Betänkande - A7-0329/2010Betänkande
A7-0329/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism

17.11.2010 - (KOM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Brian Simpson


Förfarande : 2010/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0329/2010
Ingivna texter :
A7-0329/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism

(KOM(2010)0117 – C7‑0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0117),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0085/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7‑0329/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) För att bedöma konkurrenskraften hos Europeiska unionens turistnäring, som har en viktig funktion för medlemsstaternas ekonomi eftersom turistverksamheten innebär stora möjligheter i fråga om sysselsättning, krävs goda kunskaper om turismens omfattning och särdrag, turistens profil samt turistutgifter.

(2) För att bedöma konkurrenskraften hos Europeiska unionens turistnäring, som har en viktig funktion för medlemsstaternas ekonomi eftersom turistverksamheten innebär stora möjligheter i fråga om sysselsättning, krävs goda kunskaper om turismens omfattning och särdrag, turistens profil, turistutgifter och fördelarna för medlemsstaternas nationella ekonomier.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att det ska vara möjligt att bedöma turismens makroekonomiska betydelse inom den europeiska ekonomin med utgångspunkt i det internationellt vedertagna systemet med satelliträkenskaper för turismen, måste den grundläggande turiststatistiken bli mer tillgänglig, fullständig och heltäckande så att den kan användas som underlag för sammanställningen av sådana räkenskaper och, om kommissionen anser det nödvändigt, som grund för ett nytt lagstiftningsförslag om översändande av harmoniserade tabeller för satelliträkenskaper för turismen, och för detta krävs att de nuvarande rättsliga kraven i direktiv 95/57/EG uppdateras.

(6) För att det ska vara möjligt att bedöma turismens makroekonomiska betydelse inom den europeiska ekonomin med utgångspunkt i det internationellt vedertagna systemet med satelliträkenskaper för turismen som visar hur turismen påverkar ekonomin och jobben, måste den grundläggande turiststatistiken bli mer tillgänglig, fullständig och heltäckande så att den kan användas som underlag för sammanställningen av sådana räkenskaper och, om kommissionen anser det nödvändigt, som grund för ett nytt lagstiftningsförslag om översändande av harmoniserade tabeller för satelliträkenskaper för turismen, och för detta krävs att de nuvarande rättsliga kraven i direktiv 95/57/EG uppdateras.

Motivering

Det är viktigt att se till att sammanställningen av uppgifter om turismen bidrar till bättre förståelse för sektorns socioekonomiska konsekvenser.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) För att man i EU:s program för social turism ska kunna fastställa deltagandet av äldre personer och andra kategorier av pensionerade personer, ungdomar, funktionshindrade och familjer som är utsatta för svårigheter, bör kommissionen samla in statistiska uppgifter om social turism. Detta kommer att göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att mot bakgrund av variationer i dessa uppgifter vidta de åtgärder som krävs för att förbättra ovannämnda kategoriers deltagande i turism.

Motivering

Turism och social statistik bör vara en del av den europeiska turiststatistiken och behövs för att man ska kunna bedöma och utveckla turistprogram för de kategorier som ingår i social turism.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) När myndigheterna med ansvar för statistik på nationell nivå och unionsnivå tar fram europeisk statistik enligt denna förordning bör de tillhandahålla statistik om de medel som varje enskild medlemsstat använder inom turistsektorn, med särskild tonvikt på användningen av EU-medel.

Motivering

Turismen spelar en viktig roll för den sociala och ekonomiska sammanhållningen. Även om medlemsstaterna använder EU:s medel för turism på olika sätt kommer statistiska uppgifter att underlätta jämförelser av resultaten i olika medlemsstater och resultaten av bästa praxis.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör ha rätt att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att anpassa definitionerna, de ämnen som behandlas och de insamlade uppgifternas karaktär, samt beträffande tillämpningsområde och tidsfrister när det gäller översändande av uppgifter.

(15) Kommissionen bör ha rätt att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på att anpassa definitionerna, bilagorna och tidsfrister när det gäller översändande av uppgifter. Det är särskilt viktigt att kommissionen bedriver lämpligt samråd under sitt förberedande arbete, även med experter.

Motivering

Delegeringen av befogenheter till kommissionen att anta delegerade akter bör begränsas till icke-väsentliga delar i förordningen. De ämnen som behandlas, den information som krävs och tillämpningsområdet bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ma) dagsbesök: besök som man gör utanför sin vanliga omgivning under en dag för turistrelaterade och/eller rekreativa ändamål.

Motivering

För att kunna analysera olika typer av flödesdynamik, vilket krävs för korrekt utformning av sektorsinterna politiska strategier och företagsstrategier, måste man vid insamlingen av statistiska uppgifter göra åtskillnad mellan rörlighet bland verkliga turister och rörlighet som innebär att personer under en dags tid av olika skäl rör sig från en plats till en annan, särskilt i gränsregioner.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att anpassa definitionerna i punkt 1.

2. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 9 och med förbehåll för artiklarna 10 och 11, anta ändringar av definitionerna i punkt 1 för att anpassa dem till internationella rekommendationer. När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Möjligheten att ändra definitionerna genom delegerade akter bör begränsas.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller dagsbesöks karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med artikel 9.

d) Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller dagsbesöks karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som anges i bilaga II avsnitt 3.

Motivering

Den typ av uppgifter som medlemsstaterna ska tillhandahålla om dagsbesök bör, liksom alla övriga kategorier, fastställas i bilagan till förordningen och inte genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att anpassa de ämnen som behandlas och de insamlade uppgifternas karaktär samt innehållet i bilagorna.

2. För att beakta den ekonomiska och sociala utvecklingen får kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 9 och med förbehåll för artiklarna 10 och 11, anta ändringar av bilagorna till denna förordning. När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Delegeringen av befogenheter till kommissionen att anta delegerade akter bör begränsas till icke-väsentliga delar i förordningen. De ämnen som behandlas och den information som krävs bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att fastställa tillämpningsområdet för kraven i artikel 3.1 d beträffande uppgifter om dagsbesöks karaktär.

5. Tillämpningsområdet för kraven i artikel 3.1 d beträffande uppgifter om dagsbesöks karaktär ska vara den bofasta befolkningens samtliga dagsbesök utanför sin vanliga omgivning, om inte annat anges i bilaga II avsnitt 3.

Motivering

Tillämpningsområdet för uppgifter som ska tillhandahållas om dagsbesök bör fastställas i förordningen och inte genom kommittéförfarandet. Ett nytt avsnitt 3 i bilaga II föreslås genom ett separat ändringsförslag.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att anpassa tillämpningsområdet i fråga om kraven i artikel 3.1.

utgår

Motivering

Tillämpningsområdet bör fastställas i förordningen och inte genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Pilotstudier

 

1. Kommissionen ska utarbeta ett program inom ramen för vilket medlemsstaterna ska genomföra pilotstudier om utveckling av satelliträkenskaper för turismen som visar hur turismen påverkar ekonomin och jobben.

 

2. Kommissionen ska utvärdera och offentliggöra resultaten från pilotstudierna och i det sammanhanget väga fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna mot kostnaderna för insamling och den berörda uppgiftslämnarbördan.

 

3. Om det framgår av resultaten att man behöver sammanställa harmoniserade tabeller för satelliträkenskaper för turismen ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder, däribland lägga fram ett lagstiftningsförslag, för att ta itu med denna fråga på ett adekvat sätt.

 

4. Kommissionen ska utarbeta ett program inom ramen för vilket medlemsstaterna får genomföra pilotstudier på frivillig basis i syfte att utveckla ett system för sammanställning av uppgifter som visar hur turismen påverkar miljön.

Motivering

Genom denna artikel införs bestämmelser om den framtida sammanställningen av satelliträkenskaper för turismen, som gör det möjligt att på ett exakt sätt jämföra turismen med andra sektorer när det gäller dess effekter på ekonomin och jobben. Vidare inför artikeln bestämmelser om pilotstudier som avser mätning av turismens miljökonsekvenser.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Utvärderingsrapport

 

Senast fem år efter ikraftträdandet och därefter vart femte år ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en utvärderingsrapport om den statistik som sammanställs enligt denna förordning och om statistikens relevans.

Motivering

Rapporteringen om genomförandet av förordningen bör ske på regelbunden basis.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 för att anpassa tidsfristerna för översändande i punkt 4.

5. För att beakta den ekonomiska och sociala utvecklingen får kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 9 och med förbehåll för artiklarna 10 och 11, anta ändringar av tidsfristerna för översändande i punkt 4. När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. För alla de uppgifter som krävs enligt denna förordning ska den första referensperioden inledas den 1 januari kalenderåret efter det år då förordningen träder i kraft.

6. För alla de uppgifter som krävs enligt denna förordning ska den första referensperioden inledas den 1 januari kalenderåret efter det år då förordningen träder i kraft. Om lagstiftningsförfarandet ses över ska översynen slutföras senast den 30 september det år då förordningen träder i kraft. Om en översyn av förordningen slutförs efter den 30 september ska den första referensperioden skjutas upp med ett år.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Rätten att anta de akter som nämns i artiklarna 2.2, 3.1 d och 3.2, 4.5 och 4.6 samt 7.5 delegeras till kommissionen tills vidare.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 7.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från … *. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 10.

 

____________

* EUT: För in datumet för detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om. Dessutom bör delegeringen av befogenheter vara tidsbegränsad (och förlängas automatiskt om den inte återkallas).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Delegeringen av de befogenheter som avses i artiklarna 2.2, 3.1 d och 3.2, 4.5 och 4.6 samt 7.5 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 7.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om återkallande av delegering ska underrätta medlagstiftaren och kommissionen senast en månad innan ett slutligt beslut fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som återkallas och skälen därtill.

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag akten överlämnats till dem. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får fristen förlängas med två månader.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid fristens utgång invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändning ska den delegerade akten träda i kraft på därför utsatt dag.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft på den dag som anges i den.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan tidsfristen löper ut om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt får den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen därtill.

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten inom den period som avses i punkt 1 får den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Motivering

Ändringsförslaget anpassar texten till ordalydelsen avseende delegering av befogenheter, som institutionerna provisoriskt har enats om.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 5 – leden a–d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Privat/personligt: fritid, rekreation och semester

 

b) Privat/personligt: besöka släkt och vänner

a) Privat/personligt syfte

c) Privat/personligt: övrigt (till exempel pilgrimsvandring, hälsobehandling)

 

d) Yrkes-/affärsmässigt syfte

b) Yrkes-/affärsmässigt syfte

Motivering

Endast kategorierna Privat/personligt syfte och Yrkes-/affärsmässigt syfte är motiverade, eftersom det annars inte är möjligt att med säkerhet klassificera de olika typerna av turism.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Huvudsakligt transportmedel

8. Huvudsakligt transportmedel för resor till och från turistdestinationen samt rörlighet under vistelsen där

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Flyg (flyg eller annan luftfart)

a) Flyg (reguljära eller chartrade flygtjänster eller annan luftfart)

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Cykel (även i kombination med annat transportmedel, privat eller hyrt)

Motivering

De uppgifter som medlemsstaterna ska tillhandahålla bör också ta hänsyn till att cykelturismen ökar. Uppgifterna bör även lämpa sig för EU-interna jämförelser av turistsektorns miljökonsekvenser och ekonomiska effekter på små och medelstora företag.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet, medräknat rullstolsburna användare

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

17a. Den enskilde turistens restaurangrelaterade utgifter under resan

 

Årlig

Motivering

Restaurangrelaterade utgifter är mycket mer frekventa under semestern än till vardags. Detta är en viktig del av turisternas utgifter som bör tas med på förteckningen över olika variabler som ska samlas in, på samma sätt som bilagan om dagsbesök.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 3a

 

Dagsbesök

 

A. Variabler som ska översändas

 

1) Den bofasta befolkningens (personer 15 år och äldre) antal dagsbesök utanför sin vanliga omgivning.

 

2) Den bofasta befolkningens (personer 15 år och äldre) utgifter under dagsbesök utanför sin vanliga omgivning, med separat angivande av resekostnader, shopping, restauranger, övrigt.

 

B. Fördelning

 

1) Den variabel som anges under rubrik A(1) ska fördelas (korsklassificeras) enligt följande:

 

– destinationsland för dagsbesök: inrikes, utrikes (med separat angivande av åtminstone alla grannländer och destinationsländer som omfattar 90 procent av det totala antalet utrikes dagsbesök),

 

– syfte med dagsbesök: privat, yrkesmässigt,

 

– endast för dagsbesök för privat syfte, besökarens kön: man, kvinna,

 

– endast för dagsbesök för privat syfte, besökarens åldersgrupp: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 eller över.

 

2) De variabler som anges under rubrik A(2) ska fördelas enligt följande:

 

– destinationsland för dagsbesök: inrikes, utrikes (med separat angivande av åtminstone alla grannländer och destinationsländer som omfattar 90 procent av det totala antalet utrikes dagsbesök),

 

– syfte med dagsbesök: privat, yrkesmässigt.

 

C. Frekvens

 

1) De variabler och fördelningar som anges under rubrik A(1) och B(1) ska översändas årligen, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår.

 

2) De variabler och fördelningar som anges under rubrik A(2) och B(2) ska översändas vart tredje år, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår. Det första referensåret ska vara det tredje kalenderåret efter det år då denna förordning träder i kraft.

 

D. Format för överföring av resultaten

 

1) Antal dagsbesök (variabler och fördelningar enligt det som fastställs under rubrik A(1) och B(1))

Destination

Yrkesmässigt syfte

Privat syfte

 

Totalt

Man

Kvinna

 

 

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 eller över

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 eller över

Inrikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrikes 1 till n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt utrikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje ruta i tabellen hänför sig till den bofasta befolkningens (personer 15 år och äldre) antal dagsbesök under referensperioden.

 

Den kategori som kursiverats, dvs. ”under 15 år” är frivillig.

 

Raden ”utrikes 1 till n” bör ersättas av n rader för att uppfylla kraven avseende antalet utrikes destinationer, som ska anges separat enligt det som fastställs under rubrik B.

 

Separata tabeller ska översändas för varje kvartal under referensåret.

 

2) Utgifter under dagsbesök (variabler och fördelningar enligt det som fastställs under rubrik A(2) och B(2))

Destination

Yrkesmässigt syfte

Privat syfte

 

Antal dagsbesök

Utgifter, totalt

Antal dagsbesök

Utgifter, totalt

 

 

Resekost-nader

Shopping

Restau-ranger

Övrigt

 

Resekost-nader

Shopping

Restau-ranger

Övrigt

Inrikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrikes 1 till n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt utrikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raden ”utrikes 1 till n” ska ersättas av n rader för att uppfylla kraven avseende antalet utrikes destinationer, som ska anges separat enligt det som fastställs under rubrik B.

 

Separata tabeller ska översändas för varje kvartal under referensåret.

Motivering

I detta avsnitt fastställs de uppgifter som medlemsstaterna ska tillhandahålla om dagsbesök. Avsnittet utgjorde en del av kommissionens tidigare utkast men ströks senare, eftersom kommissionen föredrog att reglera detta genom delegerade akter.

MOTIVERING

Bakgrund

Turismen är en viktig ekonomisk verksamhet i EU som kan bidra på många sätt till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Turismen är också betydelsefull för den sociala och ekonomiska integrationen på landsbygden samt i randområden och mindre utvecklade områden, t.ex. områden med ett rikt industriarv. Inom denna sektor används statistiken inte enbart för att övervaka de turistpolitiska strategierna, utan den spelar också en roll i ett bredare sammanhang med regionpolitik och hållbar utveckling. I EU är det direktiv 95/57/EG om insamling av statistisk information rörande turism som reglerar systemet med turiststatistik. Eurostat offentliggör denna statistik, som samlas in och sammanställs av de nationella statistikmyndigheterna.

Under de senaste årtiondena har turismens betydelse för de europeiska företagen och EU‑medborgarna ökat i jämn takt. Den europeiska turistindustrin omfattar ca 1,8 miljoner företag, främst små och medelstora företag. Industrin sysselsätter ca 5,2 procent av den totala arbetskraften (omkring 9,7 miljoner arbetstillfällen), vilket innebär att den europeiska turistindustrin uppskattningsvis står bakom 5 procent av EU:s bruttonationalprodukt. Turismen utgör därför den tredje största socioekonomiska verksamheten i EU. Dessutom är och förblir Europeiska unionen världens turistdestination nr 1, med 370 miljoner internationella turistankomster 2008, eller 40 procent av alla ankomster i världen[1].

I sitt färska meddelande (KOM(2010)0352) försöker kommissionen fastställa en ny politisk ram för turismen i Europa på grundval av de nya befogenheter som införts genom Lissabonfördraget. I meddelandet behandlas de viktigaste utmaningar som sektorn står inför, t.ex. ökad global konkurrens, demografiska tendenser, klimatförändringar och miljömässiga hinder, den säsongsrelaterade fördelningen av rörlighet bland turister och den ökande användningen av ny informations- och kommunikationsteknik bland kunderna. Meddelandets generella syfte är att stärka EU:s turistsektor genom samordnade åtgärder på EU-nivå som kompletterar medlemsstaternas initiativ. För att kunna genomföra den nya politiska ramen på ett framgångsrikt sätt bör de politiska aktörerna på alla nivåer i förvaltningen fatta välinformerade beslut mot bakgrund av tillförlitliga och jämförbara statistiska uppgifter.

Kommissionens förslag

Syftet med detta förslag till förordning är att uppdatera och optimera det befintliga regelverket för europeisk statistik om turism. Det nuvarande systemet för turiststatistik fastställs i rådets direktiv 95/57/EG, som ålägger medlemsstaternas nationella regeringar att regelbundet lägga fram uppgifter om kapacitet och vistelser vid logianläggningar samt efterfrågan med avseende på turism.

Sedan direktivet trädde i kraft har det dock skett avsevärda förändringar både inom turistnäringen och beträffande efterfrågan på turism. Därför har intressenterna, kommissionen och parlamentet upprepade gånger betonat behovet av att uppdatera den rättsliga ramen. För att spegla dessa förändringar ses ett antal variabler över i förslaget, samtidigt som aktuella företeelser beaktas, till exempel ökningen av korta resor eller användningen av Internet för att boka resor. Genom förslaget harmoniseras dessutom variabler och begrepp, och syftet är att förbättra turiststatistikens fullständighet, t.ex. genom att låta statistiken omfatta all logi som hyrs och genom att statistik om dagsbesökare och personer som inte är på semester inkluderas.

När det gäller den information som ska samlas in från hushåll eller turister skulle effektiviteten i uppgiftsinsamlingen kunna övervakas genom att det införs alternerande frågor för variabler som förväntas vara av mer strukturell natur, och genom att mikrodata översänds för statistik om turistresor. Syftet är att göra det möjligt för dem som sammanställer de nationella uppgifterna att dela s.k. spegelstatistik utifrån en harmoniserad sammanställning och uppnå konvergens när det gäller begrepp, definitioner och rapporteringsformat för de översända uppgifterna. Generellt syftar förslaget till att säkra att den europeiska statistiken om turism fortsättningsvis är relevant och utgör en sund bas för beslutsfattandet kring de turistpolitiska strategierna.

Föredragandens bedömning

Föredraganden inser den viktiga roll som statistiken har för att utveckla effektivare turistpolitiska strategier på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. På samma sätt utgör turiststatistiken ett användbart verktyg för att stödja beslutsfattandet inom företagen och den privata sektorn. Därför ansluter sig föredraganden till målet med förslaget till förordning, dvs. att fastställa en gemensam ram för medlemsstaternas systematiska framställning av europeisk statistik över turism genom insamling, sammanställning, bearbetning och översändande av harmoniserad europeisk statistik om tillgång och efterfrågan med avseende på turism. Då förslaget har antagits kommer det sannolikt att medföra att den statistik som översänds är mer aktuell, jämförbar och fullständig, att behandlingen av data effektiviseras och att uppgifterna valideras bättre. Vidare bör den rättsliga ramen anpassas för att spegla de nuvarande tendenserna inom turistindustrin genom att man inför nya variabler, t.ex. avseende dagsbesök.

Samtidigt som föredraganden generellt välkomnar förslaget är han dock mycket oroad över den omfattande delegering av befogenheter som det innebär. Förslaget skulle faktiskt göra det möjligt för kommissionen att ändra väsentliga delar av förslaget, t.ex. definitionerna, de ämnen som behandlas och de insamlade uppgifternas karaktär, genom att anta delegerade akter. Vissa nyckelbestämmelser om de uppgifter om dagsbesök som ska översändas skulle dessutom komma att fastställas genom delegerade akter. Föredraganden anser att dessa viktiga delar av förordningen måste omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Därför föreslår han ett antal ändringsförslag som begränsar delegeringen av befogenheter till kommissionen.

I förslaget ingår beklagligt nog inte heller införandet av satelliträkenskaper för turismen. Ändå skulle det vara mycket viktigt att man etappvis utvecklar integrerade system för turiststatistik och socioekonomiska indikatorer, för att kunna ta fram en global bild av turistindustrin och bättre förstå dess verkliga omfattning och värde jämfört med andra industrier samt hur den påverkar jobben och ekonomin. Därför föreslår föredraganden att man inför en bestämmelse om att medlemsstaterna ska genomföra pilotstudier om satelliträkenskaper för turismen. Dessa studier skulle sedan utvärderas av kommissionen. Om det framgår av resultaten att man behöver sammanställa harmoniserade tabeller för satelliträkenskaper för turismen skulle kommissionen därefter lägga fram ett lagstiftningsförslag. I syfte att förbättra kunskapsbasen för att främja en hållbar turism föreslås det slutligen att kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra på frivillig basis i syfte att utveckla ett system för sammanställning av uppgifter som visar hur turismen påverkar miljön.

Slutsats

Föredraganden anser att parlamentets och rådets intressen sammanfaller avsevärt, både när det gäller att begränsa antalet delegerade akter och stegvis införa satelliträkenskaper för turismen. Därför anser han att det skulle löna sig att försöka uppnå en överenskommelse med rådet i ett tidigt stadium om detta viktiga ärende.

  • [1]  WTO:s turismbarometer, volym 8, januari 2010.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeisk statistik om turism

Referensnummer

KOM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

Framläggande för parlamentet

29.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

21.4.2010

Föredragande

       Utnämning

Brian Simpson

27.4.2010

 

 

Behandling i utskott

28.9.2010

8.11.2010

 

 

Antagande

9.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller

Ingivande

17.11.2010