Διαδικασία : 2010/2216(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0328/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0328/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2010 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0403

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 172kWORD 91k
16.11.2010
PE 450.855v02-00 A7-0328/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0534 – C7‑0283/2010 – 2010/2216(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0534 – C7‑0283/2010 – 2010/2216(BUD))

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0534 – C7‑0283/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 26,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης, έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 7ης Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7‑0328/2010),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

EE C 139, 14.6.2006, σ.. 1.

(2)

EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το "Ταμείο") με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

(3)      Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιέχει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)      Η Ιρλανδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, για την αντιμετώπιση της καταστροφής που προκλήθηκε από σοβαρές πλημμύρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 13.022.500 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόπος,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.

(2)

              EE L 311, 14.11.2002, σ. 3.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης προς όφελος της Ιρλανδίας με βάση την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Η Διοργανική Συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης το 2010.

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 8/2010 της 24ης Σεπτεμβρίου 2010) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2010 τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Η Ιρλανδία υπέβαλε αίτηση για συνδρομή από το Ταμείο μετά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που την έπληξαν τον Νοέμβριο του 2009 οδηγώντας σε σοβαρές πλημμύρες. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον γεωργικό τομέα, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές.

Οι ιρλανδικές αρχές υπολογίζουν το ύψος των συνολικών άμεσων ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή σε 520,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό συνιστά το 55,68% του συνήθους κατώτατου ορίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης που ισχύει για την Ιρλανδία το 2010, το οποίο είναι 935,45 εκατ. ευρώ (δηλ. 0,6% του ΑΕΕ με βάση τα στοιχεία του 2008).

Δεδομένου ότι οι συνολικές ζημίες παραμένουν κάτω από το σύνηθες κατώτατο όριο, η αίτηση εξετάστηκε από την Επιτροπή με βάση το κριτήριο της αποκαλούμενης «τεράστιας καταστροφής» μιας περιφέρειας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 που ορίζει τις προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης «σε εξαιρετικές περιστάσεις». Βάσει του κριτηρίου αυτού, μια περιοχή μπορεί κατ' εξαίρεση να απολαύει ενίσχυσης από το Ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής.

Αφού επαλήθευσε ότι η αίτηση συμμορφούται προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για συνολικό ποσό 13.022.500 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών.

Κατά συνέπεια, στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 8/2010 της 24ης Σεπτεμβρίου 2010) η Επιτροπή διατύπωσε την ακόλουθη πρόταση:

Στοιχεία - Ταμείο Αλληλεγγύης

Άρθρο Θέση

Ονομασία

FF

Πιστώσεις 2010

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 8

Νέο ποσό

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

13 06

Ταμείο Αλληλεγγύης

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη μέλη

3.2

π.υ.

π.υ.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

 

Άρθρο 13 06 01

 

π.υ.

π.υ.

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ανάλογη μείωση των πιστώσεων πληρωμών από τη γραμμή 04 02 01 - Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) — Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006).

Σύμφωνα με το σημείο 26 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, κατά την υποβολή της παρούσας πρότασης για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Σύμφωνα με εσωτερική συμφωνία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παράσχει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στην επιστολή που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο,

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ASP 13E205

Θέμα:             Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Ιρλανδία – πλημμύρες του Νοεμβρίου 2009 (COM(2010)0534)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την έγκριση αυτού του μέτρου που η Επιτροπή Προϋπολογισμών σκοπεύει να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν φέρει αντιρρήσεις ως προς την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προκειμένου να παρασχεθεί το ποσό των 13.022.500 ευρώ στην Ιρλανδία, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή των ΕΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

Οι πλημμύρες στην Ιρλανδία το Νοέμβριο 2009 προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε πολλά σπίτια, επιχειρήσεις, αγροκτήματα, δρόμους και εγκαταστάσεις υδροδότησης. Το τελικό κόστος των ζημιών ανήλθε σε 520,9 εκατ. Η χρηματοδότηση αυτή προς την Ιρλανδία δυνάμει του Ταμείου Αλληλεγγύης, μολονότι καλύπτει μικρό μόνον ποσοστό του κόστους θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επανακτήσουν μέρος των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν ανταποκρινόμενες στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι ιρλανδοί βουλευτές μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Επίτροπο Hahn και τον προκάτοχό του Επίτροπο Samecki για τη συνεργασία τους και την βοήθειά τους κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο για όλους εκείνους που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Ιρλανδία.

Με εκτίμηση,

Danuta Hübner


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου