Procedura : 2010/0179(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0325/2010

Teksty złożone :

A7-0325/2010

Debaty :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Głosowanie :

PV 23/11/2010 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0417

SPRAWOZDANIE     *
PDF 192kWORD 227k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: David Casa

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010) 331),

–   uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0173/2010),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0325/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W oczekiwaniu na wyniki konsultacji w sprawie nowej strategii dotyczącej VAT, w ramach których - jak się oczekuje - zostaną określone przyszłe rozwiązania i odpowiednie poziomy harmonizacji, przedwczesne byłoby ustalanie stałego poziomu stawki podstawowej lub rozważanie zmiany minimalnego poziomu stawki.

(4) W oczekiwaniu na wyniki konsultacji w sprawie nowej strategii dotyczącej VAT, w ramach których - jak się oczekuje - zostaną określone przyszłe rozwiązania i odpowiednie poziomy harmonizacji, przedwczesne byłoby ustalanie stałego poziomu stawki podstawowej lub rozważanie zmiany minimalnego poziomu stawki. W nowej strategii dotyczącej VAT należy skoncentrować się na takiej reformie przepisów dotyczących podatku VAT, która umożliwiałaby aktywne wspieranie celów rynku wewnętrznego. Celem nowej strategii dotyczącej VAT powinno być zmniejszenie obciążeń administracyjnych, usuwanie przeszkód podatkowych i poprawa otoczenia biznesowego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw, w których wymagane są duże nakłady siły roboczej, przy jednoczesnym zapewnieniu odporności systemu na nadużycia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy zatem utrzymać obecny minimalny poziom stawki podstawowej w wysokości 15 % na kolejny okres, który będzie wystarczająco długi, aby zapewnić pewność prawną, dopuszczając przy tym dokonanie w przyszłości dalszego przeglądu.

(5) Należy zatem utrzymać obecny minimalny poziom stawki podstawowej w wysokości 15 % na kolejny okres, który będzie wystarczająco długi, aby zapewnić pewność prawną, dopuszczając przy tym dokonanie w przyszłości dalszego przeglądu, przy wykorzystaniu strategii jednolitego rynku i wytycznych w tym zakresie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Nie wyklucza to dalszych zmian prawodawstwa dotyczącego VAT przed dniem 31 grudnia 2015 r. w celu uwzględnienia wyników nowej strategii dotyczącej VAT.

(6) Nie wyklucza to dalszych zmian prawodawstwa dotyczącego VAT przed dniem 31 grudnia 2015 r. w celu uwzględnienia wyników nowej strategii dotyczącej VAT. Jeżeli to możliwe, należy wdrożyć w pełni ostateczny system do dnia 31 grudnia 2015 r.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przegląd

 

1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja przedstawi wnioski legislacyjne, których celem będzie zastąpienie obecnego przejściowego poziomu minimalnej stawki VAT systemem definitywnym.

 

2. Do celów wykonania ustępu 1, Komisja prowadzi szeroko zakrojone konsultacje na temat nowej strategii dotyczącej VAT ze wszystkimi, publicznymi i prywatnymi, zainteresowanymi stronami. W ramach konsultacji uwzględnia się co najmniej kwestie stawek VAT, w tym obniżonych stawek VAT, oraz celowość określenia maksymalnej stawki VAT, zakres stosowania podatku VAT, odstępstwa od systemu, możliwe warianty struktury i funkcjonowania podatku VAT, w tym miejsce opodatkowania w przypadku dostaw wewnątrz Unii. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników tych konsultacji.

(1)

   Opinia z dnia … (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W swoim wniosku Komisja proponuje przedłużenie o 5 lat okresu obowiązywania nałożonego na państwa UE obecnego wymogu stosowania minimalnej stawki podstawowej VAT wynoszącej 15 %. Wniosek nie będzie miał w związku z tym wpływu na stawki podatkowe. Komisja proponuje, aby przedłużenie zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązywało przez okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawą prawną wniosku jest art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Kontekst

W celu utworzenia rynku wewnętrznego bez granic w styczniu 1993 r., Komisja przedstawiła wnioski mające na celu ustanowienie definitywnego systemu harmonizacji podatków. W kwestii dotyczącej stawek Komisja zaproponowała początkowo zharmonizowaną strukturę podatkową obejmującą dwie kategorie obowiązkowych stawek VAT (stawka podstawowa i obniżona stawka) oraz zharmonizowanie, w wyznaczonym przedziale, stawek stosowanych przez państwa członkowskie.

Jednakże w związku z niemożnością osiągnięcia porozumienia politycznego w Radzie zmierzającego do przyjęcia wniosków Komisji przed dniem 1 stycznia 1993 r., Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu przejściowego. W odniesieniu do stawek VAT Rada przyjęła dyrektywę 92/77/EWG dotyczącą zbliżenia stawek, która wprowadziła system minimalnych stawek. Dyrektywa stanowiła, że od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. stawka podstawowa nie mogła być niższa niż 15 %. Okres obowiązywania tego przepisu był czterokrotnie przedłużany. Ostatnie przedłużenie obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przystąpienie nowych państw do UE w 2004 i 2007 roku nie spowodowało żadnych zmian w odniesieniu do stawek VAT, które w 27 państwach członkowskich nadal wynoszą między 15 % a 25 % (zob. załącznik). Komisja potwierdziła, że żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń co do przedłużenia okresu obowiązywania podstawowej stawki VAT.

Aby zapewnić utrzymanie osiągniętego już poziomu harmonizacji stawek, Komisja dwukrotnie przedkładała wnioski przewidujące określenie przedziału stawki podstawowej między minimalnym poziomem wynoszącym 15 % i maksymalnym poziomem wynoszącym 25 % (COM(95) 731 oraz COM(1998) 693). Określając ten przedział, wzorowano się na stawkach stosowanych w państwach członkowskich, gdzie stawki podstawowe wynosiły zawsze między 15 % a 25 %.

Wnioski dotyczące zbliżenia stawek zostały w obu przypadkach zmienione przez Radę, która utrzymała jedynie zasadę minimalnej stawki wynoszącej 15 %, podobnie do systemu wprowadzonego dyrektywą z 1992 r.

Jednakże przyjmując kolejne dyrektywy (96/95/WE, 1999/49/WE, 2001/4/WE i 2005/92/WE), Rada postanowiła wnieść następujące oświadczenie do protokołu Rady:

„Państwa członkowskie zobowiązują się, że – w zakresie możliwym do przewidzenia w obecnej chwili – w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dołożą wszelkich starań w celu uniknięcia zwiększenia obecnego przedziału wynoszącego 10 punktów procentowych ponad obecną najniższą stawkę podstawową stosowaną przez państwa członkowskie”.

Wstępna ocena sprawozdawcy – Przyszłość systemu VAT

W swoim wniosku Komisja wskazuje na to, że celem przedłużenia okresu obowiązywania jest nie tylko zapewnienie przedsiębiorstwom niezbędnej pewności prawnej, co w pełni popiera sprawozdawca, lecz również umożliwienie dalszej oceny odpowiedniego poziomu stawki podstawowej VAT na szczeblu UE.

Podczas wymiany poglądów z Komisją Gospodarczą i Monetarną komisarz Algirdas Šemeta ogłosił, że Komisja opublikuje zieloną księgę na temat przeglądu systemu VAT celem tworzenia bardziej korzystnego otoczenia dla działalności gospodarczej oraz wprowadzenia prostszego i bardziej solidnego systemu w państwach członkowskich. Sprawozdawca uważa, że Komisja powinna nie tylko zbadać konkretną kwestię dotyczącą stawki podstawowej VAT i innych stawek, lecz również, zgodnie z oświadczeniem komisarza, kwestię nowej strategii dotyczącej podatku VAT w szerszym ujęciu, w tym zakresu stosowania podatku VAT i odstępstw od systemu.

Sprawozdawca przypomina, że obecny system VAT, coraz bardziej skomplikowany nie tylko pod względem stawek, nie nadąża za rozwojem rynku wewnętrznego. To stawia europejskie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, w niekorzystnej sytuacji. Ponadto Parlament Europejski przypominał w przeszłości, że system VAT – w formie, w jakiej został opracowany i wdrożony przez państwa członkowskie – posiada słabości, z których czerpią korzyści oszuści, co powoduje straty rzędu miliardów euro we wpływach z podatków.

Dlatego sprawozdawca wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia wyników przeprowadzonych przez nią badań i do zaangażowania Parlamentu Europejskiego w debatę na ten temat.

Załącznik

Podstawowe stawki VAT w państwach członkowskich

Państwa członkowskie

Stawka podstawowa

Belgia

21

Bułgaria

20

Republika Czeska

20

Dania

25

Niemcy

19

Estonia

20

Grecja

23

Hiszpania

18

Francja

19,6

Irlandia

21

Włochy

20

Cypr

15

Łotwa

21

Litwa

21

Luksemburg

15

Węgry

25

Malta

18

Holandia

19

Austria

20

Polska

22

Portugalia

21

Rumunia

24

Słowenia

20

Słowacja

19

Finlandia

23

Szwecja

25

Zjednoczone Królestwo

17,5


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2006/112/WE dotyczącej wspólnego systemu VAT w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

Odsyłacze

COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Data konsultacji z PE

8.7.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.9.2010

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

David Casa

6.7.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Data przyjęcia

9.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Knut Fleckenstein

Data złożenia

15.11.2010

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności