Διαδικασία : 2010/0179(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0325/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0325/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2010 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0417

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 196kWORD 225k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

επί της προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: David Casa

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί της προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0331),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0173/2010),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7–0325/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ενόσω δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων σχετικά με τη νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ, τα οποία αναμένεται ότι θα καλύπτουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις και τα αντίστοιχα επίπεδα εναρμόνισης, είναι πρόωρος ο καθορισμός μόνιμου επιπέδου για τον κανονικό συντελεστή ή το ενδεχόμενο της αλλαγής του επιπέδου του κατώτατου συντελεστή.

(4) Ενόσω δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων σχετικά με τη νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ, τα οποία αναμένεται ότι θα καλύπτουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις και τα αντίστοιχα επίπεδα εναρμόνισης, είναι πρόωρος ο καθορισμός μόνιμου επιπέδου για τον κανονικό συντελεστή ή το ενδεχόμενο της αλλαγής του επιπέδου του κατώτατου συντελεστή. Το επίκεντρο της νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση των κανόνων ΦΠΑ κατά τρόπο που να προωθεί ενεργά τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Η νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ πρέπει να στοχεύει στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, στην εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντοχή του συστήματος κατά της απάτης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι συνεπώς σκόπιμο να διατηρηθεί ο κατώτατος κανονικός συντελεστής στο 15% όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικαίου, επιτρέποντας παράλληλα τη μελλοντική αναθεώρησή του.

(5) Είναι συνεπώς σκόπιμο να διατηρηθεί ο κατώτατος κανονικός συντελεστής στο 15% όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικαίου, επιτρέποντας παράλληλα τη μελλοντική αναθεώρησή του, με τη χρησιμοποίηση της στρατηγικής για την ενιαία αγορά ως κατευθυντήριας γραμμής για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Αυτό δεν αποκλείει περαιτέρω αναθεώρηση της νομοθεσίας ΦΠΑ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ώστε να προσαρμοστεί στο αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής στον τομέα αυτό.

(6) Αυτό δεν αποκλείει περαιτέρω αναθεώρηση της νομοθεσίας ΦΠΑ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ώστε να προσαρμοστεί στο αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής στον τομέα αυτό. Απώτερος στόχος πρέπει να είναι, ει δυνατόν, η καθιέρωση οριστικού συστήματος πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Επανεξέταση

 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, νομοθετικές προτάσεις για την αντικατάσταση του ισχύοντος μεταβατικού κατώτατου συντελεστή ΦΠΑ με ένα οριστικό καθεστώς.

 

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή διεξάγει εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ. Στις διαβουλεύσεις αυτές εξετάζονται τουλάχιστον οι συντελεστές φορολόγησης ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, καθώς και η σκοπιμότητα καθορισμού ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ, το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, οι παρεκκλίσεις από το σύστημα, οι εναλλακτικές λύσεις για τη διάρθρωση και τη λειτουργία του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του τόπου φορολόγησης για προμήθειες εντός της Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων.

(1)

   Γνώμη της … (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Επιτροπή συστήνει στην πρότασή της να παραταθεί για περίοδο πέντε ετών η ισχύουσα υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόζουν κατώτατο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 15%. Επομένως, η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στους συντελεστές φορολόγησης. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η παράταση αυτή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ιστορικό

Η Επιτροπή, εν όψει της καθιέρωσης μιας εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα τον Ιανουάριο του 1993, παρουσίασε προτάσεις για τη θέσπιση οριστικού καθεστώτος φορολογικής εναρμόνισης. Όσον αφορά τους συντελεστές, η Επιτροπή πρότεινε αρχικά μια εναρμονισμένη φορολογική διάρθρωση με δύο υποχρεωτικούς συντελεστές ΦΠΑ (έναν κανονικό και έναν μειωμένο συντελεστή) και την εναρμόνιση, εντός συγκεκριμένης κλίμακας, των συντελεστών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, όταν κατέστη σαφές ότι ήταν αδύνατο να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στους κόλπους του Συμβουλίου που θα επέτρεπε να εγκριθούν οι προτάσεις της Επιτροπής πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει μεταβατικό καθεστώς. Όσον αφορά τους συντελεστές, ενέκρινε την οδηγία 92/77/ΕΟΚ η οποία αφορούσε την προσέγγιση των συντελεστών ΦΠΑ και εισήγαγε σύστημα κατώτατων συντελεστών. Η οδηγία προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 1993 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορούσε να είναι κατώτερος του 15%. Έκτοτε η διάταξη αυτή παρατάθηκε τέσσερις φορές. Η τελευταία παράταση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Οι προσχωρήσεις του 2004 και του 2007 δεν επέφεραν αλλαγές στην κατάσταση όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι εξακολουθούν να κυμαίνονται μεταξύ 15% και 25% στα 27 κράτη μέλη (πβλ. παράρτημα). Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι κανένα κράτος μέλος δεν εξέφρασε αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ.

