Menettely : 2010/0179(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0325/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0325/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Äänestykset :

PV 23/11/2010 - 6.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0417

MIETINTÖ     *
PDF 169kWORD 214k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: David Casa

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0331),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0173/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0325/2010),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Uutta arvonlisäverostrategiaa koskevissa konsultaatioissa on tarkoitus käsitellä tulevia järjestelyjä ja niihin liittyvää yhdenmukaistamisen tasoa, mutta olisi ennenaikaista vahvistaa pysyvä yleinen verokanta tai harkita nykyisen vähimmäistason muuttamista ennen kuin näistä konsultaatioista saadaan tulokset.

(4) Uutta arvonlisäverostrategiaa koskevissa konsultaatioissa on tarkoitus käsitellä tulevia järjestelyjä ja niihin liittyvää yhdenmukaistamisen tasoa, mutta olisi ennenaikaista vahvistaa pysyvä yleinen verokanta tai harkita nykyisen vähimmäistason muuttamista ennen kuin näistä konsultaatioista saadaan tulokset. Uuden arvonlisäverostrategian painopisteeksi olisi otettava arvonlisäverosääntöjen uudistaminen siten, että edistetään aktiivisesti sisämarkkinoiden tavoitteita. Uudella arvonlisäverostrategialla olisi pyrittävä vähentämään hallinnollisia rasitteita, poistamaan veroesteitä ja parantamaan liiketoimintaympäristöä etenkin pienten ja keskisuurten ja työvoimavaltaisten yritysten kannalta sekä varmistamaan, että järjestelmä kykenee estämään petoksia.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Sen vuoksi on aiheellista säilyttää yleisen verokannan vähimmäistasona 15 prosenttia riittävän pitkän ajan, jotta oikeusvarmuus voidaan varmistaa, samalla kun asiaa tutkitaan tarkemmin.

(5) Sen vuoksi on aiheellista säilyttää yleisen verokannan vähimmäistasona 15 prosenttia riittävän pitkän ajan, jotta oikeusvarmuus voidaan varmistaa, samalla kun asiaa tutkitaan tarkemmin, ja käyttää tässä ohjenuorana yhteismarkkinastrategiaa.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen 31 päivää joulukuuta 2015 uuden arvonlisäverostrategian tulosten huomioon ottamiseksi.

(6) Tämä ei estä tarkistamasta arvonlisäverolainsäädäntöä ennen 31 päivää joulukuuta 2015 uuden arvonlisäverostrategian tulosten huomioon ottamiseksi. Lopulliseen järjestelmään olisi mahdollisuuksien mukaan siirryttävä ennen 31 päivää joulukuuta 2015.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 lainsäädäntöehdotuksia nykyisen siirtymäkauden arvonlisäverokannan vähimmäistason korvaamiseksi lopullisella järjestelmällä.

 

2. Komissio järjestää 1 kohdan soveltamiseksi uutta arvonlisäverostrategiaa koskevia laajoja konsultaatioita kaikkien julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa. Konsultaatioissa käsitellään ainakin arvonlisäverokantoja, alennetut arvonlisäverokannat mukaan luettuina, enimmäisarvonlisäverokannan vahvistamisen toivottavuutta, arvonlisäveron soveltamisalaa, järjestelmästä tehtäviä poikkeuksia sekä arvonlisäveron rakennetta ja toimivuutta koskevia vaihtoehtoja, unionin sisäisten luovutusten verotuspaikka mukaan luettuna. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen konsultaatioiden tuloksista.

(1)

Lausunto …. (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


PERUSTELUT

Johdanto

Komissio esittää ehdotuksessaan, että nykyistä vaatimusta, jonka mukaan EU-maiden yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistaso on 15 prosenttia, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan. Ehdotuksella ei siis ole vaikutusta verokantoihin. Komissio ehdottaa, että voimassaoloa jatketaan 1. tammikuuta 2011 alkaen 31. joulukuuta 2015 saakka. Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 113 artiklaan.

Tausta

Komissio teki ehdotuksia verotuksen yhdenmukaistamista koskevan lopullisen järjestelmän käyttöönotosta, jotta sisämarkkinat, joilla ei ole rajoja, toteutuisivat tammikuussa 1993. Verokantojen osalta se ehdotti yhdenmukaistettua verorakennetta, johon sisältyisi kaksi pakollista verokantaluokkaa (yleinen ja alennettu verokanta), sekä jäsenvaltioiden soveltamien verokantojen lähentämistä tietyn vaihteluvälin sisällä.

Koska kävi ilmeiseksi, ettei neuvostossa olisi voitu päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotusten hyväksymiseksi ennen 1. tammikuuta 1993, neuvosto päätti ottaa käyttöön siirtymäkauden järjestelmän. Verokantojen osalta se antoi direktiivin 92/77/ETY, jolla otettiin käyttöön verokantojen vähimmäistasot. Sen mukaan yleisen verokannan oli oltava 1. tammikuuta 1993–31. joulukuuta 1996 vähintään 15 prosenttia. Säännöksen voimassaoloaikaa on jatkettu neljä kertaa, ja sitä sovelletaan nyt 31. joulukuuta 2010 asti.

EU:n laajentuminen vuosina 2004 ja 2007 ei muuttanut tilannetta arvonlisäverokantojen osalta, vaan niiden vaihteluväli on edelleen 15–25 prosenttia 27 jäsenvaltiossa (ks. liite). Komissio on vahvistanut, ettei yksikään jäsenvaltio ole ilmaissut vastustavansa yleisen arvonlisäverokannan voimassaolon jatkamista.

Nykyisen verokantojen yhdenmukaisuuden tason säilyttämiseksi komissio on kaksi kertaa esittänyt ehdotuksia, joiden mukaan yleisen verokannan vaihteluvälin alaraja olisi 15 prosenttia ja yläraja 25 prosenttia (KOM(95) 731 ja KOM(1998) 693). Vaihteluvälin määräytymisperustana olivat jäsenvaltioissa sovelletut yleiset verokannat, jotka ovat aina vaihdelleet 15 ja 25 prosentin välillä.

Kummassakin tapauksessa neuvosto muutti kyseisiä verokantojen lähentämiseen tähtääviä ehdotuksia. Ainoastaan vähimmäisverokantaa koskeva periaate säilytettiin, joten vuonna 1992 annetulla direktiivillä käyttöön otetun järjestelmän tapaan vähimmäisverokannaksi vahvistettiin 15 prosenttia.

Neuvosto suostui kuitenkin direktiivien (96/95/EY, 1999/49/EY, 2001/4/EY ja 2005/92/EY) antamisen yhteydessä merkitsemään pöytäkirjaansa seuraavan lausuman:

"Tämänhetkisen arvion mukaisesti jäsenvaltiot sitoutuvat 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä aikana tekemään kaikkensa, jotta alimman jäsenvaltioiden nykyisin soveltaman yleisen verokannan yläpuolinen kymmenen prosenttiyksikön nykyinen vaihteluväli ei laajene."

Esittelijän alustava arvio arvonlisäverojärjestelmän tulevaisuudesta

Komissio toteaa ehdotuksessaan, että säännöksen voimassaoloa halutaan jatkaa, jotta yritykset saisivat tarvittavan oikeusvarmuuden – mitä esittelijä tukee täysin – ja jotta yleisen arvonlisäverokannan asianmukaista tasoa voitaisiin arvioida tarkemmin EU:ssa.

Komission jäsen Šemeta ilmoitti talous- ja raha-asioiden valiokunnassa käydyssä keskustelussa, että komissio antaa vihreän kirjan arvonlisäverojärjestelmän uudelleentarkastelusta, jotta voidaan luoda liiketoiminnalle entistä suotuisampi ympäristö ja jäsenvaltioiden kannalta yksinkertaisempi ja vahvempi järjestelmä. Esittelijän mielestä komission pitäisi tarkastella paitsi yleistä arvonlisäverokantaa ja muita verokantoja myös – kuten komission jäsen ilmoitti – uutta arvonlisäverostrategiaa koskevaa laajempaa kysymystä sekä arvonlisäveron ja poikkeusten soveltamisalaa.

Esittelijä palauttaa mieliin, ettei nykyinen arvonlisäverojärjestelmä, joka on muutenkin kuin verokantojen osalta erittäin monimutkainen, ole pysynyt sisämarkkinoiden kehityksen tasalla. Tämä asettaa eurooppalaiset yritykset ja etenkin pk-yritykset muita heikompaan asemaan. Kuten Euroopan parlamentti on aiemmin todennut, nykyisessä arvonlisäverojärjestelmässä, sellaisena kuin jäsenvaltiot ovat sen suunnitelleet ja ottaneet käyttöön, on puutteita, joita huijarit voivat käyttää hyväkseen ja joiden hinta verotuloina on miljardeja euroja.

Sen vuoksi esittelijä kehottaa komissiota esittämään pikaisesti arviointiensa tulokset ja ottamaan Euroopan parlamentin mukaan keskusteluun.

Liite

Jäsenvaltioiden yleiset arvonlisäverokannat

Jäsenvaltiot

Yleinen verokanta

Belgia

21

Bulgaria

20

Tšekki

20

Tanska

25

Saksa

19

Viro

20

Kreikka

23

Espanja

18

Ranska

19,6

Irlanti

21

Italia

20

Kypros

15

Latvia

21

Liettua

21

Luxemburg

15

Unkari

25

Malta

18

Alankomaat

19

Itävalta

20

Puola

22

Portugali

21

Romania

24

Slovenia

20

Slovakia

19

Suomi

23

Ruotsi

25

Yhdistynyt kuningaskunta

17,5


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/ETY muuttaminen yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

8.7.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.9.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David Casa

6.7.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.11.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Knut Fleckenstein

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.11.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö