Eljárás : 2010/0179(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0325/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0325/2010

Viták :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Szavazatok :

PV 23/11/2010 - 6.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0417

JELENTÉS     *
PDF 184kWORD 224k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: David Casa

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0331),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0173/2010),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7–0325/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésével összhangban;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Mindaddig korai lenne egy állandó általános adómérték-szint meghatározása vagy a minimális adómérték-szint megváltoztatásának mérlegelése, amíg meg nem születnek az új héa-stratégiáról szóló konzultációk eredményei, amelyek várhatóan jövőbeli intézkedéseket és a megfelelő harmonizációs szint kialakítását teszik szükségessé.

(4) Mindaddig korai lenne egy állandó általános adómérték-szint meghatározása vagy a minimális adómérték-szint megváltoztatásának mérlegelése, amíg meg nem születnek az új héa-stratégiáról szóló konzultációk eredményei, amelyek várhatóan jövőbeli intézkedéseket és a megfelelő harmonizációs szint kialakítását teszik szükségessé. Az új héa-stratégia középpontjában a héa-szabályok a belső piac céljait tevékenyen támogató reformjának kell állnia. Az új héa-stratégia célja az adminisztratív terhek csökkentése, az adózási akadályok megszüntetése és a vállalkozási környezet javítása, különösen a kis- és középvállalkozások, illetve a munkaerő-igényes vállalkozások számára, biztosítva ugyanakkor a rendszer stabilitását a csalások ellenében.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 15%-os minimális adómértéket egy további időtartamra, amely elég hosszú a jogbiztonság biztosításának szempontjából, miközben fennáll a további felülvizsgálat lehetősége is.

(5) Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 15%-os minimális adómértéket egy további időtartamra, amely elég hosszú a jogbiztonság biztosításának szempontjából, miközben fennáll a további felülvizsgálat lehetősége is, e tekintetben az egységes piac stratégiáját alkalmazva útmutatóul.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ez nem zárja ki a héa-jogszabályok további, 2015. december 31. előtti felülvizsgálatát az új héa-stratégia eredményének figyelembevétele céljából.

(6) Ez nem zárja ki a héa-jogszabályok további, 2015. december 31. előtti felülvizsgálatát az új héa-stratégia eredményének figyelembevétele céljából. Lehetőség szerint még 2015. december 31. előtt lépéseket kell tenni egy végleges héa-rendszer felé.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

1. (1) 2013. december 31-ig a Bizottság jogalkotási javaslatokat nyújt be a jelenlegi átmeneti minimális héa-szintet felváltó végleges rendszerre vonatkozóan.

 

2. (2) Az (1) bekezdés végrehajtása céljából a Bizottság kiterjedt konzultációt folytat minden érintett féllel –a közszférában és a magánszektorban – az új héa-stratégiáról. E konzultációk legalább a héa-mértékről – ideértve a csökkentett mértéket is –, illetve a maximális héa-mérték megállapításának kívánatos voltáról, a héa hatályáról, a rendszer alóli kivételekről, a héa szerkezetére és működésére vonatkozó alternatív lehetőségekről – köztük az Unión belüli árubeszerzésre vonatkozó adózási helyről – szólnak. A Bizottság ...-ig beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e konzultáció eredményéről.

(1)

   ...-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)..


INDOKOLÁS

Bevezetés

A Bizottság javaslata 5 évvel meg kívánja hosszabbítani az európai uniós államokra vonatkozó, 15%-os minimális héa-mértéket előíró jelenlegi követelményt. Ezért a javaslatnak az adómérték szempontjából nincs következménye. A Bizottság azt javasolja, hogy a hosszabbítás 2011. január 1-jén lépjen hatályba 2015. december 31-ig tartó időszakra. A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 113. cikkén alapul.

Előzmények

A határok nélküli belső piac 1993. január 1-jei létrehozása érdekében a Bizottság ismertette az adóharmonizáció végleges rendszerének felállítására irányuló javaslatokat. A mérték tekintetében a Bizottság eredetileg két kötelező (egy általános és egy csökkentett) héa-mértéket tartalmazó harmonizált adószerkezetet javasolt, illetve a tagállamok által alkalmazott mérték egy bizonyos sávon belüli harmonizálását.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Tanács nem tud – a Bizottság javaslatainak 1993. január 1. előtt történő elfogadásához szükséges – politikai megállapodásra jutni, a Tanács átmeneti rendszer elfogadása mellett döntött. A mérték tekintetében elfogadta az adómértékek közelítéséről szóló 92/77/EGK irányelvet, amely bevezette a minimális mértékek rendszerét. Az irányelv rögzítette, hogy 1993. január 1. és 1996. december 31. között az általános adómértéknek legalább 15%-osnak kell lennie. E rendelkezés időbeli hatálya négyszer került meghosszabbításra. Az utolsó hosszabbítás 2010. december 31-én zárul.

