ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού

  17.11.2010 - (COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD)) - ***I

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Brian Simpson


  Διαδικασία : 2010/0063(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0329/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0329/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού

  (COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0117),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 338, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0085/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0329/2010),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία των κρατών μελών, με τις τουριστικές δραστηριότητες να αποτελούν σημαντική δυνητική πηγή θέσεων απασχόλησης, απαιτείται καλή γνώση του μεγέθους του τουρισμού, των χαρακτηριστικών του, των χαρακτηριστικών του τουρίστα και των τουριστικών δαπανών.

  (2) Για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία των κρατών μελών, με τις τουριστικές δραστηριότητες να αποτελούν σημαντική δυνητική πηγή θέσεων απασχόλησης, απαιτείται καλή γνώση του μεγέθους του τουρισμού, των χαρακτηριστικών του, των χαρακτηριστικών του τουρίστα, των τουριστικών δαπανών και τα οφέλη για τις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Για να εκτιμηθεί η μακροοικονομική σημασία του τουρισμού στις ευρωπαϊκές οικονομίες με βάση το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η πληρότητα και η διεξοδικότητα των βασικών στατιστικών για τον τουρισμό που χρησιμοποιούνται ως εισροή για την κατάρτιση αυτών των λογαριασμών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, για την προετοιμασία μεταγενέστερης νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη διαβίβαση εναρμονισμένων πινάκων για τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό, πράγμα που απαιτεί επικαιροποίηση των νομικών απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία 95/57/ΕΚ.

  (6) Για να εκτιμηθεί η μακροοικονομική σημασία του τουρισμού στις ευρωπαϊκές οικονομίες με βάση το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό, δείχνοντας τις συνέπειές του στην οικονομία και τις θέσεις εργασίας, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η πληρότητα και η διεξοδικότητα των βασικών στατιστικών για τον τουρισμό που χρησιμοποιούνται ως εισροή για την κατάρτιση αυτών των λογαριασμών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, για την προετοιμασία μεταγενέστερης νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη διαβίβαση εναρμονισμένων πινάκων για τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό, πράγμα που απαιτεί επικαιροποίηση των νομικών απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία 95/57/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον τουρισμό συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτού του κλάδου.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α) Για να προσδιοριστεί η συμμετοχή των ηλικιωμένων και άλλων συνταξιούχων, των νέων, των αναπήρων και των οικογενειών με δυσκολίες στα προγράμματα που αναπτύσσει η ΕΕ στον τομέα του κοινωνικού τουρισμού, η Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει στατιστικά δεδομένα για τον κοινωνικό τουρισμό· τούτο θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, βάσει των διακυμάνσεων σε αυτά τα δεδομένα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα, για να βελτιώσει τη συμμετοχή των παραπάνω κατηγοριών στον τουρισμό·

  Αιτιολόγηση

  Ο τουρισμός και οι κοινωνικές στατιστικές πρέπει να αποτελέσουν μέρος των ευρωπαϊκών στατιστικών για τον τουρισμό και είναι αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη τουριστικών προγραμμάτων για τις κατηγορίες που είναι μέρος του κοινωνικού τουρισμού.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Όταν παράγονται ευρωπαϊκές στατιστικές, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι στατιστικές υπηρεσίες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιούνται από κάθε κράτος μέλος σε σχέση με τον τουριστικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των πιστώσεων της ΕΕ·

  Αιτιολόγηση

  Ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ενώ τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά τις ενωσιακές πιστώσεις για τον τουρισμό, τα στατιστικά δεδομένα θα βοηθήσουν στη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων σε διάφορα κράτη μέλη και των βέλτιστων αποτελεσμάτων από την πρακτική εφαρμογή.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προσαρμογή των ορισμών, των θεμάτων που καλύπτονται και των χαρακτηριστικών των απαιτούμενων πληροφοριών, του πεδίου παρατήρησης και των προθεσμιών διαβίβασης των στοιχείων.

  (15) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προσαρμογή των ορισμών, των παραρτημάτων και των προθεσμιών διαβίβασης των στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

  Αιτιολόγηση

  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να περιορίζεται στα μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού. Τα θέματα που καλύπτονται, οι απαιτούμενες πληροφορίες και το πεδίο παρατήρησης θα πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ)α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ιγ)α ως «ημερήσιες επισκέψεις» νοούνται οι επισκέψεις ανθρώπων που ταξιδεύουν εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους στο διάστημα μίας ημέρας για σκοπούς τουριστικούς ή/και αναψυχής·

  Αιτιολόγηση

  Για την ανάλυση των διαφόρων δυναμικών στις επιμέρους τάσεις, η οποία είναι αναγκαία για την ορθή διαμόρφωση των πολιτικών του τομέα και των επιχειρηματικών στρατηγικών, κατά τη συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των πραγματικών τουριστών από όσους μετακινούνται για διάφορους λόγους και εντός μίας ημέρας από τόπο σε τόπο, πρωτίστως στις διασυνοριακές περιφέρειες.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 με σκοπό την προσαρμογή των ορισμών της παραγράφου 1.

  2. Η Επιτροπή ενδέχεται να εγκρίνει μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και υπό τους όρους των άρθρων 10 και 11, τροποποιήσεις στους ορισμούς της παραγράφου 1, προκειμένου να τους προσαρμόσει στις διεθνείς συστάσεις. Κατά την έγκριση αυτών των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα τροποποίησης των ορισμών μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) τον εθνικό τουρισμό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων ταξιδιών για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που καθορίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτές οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

  (δ) τον εθνικό τουρισμό, όσον αφορά την τουριστική ζήτηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων ταξιδιών για τις μεταβλητές, την περιοδικότητα και τις κατανομές που ορίζονται στο τμήμα 3 του παραρτήματος ΙΙ.

  Αιτιολόγηση

  Το είδος των στοιχείων που θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη μέλη για τα μονοήμερα ταξίδια θα πρέπει, όπως και για όλες τις άλλες κατηγορίες να ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού και όχι μέσω της επιτροπολογίας.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για την προσαρμογή των θεμάτων που καλύπτονται, των χαρακτηριστικών των απαιτούμενων πληροφοριών και του περιεχομένου των παραρτημάτων.

  2. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 και υπό τους όρους των άρθρων 10 και 11, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Κατά την έγκριση αυτών των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να περιορίζεται στα μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού. Τα θέματα που καλύπτονται και οι απαιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για τον καθορισμό του πεδίου παρατήρησης για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) όσον αφορά τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων ταξιδιών.

  5. Το πεδίο παρατήρησης για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοήμερων ταξιδιών περιλαμβάνει όλα τα μονοήμερα ταξίδια των μονίμων κατοίκων του κράτους μέλους εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τμήμα 3 του παραρτήματος II.

  Αιτιολόγηση

  Το πεδίο παρατήρησης σχετικά με τα μονοήμερα ταξίδια θα πρέπει να καθορίζεται από τον κανονισμό και όχι μέσω της επιτροπολογίας. Προτείνεται η δημιουργία νέου τμήματος με τον αριθμό 3 στο παράρτημα ΙΙ μέσω χωριστής τροπολογίας.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 με σκοπό την προσαρμογή του πεδίου παρατήρησης για τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το πεδίο παρατήρησης θα πρέπει να καθορίζεται από τον κανονισμό και όχι μέσω της επιτροπολογίας.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4α

   

   

  Πιλοτικές μελέτες

   

  1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη πραγματοποιούν μελέτες προκειμένου να αναπτυχθεί σύστημα δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό μέσω του οποίου θα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία και τις θέσεις εργασίας.

   

  2. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών αξιολογούνται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή, η οποία σταθμίζει τα οφέλη της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε σχέση με το κόστος της συλλογής και του φόρτου για την απάντηση.

   

  3. Εάν σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχει ανάγκη κατάρτισης εναρμονισμένων πινάκων όσον αφορά τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό, η Επιτροπή αναλαμβάνει την κατάλληλη δράση, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοθετικής πρότασης, για την κατάλληλη αντιμετώπιση του θέματος.

   

  4. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν πιλοτικές μελέτες σε εθελοντική βάση για την ανάπτυξη συστήματος συλλογής στοιχείων όπου θα καταγράφεται ο αντίκτυπος του τουρισμού στο περιβάλλον.

  Αιτιολόγηση

  Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται διατάξεις όσον αφορά τη μελλοντική κατάρτιση δορυφορικών λογαριασμών. Λογαριασμοί που θα επιτρέψουν στον τουρισμό να συγκριθεί με ακρίβεια με τους άλλους τομείς όσον αφορά τις επιπτώσεις του στην οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Εκτός αυτού παρέχει πρότυπες μελέτες για όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 5α

   

  Έκθεση αξιολόγησης

   

  Μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σχετικά με τη συνάφειά τους.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 με σκοπό την προσαρμογή των προθεσμιών διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφος 4.

  5. Για να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 και υπό τους όρους των άρθρων 10 και 11, τροποποιήσεις των προθεσμιών διαβίβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Κατά την έγκριση αυτών των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

  (6) Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός. Αν υπάρξει αναθεώρηση της νομοθετικής διαδικασίας, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο ετέθη σε ισχύ. Αν ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, η πρώτη περίοδος αναφοράς μετατίθεται κατά ένα έτος.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9. Ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5.

  9. Η εξουσία να εκδίδει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στα άρθρα 2 παράγραφος 2, άρθρο 3 παράγραφος 2 και άρθρο 7 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … *. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 10.

   

  ___________

  * EE: εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα. Εκτός αυτού η ανάθεση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να έχει χρονικό περιορισμό (και να παρατείνεται αυτόματα εκτός και εάν ανακληθεί).

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

  1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την Επιτροπή, το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

  2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, υποδεικνύοντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα.

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ή αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφόρησαν αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της.

  2. Αν κατά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

   

  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

  3. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με τη διατύπωση σχετικά με τη ανάθεση αρμοδιοτήτων η οποία έχει συμφωνηθεί προσωρινά από τα θεσμικά όργανα.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 5 – εδάφια α-δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  a) Ιδιωτικός/προσωπικός: ανάπαυση, αναψυχή και διακοπές

   

  β) Ιδιωτικός/προσωπικός:

  επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους

  a) Ιδιωτικός/προσωπικός:

  γ) Ιδιωτικός/προσωπικός: άλλος (π.χ. προσκύνημα, θεραπεία)

   

  δ) Επαγγελματικός/σχετικός με την εργασία

  β) Επαγγελματικός/σχετικός με την εργασία

  Αιτιολόγηση

  Μόνο οι κατηγορίες που αφορούν τα ιδιωτικά/προσωπικά και τα επαγγελματικά/σχετικά με την εργασία δικαιολογούνται· διαφορετικά δεν είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων τουρισμού με βεβαιότητα.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  8. Μέσα μεταφοράς

  8. Μέσα μεταφοράς για ταξίδια από και προς τον τουριστικό προορισμό καθώς και κινητικότητα κατά τη διάρκεια της εκεί διαμονής:

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 8 – εδάφιο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Αεροπορικές μεταφορές (πτήσεις ή άλλες αεροπορικές υπηρεσίες)

   

  α) Αεροπορικές μεταφορές (υπηρεσίες κατά την προγραμματισμένη ή ναυλωμένη πτήση ή άλλες αεροπορικές υπηρεσίες)·

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 8 – εδάφιο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εα) ποδήλατο (συνδυασμένο ή όχι με άλλα μέσα μεταφοράς· ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο)·

  Αιτιολόγηση

  Τα δεδομένα που θα παράσχουν τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αυξανόμενη τάση προς τον τουρισμό με ποδήλατο και να προσφέρονται για ενδοενωσιακές συγκρίσεις ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του τουριστικού τομέα και ως προς τον οικονομικό του αντίκτυπο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 9 – εδάφιο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στα) πρόσβαση για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούν αναπηρική πολυθρόνα.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 2 – παράγραφος 17α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  17α. Δαπάνες από κάθε τουρίστα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για τη μεταφορά

   

  Ετήσια

  Αιτιολόγηση

  Οι δαπάνες σε εστιατόρια είναι πολύ συνηθέστερες κατά τη διάρκεια των διακοπών από ό,τι στην καθημερινή ζωή. Αυτό το δεδομένο αποτελεί σημαντικό μέρος των δαπανών των τουριστών και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προς συγκέντρωση μεταβλητών, όπως στην περίπτωση του παραρτήματος σχετικά με τα μονοήμερα ταξίδια.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – Τμήμα 3α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τμήμα 3α

   

  Μονοήμερα ταξίδια

   

  A. Μεταβλητές προς διαβίβαση

   

  1) Αριθμός μονοήμερων ταξιδιών που πραγματοποιούνται από μόνιμους κατοίκους άνω των 15 ετών εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους.

   

  2) Αριθμός μονοήμερων ταξιδιών που πραγματοποιούνται από μόνιμους κατοίκους άνω των 15 ετών εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, όπου θα αναφέρονται χωριστά: μεταφορά, αγορές, εστιατόρια, λοιπά.

   

  B. Κατανομή

   

  1). Η μεταβλητή που βρίσκεται κάτω από το σημείο Α παράγραφος 1 κατανέμεται (με διασταυρωμένη ταξινόμηση) ανά:

   

  - χώρα προορισμού των μονοήμερων ταξιδιών: εσωτερικό/εξωτερικό (με χωριστή αναφορά τουλάχιστον σε όλες τις γειτονικές χώρες και τις χώρες προορισμού που συνιστούν το 90% του συνολικού αριθμού των μονοήμερων ταξιδιών στο εξωτερικό)·

   

  - σκοπός μονοήμερου ταξιδιού: προσωπικός σκοπός, επαγγελματικός σκοπός·

   

  - μόνο για τα μονοήμερα ταξίδια για προσωπικό σκοπό, ανά φύλο του επισκέπτη: άρρεν/θήλυ.

   

  - μόνο για τα μονοήμερα ταξίδια για προσωπικό σκοπό, ανά ηλικιακή ομάδα του επισκέπτη: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 και άνω.

   

  2) Οι μεταβλητές που βρίσκεται κάτω από το σημείο Α παράγραφος 2 κατανέμονται ανά:

   

  - χώρα προορισμού των μονοήμερων ταξιδιών: εσωτερικό/εξωτερικό (με χωριστή αναφορά τουλάχιστον σε όλες τις γειτονικές χώρες και τις χώρες προορισμού που συνιστούν το 90% του συνολικού αριθμού των μονοήμερων ταξιδιών στο εξωτερικό)·

   

  - σκοπός μονοήμερου ταξιδιού: προσωπικός σκοπός, επαγγελματικός σκοπός·

   

  Γ. Περιοδικότητα

   

  1) Οι μεταβλητές και οι κατανομές που αναφέρονται κάτω από τα σημεία Α, παράγραφος 1 και Β, παράγραφος 1 διαβιβάζονται ετησίως, με χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίμηνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

   

  2) Οι μεταβλητές και οι κατανομές που αναφέρονται κάτω από τα σημεία Α, παράγραφος 2 και Β, παράγραφος 2 διαβιβάζονται ανά τριετία, με χωριστή αναφορά για τα τέσσερα τρίμηνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το τρίτο ημερολογιακό έτος μετά το έτος κατά το οποίο αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

   

  Δ. Μορφότυπος για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων

   

  1) Αριθμός των μονοήμερων ταξιδιών (μεταβλητές και κατανομές όπως ορίζονται στα σημεία Α, παράγραφος 1 και Β, παράγραφος 1)

  Προορισμός

  Επαγγελματικός σκοπός

  Προσωπικός σκοπός

   

  Σύνολο

  Άρρεν

  Θήλυ

   

   

  <15

  15-24

  25-34

  35-44

  45-54

  55-64

  65 ή άνω

  <15

  15-24

  25-34

  35-44

  45-54

  55-64

  65 ή άνω

  Εσωτερικό

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Εξωτερικό 1 προς ν

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Άλλοι προορισμοί εξωτερικού

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κάθε κελί του πίνακα αναφέρει τον αριθμό των μονοήμερων ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν από μόνιμους κατοίκους, άνω των 15 ετών κατά την περίοδο αναφοράς.

   

  Η κατηγορία που είναι τυπωμένη με πλάγια γράμματα, δηλαδή η κατηγορία «κάτω των 15 ετών» είναι προαιρετική.

   

  Η σειρά «Εξωτερικό 1 προς ν» πρέπει να αντικατασταθεί από ν σειρές έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που αφορούν την χωριστή αναφορά των προορισμών εξωτερικού όπως ορίζεται στο σημείο Β

   

  Θα πρέπει να διαβιβαστούν για κάθε τρίμηνο του έτους αναφοράς.

   

  2). Δαπάνες για μονοήμερα ταξίδια (μεταβλητές και κατανομές όπως ορίζονται στα σημεία Α, παράγραφος 2 και Β, παράγραφος 2)

  Προορισμός

  Επαγγελματικός σκοπός

  Προσωπικός σκοπός

   

  Αριθμός μονοήμερων ταξιδιών

  Σύνολο δαπανών

  Αριθμός μονοήμερων ταξιδιών

  Σύνολο δαπανών

   

   

  Μεταφορές

  Αγορές

  Εστιατόρια

  στ) Άλλο

   

  Μεταφορές

  Αγορές

  Εστιατόρια

  στ) Άλλο

  Εσωτερικό

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Εξωτερικό 1 προς ν

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Άλλοι προορισμοί εξωτερικού

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Η σειρά «Εξωτερικό 1 προς ν» πρέπει να αντικατασταθεί από ν σειρές έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που αφορούν την χωριστή αναφορά των προορισμών εξωτερικού όπως ορίζεται στο σημείο Β.

   

  Θα πρέπει να διαβιβαστούν για κάθε τρίμηνο του έτους αναφοράς.

  Αιτιολόγηση

  Στο τμήμα αυτό ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τα μονοήμερα ταξίδια. Ήταν μέρος ενός προηγούμενου σχεδίου της Επιτροπής, που αφαιρέθηκε ωστόσο αργότερα καθώς η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα προτιμούσε αυτές οι διατάξεις να καθορίζονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Ο τουρισμούς συνιστά σημαντική οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ με υψηλό δυναμικό. Μπορεί να συμβάλει την αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές, περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όπως είναι οι περιοχές με πλούσια βιομηχανική κληρονομιά. Οι στατιστικές χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα για την παρακολούθηση των ειδικών πολιτικών για τον τουρισμό διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ΕΕ, η οδηγία 95/57/ΕΚ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού ταξινομεί το σύστημα των στατιστικών που αφορούν τον τουρισμό. Η Eurostat δημοσιεύει αυτές τις στατιστικές οι οποίες συλλέγονται και καταρτίζονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

  Τις τελευταίες δεκαετίες, η σημασία του τουρισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους πολίτες έχει αρχίσει να σημειώνει σταθερή αύξηση. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, με 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, στην οποία απασχολείται περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού (περίπου 9,7 εκατ. θέσεις εργασίας), υπολογίζεται ότι παράγει πάνω από το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ. Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως με 370 εκατ. αφίξεις διεθνών τουριστών το 2008 ή αλλιώς με το 40% των αφίξεων παγκοσμίως[1].

  Με την πρόσφατη ανακοίνωσή της (COM(2010)352), η Επιτροπή στοχεύει να ορίσει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τον τουρισμό στην Ευρώπη, βασιζόμενη στις νέες αρμοδιότητες που θέσπιστηκαν με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Στο έγγραφο εξετάζονται οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι δημογραφικές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η εποχική κατανομή των τουριστικών ρευμάτων και η αυξημένη χρήση από τους πελάτες νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Γενικότερος στόχος της ανακοίνωσης είναι η ενίσχυση του τουριστικού τομέα της ΕΕ με συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ η οποία συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Προκειμένου να εφαρμοσθεί επιτυχώς το νέο πλαίσιο πολιτικής οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης πρέπει να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις, βάσει αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων.

  Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι η επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τον τουρισμό. Το τρέχον σύστημα στατιστικών τουρισμού ορίζεται από την οδηγία του Συμβουλίου 95/57/ΕΚ, με την οποία ζητείται από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να παρέχουν τακτικά ένα σύνολο στοιχείων σχετικά με την δυναμικότητα και τη ροή επισκεπτών των τουριστικών καταλυμάτων και σχετικά με την τουριστική ζήτηση.

  Ωστόσο, από τότε που άρχισε να ισχύει η οδηγία, η τουριστική βιομηχανία αλλά και η τουριστική ζήτηση έχουν αλλάξει σημαντικά. Για αυτόν τον λόγο τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένως την ανάγκη επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου. Η πρόταση, αντανακλώντας αυτές τις αλλαγές, αναθεωρεί ορισμένες μεταβλητές και λαμβάνει υπόψη πρόσφατα φαινόμενα όπως περισσότερα σύντομα ταξίδια και τη χρήση του διαδικτύου για την κράτηση των εισιτηρίων. Εκτός αυτού, η πρόταση εναρμονίζει τις μεταβλητές και τις έννοιες και έχει ως στόχο να βελτιώσει σημαντικά την πληρότητα των στατιστικών για τον τουρισμό, για παράδειγμα καλύπτοντας όλα τα ενοικιαζόμενα καταλύματα ή περιλαμβάνοντας τις στατιστικές για τους επισκέπτες που αναχωρούν αυθημερόν και για τους μη τουρίστες.

  Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρωθούν από τα νοικοκυριά ή τους τουρίστες, η αποδοτικότητα της συλλογής των στοιχείων παρακολουθείται με την εισαγωγή εναλλασσόμενων ερωτήσεων για τις μεταβλητές των οποίων η φύση αναμένεται να είναι πιο διαρθρωτική, καθώς και με την εισαγωγή της διαβίβασης μικροδεδομένων για τις στατιστικές σχετικά με τα τουριστικά ταξίδια. Σκοπός είναι να μπορούν οι εθνικοί φορείς συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων να χρησιμοποιούν από κοινού τις παράλληλες στατιστικές με βάση εναρμονισμένη συγκέντρωση και να επιτύχουν σύγκλιση εννοιών, ορισμών και μορφών υποβολής εκθέσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων. Γενικά, στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τον τουρισμό εξακολουθούν να είναι συναφείς και ότι παρέχουν μια στέρεα βάση για την λήψη αποφάσεων στην πολιτική για τον τουρισμό.

  Θέση του εισηγητή

  Ο εισηγητής αναγνωρίζει τον μείζονα ρόλο των στατιστικών στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών τουρισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι στατιστικές για τον τουρισμό συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτόν τον λόγο ο εισηγητής υποστηρίζει το στόχο του προτεινόμενου κανονισμού για θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον τουρισμό, μέσω της συλλογής στοιχείων, της κατάρτισης στατιστικών, της επεξεργασίας και της διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Μετά την έγκρισή της, η πρόταση ενδέχεται να βελτιώσει την επικαιρότητα, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των διαβιβαζόμενων στατιστικών, όπως και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επαλήθευσης των στοιχείων. Εκτός αυτού είναι απαραίτητο το νομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας με την εισαγωγή νέων μεταβλητών, για παράδειγμα όσον αφορά τα μονοήμερα ταξίδια.

  Ωστόσο, παρόλο που ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση, εκφράζει επίσης την ανησυχία του όσον αφορά την εκτεταμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται. Πράγματι, σύμφωνα με την πρόταση θα επιτρέπεται στην Επιτροπή να τροποποιεί ουσιώδη στοιχεία της πρότασης όπως είναι οι ορισμοί, τα θέματα που καλύπτονται και τα χαρακτηριστικά των απαιτούμενων στοιχείων μέσω της έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπλέον, ορισμένες βασικές διατάξεις που αφορούν στοιχεία σχετικά με μονοήμερα ταξίδια που πρόκειται να διαβιβαστούν θα καθορίζονταν εξαρχής με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι τα ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία και για αυτόν τον λόγο προτείνει μία σειρά τροπολογιών που περιορίζουν την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

  Επίσης, η πρόταση δεν προβλέπει δυστυχώς την κατάρτιση δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό (ΔΛΤ). Ωστόσο, θα ήταν σημαντικό να αναπτυχθούν σταδιακά ολοκληρωμένα συστήματα στατιστικών τουρισμού και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες έτσι ώστε να δίδεται μια παγκόσμια εικόνα της βιομηχανίας τουρισμού και να γίνεται καλύτερα κατανοητό το πραγματικό της μέγεθος και η πραγματική της αξία σε σύγκριση με άλλους κλάδους, όπως και οι επιπτώσεις της στις θέσεις απασχόλησης και την οικονομία. Για αυτόν τον λόγο, ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή μιας διάταξης με την οποία να ζητείται από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν πρότυπες μελέτες σχετικά με τους ΔΛΤ. Αυτές θα πρέπει μετά να αξιολογούνται από την Επιτροπή. Εάν σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχει ανάγκη κατάρτισης εναρμονισμένων πινάκων για τους ΔΛΤ, η Επιτροπή θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Τέλος, προκειμένου να αυξηθούν οι γνώσεις για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, προτείνεται η Επιτροπή να καταρτίσει ένα πρόγραμμα πρότυπων μελετών, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται προαιρετικά από τα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα συλλογής δεδομένων που να δείχνει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον.

  Συμπέρασμα

  Ο εισηγητής αναμένει σημαντική σύγκλιση συμφερόντων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τόσο όσον αφορά τον περιορισμό των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων όσο και όσον αφορά τη σταδιακή εισαγωγή ΔΛΤ. Για αυτόν τον λόγο, θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να αναζητηθούν δυνατότητες για ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο όσον αφορά αυτόν τον σημαντικό φάκελο.

  • [1]               Βαρόμετρο του ΠΟΕ σχετικά με τον τουρισμό, τεύχος 8, Ιανουάριος 2010.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  29.3.2010

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  21.4.2010

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Brian Simpson

  27.4.2010

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.9.2010

  8.11.2010

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.11.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller

  Ημερομηνία κατάθεσης

  17.11.2010