Процедура : 2010/0179(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0325/2010

Внесени текстове :

A7-0325/2010

Разисквания :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Гласувания :

PV 23/11/2010 - 6.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0417

ДОКЛАД     *
PDF 202kWORD 245k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: David Casa

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0331),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0173/2010),

–   като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0325/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В очакване на резултатите от консултациите относно нова стратегия за ДДС, с която се предвижда да се предложат нови разпоредби и съответни равнища на хармонизиране, би било преждевременно да се определи постоянен размер на стандартната данъчна ставка или да се обсъжда промяна в минималния размер на ставката.

(4) В очакване на резултатите от консултациите относно нова стратегия за ДДС, с която се предвижда да се предложат нови разпоредби и съответни равнища на хармонизиране, би било преждевременно да се определи постоянен размер на стандартната данъчна ставка или да се обсъжда промяна в минималния размер на ставката. Новата стратегия за ДДС следва да бъде насочена към реформа на правилата за ДДС по начин, който активно насърчава постигането на целите на вътрешния пазар. Новата стратегия за ДДС следва да цели намаляване на административната тежест, премахване на данъчните пречки и подобряване на бизнес средата, по-специално за малките и средните предприятия и за предприятията с голяма концентрация на работна ръка, като същевременно се гарантира надеждността на системата по отношение на измами.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Следователно е целесъобразно да се запази прилаганата понастоящем стандартна данъчна ставка 15 % за нов период, който да е достатъчно дълъг, за да се даде правна сигурност, като в същото време се предостави възможност за по-нататъшен преглед.

(5) Следователно е целесъобразно да се запази прилаганата понастоящем стандартна данъчна ставка 15 % за нов период, който да е достатъчно дълъг, за да се даде правна сигурност, като в същото време се предостави възможност за по-нататъшен преглед, чрез използване на стратегията за единния пазар като насока в това отношение.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Това не изключва ново преразглеждане на законодателството за ДДС преди 31 декември 2015 г. така, че то да отрази новата стратегия за ДДС.

(6) Това не изключва ново преразглеждане на законодателството за ДДС преди 31 декември 2015 г. така, че то да отрази новата стратегия за ДДС. Ако е възможно, следва да се премине към окончателна система до 31 декември 2015 г.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1a

 

Преглед

 

1. До 31 декември 2013 г. Комисията представя законодателни предложения за замяна на настоящата преходна минимална ставка на ДДС с окончателна система.

 

2. За целите на прилагането на параграф 1 Комисията провежда широки консултации с всички заинтересовани страни, държавни и частни, относно новата стратегия за ДДС. На тези консултации се разглеждат най-малко ставките на ДДС, включително намалените ставки на ДДС, както и необходимостта от определяне на максимален размер на ДДС, обхвата на ДДС, дерогациите от системата, алтернативните възможности за структурата и функционирането на ДДС, включително и мястото на данъчно облагане за доставки в рамките на Съюза. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета резултатите от тези консултации.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В своето предложение Комисията предлага удължаване с 5 години на действащото понастоящем изискване държавите-членки на ЕС да прилагат минимална стандартна ставка на ДДС от 15%. Следователно предложението няма да окаже въздействие върху данъчните ставки. Комисията предлага удължаването да влезе в сила на 1 януари 2011 г. за срок до 31 декември 2015 г. Предложението се основава на член 113 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС).

Общ контекст

С оглед създаването на вътрешен пазар без граници, през януари 1993 г. Комисията представи предложения, насочени към създаването на окончателна система за хармонизиране на данъчното облагане. По отношение на данъчните ставки Комисията първоначално предложи хармонизиране на структурата на данъчното облагане, с две задължителни ставки на ДДС (стандартна и намалена ставка) и хармонизиране в рамките на определени граници на ставките, прилагани от държавите-членки.

Когато обаче стана ясно, че в рамките на Съвета е невъзможно да се постигне политическо споразумение за приемане на предложенията на Комисията до 1 януари 1993 г., Съветът взе решение да приеме преходна система. По отношение на данъчните ставки той прие Директива 92/77/ЕИО, която сближи ставките и въведе система от минимални данъчни ставки. В съответствие с директивата от 1 януари 1993 г. до 31 декември 1996 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15 %. Оттогава посочената разпоредба беше удължавана четири пъти. Срокът на последното удължаване е до 31 декември 2010 г.

Разширяванията на ЕС от 2004 г. и 2007 г. не доведоха до промяна в положението по отношение на ставките на ДДС, които продължават да варират от 15% до 25% в 27-те държави-членки (вж. приложението). Комисията потвърди, че никоя държава-членка не е изразила възражения срещу евентуално удължаване на стандартната ставка на ДДС.

За да се запази постигнатото равнище на хармонизация на данъчните ставки, Комисията на два пъти представи предложения за прилагане на стандартна данъчна ставка в определени граници — минимална данъчна ставка 15 % и максимална данъчна ставка 25 % (COM (95) 731 и COM (1998) 693). Тези граници са определени въз основа на данъчните ставки, които се прилагат на практика в държавите-членки, където стандартните данъчни ставки винаги са се движели в интервала между 15 % и 25 %.

И в двата случая предложенията за приближаване на ставките бяха изменени от Съвета, който прие само принципа за установяване на минимална данъчна ставка, като предложи минимална данъчна ставка от 15 % по подобие на системата, въведена с Директивата от 1992 г.

Когато прие последващите директиви (96/95/EО, 1999/49/EC, 2001/4/EО и 2005/92/EО) обаче, Съветът вместо това се съгласи да се впише следното изявление в протокола от заседанието на Съвета:

„Държавите-членки се задължават, доколкото това може да се предвиди в момента, че в периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2010 г. ще положат всички усилия да избягват разширяването на интервала от 10 процентни пункта между най-ниската и най-високата ставка, прилагана в държавите-членки.”

Предварителната оценка на докладчика – бъдещата система на ДДС

В настоящото си предложение Комисията посочва, че целта на разширяването на обхвата е не само да се даде на предприятията необходимата им правна сигурност, нещо, което докладчикът изцяло подкрепя, но също така и да позволи по-нататъшна оценка на целесъобразния размер на стандартната ставка на ДДС на равнището на ЕС.

На размяната на мнения с комисията по икономически и парични въпроси членът на Комисията Шемета обяви, че Комисията ще започне изготвянето на Зелена книга относно преразглеждането на системата на ДДС, с цел създаване на по-благоприятна среда за предприятията и по-проста и по-здрава система за държавите-членки. Докладчикът счита, че Комисията следва не само да проучи специфичния въпрос за стандартната ставка на ДДС и другите ставки, но също така, както беше обявено от члена на Комисията, и по-обширния въпрос за нова стратегия относно ДДС, включително обхвата на ДДС и дерогациите.

Докладчикът припомня, че сегашната система на ДДС с повишената си сложност, и то не само по отношение на ставките, не е в крак с развитието на вътрешния пазар. Това поставя европейските предприятия, и особено МСП, в неблагоприятно положение. Освен това, както Европейският парламент е припомнял в миналото, системата на ДДС така, както е устроена и се прилага в момента в държавите-членки, има слабости, от които измамниците се възползват, нещо, което струва милиарди евро неосъществени данъчни приходи.

Ето защо докладчикът настоятелно приканва Комисията скоро да представи резултатите от своя анализ и да включи Европейския парламент в разискванията.

Приложение

Стандартни ставки на ДДС в държавите-членки

Държави-членки

Стандартна данъчна ставка

Белгия

21

България

20

Чешка Република

20

Дания

25

Германия

19

Естония

20

Гърция

23

Испания

18

Франция

19,6

Ирландия

21

Италия:

20

Кипър

15

Латвия

21

Литва

21

Люксембург

15

Унгария

25

Малта

18

Нидерландия

19

Австрия

20

Полша

22

Португалия

21

Румъния

24

Словения

20

Словакия

19

Финландия

23

Швеция

25

Обединено кралство

17,5

(1)

   Становище на .... (все още непубликувано в ОВ).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

Позовавания

COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.7.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

7.9.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

David Casa

6.7.2010

 

 

Разглеждане в комисия

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Дата на приемане

9.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein

Дата на внасяне

15.11.2010

Правна информация - Политика за поверителност