A 2004-es és 2007-es bővítés nem eredményezett változást a héa-mértékek tekintetében, amelyek továbbra is 15% és 25% között alakulnak a 27 tagállamban (ld. melléklet). A Bizottság megerősítette, hogy egyetlen tagállam sem tiltakozott az általános héa-mérték kiterjesztése ellen.

Az adómérték-harmonizáció eddig elért szintjének fenntartása érdekében a Bizottság két alkalommal nyújtott be javaslatot az általános adómérték sávjának előírására, amelynek minimális mértéke 15%, maximális mértéke pedig 25% (COM(95)731 és COM(1998)693).E sáv meghatározásához a tagállamok által alkalmazott adómértékek szolgáltak alapul, ugyanis az alkalmazott általános adómérték mindig 15–25% között ingadozott.

A Tanács mindkét esetben módosította az adómértékek közelítésére vonatkozó javaslatokat, csak a minimális adómérték elvét tartva meg az 1992-es irányelv által bevezetett rendszerhez hasonlítható 15%-os alsó küszöbértékre való hivatkozással.

Azonban az ezt követő irányelvek (96/95/EK, 1999/49/EK, 2001/4/EK és 2005/92/EK) elfogadásakor a Tanács az alábbi nyilatkozatot tette ülésének jegyzőkönyvében:

„A tagállamok – amennyire ez ma módjukban áll – vállalják, hogy a 2006. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban minden erőfeszítést megtesznek a tagállamok által alkalmazott legalacsonyabb adómérték feletti jelenlegi 10 százalékpontos különbség növekedésének elkerülése érdekében.”

Az előadó előzetes értékelése – A héa-rendszer jövője

E javaslatában a Bizottság jelzi, hogy a hosszabbítás célja nem csupán a szükséges jogbiztonság garantálása a vállalkozások számára – ezt az előadó teljes mértékben támogatja –, hanem az általános héa-mérték megfelelő európai uniós szintje további értékelésének lehetővé tétele.

A Gazdasági és Monetáris Bizottsággal folytatott eszmecseréje során Šemeta biztos úr kijelentette, hogy a Bizottság zöld könyvet ad ki a héa-rendszer felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy kedvezőbb környezetet teremtsen a vállalkozások számára és egyszerűbb, stabilabb rendszert a tagállamok számára. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak nem csupán az általános héa-mérték és más mértékek konkrét kérdését kellene megvizsgálnia, hanem – ahogyan azt a biztos kijelentette – az új héa-stratégia szélesebb kérdéskörét is, beleértve a héa hatályát és a kivételeket.

Az előadó emlékeztet arra, hogy a jelenlegi, nem csupán a mértékek szempontjából fokozottan összetett héa-rendszer nem tart lépést a belső piac fejlődésével. Mindez előnytelen helyzetbe hozza az európai vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat. Továbbá – ahogyan arra az Európai Parlament már korábban is felhívta a figyelmet – a héa-rendszernek a tagállamok által kidolgozott és végrehajtott jelenlegi formájában megvannak a maga gyengeségei, amelyeket a csalók saját előnyükre fordítanak, és ez milliárdos adóbevétel-kieséssel jár.

Ezért az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy minél hamarabb ismertesse elemzéseinek eredményét és vonja be a vitába az Európai Parlamentet is.

Melléklet

Általános héa-mértékek a tagállamokban

Tagállamok

Általános adómérték

Belgium

21

Bulgária

20

Csehország

20

Dánia

25

Németország

19

Észtország

20

Görögország

23

Spanyolország

18

Franciaország

19,6

Írország

21

Olaszország

20

Ciprus

15

Lettország

21

Litvánia

21

Luxemburg

15

Magyarország

25

Málta

18

Hollandia

19

Ausztria

20

Lengyelország

22

Portugália

21

Románia

24

Szlovénia

20

Szlovákia

19

Finnország

23

Svédország

25

Egyesült Királyság

17,5


ELJÁRÁS

Cím

A közös héa-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

8.7.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

7.9.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

David Casa

6.7.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

9.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Knut Fleckenstein

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat