Förfarande : 2010/0179(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0325/2010

Ingivna texter :

A7-0325/2010

Debatter :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Omröstningar :

PV 23/11/2010 - 6.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0417

BETÄNKANDE     *
PDF 173kWORD 214k
15.11.2010
PE 445.856v02-00 A7-0325/2010

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: David Casa

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

(KOM(2010)0331 – C7‑0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0331),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7‑0173/2010),

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0325/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag;

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I avvaktan på resultatet av samrådet om en ny mervärdesskattestrategi som väntas behandla framtida bestämmelser och motsvarande harmoniseringsnivåer är det för tidigt att fastställa en permanent normalskattesats eller att överväga att ändra minimiskattesatsen.

(4) I avvaktan på resultatet av samrådet om en ny mervärdesskattestrategi som väntas behandla framtida bestämmelser och motsvarande harmoniseringsnivåer är det för tidigt att fastställa en permanent normalskattesats eller att överväga att ändra minimiskattesatsen. Den nya mervärdesskattestrategin bör inriktas på att reformera mervärdesskattebestämmelserna på ett sätt som aktivt främjar den inre marknadens mål. Den nya mervärdesskattestrategin bör syfta till att minska de administrativa bördorna, undanröja skattehinder och förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som den ser till att systemet står stadigt mot bedrägerier.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Följaktligen bör den gällande miniminivån för normalskattesatsen på 15 % behållas under en ytterligare period, som är tillräckligt lång för att garantera rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare översyn blir möjlig.

(5) Följaktligen bör den gällande miniminivån för normalskattesatsen på 15 % behållas under en ytterligare period, som är tillräckligt lång för att garantera rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare översyn blir möjlig. I detta sammanhang bör strategin för den inre marknaden användas som vägledning.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Detta utesluter inte att mervärdesskattelagstiftningen ändras ytterligare före den 31 december 2015 med anledning av resultatet av den nya mervärdesskattestrategin.

(6) Detta utesluter inte att mervärdesskattelagstiftningen ändras ytterligare före den 31 december 2015 med anledning av resultatet av den nya mervärdesskattestrategin. Om möjligt bör steg tas i riktning mot ett slutgiltigt system före den 31 december 2015.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Översyn

 

1. Senast den 31 december 2013 ska kommissionen lägga fram lagstiftningsförslag om att ersätta den nuvarande miniminivån för mervärdesskattesatsen, som gällt under en övergångsperiod, med ett slutgiltigt system.

 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen ha ett brett samråd med samtliga berörda parter, både offentliga och privata, om den nya mervärdesskattestrategin. Dessa samråd ska åtminstone ta upp skattesatser, även nedsatta skattesatser, samt det önskvärda i att fastställa en högsta skattesats, mervärdesskattens tillämpningsområde, avvikelser från systemet, alternativa möjligheter för mervärdesskattens struktur och funktionssätt, inklusive platsen för beskattning av leveranser inom gemenskapen. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultatet av detta samråd.

(1)

Yttrande av....(ännu ej offentliggjort i EUT).


MOTIVERING

Inledning

Kommissionen föreslår att det nuvarande kravet att EU-länder ska ha en miniminivå för normalskattesatsen på 15 % förlängs med fem år. Förslaget får därför inte några konsekvenser när det gäller skattesatserna. Kommissionen föreslår att förlängningen ska gälla från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2015. Förslaget grundar sig på artikel 113 i förordningen om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Bakgrund

Med målet att den inre marknaden utan gränser skulle vara inrättad i januari 1993 lade kommissionen fram förslag i syfte att inrätta ett slutgiltigt system för skatteharmonisering. När det gäller skattesatserna föreslog kommissionen ursprungligen en harmoniserad skattestruktur med två obligatoriska mervärdesskattesatser (en normalskattesats och en nedsatt skattesats) och harmonisering, inom ett intervall, av de skattesatser som tillämpades av medlemsstaterna.

När det stod klart att det inte skulle vara möjligt att nå en politisk överenskommelse i rådet om att anta kommissionens förslag före den 1 januari 1993 beslutade emellertid rådet att införa en övergångsordning. När det gäller skattesatser antog rådet direktiv 92/77/EEG om tillnärmning av skattesatser som innebar att det infördes ett system med minimiskattesatser. Enligt direktivet fick normalskattesatsen under perioden 1 januari 1993–31 december 1996 inte vara lägre än 15 %. Denna bestämmelse har sedan dess förlängts fyra gånger. Den senaste förlängningen löper ut den 31 december 2010.

