Postopek : 2010/0179(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0325/2010

Predložena besedila :

A7-0325/2010

Razprave :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Glasovanja :

PV 23/11/2010 - 6.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0417

POROČILO     *
PDF 178kWORD 120k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede trajanja obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: David Casa

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede trajanja obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0331),

–   ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7–0173/2010),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7–0325/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ker posvetovanja o novi strategiji za DDV, ki naj bi obravnavala prihodnje ureditve in ustrezne ravni usklajenosti, še niso končana, je še prezgodaj, da bi se določila trajna splošna stopnja ali preučila sprememba najnižje stopnje.

(4) Ker posvetovanja o novi strategiji za DDV, ki naj bi obravnavala prihodnje ureditve in ustrezne ravni usklajenosti, še niso končana, je še prezgodaj, da bi se določila trajna splošna stopnja ali preučila sprememba najnižje stopnje. Žarišče nove strategije za DDV bi moralo biti reforma pravil o DDV na tak način, da bi dejavno spodbujala cilje notranjega trga. Cilj nove strategije za DDV bi moralo biti zmanjšanje upravne obremenitve, odprava davčnih ovir in izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mala in srednja podjetja ter delovno intenzivna podjetja, obenem pa tudi zagotovitev čvrstega sistema proti goljufijam.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zato je treba sedanjo najnižjo stopnjo 15 % obdržati dovolj dolgo obdobje, da se zagotovi pravna varnosti in hkrati omogoči nadaljnji pregled.

(5) Zato je treba sedanjo najnižjo stopnjo 15 % obdržati dovolj dolgo obdobje, da se zagotovi pravna varnost in hkrati omogoči nadaljnji pregled, pri čemer je treba kot smernico uporabljati strategijo enotnega trga.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) To ne izključuje možnosti ponovne revizije zakonodaje o DDV pred 31. decembrom 2015, da bi se upoštevali rezultati nove strategije za DDV.

(6) To ne izključuje možnosti ponovne revizije zakonodaje o DDV pred 31. decembrom 2015, da bi se upoštevali rezultati nove strategije za DDV. Po možnosti pa bi bilo treba doseči napredek proti dokončnemu sistemu pred 31. decembrom 2015.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Pregled

 

1. Komisija do 31. decembra 2013 predloži zakonodajne predloge za nadomestitev sedanje prehodne najnižje stopnje DDV z dokončnim sistemom.

 

2. Za namen izvajanja odstavka 1 opravi Komisija obsežno posvetovanje o novi strategiji za DDV z vsemi zainteresiranimi javnimi in zasebnimi stranmi. Med posvetovanjem se obravnavajo vsaj stopnje, tudi zmanjšane, pa tudi potreba po določitvi najvišje stopnje, obseg DDV, odstopanja od sistema, alternativne možnosti za strukturo in delovanje DDV, vključno s krajem obdavčitve za storitve, opravljene znotraj Unije. Komisija o ugotovitvah posvetovanja poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

S predlagano direktivo Komisija predlaga, da se sedanja obveznost za države EU o najnižji 15-odstotni splošni stopnji DDV podaljša za pet let. Predlog torej ne bo vplival na davčne stopnje. Komisija predlaga, naj podaljšanje velja od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2015, svoj predlog pa je zasnovala na členu 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Ozadje

Zaradi vzpostavitve notranjega trga brez meja s 1. januarjem 1993 je Komisija pripravila predloge za uvedbo dokončne ureditve za uskladitev davkov. Pri stopnjah je prvotno predlagala usklajeno davčno strukturo z dvema obveznima stopnjama DDV (splošna in znižana stopnja) in uskladitev razpona stopenj, ki veljajo v državah članicah.

Ker se je izkazalo, da političnega dogovora v Svetu za sprejetje predlogov Komisije ne bo mogoče doseči pred 1. januarjem 1993, je Svet odločil, da sprejme prehodno ureditev. Za stopnje je sprejel Direktivo 92/77/EGS o približevanju stopenj, s katero je bil uveden sistem najnižjih stopenj. Direktiva določa, da od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1996 splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %. Ta določba je bila od tedaj podaljšana štirikrat. Zadnje podaljšanje se izteče 31. decembra 2010.

