RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

12.11.2010 - (COM(2010)0372 – C7‑0296/2010 – 2010/0220(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Bernhard Rapkay


Procedură : 2010/0220(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0324/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

(COM(2010)0372 – C7‑0296/2010 – 2010/0220(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0372),

–– având în vedere articolul 107 alineatul (3) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0296/2010),

–- având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0324/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 107 alineatul (3) litera (e),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 107 alineatul (3) și articolul 109,

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010 și, în lipsa unui nou cadru legislativ care să permită anumite tipuri speciale de ajutor de stat pentru industria cărbunelui după data respectivă, statele membre vor putea să acorde ajutor numai în limitele prevăzute de normele generale privind ajutorul de stat aplicabile tuturor sectoarelor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cărbunele se folosește nu numai drept combustibil, ci și ca materie primă pentru industria chimică, iar această utilizare va deveni din ce în ce mai frecventă în viitor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Reducerea capacității de producție a industriei miniere din Uniune din cauza închiderii minelor va fi compensată prin importuri de cărbune realizate de Uniune, mai precis Uniunea va fi aprovizionată cu cărbune din țări terțe.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie nu mai justifică menținerea unor astfel de subvenții în vederea asigurării furnizării energiei la nivelul Uniunii.

(2) Din cauza contribuției restrânse a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie ale UE, subvențiile acordate sectorului minier pot compensa numai parțial întreruperile în aprovizionarea cu energie. Totuși, ajutorul de stat din sectorul minier este în prezent atât de redus, încât nu mai poate denatura concurența. O producție minimă de cărbune în Uniune ar putea păstra accesul la depozitele autohtone, în scopul creării unei rezerve strategice.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Expirarea Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 va obliga unele state membre să își închidă pe loc minele de cărbune și să se confrunte cu urmări sociale și regionale importante ale acestor acțiuni.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Având în vedere consecințele socio-economice extrem de grave ale închiderilor de mine, îndeosebi în regiuni slab populate, ar trebui prevăzut un sprijin specific din fondurile structurale ale UE, inclus în viitoarele proiecte de buget, chiar și în cazul în care regiunile afectate se găsesc în state membre cu mai puține probleme economice.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Conform articolului 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre au dreptul de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse de energie, de a alege diferite surse de energie și structura generală a aprovizionării cu energie.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Politicile Uniunii de încurajare a combustibililor fosili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie nu justifică sprijinul pe durată nedeterminată pentru minele de cărbune necompetitive. Așadar, categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui continuate pe o durată nedeterminată.

(3) În ceea ce privește politicile Uniunii de subvenționare a utilizării combustibililor fosili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie, statele membre ar trebui să prezinte un plan de măsuri care au scopul de a atenua impactul asupra mediului al utilizării cărbunelui, de exemplu în domeniile eficienței energetice, energiei regenerabile sau captării și stocării de carbon. Aceasta se aplică tuturor tipurilor de cărbune și tuturor tipurilor de resurse. Ar trebui recunoscut faptul că înlocuirea cărbunelui subvenționat cu cărbune nesubvenționat nu are nicio influență benefică asupra mediului.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Deoarece resursele de energie autohtone ale Uniunii sunt reduse, este justificat sprijinul pentru industria minieră în cadrul politicii Uniunii de a încuraja energiile regenerabile și combustibilii fosili cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie. Categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui menținute pe o durată nedeterminată. În orice caz, trebuie menținut ajutorul de stat care are ca scop diminuarea poluării cu cărbune. De la eliminarea subvențiilor ar trebui exceptate acele exploatări miniere care, în termen de zece ani, sunt capabile să devină competitive, dar care necesită în continuare ajutorul de la stat pentru investiții tehnologice pentru protecția mediului.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale închiderii acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale eventualei închideri a acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Recalificarea profesională a lucrătorilor afectați de planurile de închidere a minelor ar trebui asigurată imediat și, în acest scop, ar trebui analizate toate posibilitățile de finanțare la nivel regional, național și european.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Finanțarea măsurilor de protecție a mediului și a costurilor cu închiderea de mine pe termen lung va trebui să continue peste termenul propus de Comisie, și anume anul 2014. Suspendarea prematură a subvențiilor pentru industria minieră acordate de statele membre ar avea grave consecințe ecologice și financiare în regiunile afectate și, în final, va fi mult mai scumpă decât eliminarea graduală a acestor subvenții.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prezentul regulament marchează tranziția sectorului cărbunelui de la norme sectoriale la norme generale privind ajutorul de stat aplicabile tuturor sectoarelor.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să fie degresiv și să se limiteze strict la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere.

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să aibă o tendință descrescătoare și să se limiteze strict la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere, dacă respectivele unități nu au devenit competitive până la termenul prevăzut pentru închidere.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Reabilitarea fostelor exploatări miniere necesită o serie de măsuri, cum ar fi îndepărtarea echipamentului de producție din mină, lucrări de securitate, curățarea exploatării și eliminarea apelor reziduale. Pentru finanțarea unor astfel de măsuri de reabilitare este nevoie de o planificare pe termen mai lung.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) pentru a atenua impactul negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune, statul membru ar trebui să prezinte un plan de măsuri corespunzătoare, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon.

eliminat

Justificare

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca în cazul captării și stocării de dioxid de carbon.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Un nivel minim al producției de cărbune va contribui, în paralel cu alte măsuri, în special cele care vizează promovarea producției de energie din surse regenerabile, la menținerea unei proporții de surse autohtone de energie primară, care vor spori semnificativ securitatea energetică a Uniunii. În plus, o parte din sursele autohtone de energie primară vor contribui, de asemenea, la promovarea obiectivelor de mediu în cadrul dezvoltării durabile. În contextul promovării surselor autohtone de energie al Uniunii pentru a a contrabalansa dependența sa enormă de importuri, ar trebui să se ia în considerare completarea surselor de energie autohtone nefosile cu surse de energie fosilă, în anumite state membre sursele de energie fosilă fiind reprezentate numai de cărbune.

Justificare

Acesta este un alt considerent din Regulamentul nr. 1407/2002 care este în continuare valabil. Comisia nu a dovedit că nu mai este relevant și că s-ar aplica contrariul.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 8d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8d) În rețelele de termocentrale, cărbunele autohton va fi probabil înlocuit de cărbune din import, ceea ce presupune costuri substanțiale de transport și un impact negativ asupra amprentei de carbon, fără ca, în realitate, cantitatea de emisii de CO2 produs de termocentrale să se modifice.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 8e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8e) Condițiile pentru extracția cărbunelui depind din punct de vedere geologic de situl respectiv, iar din punct de vedere social, al siguranței și al standardelor de mediu (legate de surpările de teren și alte daune ecologice) de circumstanțele politice. Efectele acestor variații cauzează dezavantaje competitive, în special între cărbunele din Uniune și cărbunele importat, fapt ce a cauzat măsuri de restructurare substanțiale în industria cărbunelui, implicând reduceri majore ale activității în ultimele decenii.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 8g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8g) Un nivel minim al producției de cărbune subvenționat va contribui, de asemenea, la păstrarea poziției privilegiate a industriei miniere din Uniune și a tehnologiei ecologice de prelucrare a cărbunelui, permițând, în special, transferul acestei tehnologii către regiunile mari producătoare de cărbune din țările terțe și contribuind la o reducere semnificativă a emisiilor de poluanți și de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

Justificare

Inclusiv acest considerent din Regulamentul nr. 1407/2002 este în continuare valabil. Comisia nu a dovedit că nu mai este relevant și că s-ar aplica contrariul.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 8h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8h) În prezent, cărbunele se folosește în Uniune în special pentru obținerea energiei electrice și, într-o mai mică măsură, pentru obținerea de cocs pentru industria siderurgică. Din motive ecologice, ar trebui să se renunțe cât mai curând posibil la termocentrale în favoarea unei modalități mai ecologice de producere a energiei electrice. În schimb, în industria siderurgică, în viitorul previzibil cărbunele rămâne probabil indispensabil. Din cauza diminuării rezervelor de țiței („vârf petrolier”), este posibil să crească importanța cărbunelui ca materie primă folosită ca substitut al petrolului în industria chimică. Prin urmare, pe termen lung, nu ar trebui exclusă continuarea exploatării depozitelor de cărbune din Uniune pentru a menține, din motive tehnice, un nivel minim de producție de cărbune, nivel care nu denaturează concurența, chiar dacă acest fapt presupune o perioadă mai lungă de acordare de ajutorului de stat.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială.

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială. În contextul unei creșteri previzibile a prețului energiei, Comisia ar trebui să efectueze reevaluări periodice ale contribuției potențiale a cărbunelui din Uniune la nivelul de securitate energetică.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Ajutorul acoperă exclusiv costurile legate de cărbunele destinat producerii de energie electrică, producerii combinate de energie termică și electrică, producerii de cocs și alimentării furnalelor din industria siderurgică, atunci când asemenea utilizări se realizează în Uniune.

2. Ajutorul acoperă costurile legate de cărbunele destinat producerii de energie electrică, producerii combinate de energie termică și electrică, producerii de cocs și alimentării furnalelor din industria siderurgică și costurile pentru cercetarea și investițiile în tehnologii de reducere a emisiilor poluante ale cărbunelui, atunci când asemenea utilizări se realizează în Uniune.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 1 octombrie 2014;

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 31 decembrie 2018;

Justificare

Data propusă, respectiv 2014, este arbitrară și nu este argumentată (nici măcar în studiul de impact al Comisiei). Pentru a asigura o soluție suportabilă din punct de vedere social, evitând astfel concedieri masive în mai multe state membre, după cum decurge din studiul de impact al Comisiei și din Regulamentul nr. 1407/2002, anul 2018 se impune ca fiind mai adecvat.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere;

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere, dacă nu au devenit competitive până la data la care este planificată închiderea și dacă necesarul de energie al Uniunii nu mai face oportună funcționarea lor;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare, iar reducerea între perioade succesive de cincisprezece luni nu trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută din ajutorul acordat în perioada inițială de cincisprezece luni a planului de închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare, iar reducerea anuală nu trebuie să fie sub nivelul a 10% din ajutorul acordat în primul an al planului de închidere;

Justificare

Condițiile exprimate sunt în acord cu perioada de 8 ani propusă. Propunerea Comisiei se bazează pe date teoretice, nu faptice. Aceasta decurge doar din termenul arbitrar fixat pentru 2014.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) statul membru trebuie să prezinte un plan pentru a adopta măsuri care au scopul de a atenua impactul asupra mediului al utilizării cărbunelui, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon. Includerea într-un astfel de plan a măsurilor care constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) nu aduce atingere obligației de notificare și perioadei suspensive impuse statului membru în ceea ce privește aceste măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE și compatibilității acestor măsuri cu piața internă.

eliminat

Justificare

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca în cazul captării și stocării de dioxid de carbon.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie, statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

2. În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie sau nu au devenit competitive până la data respectivă, statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

Justificare

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca în cazul captării și stocării de dioxid de carbon.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

19.10.2010

Doamnei Sharon Bowles

Președintă

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Bruxelles

Subiect:           Aviz referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Stimată doamnă Bowles,

La 29 septembrie, Comisia pentru afaceri economice și monetare a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să emită, până la 8 noiembrie 2010, un aviz referitor la temeiul juridic al propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură. Deși Comisia a ales articolul 107 alineatul (3) litera (e) din TFUE drept temei juridic unic al propunerii, raportorul, dl Bernhardt Rapkay, și președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare au îndoieli în privința caracterului adecvat al temeiului juridic ales și se întreabă dacă nu cumva ar trebui adăugat articolul 109 din TFUE ca al doilea temei juridic.

I. Context

Odată cu expirarea la 23 iulie 2002 a Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului din 1951, legislația derivată adoptată pe baza tratatului respectiv, în special Decizia Comisiei nr. 3632/93/CECO din 28 decembrie 1993 de stabilire a unor reguli comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru industria cărbunelui[1], a devenit caducă. Prin urmare, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui[2], pe baza articolului 87 alineatul (3) litera (e) și a articolului 89 din Tratatul CE, având ca obiectiv menținerea acestui sector industrial prin acordarea de subvenții de stat pentru a sprijini restructurarea industriei cărbunelui și a o ajuta să facă față consecințelor reducerilor substanțiale ale activității în domeniu.