Anslutningen av nya medlemsstater 2004 och 2007 ändrade inte situationen när det gäller mervärdesskattesatserna, som fortfarande varierar från 15 % till 25 % i 27 medlemsstater (se bilagan). Kommissionen har bekräftat att ingen medlemsstat har framfört några invändningar mot en förlängning av normalskattesatsen för mervärdesskatt.

För att slå vakt om den harmonisering av skattenivåer som redan uppnåtts har kommissionen två gånger lagt fram förslag om ett intervall för normalskattesatsen mellan 15 % och 25 %. (KOM(95) 731 och KOM(1998) 693). Detta intervall baserades på de skattesatser som i praktiken tillämpades i medlemsstaterna, där normalskattesatsen alltid uppgått till mellan 15 % och 25 %.

I båda fallen ändrade rådet förslagen om tillnärmning av skattesatser och behöll enbart principen om en minimiskattesats på 15 %, dvs. en ordning motsvarande den som infördes genom 1992 års direktiv.

När dessa rådsdirektiv (96/95/EG, 1999/49/EG, 2001/4/EG och 2005/92/EG) antogs enades rådet om att i stället göra följande uttalande i rådets protokoll:

Medlemsstaterna åtar sig, i den mån som det går att förutse i dag, att från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 göra sitt yttersta för att förhindra att den nuvarande skillnaden på 10 procentenheter i förhållande till den lägsta normalskattesats som för närvarande tillämpas av medlemsstaterna ökar.

Föredragandens preliminära bedömning – Mervärdesskattesystemets framtid

Kommissionen anger i föreliggande förslag att syftet med förlängningen inte endast är att ge företagen nödvändig rättssäkerhet, något som föredraganden till fullo stödjer, utan även att möjliggöra en fortsatt utvärdering av den lämpliga nivån på normalskattesatsen för mervärdesskatt i EU.

Kommissionsledamot Šemeta meddelade vid den diskussion som han deltog i med utskottet för ekonomi och valutafrågor, att kommissionen kommer att inleda arbetet med en grönbok om översynen av mervärdesskattesystemet med målet att skapa en gynnsammare miljö för företagen, och ett enklare och robustare system för medlemsstaterna. Föredraganden anser att kommissionen inte endast bör undersöka den specifika frågan om normalskattesatsen och andra skattesatser för mervärdesskatten, utan även, vilket kommissionsledamoten meddelade, den bredare frågan om en ny strategi för mervärdesskatten, även mervärdesskattens tillämpningsområde och avvikelserna.

Föredraganden påminner om att det nuvarande mervärdesskattesystemet och dess ökade komplexitet, inte bara när det gäller skattesatserna, inte håller jämna steg med utvecklingen av den inre marknaden. Detta försätter de europeiska företagen, och särskilt de små och medelstora företagen, i en ogynnsam ställning. Dessutom har mervärdesskattesystemet, såsom det är utformat i dag och genomfört av medlemsstaterna, brister som bedragare använder till sin fördel, något som kostar miljarder euro i skatteintäkter. Detta är något som Europaparlamentet har påmint om tidigare.

Föredraganden uppmanar därför kommissionen med kraft att snabbt lägga fram resultatet av sina analyser och involvera Europaparlamentet i debatten.

Bilaga

Normalskattesatser för mervärdesskatten i medlemsstaterna

Medlemsstater

Normal-

skattesats

Belgien

21

Bulgarien

20

Tjeckien

20

Danmark

25

Tyskland

19

Estland

20

Grekland

23

Spanien

18

Frankrike

19,6

Irland

21

Italien

20

Cypern

15

Lettland

21

Litauen

21

Luxemburg

15

Ungern

25

Malta

18

Nederländerna

19

Österrike

20

Polen

22

Portugal

21

Rumänien

24

Slovenien

20

Slovakien

19

Finland

23

Sverige

25

Förenade kungariket

17,5


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

Referensnummer

KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

8.7.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.9.2010

Föredragande

       Utnämning

David Casa

6.7.2010

 

 

Behandling i utskott

4.10.2010

26.10.2010

 

 

Antagande

9.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Arturs Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Bernhard Rapkay, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Knut Fleckenstein

Ingivande

15.11.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy