Pranešimas - A7-0329/2010Pranešimas
A7-0329/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos turizmo statistikos

17.11.2010 - (COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Brian Simpson


Procedūra : 2010/0063(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0329/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos turizmo statistikos

(COM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0117),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7-0085/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0329/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Siekiant įvertinti Europos Sąjungos turizmo pramonės, kuriai tenka svarbus vaidmuo valstybių narių ekonomikoje, nes turizmo veikla yra svarbus potencialių darbo vietų kūrimo šaltinis, konkurencingumą, būtina gerai žinoti turizmo mastą ir požymius, turistų požymius ir išlaidas turizmui.

(2) Siekiant įvertinti Europos Sąjungos turizmo pramonės, kuriai tenka svarbus vaidmuo valstybių narių ekonomikoje, nes turizmo veikla yra svarbus potencialių darbo vietų kūrimo šaltinis, konkurencingumą, būtina gerai žinoti turizmo mastą ir požymius, turistų požymius, išlaidas turizmui ir naudą valstybių narių ekonomikai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Siekiant įvertinti makroekonominę turizmo svarbą Europos šalių ekonomikai remiantis tarptautiniu mastu pripažinta turizmo palydovinių sąskaitų sistema, didesnio pagrindinės turizmo statistikos, kuri reikalinga tokioms sąskaitoms sudaryti ir vėlesniam teisės akto dėl suderintų lentelių turizmo palydovinėms sąskaitoms perdavimo pasiūlymui rengti (jeigu, Komisijos manymu, to reikia), prieinamumo, išsamumo ir visapusiškumo poreikis reiškia, kad būtina atnaujinti galiojančius teisinius reikalavimus, nustatytus Direktyva 95/57/EB.

(6) Siekiant įvertinti makroekonominę turizmo svarbą Europos šalių ekonomikai remiantis tarptautiniu mastu pripažinta turizmo palydovinių sąskaitų sistema, kurioje atsispindėtų jo poveikis ekonomikai ir darbo vietoms, didesnio pagrindinės turizmo statistikos, kuri reikalinga tokioms sąskaitoms sudaryti ir vėlesniam teisės akto dėl suderintų lentelių turizmo palydovinėms sąskaitoms perdavimo pasiūlymui rengti (jeigu, Komisijos manymu, to reikia), prieinamumo, išsamumo ir visapusiškumo poreikis reiškia, kad būtina atnaujinti galiojančius teisinius reikalavimus, nustatytus Direktyva 95/57/EB.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad renkant duomenis apie turizmą pagerėtų socialinio ir ekonominio šio sektoriaus poveikio suvokimas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Siekiant nustatyti vyresnio amžiaus ir kitų pensininkų, jaunimo, neįgaliųjų asmenų ir sunkumų turinčių šeimų dalyvavimą Sąjungos parengtose programose socialinio turizmo srityje, Komisija turėtų rinkti socialinio turizmo statistinius duomenis; tai padės Komisijai ir valstybėms narėms, remiantis šių duomenų pokyčiais, imtis reikalingų priemonių, kad būtų padidintas minėtų kategorijų asmenų dalyvavimas turizmo srityje.

Pagrindimas

Turizmo ir socialiniai statistiniai duomenys turėtų sudaryti Europos turizmo statistikos dalį ir jie yra reikalingi siekiant įvertinti ir plėtoti turizmo programas kategorijoms žmonių, kurie sudaro socialinį turizmą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Rengiant Europos statistinius duomenis pagal šį reglamentą, nacionalinės ir Sąjungos lygmens statistikos institucijos turėtų pateikti duomenis apie kiekvienos valstybės narės panaudotas lėšas, susijusias su turizmo sektoriumi, ypač pabrėžiant Sąjungos lėšų panaudojimą.

Pagrindimas

Turizmas atlieka svarbų vaidmenį kuriant socialinę ir ekonominę sanglaudą. Valstybėms narėms skirtingai naudojant turizmui skirtas ES lėšas statistiniai duomenys padės palyginti skirtingų valstybių narių rezultatus ir geriausios patirties rezultatus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus, siekiant pritaikyti apibrėžtis, tiriamuosius objektus, reikalaujamos informacijos rodiklius, tyrimo sritį ir duomenų perdavimo terminus,

(15) Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, siekiant pritaikyti apibrėžtis, priedus ir duomenų perdavimo terminus. Ypač svarbu, kad atlikdama paruošiamuosius darbus Komisija vykdytų atitinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus tik neesminiais reglamento klausimais. Sprendimus dėl tiriamųjų objektų, reikalaujamos informacijos, tyrimo srities reikėtų priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ma) vienadienės kelionės – vieną dieną trunkančios asmenų kelionės ne įprastinėje aplinkoje turizmo ir (arba) poilsio tikslais.

Pagrindimas

Siekiant nagrinėti įvairius kelionių būdus (tai reikia daryti norint teisingai parengti sektoriaus politikos priemones ir verslo strategijas), reikia statistiškai atskirti asmenis, kurie keliauja kaip tikri turistai, ir asmenis, kurie keliauja iš vienos vietos į kitą vienos dienos metu dėl įvairių priežasčių, ypač pasienio regionuose.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 9 straipsnį, siekdama pritaikyti 1 dalyje nurodytas apibrėžtis.

2. Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 9 straipsnį bei laikydamasi 10 ir 11 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti 1 dalyje numatytų apibrėžčių pakeitimus, siekdama suderinti jas su tarptautinėmis rekomendacijomis. Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Reikėtų riboti galimybę keisti apibrėžtis priimant deleguotus teisės aktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) nacionaliniu turizmu – turizmo paklausa, susijusia su vienadienių kelionių požymiais, atsižvelgiant į kintamuosius, periodiškumą ir suskirstymą, kuriuos Komisija nustato deleguotaisiais teisės aktais. Deleguotieji teisės aktai priimami pagal 9 straipsnį.

(d) nacionaliniu turizmu – turizmo paklausa, susijusia su vienadienių kelionių požymiais, atsižvelgiant į kintamuosius, periodiškumą ir suskirstymą, kaip numatyta II priedo 3 skirsnyje.

Pagrindimas

Valstybėms narėms teikiamų duomenų apie vienadienes keliones tipas, kaip ir kitų kategorijų duomenų tipai, turėtų būti išdėstytas reglamento priede ir nepaliktas apibrėžti pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 9 straipsnį, siekdama pritaikyti tiriamuosius objektus, reikalaujamos informacijos rodiklius ir priedų turinį.

2. Siekdama atsižvelgti i ekonomikos ir socialinius pokyčius Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 9 straipsnį bei laikydamasi 10 ir 11 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti šio reglamento priedų pakeitimus. Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus tik neesminiais reglamento klausimais. Sprendimus dėl tiriamųjų objektų ir reikalaujamos informacijos reikėtų priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 9 straipsnį, siekdama nustatyti 3 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytų reikalavimų, susijusių su vienadienių kelionių rodiklių duomenimis, taikymo sritį.

5. Jeigu II priedo 3 skirsnyje nenurodyta kitaip, 3 straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimai dėl duomenų apie vienadienes keliones taikomi visoms nuolatinių gyventojų vienadienėms kelionėms ne įprastinėje aplinkoje.

Pagrindimas

Reikalavimai dėl duomenų apie vienadienes keliones turėtų būti nustatyti reglamente, o ne pagal komitologijos procedūrą. Kitame pakeitime siūlomas II priedo 3 skirsnis (naujas).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 9 straipsnį, siekdama pritaikyti 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų taikymo sritį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikalavimai dėl duomenų turėtų būti nustatyti reglamente, o ne pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Bandomieji tyrimai

 

1. Komisija parengia programą, pagal kurią valstybės narės atlieka bandomuosius tyrimus, siekdamos parengti tokią turizmo palydovinių sąskaitų sistemą, kurioje atsispindėtų turizmo poveikis ekonomikai ir darbo vietoms.

 

2. Bandomųjų tyrimų rezultatus vertina ir skelbia Komisija, įvertindama galimybės naudotis duomenimis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir tokios prievolės našta.

 

3. Jei iš šių rezultatų matyti, kad reikia sudaryti suderintas turizmo palydovinių sąskaitų lenteles, Komisija imasi atitinkamų veiksmų, įskaitant teisėkūros pasiūlymo pateikimą, kad šis klausimas būtų tinkamai išspręstas.

 

4. Komisija parengia programą, pagal kurią valstybės narės gali savanoriškai atlikti bandomuosius tyrimus siekiant sukurti duomenų rinkimo sistemą, kurioje atsispindėtų turizmo poveikis aplinkai.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomos nuostatos, susijusios su turizmo palydovinių sąskaitų rinkimu, dėl kurio atsirastų galimybė turizmą ir kitus sektorius tiksliai palyginti poveikio ekonomikai ir darbo vietų kūrimui aspektu. Taip pat, jis sudarytų galimybė atlikti bandomuosius tyrimus turizmo poveikio aplinkai atžvilgiu.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Vertinimo ataskaita

 

Praėjus penkeriems metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos ir po to kas penkeri metai Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pagal šį reglamentą surinktos statistikos ir jos tinkamumo vertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Reikia nuolat atsiskaityti dėl reglamento taikymo.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 9 straipsnį, siekdama pritaikyti 4 dalyje nustatytus duomenų perdavimo terminus.

5. Siekdama atsižvelgti i ekonomikos ir socialinius pokyčius Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 9 straipsnį bei laikydamasi 10 ir 11 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti 4 dalyje nustatytų duomenų perdavimo terminų pakeitimus. Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Visų duomenų, kuriuos prašoma pateikti pagal šį reglamentą, pirmas ataskaitinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų, einančių po šio reglamento įsigaliojimo metų, sausio 1 d.

(6) Visų duomenų, kuriuos prašoma pateikti pagal šį reglamentą, pirmas ataskaitinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų, einančių po šio reglamento įsigaliojimo metų, sausio 1 d. Jei vykdoma teisėkūros procedūros peržiūra, ji turi būti baigta iki įsigaliojimo metų rugsėjo 30 d. Jei reglamento peržiūra baigiama vėliau nei rugsėjo 30 d., pirmas ataskaitinis laikotarpis atidedamas vieneriems metams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalyje, 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

9. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo ...* . Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 10 straipsnį.

 

___________

*OL: įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą. Be to, įgaliojimų delegavimui turi būti nustatytas terminas (kurį būtų galima automatiškai pratęsti, išskyrus atvejus, jeigu jis būtų atšauktas).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalyje, 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja kitą teisės aktų leidėją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva pratęsiamas dviem mėnesiams.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto arba jei iki šios datos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informuoja Komisiją apie savo sprendimą nepareikšti prieštaravimų, deleguotasis teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

2. Jei praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

 

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

3. Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

Pagrindimas

Pakeitime suderinama straipsnio redakcija su įgaliojimų delegavimo redakcija, dėl kurios institucijos pasiekė pirminį susitarimą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 5 punkto a-d dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) privatus arba individualus (laisvalaikis, poilsis ir atostogos);

 

b) privatus arba individualus

(giminių ir draugų lankymas);

a) privatus arba individualus;

c) privatus arba individualus (kita, pvz., piligrimystė, gydymas);

 

d) profesinis arba verslo.

b) profesinis arba verslo.

Pagrindimas

Pagrįstos tik kategorijos „privatus arba individualus“ ir „profesinis arba verslo“. Priešingu atveju neįmanoma tiksliai nustatyti įvairių turizmo rūšių.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Pagrindinė transporto priemonė

8. Transporto priemonė kelionėms į turistų lankomą vietą ir iš jos bei judėjimui toje vietoje apsilankymo metu:

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 8 punkto a dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) oro transportas (skrydžių ar kitos oro transporto paslaugos);

 

a) oro transportas (reguliariųjų ar užsakomųjų skrydžių ar kitos oro transporto paslaugos);

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 8 punkto ea dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) dviratis (kartu su kita transporto priemone ar be jos; asmeninis ar nuomotas);

Pagrindimas

Rengiant duomenis, kuriuos turi pateikti valstybės narės, turėtų būti atsižvelgiama į didėjančią dviračių turizmo tendenciją ir jie taip pat turėtų būti tinkami norint palyginti šio turizmo sektoriaus poveikį aplinkai bei jo ekonominį poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ES viduje.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 9 punkto fa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) tinkamumas ribotos judėsenos asmenims, įskaitant neįgaliųjų vežimėlių naudotojus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 skirsnio 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a. Individualiai keliaujančio turisto viešojo maitinimo išlaidos kelionės metu

 

Kasmet

Pagrindimas

Daug labiau įprasta išleisti pinigų viešojo maitinimo įstaigose atostogų nei kasdienio gyvenimo metu. Tai sudaro svarbią turistų išlaidų dalį ir ją reikėtų įtraukti į kintamųjų, kuriuos reikia surinkti, sąrašą, kaip numatyta priede dėl vienadienių kelionių.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a skirsnis

 

Vienadienės kelionės

 

A. Teiktini kintamieji

 

1) 15 metų ir vyresnių nuolatinių gyventojų vienadienių kelionių ne įprastinėje aplinkoje skaičius.

 

2) 15 metų ir vyresnių nuolatinių gyventojų vienadienių kelionių ne įprastinėje aplinkoje išlaidos; atskirai pateikiami duomenys apie: transportą, pirkinius, restoranus ir kt.

 

B. Suskirstymas

 

1). A dalies 1 punkte išvardinti kintamieji suskirstomi (klasifikuojami) taip:

 

– vienadienių kelionių paskirties šalis: toje pačioje šalyje, užsienyje (duomenys pateikiami atskirai, bent apie visas kaimynines šalis ir apie paskirties šalis, kurios apima daugiau negu 90 proc. vienadienių kelionių);

 

– vienadienių kelionių tikslas: asmeninis, profesinis;

 

– tik vienadienių kelionių asmeniniu tikslu atveju - lankytojų lytis: vyrai, moterys;

 

– tik vienadienių kelionių asmeniniu tikslu atveju - lankytojų amžiaus grupė: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ar daugiau.

 

2) A dalies 2 punkte išvardinti kintamieji suskirstomi (klasifikuojami) taip:

 

– vienadienių kelionių paskirties šalis: toje pačioje šalyje, užsienyje (duomenys pateikiami atskirai, bent apie visas kaimynines šalis ir apie paskirties šalis, kurios apima daugiau negu 90 proc. vienadienių kelionių);

 

– vienadienių kelionių tikslas: asmeninis, profesinis.

 

C. Periodiškumas

 

1) A dalies 1 punkte ir B dalies 1 punkte išvardinti kintamieji ir suskirstymai perduodami kiekvienais metais, atskirai informuojama apie kiekvieną praėjusių kalendorinių metų ketvirtį.

 

2) A dalies 2 punkte ir B dalies 2 punkte išvardinti kintamieji ir suskirstymai perduodami kas treji metai, atskirai informuojama apie kiekvieną praėjusių kalendorinių metų ketvirtį. Pirmi ataskaitiniai metai – treti kalendoriniai metai, einantys po metų, kuriais įsigalioja šis reglamentas.

 

D. Rezultatų perdavimo techninis formatas

 

1) Vienadienių kelionių skaičius (kintamieji ir suskirstymai pateikiami pagal A dalies 1 punkte ir B dalies 1 punkte numatytas apibrėžtis)

Paskirties šalis

Profesiniai tikslai

Asmeniniai tikslai

 

Iš viso

vyras

moteris

 

 

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 arba daugiau

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 arba daugiau

Vietinė kelionė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į užsienį: 1 arba n šalių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos į užsienį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienoje lentelės grafoje nurodomas 15 metų ar vyresnių asmenų vienadienių kelionių skaičius per ataskaitinį laikotarpį.

 

Grafa pateikiama pusjuodžiu kursyvu, t. y. jaunesni negu 15 metų – neprivaloma.

 

Eilutę „Į užsienį: 1 arba n šalių“ reikia pakeisti n eilučių skaičiumi, taigi kiekviena kelionė į užsienį bus vertinama atskirai, kaip tai nurodyta B dalyje.

 

Kiekvienam ataskaitinių metų ketvirčiui turi būti pateikiama atskira lentelė.

 

2). Vienadienių kelionių išlaidos (kintamieji ir suskirstymai pateikiami pagal A dalies 2 punkte ir B dalies 2 punkte numatytas apibrėžtis)

Paskirties šalis

Profesiniai tikslai

Asmeniniai tikslai

 

Vienadienių kelionių skaičius

Išlaidos, iš viso

Vienadienių kelionių skaičius

Išlaidos, iš viso

 

 

Transportas

Pirkiniai

Restoranai

Kita

 

Transportas

Pirkinių

Restoranai

Kita

Vietinė kelionė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į užsienį: 1 arba n šalių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos į užsienį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilutę „Į užsienį: 1 arba n šalių“ reikia pakeisti n eilučių skaičiumi, taigi kiekviena kelionė į užsienį bus vertinama atskirai, kaip tai nurodyta B dalyje.

 

Kiekvienam ataskaitinių metų ketvirčiui turi būti pateikiama atskira lentelė.

Pagrindimas

Šiame skyriuje nustatoma, kokius duomenis valstybės narės turi teikti apie vienadienes keliones. Jis buvo numatytas Komisijos projekte, tačiau vėliau, Komisijai nusprendus, kad ji norėtų šiuos klausimus spręsti priimdama deleguotus teisės aktus, jis buvo išimtas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Turizmas – svarbi ES ekonominė veikla, kuri gali labai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir didesnio ekonomikos augimo, taip pat atlikti svarbų vaidmenį socialiai ir ekonomiškai integruojant kaimo vietoves, periferines ir mažiau išvystytas vietoves, pavyzdžiui tas, kuriose daug pramoninio palikimo. Šios srities statistika ne tik naudojama stebėti turizmo politikai, bet ir daro įtaką regioninės politikos ir tvaraus vystymosi srityse. Pagal Direktyvą 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo ES nustatoma turizmo statistikos rinkimo sistema. Eurostatas skelbia statistiką, kurią renka ir apibendrina nacionalinės statistikos institucijos.

Per pastaruosius dešimtmečius turizmo svarba Europos verslui ir Europos piliečiams sparčiai augo. Kadangi Europos turizmo pramonė apima apie 1,8 milijonų verslo įmonių, visų pirma MVĮ, kuriose samdoma apie 5,2 proc. visų darbuotojų (apie 9,7 milijonai darbo vietų), manoma, kad taip sukuriama apie 5 proc. ES BVP. Taigi, turizmas sudaro trečią pagal svarbą ES socialinės ir ekonominės veiklos sritį. Be to Europos Sąjunga ir toliau išlieka pagrindiniu turistų tikslu, kur per 2008 m. atvyko 370 tarptautinių turistų arba 40 proc. turistų iš viso pasaulio[1].

Neseniai parengtame komunikate (COM(2010)352) Komisija siekia naujai apibrėžti Europos turizmo politiką, kadangi priėmus Lisabonos sutartį ES įgijo daugiau kompetencijos šiose srityje. Minėtame dokumente sprendžiami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria šis sektorius, pavyzdžiui, pasaulinė konkurencija, demografiniai pokyčiai, klimato kaita ir aplinkos apsaugos suvaržymai, sezoninis turistų srautų pasiskirstymas ir augantis naujų informacijos ir komunikacijos technologijų vartojimas. Pagrindinis komunikato tikslas – sustiprinti turizmo sektorių ES lygmeniu koordinuojant veiksmus, kurie papildytų valstybių narių iniciatyvas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti naują politiką, įstatymų leidėjai visais lygmenimis turi priimti informacija grįstus sprendimus, kurie būtų paremti patikimais, palyginamais statistiniais duomenimis.

Komisijos pasiūlymas

Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas – atnaujinti ir pagerinti Europos turizmo statistikos teisinę bazę. Pagal galiojančią turizmo statistikos sistemą, išdėstytą Tarybos direktyvoje 95/57/EB, reikalaujama, kad ES valstybių narių nacionalinės vyriausybės nuolat teiktų rinkinius duomenų apie apgyvendinimo įstaigų galimybes ir užimtumą bei apie turizmo poreikius.

Tačiau, nuo direktyvos įsigaliojimo tiek turizmo pramonė, tiek turizmo paklausa gerokai keitėsi. Taigi, suinteresuotieji asmenys, Komisija ir Parlamentas nuolat pabrėžė, kad reikia atnaujinti teisinę bazę. Atsižvelgiant į pokyčius pasiūlyme aptariama nemažai kintamųjų ir atkreipiamas dėmesys į naujus reiškinius, pavyzdžiui, į trumpalaikių kelionių pagausėjimą arba į kelionių užsakymą internetu. Pasiūlymu toliau derinami kintamieji ir sąvokos, be to, siekiama, kad turizmo statistika būtų kur kas išsamesnė, pvz., įtraukiamos visos nuomojamos apgyvendinimo įstaigos ir statistiniai duomenys apie vienadienius lankytojus ir asmenis, kurie atvyksta ne atostogauti.

Duomenų, kuriuos reikia gauti iš namų ūkių ar turistų, ir rinkimo efektyvumas būtų stebimi numatant periodiškai užduodamus klausimus apie labiau struktūrinio pobūdžio kintamuosius, o dėl statistikos apie turistines keliones – mikroduomenų perdavimą. Taip siekiama nacionaliniams duomenų rengėjams leisti dalytis „veidrodine“ statistika, grindžiama suderintu statistikos rinkimu, ir pasiekti, kad teikiamų duomenų sąvokos, apibrėžtys ir ataskaitų teikimo būdai būtų vienodi. Bendrai pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad Europos turizmo statistika išliktų aktuali ir suteiktų tinkamą pagrindą priimti sprendimus turizmo politikos srityje.

Pranešėjo vertinimas

Pranešėjas pripažįsta svarbų statistikos vaidmenį rengiant veiksmingesnę Europos turizmo politiką nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu. Tuo pačiu turizmo statistika yra svarbi priemonė priimant sprendimus versle ir privačiajame sektoriuje. Taigi, pranešėjas remia siūlomo reglamento tikslą – nustatyti bendrą sistemingo Europos turizmo statistikos rengimo sistemą valstybėms narėms renkant, rengiant, apdorojant ir perduodant suderintą Europos statistiką apie turizmo pasiūlą ir paklausą. Kai pasiūlymas bus priimtas, tikėtina, kad statistika bus perduodama greičiau, ji bus lengviau palyginama ir išsamesnė, taip pat pagerės duomenų apdirbimo, įskaitant duomenų tvirtinimą, veiksmingumas. Be to, jį reikia priimti siekiant teisinę bazę pritaikyti prie pastarųjų turizmo pramonės pokyčių ir pradėti taikyti naujus kintamuosius, pavyzdžiui, susijusius su vienadienėmis kelionėmis.

Tačiau nors pranešėjas iš esmės ir džiaugiasi pasiūlymu, jis labai susirūpinęs dėl reglamente numatyto ypač plataus įgaliojimų delegavimo. Pagal pasiūlymą Komisijai būtų leidžiama priimti deleguotus teisės aktus ir keisti esminius reglamento elementus, pavyzdžiui, apibrėžtis, taikymo sritį ir teikiamos informacijos požymius. Be to, kai kurios esminės nuostatos dėl perduodamų duomenų apie vienadienes keliones būtų nustatomos deleguotuose teisės aktuose. Pranešėjas mano, kad šiuos pagrindinius reglamento elementus reikia priimti pagal įprastinę teisėkūros procedūrą, taigi, siūlo nemažai pakeitimų, kurie apribotų įgaliojimų delegavimą Komisijai.

Taip pat, deja, pasiūlyme nenumatytos turizmo palydovinės sąskaitos. Šios sąskaitos ypač svarbios siekiant palaipsniui rengti integruotas turizmo statistikos sistemas ir socialinius bei ekonominius rodiklius pateikti bendrame turizmo pramonės kontekste, taip pat geriau suprasti tikrąją turizmo vertę ir prasmę palyginus su kitomis pramonės šakomis ir jo poveikį darbo vietų kūrimui bei ekonomikos augimui. Taigi, pranešėjas siūlo numatyti nuostatą, pagal kurią butų reikalaujama, kad valstybės narės atliktų bandomuosius turizmo palydovinių sąskaitų tyrimus. Juos vertintų Komisija. Jeigu būtų nustatyta, kad reikia rinkti suderintas turizmo palydovinių sąskaitų lenteles, Komisija parengtų teisėkūros pasiūlymą. Pagaliau, siekiant pagerinti žinių bazę, skirtą tvariam turizmui skatinti, siūloma Komisijai parengti bandomųjų tyrimų, kuriuos savanoriškai vykdytų valstybės narės, siekdamos parengti turizmo poveikio aplinkai duomenų rinkimo sistemą, programą.

Išvada

Pranešėjas tikisi, kad Parlamento ir Tarybos interesai bus panašūs ir siekiant apriboti deleguotų teisės aktų priėmimą ir palaipsnį turizmo palydovinių sąskaitų įvedimą. Taigi, jis mano, kad verta išsiaiškinti, kaip galima būtų kuo greičiau šiuo klausimu pasiekti susitarimą su Taryba.

  • [1]               PPO Pasaulio turizmo barometras, 8 tomas, 2010 m. sausis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos turizmo statistika

Nuorodos

COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.4.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Brian Simpson

27.4.2010

 

 

Svarstymas komitete

28.9.2010

8.11.2010

 

 

Priėmimo data

9.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller

Pateikimo data

17.11.2010