Procedură : 2010/0179(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0325/2010

Texte depuse :

A7-0325/2010

Dezbateri :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Voturi :

PV 23/11/2010 - 6.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0417

RAPORT     *
PDF 190kWORD 231k
15.11.2010
PE 445.856v01-00 A7-0325/2010

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: David Casa

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

(COM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0331),

–   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0173/2010),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0325/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În așteptarea rezultatelor consultărilor referitoare la o nouă strategie în materie de TVA, care ar trebui să conțină viitoarele reglementări și nivelele de armonizare corespunzătoare, nu s-au finalizat, ar fi prematură stabilirea unui nivel permanent al cotei standard sau modificarea nivelului cotei minime.

(4) În așteptarea rezultatelor consultărilor referitoare la o nouă strategie în materie de TVA, care ar trebui să conțină viitoarele reglementări și nivelele de armonizare corespunzătoare, ar fi prematură stabilirea unui nivel permanent al cotei standard sau modificarea nivelului cotei minime. Noua strategie în materie de TVA ar trebui să se axeze pe reformarea normelor privind TVA astfel încât să promoveze activ obiectivele pieței interne. Noua strategie în materie de TVA ar trebui să vizeze reducerea sarcinilor administrative, eliminarea obstacolelor fiscale și ameliorarea mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru cele care utilizează intensiv forța de muncă, asigurând în același timp soliditatea sistemului în fața fraudei.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Din această cauză, este necesară menținerea standardului cotei de TVA la minim 15% pentru o perioadă suplimentară, îndeajuns de lungă să asigure certitudine juridică și să permită continuarea evaluării.

(5) Din această cauză, este necesară menținerea cotei standard minime de TVA la 15% pentru o perioadă suplimentară îndeajuns de lungă să asigure certitudinea juridică și să permită continuarea evaluării, utilizând Strategia privind piața unică ca orientare în această privință.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Aceasta nu exclude o revizie ulterioară a legislației privind TVA înainte de 31 decembrie 2015 pentru a reflecta rezultatul noii strategii în materie de TVA.

(6) Aceasta nu exclude o revizie ulterioară a legislației privind TVA înainte de 31 decembrie 2015 pentru a reflecta rezultatul noii strategii în materie de TVA. Ar trebui, dacă este posibil, să se facă eforturi pentru a se introduce un sistem definitiv înainte de 31 decembrie 2015.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Revizuirea

 

(1) Comisia prezintă, până la 31 decembrie 2013, propuneri legislative de înlocuire a actualei cote minime de tranziție a TVA cu un sistem definitiv.

 

(2) În sensul punerii în aplicare a alineatului (1), Comisia desfășoară consultări ample cu toate părțile interesate, publice și private, cu privire la noua strategie în materie de TVA. Aceste consultări se referă cel puțin la cotele de TVA, inclusiv la cotele reduse de TVA, precum și la oportunitatea stabilirii unei cote maxime, baza de aplicare a TVA, derogările de la sistem, opțiunile alternative de structurare și funcționare a TVA, inclusiv rolul taxării în schimburile comerciale din interiorul Uniunii. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele acestei consultări.

(1)

   Avizul din ... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Prin această propunere, Comisia susține prelungirea cu 5 ani a cerinței actuale ca statele membre ale UE să impună o cotă standard minimă a TVA de 15%. Prin urmare, propunerea nu va avea consecințe în ceea ce privește cotele taxei. Comisia propune ca prelungirea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2011 pentru o perioadă care se va încheia la 31 decembrie 2015. Propunerea se întemeiază pe articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Context

În vederea creării pieței interne fără frontiere în ianuarie 1993, Comisia a prezentat propuneri vizând înființarea unui sistem definitiv de armonizare fiscală. În ceea ce privește cotele, Comisia a propus inițial o structură fiscală armonizată cu două cote obligatorii ale TVA (una standard și una redusă) și armonizarea, în cadrul unui interval, a cotelor aplicate de statele membre.

Cu toate acestea, odată ce a devenit evident că va fi imposibil să se ajungă la un acord politic în Consiliu în vederea adoptării propunerii Comisiei înainte de 1 ianuarie 1993, Consiliul a decis adoptarea unui sistem de tranziție. În ceea ce privește cotele, Consiliul a adoptat Directiva 92/77/CEE pentru aproximarea cotelor, care a introdus un sistem de cote minime. Directiva prevedea că de la 1 ianuarie 1993 până la 31 decembrie 1996 cota standard nu putea fi mai mică de 15%. Perioada stabilită prin această dispoziție a fost prelungită de patru ori între timp. Ultima prelungire expiră la 31 decembrie 2010.

Extinderile din 2004 și 2007 nu au produs modificări în ceea ce privește cotele TVA, care variază în continuare între 15% și 25% în cele 27 de state membre (a se vedea anexa). Comisia a confirmat faptul că niciun stat membru nu a formulat obiecții cu privire la o prelungire a perioadei de aplicare a cotei standard a TVA.

Pentru a păstra gradul de armonizare a cotelor deja obținut, Comisia a prezentat de două ori propuneri vizând stabilirea unui interval al cotelor standard, cota minimă fiind de 15%, iar cea maximă de 25% [COM(1995)731 și COM(1998)693]. Intervalul a fost determinat pe baza cotelor aplicate în realitate în statele membre, cotele standard variind întotdeauna între 15% și 25%.

În ambele cazuri, propunerile de aproximare a cotelor au fost modificate de Consiliu, care a păstrat doar principiul cotei minime, făcând referire la o cotă minimă de 15%, comparabilă cu sistemul introdus prin directiva din 1992.

Cu toate acestea, odată cu adoptarea directivelor succesive 96/95/CE, 1999/49/CE, 2001/4/CE și 2005/92/CE, Consiliul a acceptat să prezinte următoarea declarație în procesul-verbal al Consiliului:

Statele membre se angajează - în măsura în care acest lucru poate fi prevăzut astăzi - ca între 1 ianuarie 2006 și 31 decembrie 2010 să depună toate eforturile pentru a evita mărirea intervalului actual de 10 puncte procentuale peste cota standard cea mai mică aplicată în prezent în statele membre.”

Evaluarea preliminară a raportorului - Viitorul sistemului de TVA

Comisia afirmă în propunerea de față că scopul prelungirii nu este numai de a asigura certitudinea juridică necesară pentru mediul de afaceri, scop susținut pe deplin de raportor, ci și de a permite o evaluare suplimentară a nivelului adecvat al cotei standard de TVA la nivelul UE.

În cadrul schimbului de opinii desfășurat cu Comisia pentru afaceri economice și monetare, comisarul Šemeta a anunțat că va fi publicată o carte verde a Comisiei cu privire la revizuirea sistemului de TVA în vederea creării unui mediu mai favorabil pentru întreprinderi și a unui sistem mai simplu și mai robust pentru statele membre. În opinia raportorului, Comisia ar trebui să examineze nu numai problema specifică a cotei standard a TVA și a altor cote, ci, așa cum a anunțat comisarul, și chestiunea mai complexă a unei noi strategii în materie de TVA, inclusiv sfera de aplicare a TVA și derogările de la sistem.

Raportorul reamintește că actualul sistem de TVA, din ce în ce mai complex nu numai din punctul de vedere al cotelor, nu ține pasul cu dezvoltarea pieței interne. Din această cauză, întreprinderile europene, în special IMM-urile, sunt puse într-o poziție dezavantajoasă. În plus, după cum a reamintit Parlamentul European în trecut, sistemul de TVA, așa cum este conceput și aplicat în prezent în statele membre, prezintă deficiențe care sunt exploatate de evazioniști, conducând astfel la pierderi de venituri fiscale în valoare de mai multe miliarde de euro.

Raportorul îndeamnă, așadar, Comisia să prezinte rapid rezultatele analizelor sale și să implice Parlamentul European în dezbatere.

Anexă

Cotele standarde ale TVA în statele membre

Statele membre

Cota standard

Belgia

21

Bulgaria

20

Republica Cehă

20

Danemarca

25

Germania

19

Estonia

20

Grecia

23

Spania

18

Franța

19,6

Irlanda

21

Italia

20

Cipru

15

Letonia

21

Lituania

21

Luxemburg

15

Ungaria

25

Malta

18

Țările de Jos

19

Austria

20

Polonia

22

Portugalia

21

România

24

Slovenia

20

Slovacia

19

Finlanda

23

Suedia

25

Regatul Unit

17,5


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

Referințe

COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Data consultării PE

8.7.2010

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

7.9.2010

Raportor(i)

       Data numirii

David Casa

6.7.2010

 

 

Examinare în comisie

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Data adoptării

9.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Knut Fleckenstein

Aviz juridic - Politica de confidențialitate