Položaj glede stopenj DDV se s pristopom novih držav članic leta 2004 in 2007 ni spremenil, saj se stopnje v 27 državah članicah še vedno gibljejo od 15 % do 25 % (glej prilogo). Komisija je potrdila, da podaljšanju splošne stopnje DDV ni nasprotovala nobena država članica.

Da bi se ohranila dosežena usklajenost stopenj, je Komisija dvakrat predlagala, da se določi splošna stopnja v razponu od najmanj 15 % do največ 25 % (KOM(1995)0731 in KOM(1998)0693). Ta razpon je izpeljala iz stopenj držav članic, ki so se vedno gibale med 15 % in 25 %.

Oba predloga o približevanju stopenj je Svet spremenil in ohranil samo načelo najnižje stopnje, pri čemer se je skliceval na najnižjo stopnjo 15 % iz ureditve, uvedene z direktivo iz leta 1992.

Ob sprejemanju poznejših direktiv (96/95/ES, 1999/49/ES, 2001/4/ES in 2005/92/ES) pa se je Svet dogovoril, da v zapisnik vnese to izjavo:

„Države članice se zavezujejo, da bodo – kolikor je to mogoče predvideti danes – od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010 storile vse, kar je v njihovi moči, da se izognejo širitvi trenutnega razpona v višini 10 odstotnih točk nad trenutno najnižjo splošno stopnjo, ki jo uporabljajo države članice.“

Uvodna ocena poročevalca – prihodnost sistema DDV

V sedanjem predlogu Komisija navaja, da namen podaljšanja ni le ta, da se podjetjem zagotovi potrebna pravna varnost, kar poročevalec v celoti podpira, ampak tudi, da se nadalje oceni, kakšna je ustrezna višina splošne stopnje DDV na ravni EU.

Ob izmenjavi mnenj z Odborom za ekonomske in monetarne zadeve je komisar Šemeta napovedal, da bo Komisija pripravila zeleno knjigo o pregledu sistema DDV, da bi na ta način za podjetja ustvarila ugodnejše okolje, za države članice pa preprostejši in trdnejši sistem. Poročevalec meni, da Komisija ne bi smela proučiti le specifičnega vprašanja splošne stopnje DDV in drugih stopenj, pač pa tudi, kot je napovedal komisar, širše vprašanje nove strategije za DDV, vključno z obsegom DDV in odstopanji.

Poročevalec opozarja, da sedanji sistem DDV, ki je vse bolj zapleten, pa ne le glede stopenj, ne uspe dohitevati razvoja notranjega trga. Zaradi tega so evropska podjetja, zlasti mala in srednja, v slabšem položaju. Evropski parlament je v preteklosti že večkrat opozoril na še en vidik sedanjega sistema DDV. Sistem, kot je zasnovan in uveljavljen v državah članicah, je pomanjkljiv, kar s pridom izkoriščajo goljufi, davčni priliv pa je zaradi tega za milijarde evrov manjši.

Poročevalec zato Komisijo poziva, naj hitro predstavi ugotovitve svojih analiz in v razpravo vključi Evropski parlament.

Priloga

Splošne stopnje DDV v državah članicah

Države članice

Splošna stopnja

Belgija

21

Bolgarija

20

Češka republika

20

Danska

25

Nemčija

19

Estonija

20

Grčija

23

Španija

18

Francija

19,6

Irska

21

Italija

20

Ciper

15

Latvija

21

Litva

21

Luksemburg

15

Madžarska

25

Malta

18

Nizozemska

19

Avstrija

20

Poljska

22

Portugalska

21

Romunija

24

Slovenija

20

Slovaška

19

Finska

23

Švedska

25

Združeno kraljestvo

17,5

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede trajanja obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Datum posvetovanja z EP

8.7.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

7.9.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Casa

6.7.2010

 

 

Obravnava v odboru

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Datum sprejetja

9.11.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Knut Fleckenstein

(1)

     Mnenje z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu)..

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov