Procedūra : 2010/2217(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0327/2010

Pateikti tekstai :

A7-0327/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2010 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0427

PRANEŠIMAS     
PDF 166kWORD 84k
16.11.2010
PE 450.878v02-00 A7-0327/2010

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010. III skirsnis. Komisija

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2217(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: László Surján

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010, III skirsnis. Komisija

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2217(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto projektą Nr. 8/2010, kurį Komisija pateikė 2010 m. rugsėjo 24 d. (COM(2010)0533),

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010, kurią Taryba parengė 2010 m. (0000/2010 – C7‑0000/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0327/2010),

A. kadangi 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projekte Nr. 8/2010 numatoma:

–   panaudoti iš ES solidarumo fondo 13 022 500 mln. EUR sumą įsipareigojimams ir mokėjimų asignavimams, susijusiems su potvynių padariniais Airijoje,

–   atitinkamai 13 022 500 EUR sumažinti mokėjimų asignavimus, įrašytus į 04 02 01 biudžeto eilutę „Europos socialinio fondo (ESF) pabaigimas. 1 tikslas (2000–2006 m.)“,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pataisymą į 2010 m. biudžetą,

1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektą;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. x/2010 buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)

OL L 64, 2010 3 12.

(3)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Finansinio reglamento 37 straipsnio 1 dalį Komisija gali pateikti taisomųjų biudžetų projektus, jei esama neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių.

Pranešėjas pateikė šias pastabas dėl įvairių Taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010 aspektų:

1. ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas

Europos Komisija 2010 m. rugsėjo 24 d. pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnio nuostatomis.

Tinkamumo reikalavimams, kurie keliami norint gauti Fondo lėšų, sąlygos išsamiai išdėstytos Tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnyje ir Tarybos reglamente Nr. 2012/2002(1), kuriuo įsteigiamas ESSF. Svarbu pažymėti, kad Fondas įsteigtas siekiant ne kompensuoti privatiems asmenims padarytą žalą, bet atkurti infrastruktūrą, ir yra refinansavimo priemonė.

Reikia pažymėti, kad 2010 finansiniais metais tai pirmasis pasiūlymas panaudoti Solidarumo fondo lėšas. Tarpinstituciniame susitarime (TIS) numatyta galimybė naudoti Solidarumo fondo lėšas neviršijant metinės viršutinės 1 mlrd. EUR ribos.

Bendrą tiesioginę stichinės nelaimės žalą Airijos valdžios institucijos įvertino 520,9 mln. EUR. Ši suma sudaro 55,68 proc. Airijai 2010 m. nustatytos įprastinės 935,45 mln. EUR ribos (t. y. 0,6 proc. BNP 2008 m. duomenimis), kuri taikoma norint panaudoti Solidarumo fondo lėšas.

Apie sprendimą panaudoti fondo lėšas kalbama kartu pateiktame pranešimo projekte, kuriame rekomenduojama patvirtinti šį sprendimą. Šis taisomojo biudžeto projektas parengtas priėmus pagrindinį sprendimą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnio nuostatas.

2. Finansavimas

Komisija siūlo iš didžiausios 1 000 mln. EUR sumos panaudoti 13 022 500 EUR sumą įsipareigojimams ir mokėjimų asignavimams, susijusiems su potvynių Airijoje padariniais. Siūloma perkelti atitinkamus mokėjimų asignavimus iš 04 02 01 skyriaus „Europos socialinio fondo (ESF) pabaigimas. 1 tikslas (2000–2006 m.)“.

Bendras metinis Solidarumo fondo biudžetas yra 1 000 mln. EUR. 2010 m. fondų lėšų pagal ankstesnes paraiškas neskirta, taigi nepanaudota visa 1 000 mln. EUR suma.

Išmokėjus šią kompensaciją, liks ne mažiau kaip 98,6 proc. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų, kurias bus galima skirti likusiu metų laikotarpiu.

Taigi Komisija taisomojo biudžeto projekte (2010 m. rugsėjo 24 d. TBP Nr. 8/2010) siūlo skirti tokio dydžio pagalbą:

Sumos. Solidarumo fondas

Eilutė. Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2010 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 8

Nauja suma

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

13 06

Solidarumo fondas

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Europos Sąjungos solidarumo fondas. Valstybės narės

3.2

p.m.

p.m.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

 

Eilutė 13 06 01

 

p.m.

p.m.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

Siūloma 13 022 500 EUR mokėjimų asignavimų perkelti iš 4 politikos srities „Užimtumas ir socialiniai reikalai“.

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2010 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 8/2010 projektas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 02

Europos socialinis fondas

 

 

 

 

 

 

 

04 02 01

Europos socialinio fondo (ESF) pabaigimas. 1 tikslas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

280 800 000

 

-13 022 500

p.m.

267 777 500

Taigi pranešėja siūlo priimti siūlomą Taisomojo biudžeto projektą Nr. 8/2010.

(1)

2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3–8).


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi

Teisinė informacija - Privatumo politika