Având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 expiră la 31 decembrie 2010, propunerea Comisiei a fost prezentată în vederea adoptării unui regulament destinat să reducă ajutoarele de stat în industria cărbunelui, în special, fără a se limita însă la aceasta, cu privire la ajutoarele de producție. Propunerea Comisiei prevede acordarea de ajutoare de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, mai precis ajutoare care să răspundă efectelor negative ale închiderii minelor, în special în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu. Obiectivul regulamentului propus este, prin urmare, de a aborda o excepție de la regula generală conform căreia ajutorul de stat este incompatibil cu piața internă.

II. Articolele relevante din TFUE

Articolul 107 din TFUE[3]

(ex-articolul 87 TCE)

1. Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

2. Sunt compatibile cu piața internă:

...

3. Pot fi considerate compatibile cu piața internă:

...

(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăște la propunerea Comisiei.

...

Articolul 109 din TFUE

(ex-articolul 89 TCE)

Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate adopta toate regulamentele utile pentru aplicarea articolelor 107 și 108, și poate stabili, în special, condițiile de aplicare a articolului 108 alineatul (3) și categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la această procedură…

III. Temeiul juridic propus

Articolul 107 alineatul (1) din TFUE stabilește principiul general conform căruia ajutorul de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența este incompatibil cu piața internă în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Articolul 107 alineatele (2) și (3) literele (a), (b) și (c) din TFUE enumeră ajutoarele care sunt sau pot fi compatibile cu piața internă. Litera (e) a articolului 107 alineatul (3) conferă Consiliului posibilitatea de a specifica faptul că alte categorii de ajutor pot fi considerate compatibile cu piața internă, prin intermediul adoptării unei decizii pe baza unei propuneri a Comisiei. ...

Articolul 109 din TFUE abordează aplicarea articolului 107 din TFUE și permite Consiliului să adopte reglementări privind aplicarea articolului 107, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European…

Se menționează faptul că, deși articolul 107 alineatul (3) litera (e) din TFUE nu prevede consultarea Parlamentului de către Consiliu, articolul 109 din TFUE prevede acest lucru…

IV. Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”[4]. Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză…

V. Scopul și conținutul legislației propuse

Considerentele referitoare la regulamentul propus detaliază scopul ajutorului, după cum urmează:

(a) contribuția restrânsă a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie nu mai justifică menținerea subvențiilor pentru a asigura furnizarea de energie la nivelul UE;

(b) politicile UE de încurajare a combustibililor fosili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie nu justifică sprijinul pe durată nedeterminată pentru minele de cărbune necompetitive;

(c) în continuare, numai normele generale privind ajutorul de stat se aplică în cazul cărbunelui. În consecință, În consecință, minele de cărbune necompetitive, care beneficiază în prezent de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 pot să nu mai fie eligibile pentru ajutor și pot fi nevoite să încheie activitatea;

(d) fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale închiderii acelor mine;

(e) pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să fie degresiv și să se limiteze strict la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere;

(f) pentru a atenua impactul negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune, statul membru ar trebui să prezinte un plan de măsuri corespunzătoare, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon. Întreprinderile ar trebui să fie de asemenea eligibile pentru ajutor în vederea acoperirii costurile excepționale care apar ca urmare a închiderii unităților de producție;

(g) Comisia ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială.

Partea dispozitivă are următorul cuprins:

Articolul 1 cuprinde un set de definiții.

Articolul 2 („Principiu”) prevede că, în contextul închiderii categorice a minelor necompetitive, ajutorul pentru industria cărbunelui poate fi considerat compatibil cu buna funcționare a pieței interne dacă respectă dispozițiile prezentului regulament. Se stipulează în continuare că ajutorul acoperă exclusiv costurile legate de cărbunele destinat producerii de energie electrică, producerii combinate de energie termică și electrică, producerii de cocs și alimentării furnalelor din industria siderurgică, atunci când asemenea utilizări se realizează în Uniune.

Articolele 3 și 4 definesc în detaliu ajutorul care poate fi considerat compatibil cu piața internă (ajutorul în contextul închiderii categorice și ajutorul destinat acoperirii costurilor excepționale).

Restul articolelor se referă la aplicarea dispozițiilor respective (cumularea sumelor, separarea conturilor, informații de furnizat de către statele membre).. Toate acestea merg dincolo de specificarea unui ajutor care trebuie considerat compatibil cu piața internă.

VI. Determinarea unui temei juridic adecvat

Primul aspect care trebuie subliniat este faptul că articolul 107 alineatul (3) litera (e) autorizează Consiliul să adopte o decizie, nu un regulament. Prin urmare, este clar că articolul respectiv nu poate constitui temeiul legal adecvat.

Se pare că în fapt Consiliul intenționează să combine doi pași procedurali:

1.  Specificarea, pe baza articolului 107 alineatul (3) litera (e) a unei noi categorii de ajutor care va fi considerat compatibil cu piața internă; acest lucru ar trebui în mod normal realizat prin intermediul unei decizii;

2.  Determinarea condițiilor de aplicare a articolului 107 alineatul (3) litera (e) și a categoriilor de ajutor exceptate de la această procedură. Acest lucru urmează să fie realizat prin intermediul adoptării unui regulament. De fapt, astfel cum reiese clar din analiza conținutului propunerii de regulament, acesta depășește în mod considerabil simpla specificare a unei noi categorii de ajutor în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (e).

Prin urmare, se consideră că temeiul juridic adecvat pentru propunerea de regulament îl constituie articolul 107 alineatul (3) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Se subliniază faptul că această modificare a temeiului juridic nu ar trebui să aibă drept urmare întârzierea adoptării propunerii de regulament, întrucât acest lucru nu va avea niciun efect asupra procedurii din moment ce parlamentul a fost deja consultat, deși în mod opțional.

VII. Concluzii și recomandări

Având în vedere elementele precedente, se consideră că articolul 109 din TFUE trebuie coroborat cu articolul 107 alineatul (3) litera (e) din TFUE pentru a forma temeiul juridic al regulamentului propus.

În consecință, în cursul reuniunii sale din 18 octombrie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat în unanimitate[5] următoarele recomandări: propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (COM(2010)0372) ar trebui să se întemeieze pe articolul 109 din TFUE coroborat cu articolul 107 alineatul (3) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

9.11.2010

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

(COM(2010)0372 – C7‑0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Raportor pentru aviz: Herbert Reul

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT (UE) Nr. …/… AL CONSILIULUI

REGULAMENT (UE) Nr. …/… AL CONSILIULUI

privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii sau tranziției spre competitivitate a minelor de cărbune necompetitive

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/20025 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/20025 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010 și, în lipsa unui nou cadru legislativ care să permită anumite tipuri speciale de ajutor de stat pentru industria cărbunelui, statele membre pot să acorde ajutor numai în limitele prevăzute de normele generale privind ajutorul de stat aplicabile tuturor sectoarelor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie nu mai justifică menținerea unor astfel de subvenții în vederea asigurării furnizării energiei la nivelul Uniunii.

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie în anumite state membre nu mai justifică menținerea unor subvenții semnificative în vederea asigurării furnizării energiei la nivelul Uniunii și al statelor membre, atât timp cât acest obiectiv nu poate fi garantat prin alte mijloace.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Ar trebui să se ia în considerare în modul cuvenit dreptul statelor membre de a-și alege mixul energetic specific, după cum se arată în concluziile președinției din 9 martie 2007 și la articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în conformitate cu obligațiile UE referitoare la durabilitate, competitivitate, eficiență energetică, protecția climei, utilizarea resurselor de energie regenerabile și siguranța aprovizionării.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În procesul de închidere a minelor necompetitive, ajutoarele de stat ar trebui utilizat în primul rând pentru minimalizarea pericolului din ce în ce mai mare pe care îl reprezintă accidentele miniere, în special cele fatale, cauzate în special de finanțarea insuficientă a industriei cărbunelui.

Justificare

Dacă nu se fac investiții, însă se urmărește cu orice preț obținerea de profituri, accidentele miniere se multiplică.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Uniunea finanțează activități legate de tehnologiile curate noi utilizate în industria mineritului și în proiectele de captare și stocare a dioxidului de carbon, cu alocări bugetare diferite în temeiul programului privind rezerva pentru instalațiile nou-intrate, al programelor UE de cercetare și dezvoltare, al programului energetic european de redresare și al fondului de cercetare pentru cărbune și oțel;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Politicile Uniunii de încurajare a combustibililor fosili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie nu justifică sprijinul pe durată nedeterminată pentru minele de cărbune necompetitive. Așadar, categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui continuate pe o durată nedeterminată.

(3) Politicile Uniunii care vizează, printre altele, promovarea combustibililor și a gazului natural pentru generarea de energie cu emisii scăzute de CO2 nu justifică acordarea pe durată nedeterminată de ajutoare de stat pentru minele de cărbune necompetitive pe piața internă. Așadar, categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui continuate.

Justificare

În amendament sunt specificate politicile Uniunii, precum și locul în care se remarcă lipsa competitivității; este vorba de o piață comună (ar trebui să fie), nu de statele membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Politicile Uniunii care au ca obiectiv creșterea competitivității industriei Uniunii, îmbunătățirea securității energetice și reducerea emisiilor de CO2, pe baza strategiei vamale existente, ar trebui să conducă la limitarea importurilor subvenționate de cărbune din țări terțe;

Justificare

UE dorește să își lichideze propria industrie a mineritului și nu o protejează împotriva concurenței din exterior.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cazuri excepționale, dacă este necesar și pentru a se garanta siguranța aprovizionării, Comisia ar trebui să poată permită soluții naționale pentru prelungirea perioadelor de acordare a subvențiilor pentru huilă în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale închiderii acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale închiderii eventuale a acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Obiectivul social al perioadei de tranziție care precede închiderea întreprinderilor de extracție a cărbunelui ar trebui să ofere statelor membre suficient timp pentru a aborda unele probleme fundamentale pentru arhitectura socială datorate acestor închideri, cum ar fi șomajul, sărăcia, recalificarea lucrătorilor și crearea de noi locuri de muncă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să fie degresiv și să se limiteze strict la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere.

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului de stat, acest ajutor ar trebui să fie degresiv și să se limiteze la unitățile de producție planificate pentru închidere. În cazul în care nu sunt prevăzute măsuri financiare în acest scop, ajutoarele de stat ar trebui returnate în cazul minelor de cărbune care nu au fost închise.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a atenua impactul negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune, statul membru ar trebui prezinte un plan de măsuri corespunzătoare, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon.

(8) Pentru a atenua impactul negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune și pentru importul de cărbune, statul membru ar trebui prezinte un plan local de măsuri corespunzătoare, de exemplu în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile durabile, întrucât aceste acțiuni ar contribui în mod semnificativ la realizarea unor reduceri globale ale emisiilor de CO2 și ar putea ajuta statele membre să își îndeplinească angajamentele în contextul schimbărilor climatice și al pachetului energetic.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Asigurarea unui nivel minim al producției de cărbune însoțită de alte măsuri, în special cele destinate să încurajeze sursele de energie regenerabilă, ar trebui să contribuie la menținerea unei cote de surse de energie primară, ceea ce va permite consolidarea semnificativă a securității energetice în Uniune. Pe lângă aceasta, cota de surse autohtone de energie primară va contribui la promovarea obiectivelor de mediu în contextul dezvoltării durabile. În cadrul promovării în Uniune a surselor autohtone de energie în scopul de a contrabalansa dependența enormă a continentului de surse de energie din țări terțe ar trebui să se ia în considerare completarea surselor autohtone de energie care, în multe state membre, sunt reprezentate numai de cărbune, cu surse de energie nefosile.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) În centralele electrice pe bază de cărbune este foarte probabilă înlocuirea cărbunelui autohton cu cărbune de import. Impactul general asupra emisiilor de gaze cu efect de seră depinde de emisiile aferente mineritului din țările terțe și transportării cărbunelui în Uniune.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) De asemenea, întreprinderile ar trebui să fie eligibile pentru ajutor în vederea acoperirii acelor costuri care, în conformitate cu practicile contabile obișnuite, nu afectează în mod direct costul de producție. Acest ajutor este menit să acopere costurile excepționale care apar ca urmare a închiderii unităților de producție. Pentru a evita ca ajutorul de acest tip să aducă avantaje nejustificate întreprinderilor care închid doar o parte a exploatării, întreprinderile în cauză ar trebui să aibă conturi separate pentru fiecare din unitățile lor de producție.

(9) În cazuri bine întemeiate în care costurile excepționale nu pot fi suportate de către întreprinderi sau de către asociațiile sau fundațiile din sectorul mineritului, statele membre ar trebui să finanțeze aceste costuri cu scopul de a se asigura reevaluarea de mediu a fostelor situri și minimalizarea consecințelor sociale negative ale închiderii minelor. De asemenea, în astfel de cazuri, întreprinderile ar trebui să fie eligibile pentru ajutor în vederea acoperirii acelor costuri care, în conformitate cu practicile contabile obișnuite, nu afectează în mod direct costul de producție. Acest ajutor este menit să acopere costurile excepționale care apar ca urmare a închiderii unităților de producție. Pentru a evita ca ajutorul de acest tip să aducă avantaje nejustificate întreprinderilor care închid doar o parte a exploatării, întreprinderile în cauză ar trebui să aibă conturi separate pentru fiecare din unitățile lor de producție; întreprinderile care exploatează mine de cărbune competitive într-un anumit loc nu trebuie să profite de ajutoare de stat pentru mine necompetitive.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială.

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială. În orice caz și pentru a evita dumpingul social și ecologic, instituțiile și organismele Uniunii ar trebui să se asigure că în Uniune cărbunele comercializat provenit din țări terțe este extras în conformitate cu anumite standarde sociale și ecologice echivalente cu cele impuse în minele din Uniune.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Aplicarea prezentului regulament nu exclude faptul că ajutorul pentru industria cărbunelui ar putea fi considerat compatibil cu piața internă pe alt temei.

(11) Aplicarea prezentului regulament nu exclude faptul că ajutorul pentru industria cărbunelui ar putea fi considerat compatibil cu piața internă pe alt temei. Aplicarea prezentului regulament nu exclude eligibilitatea întreprinderilor și a regiunilor afectate de închiderea minelor de cărbune la alocarea altor fonduri naționale sau europene, inclusiv a Fondului european pentru ajustare la globalizare (FEAG) și a altor fonduri ale politicii de coeziune.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „închidere” înseamnă încetarea permanentă a producției și a vânzărilor de cărbune;

(b) „închidere” înseamnă încetarea permanentă a producției și a vânzărilor de cărbune sau conservarea pe termen lung a minelor cu rezerve demonstrate pe o perioadă de cel puțin 10 ani;

Justificare

Europa trebuie să prevadă posibilitatea revitalizării producției sale interne în cazul unei schimbări neașteptate a situației economice sau politice pe plan mondial după anul 2020.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „încetarea producției” înseamnă lichidarea permanentă sau suspendarea temporară a producției din cauza unor condiții economice nefavorabile;

Justificare

Încetarea producției poate fi permanentă sau temporară.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „plan de închidere” înseamnă un plan întocmit de un stat membru, care prevede măsuri ce duc la închiderea definitivă a unităților producătoare de cărbune;

(c) „plan de închidere” înseamnă un plan întocmit de un stat membru, care prevede măsuri ce duc la închiderea definitivă a unităților producătoare de cărbune, ca urmare aceste unități fiind lichidate definitiv sau devenind inactive;

Justificare

Ar trebui să ne întrebăm dacă închiderea definitivă a unei mine ar însemna lichidare fizică, inclusiv umplerea puțului. Poate că o strategie mai bună ar fi să se aștepte ieșirea din criza economică dezactivând temporar minele, adică menținându-le uzabilitatea dar suspendând exploatarea.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Ajutorul acoperă exclusiv costurile legate de cărbunele destinat producerii de energie electrică, producerii combinate de energie termică și electrică, producerii de cocs și alimentării furnalelor din industria siderurgică, atunci când asemenea utilizări se realizează în Uniune.

2. Ajutorul acoperă exclusiv costurile legate de cărbunele destinat producerii de energie electrică, producerii combinate de energie termică și electrică, producerii de cocs și alimentării furnalelor din industria siderurgică și pentru cercetarea și investițiile în tehnologii destinate reducerii emisiilor poluante cauzate de cărbune, atunci când asemenea utilizări se realizează în Uniune.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 1 octombrie 2014;

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 31 octombrie 2020;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) ajutoarele acordate în temeiul prezentului paragraf nu trebuie să conducă la apariția și mai multor zone poluate și altor costuri consecvente perpetue și noi daune aduse mediului de către sectorul minelor de cărbune;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab) statele membre care intenționează să finanțeze cheltuieli operaționale în cadrul prezentul regulament după 31 decembrie 2010 trebuie să efectueze analize costuri-beneficii independente, calculând impactul economic al programelor de ajutoare de stat extinse; acestea trebuie să abordeze într-o manieră corespunzătoare costurile sociale și de mediu rezultate și beneficiile însemnate;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere;

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere, exceptând cazul în care acestea au devenit competitive până la data la 31 octombrie 2020 sau necesarul de energie al Uniunii impune funcționarea lor în continuare;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) cuantumul ajutorului pe tonă echivalent cărbune nu trebuie să conducă la un preț de livrare pentru cărbunele Uniunii inferior celui pentru cărbunele de o calitate similară din țări terțe;

(d) cuantumul ajutorului pe tonă echivalent cărbune nu trebuie să conducă la un preț de livrare pentru cărbunele Uniunii inferior celui pentru cărbunele de o calitate similară din țări terțe, iar importul cărbunelui subvenționat prin ajutoare de stat din țări terțe trebuie exclus;

Justificare

Deseori faptul că în unele țări terțe industria mineritului este sprijinită de stat conduce la realizarea unor importuri de cărbune la prețuri scăzute.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare, iar reducerea între perioade succesive de cincisprezece luni nu trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută din ajutorul acordat în perioada inițială de cincisprezece luni a planului de închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare, iar reducerea între perioade succesive de treisprezece luni nu trebuie să fie sub nivelul a 10 la sută din ajutorul acordat în perioada inițială de cincisprezece luni a planului de închidere, însă o astfel de tendință descrescătoare nu trebuie să se aplice minelor care au devenit competitive în decursul acestei perioade și care încă necesită investiții publice destinate reducerii efectelor poluante ale cărbunelui;

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) cuantumul total al ajutorului pentru închidere destinat industriei cărbunelui a unui stat membru nu trebuie să depășească, pentru oricare an ulterior anului 2010, cuantumul ajutorului acordat de acel stat membru și autorizat de către Comisie în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru anul 2010;

(g) cuantumul total al ajutorului pentru închidere destinat industriei cărbunelui a unui stat membru nu trebuie să depășească, pentru oricare an ulterior anului 2010, cuantumul ajutorului acordat de acel stat membru și autorizat de către Comisie în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru anul 2010, cu excepția acelor state membre care în prezent exploatează mine subterane, a căror închidere este prevăzută pentru anul 2013, care încă nu au beneficiat de ajutor de stat în conformitate cu prezentul regulament și unde costurile de producție a cărbunelui depășesc prețul de vânzare la un punct de livrare convenit între părțile contractuale în lumina condițiilor care prevalează pe piața mondială;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) statul membru trebuie să prezinte un plan pentru a adopta măsuri care au scopul de a atenua impactul asupra mediului al utilizării cărbunelui, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon. Includerea într-un astfel de plan a măsurilor care constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) nu aduce atingere obligației de notificare și perioadei suspensive impuse statului membru în ceea ce privește aceste măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE și compatibilității acestor măsuri cu piața internă.

(h) statul membru trebuie să prezinte un plan pentru a adopta măsuri care au scopul de a atenua impactul asupra mediului al utilizării cărbunelui autohton și importat în domeniul soluțiilor energetice ecologice, acordând o atenție deosebită regiunilor monoindustrializate în care minele de cărbune reprezintă principalul angajator, precum și creării de locuri de muncă și investiții locale și durabile. Includerea într-un astfel de plan a măsurilor care constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE nu aduce atingere obligației de notificare și perioadei suspensive impuse statului membru în ceea ce privește aceste măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE și compatibilității acestor măsuri cu piața internă.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) dovezile transparenței costurilor cauzate de întreprinderi și asociații, precum și detaliile fondurilor acordate de către statele membre trebuie date publicității. În acest scop, trebuie să li se transmită instituțiilor europene un raport anual.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) în vederea atenuării impactului social al închiderii minei, statul membru furnizează un plan de redresare social-economică pentru regiunea minieră;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie, statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

2. În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie, iar Comisia nu aprobă revizuirea planului de închidere, statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) costurile suportate de mai multe întreprinderi.

(b) costurile rezultate în urma închiderii minelor organizate în asociații sau fundații care nu pot fi preluate de către întreprinderi: în cazuri bine întemeiate, statele membre pot finanța costurile excepționale pentru a se asigura reabilitarea ecologică a fostelor situri și pentru a se garanta minimalizarea consecințelor sociale negative ale închiderii minelor. Pentru a se evita situația în care astfel de ajutoare ar aduce avantaje nejustificate întreprinderilor care închid doar o parte a exploatării, întreprinderile ar trebui să dispună de conturi separate pentru fiecare din unitățile lor de producție.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Categoriile de costuri care fac obiectul alineatului (1) sunt definite în anexă. Alineatul (1) nu se aplică costurilor care rezultă din nerespectarea regulamentelor în domeniul mediului.

2. Categoriile de costuri care fac obiectul alineatului (1) sunt definite în anexă. Alineatul (1) nu se aplică costurilor care rezultă din nerespectarea regulamentelor sociale și în domeniul mediului și a altor regulamente aplicabile.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Dovezile transparenței costurilor cauzate de întreprinderi și asociații, precum și detaliile fondurilor acordate de către statele membre trebuie date publicității. În acest scop, instituțiilor europene li se transmite un raport anual.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Cuantumul maxim al ajutorului autorizat în temeiul prezentului regulament se aplică indiferent dacă ajutorul este finanțat în întregime din resurse de stat sau dacă este finanțat parțial de către Uniune.

1. Întrucât costurile operaționale și excepționale trebuie suportate în primul rând de către întreprinderi, fundații și asociații și numai secundar de către statele membre sau de către Uniune, cuantumul maxim al ajutorului autorizat în temeiul prezentului regulament se aplică indiferent dacă ajutorul este finanțat în întregime din resurse de stat sau dacă este finanțat parțial de către Uniune.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Sumele acordate din Fondul european pentru ajustare la globalizare (FEAG) pot fi acordate pe lângă ajutoarele acordate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații de furnizat de către statele membre

Planurile de închidere și alte informații care trebuie furnizate de către statele membre

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Pe baza informațiilor furnizate de către statele membre în conformitate cu articolul 7, Comisia poate, dacă este necesar, să prezinte Consiliului o propunere de modificare a prezentului regulament în sensul prelungirii aplicării acestuia în ceea ce privește ajutoarele menite să acopere unele costuri excepționale.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament expiră la 31 decembrie 2026.

Prezentul regulament expiră la 31 decembrie 2030.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

10

8

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Werner Langen, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Peter Skinner, Silvia-Adriana Țicău, Catherine Trautmann

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Morten Løkkegaard, María Muñiz De Urquiza

4.11.2010

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

(COM(2010)0372 – C7‑0296/2010 – 2010/0220(NLE))

Raportor pentru aviz: Jan Březina

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui expiră la 31 decembrie 2010 și, în lipsa unui nou cadru legislativ care să permită anumite tipuri speciale de ajutor de stat pentru industria cărbunelui, statele membre pot să acorde ajutor numai în limitele prevăzute de normele generale privind ajutorul de stat aplicabile tuturor sectoarelor.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Unele state membre se confruntă cu costuri de producție foarte ridicate comparativ cu prețurile actuale și estimate de pe piața mondială și, prin urmare, în prezent au o producție de huilă necompetitivă din punct de vedere economic care este foarte probabil să rămână astfel și în viitor.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui subvenționat la sursele globale de energie nu mai justifică menținerea unor astfel de subvenții în vederea asigurării furnizării energiei la nivelul Uniunii.

(2) Cărbunele subvenționat are numai un impact marginal asupra securității furnizării de energie la nivelul Uniunii. La nivelul statelor membre individuale situația variază. Cu toate că nu pare să fie vorba de o denaturare a concurenței, contribuția restrânsă a huilei subvenționate la sursele globale de energie ale Uniunii limitează puternic capacitatea acestor subvenții de a compensa întreruperile în aprovizionare, fie cu cărbune, fie cu alte surse de energie.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Regiunile miniere din Uniunea Europeană și angajații și administrațiile regiunilor respective se bazează de multe ori pe acordurile privind cărbunele semnate cu guvernele naționale, obținute în urma unor negocieri dificile (de exemplu Germania, care și-a menținut poziția actuală până în 2018 și, într-o oarecare măsură, Polonia). Aceste regiuni nu ar trebui să sufere de pe urma coordonării insuficiente între legislația Uniunii și legislația națională.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Expirarea Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 va obliga unele state membre să își închidă minele de huilă și să facă față consecințelor sociale și regionale care ar putea atinge proporțiile unei sărăciri generale a unor comunități întregi, putând lua o amploare semnificativă în unele regiuni.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Lucrătorii afectați de închiderile minelor și familiile acestora nu fac deosebirea între diferitele niveluri politice de luare a deciziilor. Închiderea minelor într-un moment nepotrivit poate determina o pierdere semnificativă a încrederii în procesul politic.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Efectul deosebit de negativ la nivel socio-economic al închiderii minelor se observă în mod special în cazul regiunilor slab populate. Ar trebui să se aibă în vedere o modalitate specială de sprijinire în Cadrul financiar multianual de după 2013 prin intermediul fondurilor structurale pentru regiunile amenințate de noi închideri de mine, chiar dacă regiunile în cauză sunt situate în state membre cu mai puține probleme economice.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Politicile Uniunii de încurajare a combustibililor fosili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie nu justifică sprijinul pe durată nedeterminată pentru minele de cărbune necompetitive. Așadar, categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui continuate pe o durată nedeterminată.

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Totuși, închiderea minelor de cărbune într-un moment nepotrivit ar provoca pierderi de locuri de muncă de mari proporții în statele membre care dispun de o industrie a mineritului și de sectoare economice conexe, fără să ofere niciun avantaj din punctul de vedere al climei. Eforturile legate de protecția climei întreprinse de statele membre respective sunt deja considerabile, punând un semn de întrebare în legătură cu valoarea ecologică globală a unor noi măsuri coercitive de protecție a climei în Uniune.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Având în vedere penuria de surse de energie autohtone în UE, politicile Uniunii de încurajare a combustibililor regenerabili și a combustibililor fosili cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru generarea de energie electrică justifică ajutoarele acordate minelor de cărbune în anumite state membre. Categoriile de ajutoare permise prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar trebui menținute pe o durată nedeterminată. În orice caz, ar trebui menținute toate ajutoarele publice destinate să reducă efectele poluării cauzate de utilizarea cărbunelui. Minele care, până la termenul limită inclus în planul de închidere, au perspective clare de a deveni competitive până la 31 decembrie 2022 și solicită sprijin financiar din partea sectorului public pentru investiții tehnologice în scopuri ecologice, vor fi, de asemenea, excluse de la eliminarea ajutoarelor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia ar trebui să permită, în cazul în care este necesar și în conformitate cu legislația Uniunii, prelungirea perioadelor de acordare a subvențiilor pentru huilă în anumite state membre, ținând cont de situația specială din unele regiuni.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale închiderii acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

(5) Fără a aduce atingere normelor generale privind ajutorul de stat, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să atenueze consecințele sociale și regionale ale eventualei închideri a acelor mine, respectiv ale lichidării ordonate a activității în contextul unui plan de închidere irevocabil și/sau finanțării costurilor excepționale, în special datorii preluate.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Finanțarea măsurilor de protecție a mediului și a datoriilor istorice a fost gândită pentru perioade mai lungi decât cea stabilită acum de către Comisie, ce urmează să expire în 2014, motiv pentru care există preocupări legate de producerea unor dezechilibre ecologice și financiare substanțiale în regiunile afectate.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prezentul regulament marchează tranziția sectorului cărbunelui de la norme sectoriale la norme generale privind ajutorul de stat aplicabile tuturor sectoarelor.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să fie degresiv și să se limiteze strict la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere.

(7) Pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piața internă care rezultă ca urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui să fie redus și să se limiteze la unitățile de producție planificate în mod irevocabil pentru închidere.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Închiderea unei mine presupune o serie de măsuri pentru reabilitarea amplasamentului exploatării miniere, ca, de exemplu, îndepărtarea echipamentului minier din mină, curățarea amplasamentului, lucrări de siguranță în subteran și evacuarea apelor uzate.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Comisia și statele membre ar trebui să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a direcționa sau a permite direcționarea tuturor fondurilor potențiale către facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și atenuarea impactului general economic și social al închiderii minelor prin măsuri precum stimularea investițiilor în regiunile în cauză, de exemplu, prin scutiri de taxe, reconversia profesională a lucrătorilor vizați sau chiar oferte de pensionare anticipată pentru o parte din personalul minier actual.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a atenua impactul negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune, statul membru ar trebui prezinte un plan de măsuri corespunzătoare, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon.

eliminat

Justificare

Obiectul propunerii de regulament îl constituie completarea dispozițiilor privind închiderea minelor de cărbune necompetitive. Introducerea unor dispoziții legate de mediu este contradictorie acestei logici, deoarece minele în cauză urmează să își înceteze activitatea în curând.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În centralele electrice pe bază de cărbune este foarte probabilă înlocuirea cărbunelui indigen cu cărbune de import. Impactul general asupra emisiilor de gaze cu efect de seră depinde de emisiile aferente mineritului din țările terțe și transportării cărbunelui în Uniune.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Asigurarea unui nivel minim al producției de cărbune însoțită de alte măsuri, în special cele destinate să încurajeze sursele de energie regenerabilă, vor contribui la menținerea unei cote de surse de energie primară, ceea ce va permite consolidarea semnificativă a securității energetice în Uniune. Pe lângă aceasta, cota de surse autohtone de energie primară va contribui la promovarea obiectivelor de mediu în contextul dezvoltării durabile. În cadrul promovării în Europa a surselor autohtone de energie în scopul de a contrabalansa dependența enormă a continentului de surse de energie din afara granițelor sale, ar trebui să se ia în considerare completarea surselor autohtone de energie care, în multe state membre, sunt reprezentate numai de cărbune, cu surse de energie nefosile.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială.

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia ar trebui să se asigure că sunt instituite, menținute și respectate condiții normale de concurență. În special cu referire la piața energiei electrice, ajutorul pentru industria cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să afecteze alegerea, de către producătorii de energie electrică, a surselor de aprovizionare cu energie primară. În consecință, prețurile și cantitățile de cărbune ar trebui convenite în mod liber între părțile contractante, ținând cont de condițiile existente pe piața mondială. Comisia ar trebui să efectueze, de asemenea, o reevaluare periodică a contribuției potențiale a huilei din Europa la securitatea energetică în condițiile în care se anticipează fluctuații ale prețurilor mondiale la energie, în general, și la cărbune, în special.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 1 octombrie 2014;

(a) exploatarea unităților de producție în cauză trebuie să fie parte a unui plan de închidere al cărui termen limită nu depășește data de 31 decembrie 2020;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere;

(b) unitățile de producție în cauză trebuie închise definitiv în conformitate cu planul de închidere, cu excepția cazului în care, până la expirarea termenului limită menționat în planul respectiv, legitimitatea, în conformitate cu legislația Uniunii, a unei finanțări publice unice inițiale pentru aprovizionarea de către o mină a unei centrale termoelectrice pe bază de cărbune poate fi determinată prin faptul că mina respectivă are perspective clare să devină competitivă până la 31 decembrie 2022 sau a celui în care menținerea lor în funcțiune este necesară pentru a asigura nevoile energetice ale Uniunii;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) unitățile de producție în cauză trebuie să fi desfășurat activitate la 31 decembrie 2009;

(e) unitățile de producție în cauză trebuie să fi desfășurat activitate la 31 decembrie 2008;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare, iar reducerea între perioade succesive de cincisprezece luni nu trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută din ajutorul acordat în perioada inițială de cincisprezece luni a planului de închidere;

(f) cuantumul total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru pentru oricare întreprindere trebuie să aibă o tendință descrescătoare. Reducerea ajutorului nu se aplică minelor care au reușit să devină competitive în această perioadă și care solicită investiții publice doar în scopul reducerii efectelor poluante ale cărbunelui;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) cuantumul total al ajutorului pentru închidere destinat industriei cărbunelui a unui stat membru nu trebuie să depășească, pentru oricare an ulterior anului 2010, cuantumul ajutorului acordat de acel stat membru și autorizat de către Comisie în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru anul 2010;

(g) cuantumul total al ajutorului pentru închidere destinat industriei cărbunelui a unui stat membru nu trebuie să depășească, pentru oricare an ulterior anului 2011, cuantumul ajutorului acordat de acel stat membru și autorizat de către Comisie în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 pentru anul 2010;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) statul membru trebuie să prezinte un plan pentru a adopta măsuri care au scopul de a atenua impactul asupra mediului al utilizării cărbunelui, de exemplu în domeniul eficienței energetice, al energiei regenerabile sau al captării și stocării dioxidului de carbon. Includerea într-un astfel de plan a măsurilor care constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) nu aduce atingere obligației de notificare și perioadei suspensive impuse statului membru în ceea ce privește aceste măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE și compatibilității acestor măsuri cu piața internă.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie, statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

(2) În cazul în care unitățile de producție cărora li se acordă ajutor în temeiul alineatului (1) nu sunt închise la data stabilită în planul de închidere, astfel cum a fost autorizat de către Comisie sau legitimitatea ajutorului respectiv nu a fost stabilită în temeiul alineatului (1) litera (b), statul membru în cauză recuperează toate ajutoarele acordate pentru întreaga perioadă care face obiectul planului de închidere.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sumele acordate din Fondul european pentru ajustare la globalizare (FEAG) nu se includ în cuantumul maxim al ajutorului autorizat în temeiul prezentului regulament și pot fi acordate pe lângă ajutorul respectiv.

Justificare

Ajutorul de stat acordat la închiderea unei mine nu trebuie să împiedice statele membre să solicite fonduri FEAG. Efectele sociale și economice ale închiderii unei mine de cărbune sunt mult mai importante decât mina în sine.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

28.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boștinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Juozas Imbrasas, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler

Substitute(s) present for the final vote

Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

María Muñiz De Urquiza, Andrea Češková

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

8

5

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Arturs Krišjānis Kariņš, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

  • [1]  JO L 329, 30.12.1993, p. 12.
  • [2]  JO L 205, 02.08.2002, p. 1.
  • [3]  Subliniere introdusă.
  • [4]  Cauza C-45/86 Comisia c. Consiliul (Preferințele de tarif generalizate) [1987] Culegere I-493, alineatul 5; Cauza C-440/86 Comisia c. Consiliului [2007] Culegere I-9097; Cauza C-411/86 Comisia c. Parlamentului și Consiliului (8 septembrie 2009) (JO C 267 din 7.11.2009, p. 8)).
  • [5]  La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Françoise Castex, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Emil Stoyanov, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka