ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма

17.11.2010 - (COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Brian Simpson


Процедура : 2010/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0329/2010
Внесени текстове :
A7-0329/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма

(COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0117),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0085/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0329/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Всяко провеждане на оценка на конкурентоспособността на туристическата индустрия на Европейския съюз, която заема важно място в икономиката на държавите-членки, като туристическите дейности се явяват значителен потенциален източник на работни места, изисква добро познаване на обема на туристическата дейност, нейните характеристики, профила на туристите и разходите за туризъм.

(2) Всяко провеждане на оценка на конкурентоспособността на туристическата индустрия на Европейския съюз, която заема важно място в икономиката на държавите-членки, като туристическите дейности се явяват значителен потенциален източник на работни места, изисква добро познаване на обема на туристическата дейност, нейните характеристики, профила на туристите, разходите за туризъм и ползите за националните икономики на държавите-членки.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се оцени макроикономическото значение на туризма в европейските икономики въз основа на международно приетата рамка на сателитните сметки за туризма, необходимостта от по-достъпни, пълни и изчерпателни основни статистически данни за туризма като основа за изготвянето на такива сметки и, ако Комисията счете за необходимо, като подготовка за последващо законодателно предложение за предаването на хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма, налага актуализация на правните изисквания, понастоящем определени в Директива 95/57/ЕО.

(6) За да се оцени макроикономическото значение на туризма в европейските икономики въз основа на международно приетата рамка на сателитните сметки за туризма, като се демонстрира въздействието на туризма върху икономиката и заетостта, необходимостта от по-достъпни, пълни и изчерпателни основни статистически данни за туризма като основа за изготвянето на такива сметки и ако Комисията счете за необходимо, като подготовка за последващо законодателно предложение за предаването на хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма, налага актуализация на правните изисквания, понастоящем определени в Директива 95/57/ЕО.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че изготвянето на данни за туризма допринася за по-добро разбиране на социалните и икономически последици от дейността на този сектор.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) За да се определи участието на възрастните и други пенсионери, младежите, хората с увреждания и семействата в затруднено положение в програмите, разработени от Съюза в областта на социалния туризъм, Комисията следва да събира статистически данни за социалния туризъм; това ще позволи на Комисията и на държавите-членки въз основа на колебанията в тези данни да предприемат необходимите мерки, за да се подобри участието в туризма на горепосочените категории лица.

Обосновка

Туризмът и социалната статистика следва да бъдат част от европейската статистика за туризма и са необходими, за да се оценят и разработят туристически програми за тези категории лица, които са част от социалния туризъм.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) При изготвянето на европейски статистически данни съгласно настоящия регламент статистическите органи на национално равнище и на равнището на Съюза следва да предоставят статистически данни за средствата, използвани от всяка държава-членка във връзка с туристическия сектор, като обръщат особено внимание на използването на средства на Съюза;

Обосновка

Туризмът играе важна роля в социалното и икономическо сближаване. Държавите-членки използват средствата за туризъм от ЕС по различен начин, но статистическите данни ще помогнат при сравняването на резултатите в различните държави-членки и резултатите по отношение на най-добрите практики.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) На Комисията следва да бъдат дадени правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел адаптиране на определенията, тематичния обхват и характеристиките на изискваната информация, обхвата на наблюдението и сроковете за предаване на данните.

(15) На Комисията следва да бъдат дадени правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел адаптиране на определенията, приложенията и сроковете за предаване на данните. От особено значение е Комисията да осъществи подходящи консултации по време на своята подготвителна работа, включително на равнище експерти.

Обосновка

Делегирането на правомощия на Комисията за приемане на делегирани актове следва да се ограничи до несъществени елементи на регламента. Обхванатите въпроси, изискваната информация и обхватът на наблюдението следва да подлежат на определяне чрез обикновената законодателна процедура.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква м a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ма) „пътувания за един ден“ означава посещения на хора, пътуващи извън своята обичайна среда, в рамките на един ден с цел туризъм и/или отдих.

Обосновка

За целите на анализа на различните модели на пътуване, необходим за правилното формулиране на политики за сектора и на бизнес стратегии, е необходимо да се прави статистическа разлика между хората, които пътуват като истински туристи, и тези, които пътуват от едно до друго място в рамките на един ден по различни причини, особено в трансгранични региони.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9, с цел адаптиране на определенията в параграф 1.

2. Комисията може да приема чрез делегирани актове в съответствие с член 9 и съгласно условията на членове 10 и 11 изменения на определенията в параграф 1, за да ги привежда в съответствие с международните препоръки. При приемането на такива делегирани актове Комисията действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Възможността за изменяне на определенията чрез делегирани актове следва да се ограничи.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) националния туризъм, по отношение на търсенето на туристически услуги, което касае характеристиките на посещенията за един ден за променливите, периодичността и разбивките, които Комисията определи посредством приемането на делегирани актове. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 9.

г) националния туризъм, по отношение на търсенето на туристически услуги, което касае характеристиките на посещенията за един ден за променливите, периодичността и разбивките, определени в приложение ІІ, раздел 3.

Обосновка

Видовете данни, които трябва да се предоставят от държавите-членки относно посещенията за един ден, следва, както за всички други категории, да бъдат определени в приложението към регламента, а не да бъдат оставени за определяне по пътя на комитологията.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9, с цел адаптиране на тематичния обхват и характеристиките на изискваната информация, както и съдържанието на приложенията.

2. С цел отчитане на икономическите и социалните промени Комисията може да приема чрез делегирани актове в съответствие с член 9 и съгласно условията на членове 10 и 11 изменения на приложенията към настоящия регламент. При приемането на такива делегирани актове Комисията действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Делегирането на правомощия на Комисията за приемане на делегирани актове следва да се ограничи до несъществени елементи на регламента. Обхванатите въпроси и изискваната информация следва да подлежат на определяне чрез обикновената законодателна процедура.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9, с цел определяне обхвата на наблюдение с оглед на изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква г) по отношение на данните относно характеристиките на пътуванията за един ден.

5. Обхватът на наблюдение за изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква г) по отношение на данните за характеристиките на посещенията за един ден, включва всички посещения за един ден извън обичайната среда от страна на местното население, освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 3.

Обосновка

Обхватът на наблюдението на посещенията за един ден следва да се определи от регламента, а не да бъде оставян за определяне по пътя на комитологията. В отделно изменение се предлага нов раздел 3 от приложение ІІ.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9, с цел адаптиране на обхвата на наблюдение с оглед на изискванията, определени в член 3, параграф 1.

заличава се

Обосновка

Обхватът на наблюдението на посещенията за един ден следва да се определи от регламента, а не да се остави за определяне по пътя на комитологията.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Пилотни проучвания

 

1. Комисията изготвя програма, в рамките на която държавите-членки осъществяват пилотни проучвания в областта на разработването на сателитни сметки за туризма, показващи въздействието на туризма върху икономиката и заетостта.

 

2. Резултатите от пилотните проучвания се оценяват и публикуват от Комисията, която сравнява предимствата от наличието на данни с разходите за тяхното събиране и съпътстващата тежест върху респондентите.

 

3. Ако тези резултати покажат, че е необходимо да се изготвят хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма, то тогава Комисията предприема съответни действия, включително внасяне на законодателно предложение, за да подходи по подходящ начин към този въпрос.

 

4. Комисията изготвя програма, в рамките на която държавите-членки могат да осъществяват пилотни проучвания на доброволна основа, за разработване на система за събиране на данни, показващи въздействието на туризма върху околната среда.

Обосновка

Този член въвежда разпоредби относно бъдещото изготвяне на сателитни сметки за туризма, които да дадат възможност за прецизно сравнение с други сектори по отношение на въздействието му върху икономиката и заетостта. Освен това той предвижда пилотни проучвания във връзка с измерването на въздействието на туризма върху околната среда.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Доклад за оценка

 

До пет години след влизането в сила и на всеки пет години след това Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно статистическите данни, изготвени съгласно настоящия регламент, и относно тяхната адекватност.

Обосновка

Следва да се дават редовни отчети за прилагането на регламента.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9, с цел адаптиране на сроковете за предаване на данни, установени в параграф 4.

5. С цел отчитане на икономическите и социалните промени Комисията може да приема чрез делегирани актове в съответствие с член 9 и съгласно условията на членове 10 и 11 изменения на сроковете за предаване на данни, установени в параграф 4. При приемането на такива делегирани актове Комисията действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За всички данни, изисквани по силата на настоящия регламент, първият референтен период започва на 1 януари от календарната година, следваща годината, през която настоящият регламент влиза в сила.

(6) За всички данни, изисквани по силата на настоящия регламент, първият референтен период започва на 1 януари от календарната година, следваща годината, през която настоящият регламент влиза в сила. Ако се извършва преразглеждане на законодателната процедура, то трябва да приключи до 30 септември на годината на влизане в сила. Ако преразглеждането на регламента приключи след 30 септември, първият референтен период се отлага за една година по-късно.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 2, параграф 2, член 3, параграф 1, буква г) и параграф 2, член 4, параграфи 5 и 6 и член 7, параграф 5, се дават на Комисията за неопределен период от време.

9. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 2, параграф 2, член 3, параграф 2 и член 7, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …*. Комисията изготвя доклад относно делегираното правомощие най-късно шест месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 10.

 

___________

*ОВ: Моля, посочете датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия. Освен това делегирането на правомощията следва да бъде ограничено във времето (с автоматично подновяване при отсъствие на оттегляне).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Делегираните правомощия, упоменати в член 2, параграф 2, член 3, параграф 1, буква г) и параграф 2, член 4, параграфи 5 и 6 и член 7, параграф 5, могат да бъдат оттеглени от Европейския парламент или от Съвета.

1. Делегирането на правомощията, посочено в член 2, параграф 2, член 3, параграф 2 и член 7, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, уведомява другата законодателна институция и Комисията най-късно един месец преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, и основанията за тази отмяна.

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да отмени делегирането на правомощие, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в рамките на разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като указва делегираното правомощие, което може да бъде оттеглено, и евентуалните причини за оттеглянето.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент или Съветът могат да отправят възражения срещу делегирания акт в срок от два месеца, считано от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

1. Европейският парламент или Съветът могат да отправят възражения срещу делегирания акт в срок от два месеца, считано от датата на нотификацията. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако към датата на изтичане на срока нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражение срещу делегирания акт, или ако преди тази дата Европейският парламент и Съветът съвместно са уведомили Комисията, че са решили да не правят възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, посочена в неговите разпоредби.

2. Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на ЕС и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, ако както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която отправи възражението, излага мотивите за възражението си срещу делегирания акт.

3. Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която отправи възражението, излага мотивите за възражението си срещу делегирания акт.

Обосновка

Изменението привежда формулировката в съответствие с временно договорената от институциите формулировка за делегирането на правомощия.

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 5 – букви а)—г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Частна/лична цел: прекарване на свободното време, забавление или отпуск

 

б) Частна/лична цел:

посещение на роднини и приятели

а) Частна/лична цел

в) Частна/лична цел: друга (напр. поклонение, лечение)

 

г) Служебна/делова цел

б) Служебна/делова цел

Обосновка

Оправдани са само частна/лична цел и служебна/делова цел: в противен случай не е възможно различните видове туризъм да се класифицират точно.

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Транспортно средство

8. Транспортно средство за пътуване от/до туристическата дестинация и за мобилност по време на престоя:

Изменение  24

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Въздушен транспорт (полет или друг вид въздушни транспортни услуги)

 

a) Въздушен транспорт (услуги по време на полета – редовен или чартърен, или друг вид въздушни транспортни услуги)

Изменение  25

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) Велосипед (комбиниран или не с друго транспортно средство; частен или нает)

Обосновка

Информацията, която държавите-членки следва да предоставят, следва да взема предвид засилващата се тенденция на велотуризма и освен това да бъде подходяща за сравняване в рамките на ЕС на въздействието на този сектор върху околната среда и на икономическото му въздействие върху малките и средните предприятия (МСП).

Изменение  26

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 9 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) Достъпност за лица с намалена подвижност, включително лица в инвалидни колички

Изменение  27

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17a. Разходи за кетъринг на отделен турист по време на пътуването

 

Всяка година

Обосновка

По време на пътуване се правят много по-често разходи за кетъринг, отколкото във всекидневието. Те са важен елемент от разходите на туристите и следва да бъдат включени в списъка с променливи величини, за които се събират данни, както и в приложението за пътуванията за един ден.

Изменение  28

Предложение за регламент

Приложение ІІ – раздел 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Раздел 3a

 

Пътувания за един ден

 

A. Променливи, за които трябва да се подава информация:

 

1) Брой пътувания за един ден извън обичайната среда на местното население над 15-годишна възраст.

 

2) Разходи за пътувания за един ден извън обичайната среда на местното население над 15-годишна възраст, представени отделно за транспорт, пазаруване, ресторанти, други

 

Б. Разбивка

 

1). Променливите по точка А 1) се разбиват по:

 

- страни на местоназначение на пътуванията за един ден: вътрешни, задгранични (представени поотделно най-малко всички съседни страни и страните на местоназначение, които представляват 90% от общия брой задгранични пътувания за един ден);

 

- цел на пътуванията за един ден: частни, професионални;

 

- пол на пътуващия (само за частни пътувания за един ден): мъже, жени;

 

- възрастова група на пътуващия (само за частни пътувания за един ден): 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 или повече години.

 

2) Променливите по точка А 2) се разбиват по:

 

- страни на местоназначение на пътуванията за един ден: вътрешни, задгранични (представени поотделно най-малко всички съседни страни и страните на местоназначение, които представляват 90% от общия брой задгранични пътувания за един ден);

 

- цел на пътуванията за един ден: частни, професионални;

 

В. Периодичност

 

1) Информация за променливите и разбивките по точки А 1) и Б 1) се подава ежегодно, като се отчита поотделно за четирите тримесечия на предходната календарна година.

 

2) Информация за променливите и разбивките по точки А 2) и Б 2) се подава на всеки три години, като се отчита поотделно за четирите тримесечия на предходната календарна година. Първа референтна година е третата календарна година след годината на влизане в сила на настоящия регламент.

 

Г. Формат за подаване на информацията

 

1) Брой пътувания за един ден (променливи и разбивки по точки А 1) и Б 1))

Местоназначение

Професионална цел

Частна цел

 

Общо

Мъже

Жени

 

 

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 или повече

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 или повече

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходящи 1-n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други изходящи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка графа в таблицата се отнася до броя пътувания за един ден, извършени от населението на възраст над 15 години през референтния период.

 

Категорията в курсив - „под 15 години“ - е по желание.

 

Ред „Изходящи 1-n“ трябва да се замести от n на брой реда съгласно броя изходящи местоназначения, които се отчитат поотделно, както е посочено в точка Б.

 

Предават се отделни таблици за всяко тримесечие на референтната година.

 

2). Разходи за пътувания за един ден (променливи и разбивки по точки А 2) и Б 2))

Местоназначение

Професионална цел

Частна цел

 

Брой пътувания за един ден

Общо разходи

Брой пътувания за един ден

Общо разходи

 

 

Транспорт

Пазаруване

Ресторанти

Други

 

Транспорт

Пазаруване

Ресторанти

Други

Вътрешни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходящи 1-n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други изходящи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред „Изходящи 1-n“ трябва да се замести от n на брой реда съгласно броя изходящи местоназначения, които се отчитат поотделно, както е посочено в точка Б.

 

Предават се отделни таблици за всяко тримесечие на референтната година.

Обосновка

Настоящият раздел определя информацията за пътуванията за един ден, която държавите-членки трябва да подават. Изменението е част от предишен вариант на предложението на Комисията, впоследствие изваден от текста, тъй като Комисията реши тези разпоредби да се определят чрез делегирани актове.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи сведения

Туризмът е важна икономическа дейност в ЕС с висок потенциал да допринася за по-голяма заетост и икономически растеж, както и да играе важна роля в социалната и икономическа интеграция в селските, периферните и по-слабо развитите райони, като например районите с богато индустриално наследство. Статистическите данни в тази сфера се използват не само за наблюдаване на политиките, специфични за туризма, но играят роля и в по-широкия контекст на регионалната политика и устойчивото развитие. В Европейския съюз Директива 95/57/ЕО относно събирането на статистическа информация в областта на туризма въвежда организирана система за статистически данни за туризма Евростат публикува тези статистически данни, които се събират и изготвят от националните статистически органи.

През последните десетилетия значението на туризма за европейските предприятия и граждани нараства непрекъснато. Според оценките европейският туризъм генерира над 5 % от БВП на ЕС, с 1,8 милиона предприятия, предимно МСП, в които са заети приблизително 5,2 % от общото трудоспособно население (приблизително 9,7 милиона работни места). Следователно туризмът представлява третата по мащаб социално-икономическа дейност в ЕС. Освен това Европейският съюз остава първа туристическа дестинация в света с 370 милиона пристигащи чуждестранни туристи през 2008 г., което представлява 40 % от пристигащите туристи в света,[1]

В своето неотдавнашно съобщение (COM(2010)352) Комисията си поставя за цел да формулира нова рамка за политиката в сферата на туризма в Европа, като използва новите си области на компетентност, въведени с Договора от Лисабон. Документът разглежда основните предизвикателства пред сектора, като например нарастващата световна конкуренция, демографските тенденции, изменението на климата и екологичните ограничения, сезонното разпределение на предвижванията на туристи и нарастващото ползване от клиентите на нови информационни и комуникационни технологии. Общата цел на съобщението е да се укрепи секторът на туризма в ЕС чрез координирани действия на равнище ЕС, които допълват инициативите на държавите-членки. За успешното прилагане на новата рамка на политиката определящите политиките лица на всички равнища на управление трябва да бъдат добре информирани при вземане на решения и да се основават на надеждни и сравними статистически данни.

Предложение на Комисията

Целта на това предложение за регламент е да се актуализира и оптимизира правната рамка за европейски статистически данни в областта на туризма. Настоящата система за статистически данни в областта на туризма се определя от Директива 95/57/EО на Съвета, която изисква от националните правителства на държавите-членки на ЕС да предоставят редовен набор данни относно капацитета и заетостта на базата за настаняване и относно търсенето на туристически услуги.

Обаче от влизането на директивата в сила както туристическата индустрия, така и търсенето на туристически услуги претърпяха съществени изменения. Поради това заинтересованите страни, Комисията и Парламентът нееднократно са подчертавали необходимостта от актуализиране на правната рамка. Предложението отразява тези промени, като преразглежда известен брой променливи величини и взема предвид настъпили скоро явления, като например повечето на брой кратки пътувания и използването на интернет за резервиране на пътувания. Осен това с предложението се хармонизират променливите и понятията и също така се цели подобряване на пълнотата на статистическите данни за туризма, например посредством обхващането на всички наети обекти за настаняване и посредством включване на статистически данни за посетителите за един ден и посетителите, които не пътуват с цел отдих.

Що се отнася до информацията, която трябва да бъде събирана от домакинствата или от туристите, ефикасността на събирането на данни се предвижда да се проследява посредством въвеждане на вариращи въпроси за променливите, за които се очаква да са в по-голяма степен от структурно естество, и посредством въвеждане на предаването на микроданни за статистика относно туристическите пътувания. Целта е да се даде възможност на лицата, изготвящи данни на национално ниво, да обменят огледални статистически данни въз основа на хармонизирано изготвяне и да постигнат конвергенция на понятията, определенията и отчетните формати за предаваните данни. Най-общо предложението има за цел да гарантира, че европейските статистически данни за туризма продължават да са адекватни и представляват стабилна основа за вземане на решения в политиката по отношение на туризма.

Оценка на докладчика

Докладчикът отчита важната роля на статистическите данни за развитието на по-ефективни политики по отношение на туризма на европейско, национално, регионално и местно равнище. Статистическите данни за туризма представляват също така полезен инструмент в подкрепа на вземането на решения в бизнеса и в частния сектор. Затова докладчикът подкрепя целта на предлагания регламент да създаде обща рамка за систематичното изготвяне на европейски статистически данни в областта на туризма посредством събиране, изготвяне, обработване и предаване от държавите-членки на хармонизирани европейски статистически данни относно туризма. След като бъде прието, предложението ще подобри навременността, сравнимостта и изчерпателността на предаваните статистически данни, както и ефективността на обработването на данни, включително по-доброто потвърждаване на данните. Освен това е необходимо правната рамка да се приспособи, за да отразява съвременните тенденции в туристическата индустрия, чрез въвеждане на нови променливи, например свързани с пътуванията за един ден.

При все че докладчикът като цяло приветства предложението, той има сериозни безпокойства по повод прекомерното делегиране на правомощия, което то предвижда. Наистина предложението би позволило на Комисията да изменя съществени елементи на предложението като например определения, обхванати тематични области и характеристики на изискваната информация чрез приемане на делегирани актове. Нещо повече, някои ключови разпоредби относно информацията за пътуванията за един ден, която трябва да се подава, биха били определяни на първо място от делегирани актове. Докладчикът счита, че тези съществени елементи от регламента трябва да се уреждат чрез обикновената законодателна процедура, и поради това предлага редица изменения, ограничаващи делегирането на правомощия на Комисията.

На второ място, за съжаление предложението не предвижда въвеждане на сателитни сметки за туризма. Това обаче би било от огромно значение за постепенното разработване на интегрирани системи за статистически данни в областта на туризма и социално-икономически показатели, които да представят глобална картина на туристическия сектор, и за по-доброто разбиране на истинския му мащаб и стойност в сравнение с други сектори, както и за въздействието му върху работните места и икономиката. Затова докладчикът предлага да се въведе разпоредба, изискваща от държавите-членки да извършат пилотни проучвания на сателитните сметки за туризма, които да бъдат оценени по-късно от Комисията. Ако резултатите покажат, че е необходимо да се изработят хармонизирани таблици за сателитните сметки за туризма, впоследствие Комисията следва да представи законодателно предложение. И най-накрая, с цел увеличаване на базата знания за стимулиране на устойчив туризъм, се предлага Комисията да изработи програма за пилотни проучвания, които държавите-членки да осъществят на доброволна основа, за да се разработи система за събиране на данни, показващи въздействието на туризма върху околната среда.

Заключение

Докладчикът очаква да има значителна близост между интересите на Парламента и Съвета както по отношение на ограничаването на делегираните актове, така и във връзка с постепенното въвеждане на сателитни сметки за туризма. Затова той счита, че има смисъл да се разгледат възможностите за постигане на бързо споразумение със Съвета по това важно досие.

  • [1]               „World Tourism Barometer” (Барометър на световния туризъм) , СТО, том 8, януари 2010 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска статистика за туризма

Позовавания

COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.3.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.4.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Brian Simpson

27.4.2010

 

 

Разглеждане в комисия

28.9.2010

8.11.2010

 

 

Дата на приемане

9.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller