förtydligas ytterligare:

I. EUROPEISKA UNIONENS KULTURARVSMÄRKE

Att döpa om det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket (EHL) till Europeiska unionens kulturarvsmärke (EUHL) – inom ramen för en EU-insats – har stor betydelse för föredragandens ståndpunkt och för hela idén med märket så som den presenteras i förslaget. Det gör en tydlig skillnad mellan det förra och det senare, och speglar tanken att det nya märket ska användas som ett medel när man försöker uppnå sammanhållning och solidaritet, först och främst bland EU:s medborgare.

Som en ny insats, med fler kriterier och ett väl utarbetat övervakningssystem, ett nytt namn på ett nytt märke och en ny logotyp kommer det nya kulturarvsmärket att skilja sig från sin föregångare. Bortsett från att det krävs tid när insatsen och dess tillämpning ska testas, kan detta antagande underlätta hanteringen av frågan om övergångsbestämmelser, vilken beskrivs nedan.

II. ANTAL MINNESPLATSER: URVAL VARTANNAT ÅR

Om märket skulle delas ut årligen till maximalt 27 minnesplatser per år skulle detta inte bara dramatiskt öka antalet minnesplatser som tilldelats märket under de första åren, det skulle också finnas en risk att märkets anseende skulle sjunka. Dessutom skulle detta påverka övervakningsförfarandets kvalitet, i synnerhet när det gäller den europeiska juryns deltagande, eftersom juryn kommer att få till uppgift att granska de övervakningsrapporter som medlemsstaterna publicerar och utfärda rekommendationer.

Föredraganden tror att ett system med urval av minnesplatser vartannat år skulle leda till högre kvalitet såväl på förfarandet som på de utvalda minnesplatserna, och att det skulle finnas mer tid till det preliminära urvalet (på medlemsstatlig nivå) och det följande urvalet (på EU-nivå), samtidigt som det skulle underlätta övervakningen.

III. GRÄNSÖVERSKRIDANDE MINNESPLATSER

Föredraganden instämmer i att de gränsöverskridande minnesplatserna, med tanke på märkets symbolvärde i egenskap av redskap för europeisk integration, bör prioriteras eftersom de främjar gemenskapen. De främjar nätverksbildningar och uppmuntrar samarbete och samverkan mellan stater och regioner. Därför bör gränsöverskridande minnesplatser få en framträdande position i alla medlemsstaters ordinarie ”kvot” på två föreslagna platser per år. Av praktiska skäl kommer en medlemsstat att bli ”samordnare” och kontaktinstans i diskussionerna med den europeiska juryn och kommissionen.

IV. INGA ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Föredraganden tänker sig det nya märket inte bara som en förändrad version av det gamla, utan som en möjlighet att skapa en insats baserad på de samlade erfarenheterna från märkets tid som mellanstatligt projekt. De nya väldefinierade kriterierna, nätverksbildningarna, juryn och övervakningen av den nya insatsen förutsätter ett annat koncept, som inte ska betraktas som identiskt med det föregående. Inga övergångsbestämmelser är nödvändiga för att man ska kunna bevara det gamla märkets anseende samtidigt som man stärker det nya märkets prestige.

Dessutom kommer urvals- och övervakningsförfarandena att förbli hanterliga om man håller antalet minnesplatser som tilldelas märket på en mer rimlig nivå. Antalet minnesplatser som väljs ut varje gång bör hållas både rimligt och representativt. Om en övergångsperiod kommer till stånd kan det bli mer än hundra minnesplatser som deltar i projektet vid slutet av den första fyraårsperioden. Som jämförelse kan nämnas att omkring 330 minnesplatser i EU:s 27 medlemsstater finns med på Unescos världsarvslista, och då tog det ändå över 30 år att komma upp i det antalet.

V. DEN EUROPEISKA JURYNS ROLL

En fråga som har diskuterats är huruvida det skulle vara möjligt att ge den europeiska juryn en mer framträdande roll när det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas eller dras tillbaka från enskilda minnesplatser. Denna fråga berör indirekt en mer allmän rättslig fråga om huruvida EU:s lagstiftare genom sekundärrätten kan skapa enheter med beslutsfattande befogenheter, som inte föreskrivs i fördragen. Det framgår av fördraget (principen om tilldelade befogenheter, artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen) och även av domstolens fasta rättspraxis att EU:s lagstiftare endast kan agera inom gränserna för de befogenheter de tilldelats genom fördraget och dessutom endast inom det institutionella ramverk som föreskrivs i fördraget.

Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen föreskriver att kommissionen som en av sina uppgifter ska ”förvalta program” samtidigt som den ska ”samordna, verkställa och förvalta” i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen, medan artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskriver att kommissionen i de fall då enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs ska tilldelas genomförandebefogenheter. Följdaktligen får juryn inte dras in i förfarandet med att tilldela kulturarvsmärket eller dra tillbaka det från minnesplatser.

VI. EN STÖRRE ROLL FÖR EUROPAPARLAMENTET

Av samma skäl är det juridiskt svårt att ge Europaparlamentet mer makt, oavsett om det gäller tilldelandet eller tillbakadragandet av märket, vid sidan av dess deltagande så som det beskrivs i förslaget.

För att öka parlamentets deltagande i urvalsförfarandet skulle man antingen kunna be parlamentet att lämna synpunkter på preliminärt utvalda minnesplatser, eller hålla parlamentet bättre informerat om insatsen i ett tidigt skede. En nackdel med det första alternativet är att det skulle försena processen.

Föredraganden anser att kommissionen bör publicera en fullständig lista över de preliminärt utvalda minnesplatserna och informera parlamentet och rådet om den. Detta skulle ge Europaparlamentet tillräckligt med tid för att reagera om frågor skulle uppstå.

Slutsats

Föredraganden delar den åsikt som kommer till uttryck i konsekvensanalysen, nämligen att ”(det gamla) kulturarvsmärket ensamt inte kan överbrygga klyftan mellan medborgarna och EU” men att ”det mer blygsamt var tänkt att vid sidan av andra initiativ bidra till att åtgärda samma problem”. Hon instämmer också i anmärkningarna i samma text om ”det sorgligt låga deltagandet i EU-valet i juni 2009”, och resultaten av ett antal Eurobarometrar som ”visar att bilden av EU inte har blivit mer positiv under de senaste åren, utan tvärtom ligger antalet EU‑medborgare med en positiv uppfattning om EU (45 %) på den lägsta nivån sedan hösten 2005”.

EU:s institutioner har fortfarande mycket kvar att göra på viktigare områden om de ska kunna ändra på detta. Tanken på Europeiska unionens kulturarvsmärke som ett märke som syftar till att öka EU-medborgarnas känsla av ett gemensamt kulturarv (genom kunskap om historien och deltagande i insatser som främjar den interkulturella dialogen) och att ge en vision av EU-bygget som en ständigt pågående process är en tanke i rätt riktning.

Värden som demokrati och frihet, med rötter i Europas kulturella förflutna, är lika viktiga som öppenhet och solidaritet och behövs lika mycket idag, eftersom vi behöver och önskar överbrygga klyftan mellan EU:s institutioner och medborgarna i EU:s medlemsstater.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska kulturarvsmärket

Referensnummer

KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Framläggande för parlamentet

9.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

24.3.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

24.3.2010

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

REGI

27.4.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Behandling i utskott

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Antagande

27.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ingivande

9.11.2010