Για να διατηρηθεί το επίπεδο εναρμόνισης των συντελεστών που έχει ήδη επιτευχθεί, η Επιτροπή υπέβαλε, δύο φορές, προτάσεις που προέβλεπαν κλίμακα κανονικών συντελεστών, με κατώτατο συντελεστή 15% και ανώτατο συντελεστή 25% %.(COM(95) 731 και COM(1998) 693). Η κλίμακα αυτή προήλθε από τους συντελεστές που εφαρμόζονταν στα κράτη μέλη, όπου οι κανονικοί συντελεστές κυμαίνονται ανέκαθεν μεταξύ 15% και 25%.

Οι εν λόγω προτάσεις προσέγγισης των συντελεστών τροποποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις από το Συμβούλιο το οποίο διατήρησε μόνον την αρχή του κατώτατου συντελεστή με αναφορά σε κατώτατο συντελεστή 15% ανάλογο του συστήματος που καθιερώθηκε με την οδηγία του 1992.

Ωστόσο, κατά την έγκριση των οδηγιών που ακολούθησαν (96/95/ΕΚ, 1999/49/ΕΚ, 2001/4/ΕΚ και 2005/92/ΕΚ), το Συμβούλιο συμφώνησε να περιληφθεί στα πρακτικά η ακόλουθη δήλωση:

"Τα κράτη μέλη δεσμεύονται – στο μέτρο που αυτό μπορεί να προβλεφθεί σήμερα – να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 ώστε η σημερινή απόκλιση των 10 ποσοστιαίων μονάδων να μην υπερβεί τον κατώτατο κανονικό συντελεστή που εφαρμόζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη."

Προκαταρκτική αξιολόγηση του εισηγητή - το μέλλον του συστήματος ΦΠΑ

Η Επιτροπή, στην παρούσα πρότασή της, επισημαίνει ότι σκοπός της παράτασης δεν είναι μόνον να εξασφαλιστεί στις επιχειρήσεις η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου- πράγμα το οποίο ο εισηγητής στηρίζει πλήρως - αλλά και να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση του ενδεδειγμένου ύψους του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Επίτροπος Šemeta, κατά τις ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο για την επανεξέταση του συστήματος ΦΠΑ με στόχο να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και ένα απλούστερο και σταθερότερο σύστημα για τα κράτη μέλη. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να εξετάσει μόνον το ειδικό θέμα του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ και άλλων συντελεστών, αλλά, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος, το γενικότερο θέμα μια νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, μεταξύ άλλων το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και τις παρεκκλίσεις.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, το οποίο καθίσταται συνεχώς πολυπλοκότερο όχι μόνον όσον αφορά τους συντελεστές, δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Τούτο δημιουργεί μειονεκτήματα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικά για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, όπως έχει επισημάνει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σύστημα ΦΠΑ, όπως έχει σχεδιασθεί και εφαρμόζεται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη, έχει αδυναμίες τις οποίες εκμεταλλεύονται οι φοροδιαφεύγοντες προς όφελός τους, πράγμα το οποίο οδηγεί σε απώλειες φορολογικών εσόδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτρέπει ένθερμα την Επιτροπή να παρουσιάσει ταχέως τα αποτελέσματα των αναλύσεών της και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση.

Παράρτημα

Κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη μέλη

Κράτη μέλη

Κανονικός συντελεστής

Βέλγιο

21

Βουλγαρία

20

Τσεχική Δημοκρατία

20

Δανία

25

Γερμανία

19

Εσθονία

20

Ελλάδα

23

Ισπανία

18

Γαλλία

19,6

Ιρλανδία

21

Ιταλία

20

Κύπρος

15

Λετονία

21

Λιθουανία

21

Λουξεμβούργο

15

Ουγγαρία

25

Μάλτα

18

Κάτω Χώρες

19

Αυστρία

20

Πολωνία

22

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

24

Σλοβενία

20

Σλοβακία

19

Φινλανδία

23

Σουηδία

25

Ηνωμένο Βασίλειο

17,5


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

8.7.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

7.9.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

David Casa

6.7.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein

Ημερομηνία κατάθεσης

15.11.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου