Процедура : 2010/0073(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0330/2010

Внесени текстове :

A7-0330/2010

Разисквания :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0253

ДОКЛАД     ***I
PDF 932kWORD 477k
17.11.2010
PE 448.872v01-00 A7-0330/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

(COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Jo Leinen

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

(COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0132),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0092/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени до председателя от национални парламенти, относно съответствието на проекта на акт с принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0330/2010),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Съгласно настоящия регламент Комисията (Евростат) получава отговорности и контролни функции в някои важни нови области. За да може тази служба да ги изпълнява, трябва да бъдат предоставени достатъчно персонал и финансови средства. Необходимите финансови средства за Комисията (Евростат) следва да бъдат осигурени чрез преструктуриране на бюджета на Европейския съюз.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1а) Предоставените финансови средства трябва да бъдат използвани от Комисията (Евростат) по икономически отговорен, прозрачен и бюрократично ефикасен начин. Резултатите от икономическите сметки за околната среда следва да бъдат изготвени така, че да са лесно достъпни и разбираеми за обществеността.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 3 от Договора за Европейския съюз предвижда, че Съюзът работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда.

(1) Член 3 от Договора за Европейския съюз предвижда, че Съюзът работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда, като се вземе предвид това, че тези цели могат да бъдат постигнати най-добре чрез отворени пазари.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Шестата програма за действие на Общността за околната среда бе потвърдено, че достоверната информация относно състоянието на околната среда и основните тенденции, неотложните проблеми и двигателите за промени в нея е от основно значение за разработването на ефективна политика, за нейното изпълнение и за предоставянето на права на гражданите в по-общ план.

(2) В Шестата програма за действие на Общността за околната среда бе потвърдено, че достоверната информация относно състоянието на околната среда и основните тенденции, неотложните проблеми и двигателите за промени в нея е от основно значение за разработването на ефективна политика, за нейното изпълнение и за предоставянето на права на гражданите в по-общ план. Следва да бъдат разработени инструменти за повишаване на обществената осведоменост относно въздействието на стопанските дейности върху околната среда.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Един научно обоснован подход към недостига на ресурси и към екосистемата в бъдеще ще бъде от решаващо значение за устойчивото икономическо развитие на Европейския съюз.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Необходимостта от интегрирана отчетност относно околната среда и икономиката възниква поради изключително важните функции на околната среда за икономическата ефективност и за създаването на благосъстояние за хората. Тези функции включват предоставянето на природни ресурси за производствени и свързани с потреблението дейности, поемането на отпадъци от околната среда и услугите, които са свързани с околната среда и подпомагат живота, както и други удобства за човека. Конвенционалните национални сметки отчитат тези функции само отчасти, като се съсредоточават върху пазарните транзакции и показатели, които отразяват важни фактори за създаването на благосъстояние, но не измерват това благосъстояние.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В Съобщение COM(2009) 433 на Комисията „Отвъд БВП“ от август 2009 г. се признава необходимостта по вече налични показатели да се предоставят допълнителни данни, които обхващат екологични и социални аспекти, за да се предостави възможност за по-последователно и всеобхватно изграждане на политиките. За тази цел сметките за околната среда предоставят средства за мониторинг на упражняваните от икономиката въздействия на натиск върху околната среда и за изследване на начините, по които те да бъдат намалени. В съответствие с принципите на устойчивото развитие и стремежа към постигане на икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, заложен в Лисабонската стратегия, и редица основни инициативи става все по-наложително разработването на информационна рамка, която наред с икономическите въпроси последователно обхваща и въпроси относно околната среда.

 

(4) В Съобщение COM(2009) 433 на Комисията „Отвъд БВП“ от август 2009 г. се признава необходимостта по вече налични показатели да се предоставят допълнителни данни, които обхващат екологични и социални аспекти, за да се предостави възможност за по-последователно и всеобхватно изграждане на политиките. За тази цел сметките за околната среда показват взаимодействието между икономиката, частните домакинства и факторите от околната среда. Сметките за околна среда имат по-висока информационна стойност от чисто националните стопански сметки. Те са важна информационна основа за решения, свързани с околната среда, и следва да бъдат вземани под внимание от Комисията при съставянето на оценките за въздействие. В съответствие с принципите на устойчивото развитие и стремежа към постигане на ресурсно ефективна икономика с ниско равнище на замърсяване, заложен в стратегията „Европа 2020”, и редица основни инициативи, става все по-наложително разработването на информационна рамка, която наред с икономическите въпроси да обхваща последователно и въпроси, свързани с околната среда.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) От голямо значение е, веднага след като системата започне да функционира пълноценно, европейските икономически сметки за околната среда да бъдат използвани активно и точно при вземането на всички решения в съответните области на политиката на ЕС като ключов принос в оценките на въздействието, плановете за действие, законодателните предложения и други важни резултати от политическия процес.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Сателитните сметки предоставят възможност за гъвкавото разширяване на аналитичния капацитет на националното счетоводство по отношение на определени области със социално значение като произтичащите от човешката дейност въздействия на натиск върху околната среда, без претоварване или срив в централната система.

(7) Сателитните сметки предоставят възможност за гъвкавото разширяване на аналитичния капацитет на националното счетоводство по отношение на определени области със социално значение като произтичащите от човешката дейност въздействия на натиск върху околната среда, без претоварване или срив в централната система. Държавите-членки следва редовно да публикуват данните от сметките за околната среда в разбираема за гражданите форма, например чрез публикуването им заедно с данните за БВП.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тъй като различните набори от икономически сметки за околната среда са в процес на разработване и са достигнали различна степен на зрялост, следва да се възприеме модулна структура, която да осигури съответна степен на гъвкавост.

(13) Тъй като различните набори от икономически сметки за околната среда са в процес на разработване и са достигнали различна степен на зрялост в отделните държави-членки, следва да се възприеме модулна структура, която да осигури съответна степен на гъвкавост и да дава възможност за бързото включване на допълнителни модули.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Въвеждането на допълнителни изисквания за докладване следва да бъде поставено в зависимост от оценка на въздействието. Националните правомощия няма да бъдат засегнати.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Комисията следва да има право да предоставя дерогации на държавите-членки, когато се изискват значителни корекции в техните национални статистически системи.

(15) Комисията следва да има право да предоставя ограничени по време дерогации на държавите-членки, когато се изискват значителни корекции в техните национални статистически системи.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) Комисията, чрез европейската политика за съседство, следва да насърчава националните статистически служби на трети страни, които споделят природни ресурси (основно води) с държавите-членки, да представят еквивалентни икономически сметки за околната среда по отношение на основните аспекти на устойчивото развитие и следва да допринася за въвеждането на съответните методи на отчитане.

Обосновка

Сътрудничеството със съответните национални служби в съседни страни е необходимо за широкообхватния преглед на икономическите сметки за околната среда, включително тези на ЕС.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Мерките, които са необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

заличава се

Обосновка

В съответствие с Договора от Лисабон делегираните правомощия на Комисията следва да се прилагат в съответствие с член 290 от ДФЕС, а не със системата на комитология. Съобразно системата на делегираните актове няма правна структура за включването на комисията.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Проведени са консултации с Комитета на Европейската статистическа система,

заличава се

Обосновка

В съответствие с Договора от Лисабон делегираните правомощия на Комисията следва да се прилагат в съответствие с член 290 от ДФЕС, а не със системата на комитология. Съобразно системата на делегираните актове няма правна структура за включването на комисията.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава обща рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда, с цел да се създадат икономически сметки за околната среда като сателитни сметки към ESA 95 посредством осигуряването на методология, общи стандарти, определения, класификации и правила за отчитане, предназначени за използване при съставянето на икономическите сметки за околната среда.

С настоящия регламент се създава обща рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда, с цел да се създадат икономически сметки за околната среда като сателитни сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 23 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (по-долу ESA 95), който предоставя средства за мониторинг на упражняваните от икономиката въздействия на натиск върху околната среда и за изследване на начините, по които те да бъдат намалени.

Обосновка

Изясняване на целта на Регламента (виж също съображение 4).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент дава възможност на Комисията (Евростат) въз основа на сравними национални данни да прави надеждни прогнози за екологичното и икономическото състояние на отделните държави-членки и на Европейския съюз като цяло.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 9 за целите на приспособяването на модулите към развитието на околната среда, икономиката и техниката, както и за предоставянето на методологични насоки.

3. Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 9 за целите на приспособяването на модулите към промените в околната среда, икономиката и в други области.

Обосновка

Делегирането на правомощия следва да бъде ограничено до коригирането на модулите, а не до задание за въвеждане на нови модули, тъй като това би изисквало ново законодателно предложение в съответствие с обикновената законодателна процедура. Позоваването на методологичните насоки в предложението на Комисията е неясно е следва да бъде заличено. По-подходящо е такова позоваване да бъде включено в член 5.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

Разработване на нови модули на сметки за околната среда

 

Като приоритет Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, разработва следните модули за включване в приложното поле на настоящия регламент до края на 2014 г.:

 

- разходи и приходи по опазване на околната среда (EPER)/сметки за опазване и разходи за околната среда (EPEA), сектор на екологични стоки и услуги (EGSS);

 

- енергийни сметки;

 

- свързани с околната среда трансфери (субсидии) и сметки за разходи по използване и управление на ресурсите (RUMEA);

 

- сметки за вода (качествени и количествени) и за отпадъци;

 

- сметки за горско стопанство; както и

 

- сметки за екосистемните услуги.

Обосновка

Изменението се базира на изменение 8 на докладчика, като добавя времева рамка за новите модули и нов модул за отчитане за екосистемните услуги.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията съставя програма за пилотни проучвания, които да се извършват на доброволни начала от държавите-членки, с цел да се подобри качеството на отчитането и на данните, да се установят дългосрочни периоди и да се разработи методология.

1. Комисията съставя програма за пилотни проучвания, които да се извършват на доброволни начала от държавите-членки, с цел да се подобри качеството на отчитането и на данните, да се установят дългосрочни периоди и да се разработи методология. Програмата обхваща включването на посочените в член 3а нови модули за сметки за околната среда. При изготвянето на програмата Комисията гарантира, че респондентите няма да бъдат натоварвани допълнително в административно или финансово отношение.

2. Резултатите от пилотните проучвания се оценяват и публикуват от Комисията, като се отчитат предимствата от наличието на данни спрямо разходите за тяхното събиране и тежестта върху респондентите. Въз основа на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите делегирани актове съгласно член 9.

2. Резултатите от тези пилотни проучвания се оценяват и публикуват от Комисията, като се отчитат предимствата от наличието на данни спрямо разходите за тяхното събиране и съответната тежест. При оценяването тя гарантира, че респондентите няма да бъдат натоварвани допълнително в административно или финансово отношение. Въз основа на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите делегирани актове съгласно член 9.

Обосновка

Пилотните проучвания следва да се използват и за включването на нови модули за сметки за околната среда, за да се събере на ранен етап опит в боравенето с тези инструменти с оглед евентуалното разширяване на приложното поле на настоящия регламент.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки събират необходимите данни за мониторинг на характеристиките на модулите, посочени в член 3, параграф 2.

1. В съответствие с приложенията на настоящия регламент държавите-членки събират необходимите данни за мониторинг на характеристиките на модулите, посочени в член 3, параграф 2, съответно на национално или регионално равнище.

2. Държавите-членки събират необходимите данни, като съчетават различните посочени по-долу източници и като прилагат принципа за административно опростяване:

2. Държавите-членки събират необходимите данни, като съчетават различните посочени по-долу източници и като прилагат принципа за административно опростяване:

а) изследвания;

а) изследвания;

б) процедури за статистическа оценка, когато някои от характеристиките не са били наблюдавани във всички единици;

б) процедури за статистическа оценка, когато някои от характеристиките не са били наблюдавани във всички единици;

в) административни източници.

в) административни източници.

3. Държавите-членки уведомяват Комисията и предоставят подробни данни относно използваните методи и качеството на данните от източниците, изброени в параграф 2.

3. Държавите-членки уведомяват Комисията и предоставят подробни данни относно използваните методи и източници.

 

3a. Комисията може да приема делегирани актове съгласно член 9 и в съответствие с условията на членове 10 и 11 с цел предоставяне на методологични ръководства за улесняване на приложението на настоящия член.

Обосновка

Изискванията за събиране следва да бъдат изяснени в параграфи 1 и 2.

Регионалните данни са също толкова важни, колкото и националните. Показателите в регионите на една и съща страна могат да се различават в значителна степен, докато разглеждане само на национално агрегирано равнище може да разкрие друго положение, което не отговаря на особеностите на някои райони. Съобразно принципа на субсидиарност данните следва да се публикуват на регионално и местно равнище, с цел да бъдат подкрепени с решения за надеждна политика. На равнището на ЕС данните са полезни с цел идентифициране на групи от региони и евентуални повтарящи се характеристики.

Заличаването на позоваването на качеството в параграф 3 се дължи на факта, че въпросите на качеството се уреждат в член 7.

Комисията следва да предостави методологично ръководство за прилагането на настоящия член с цел улесняването на събирането на висококачествени и съпоставими данни.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, определени в приложенията, в посочените в тях срокове.

1. Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, определени в приложенията, в посочените в тях срокове.

 

Алинея първа не накърнява националните правомощия.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Данните се предават в подходящ технически формат, който се определя съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

2. Данните се предават в подходящ технически формат, който се определя от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 9.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. по време на преходните периоди и за държавите-членки, които се нуждаят от преходен период за предаване на данните на Евростат, Комисията (Евростат) може да направи оценка на стойностите на модулите, изброени в член 3 от настоящия регламент.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При прилагането на посочените в параграф 1 критерии за качество по отношение на данните, които попадат в обхвата на настоящия регламент, условията, структурата и периодичността на отчетите за качество се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

3. При прилагането на посочените в параграф 1 критерии за качество по отношение на данните, които попадат в обхвата на настоящия регламент, условията, структурата и периодичността на отчетите за качество се определят от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 9.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията (Евростат) подлага на оценка качеството на предаваните данни.

4. Комисията (Евростат) подлага на оценка качеството на предаваните данни и в едномесечен срок може да внесе възражение и да задължи съответната държава-членка да представи подобрен доклад.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

Осъществимост и ефективност

 

Комисията установява осъществимостта и ефективността на икономическите сметки за околната среда.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По време на посочените в приложенията преходни периоди Комисията може да предоставя на държавите-членки дерогации в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, доколкото са необходими значителни корекции съответствие на националните статистически системи.

1. По време на посочените в приложенията преходни периоди Комисията може да предоставя на държавите-членки дерогации, чрез делегирани актове в съответствие с член 9, доколкото са необходими значителни корекции съответствие на националните статистически системи.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Посочените в член 3, параграф 3 и в член 4, параграф 2 правомощия за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията за неограничен период от време.

1. Посочените в член 3, параграф 3, член 5, параграф 3а, член 6, параграф 2, член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 правомощия за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията за срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад във връзка с делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се удължава автоматично за същите периоди от време, освен ако Европейският парламент или Съветът ги отменят в съответствие с член 10.

Обосновка

В светлината на разпоредбите на член 290, параграфи 1 и 2 от ДФЕС е от съществено значение изрично да се посочи, че срокът на делегирането на правомощия е 5 години и че този период се удължава автоматично за още един 5-годишен период, освен ако Европейският парламент или Съветът го отменят.

Целта на този специфичен доклад за делегираните правомощия е различен от доклада за оценка, посочен в член 11а. Срокът за представяне (5 години) обаче е същият и за двата, за да се улесни Комисията в задължението си за докладване.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент или Съветът могат да отменят посоченото в член 3, параграф 3 и в член 4, параграф 2 делегиране на правомощия.

1. Европейският парламент или Съветът могат да отменят във всеки един момент посоченото в член 3, параграф 3 и в член 5, параграф 3а, член 6, параграф 2, член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 делегиране на правомощия.

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура по вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, уведомява другата законодателна институция и Комисията най-късно един месец преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, и основанията за отмяна.

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура по вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, и възможни основания за отмяна.

Обосновка

Промени и адаптиране на текста, за да се приведе в съответствие със стандартния език, приет от Европейския парламент и Съвета относно т.н. досие за домашните любимци.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок от два месеца от датата на уведомяването Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

1. В срок от два месеца от датата на уведомяването Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

2. Ако към датата на изтичане на срока нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражение срещу делегирания акт, или ако преди тази дата Европейският парламент и Съветът съвместно са уведомили Комисията, че са решили да не правят възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, посочена в неговите разпоредби.

2. Ако към датата на изтичане на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражение срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този период, ако Европейският парламент и Съветът съвместно са уведомили Комисията, че са решили да не правят възражения.

Обосновка

Промените се предлагат, за да се приведат тези разпоредби в съответствие със стандартния език, приет от Европейския парламент и Съвета относно т.н. досие за домашните любимци.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

Доклад и преразглеждане

 

На всеки три години Комисията внася отчетен доклад за прилагането на настоящия Регламент пред Европейския парламент и Съвета. Докладът съдържа по-конкретно оценка на качеството на предадените данни, както се посочва в член 6, методите за събиране на данните, административната тежест и целесъобразността на тези данни, по-конкретно с оглед на целите, посочени в член 1. Той съдържа също така оценка на възможностите за въвеждане на нови модули на сметки за околната среда, в допълнение към посочените в член 3а.

 

Докладът се придружава, по целесъобразност, от предложения, които са:

- за въвеждане на нови модули на сметки за околната среда;

- предназначени допълнително да подобрят качеството на данните и методите за събиране, като с това се подобри обхватността и съпоставимостта на данните и се намали административната тежест за предприятията и администрацията.

 

Първият доклад се представя не по-късно от 31 декември 2013 г.

Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа клауза за преразглеждане, която да включва и задължение на Комисията за редовно представяне на доклади относно опита от прилагането на регламента. Тези доклади следва да оценяват също така и възможностите за въвеждане на нови модули на сметки за околната среда (виж член 3а – нов).

Изменение  33

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 3 – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Озон

03

тонове (Mg)

Изменение  34

Предложение за регламент

Приложение I – раздел 4 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. с цел да се удовлетвори потребността на потребителите от своевременно предоставяни данни, Евростат изготвя прогнози ("now-casts") за данни, които държавите-членки не са представили в рамките на 12 месеца след края на референтната година.

Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени критерии за официалната статистика.

Изменение  35

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 4 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. с цел да се удовлетвори потребността на потребителите от своевременно предоставяни данни, Евростат изготвя прогнози ("now-casts") за данни, които държавите-членки не са представили в рамките на 12 месеца след края на референтната година.

Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени критерии за официалната статистика.

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ПОТОЦИ ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И ПОТОЦИ ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сметките за материални потоци във всички отрасли на икономиката обхващат всички материали в твърдо, газообразно и течно състояние, с изключение на въздушни и водни потоци, измервани в мерни единици за маса за година. Подобно на системата от национални сметки, сметките за материални потоци по всички отрасли на икономиката имат две основни цели. Подробно описаните материални потоци предоставят богата база от емпирични данни за многобройни аналитични изследвания. Те се използват и за съставянето на различни показатели за материални потоци по всички отрасли на икономиката в националните икономики.

Сметките за материални запаси и сметките за материални потоци във всички отрасли на икономиката обхващат всички материали в твърдо, газообразно, течно състояние, както и материалите от техносферата, с изключение на въздушни и водни потоци, измервани в мерни единици за маса за година. Подобно на системата от национални сметки, сметките за материални потоци по всички отрасли на икономиката имат две основни цели. Подробно описаните материални потоци предоставят богата база от емпирични данни за многобройни аналитични изследвания. Те се използват и за съставянето на различни показатели за материални потоци по всички отрасли на икономиката в националните икономики. Съчетани с развитието на сметките за материални запаси, те предоставят важна информация за оценка на използването на наличните природни ресурси във връзка с тяхната наличност и възобновяване.

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение III - раздел 3 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предоставят статистически данни относно изброените в раздел 5 характеристики.

Държавите-членки предоставят статистически данни относно изброените в раздел 5 характеристики за сметките за материални потоци и сметките за материални запаси във всички отрасли на икономиката по целесъобразност.

Изменение  39

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 4 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. с цел да се удовлетвори потребността на потребителите от своевременно предоставяни данни, Евростат изготвя прогнози ("now-casts") за данни, които държавите-членки не са представили в рамките на 12 месеца след края на референтната година, на 2-цифрово ниво съобразно таблици А и Б.

Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени критерии за официалната статистика.

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 5 – преди таблица А – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на доклада съгласно член 11а Комисията проверява дали факултативните данни могат да бъдат заменени със задължения за докладване.

Обосновка

Когато бъдат изградени структури за събиране на данни, няма да има причина факултативните данни да бъдат изключени от задължението за докладване.

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 5 – таблица А - точка 1.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4. Улов на риба, водни растения/животни, лов и беритба

1.4. Улов на риба, водни растения/животни, лов и беритба (*)

Обосновка

Добавяне на (**) към заглавие 1.4 от отчетните таблици.

Изменение  42

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 5 – таблица А – точка 3 - подточка 3.10а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3.10а. неизползвана екстракция/добив и изкопана почва (***)

 

3.10а.1 неизползвана реколта от биомаса (***)

 

3.10.а.2 неизползвана екстракция на руди (***)

 

3.10а.3 неизползвана екстракция на неметални минерали (***)

 

3.10а.4 неизползвана екстракция на изкопаеми енергийни материали и носители (***)

 

3.10а.5 неизползвана изкопана земна маса (***)

 

3.10a.5.1 неизползвана изкопана земна маса от строителни дейности (***)

 

3.10a.5.2 изкопана земна маса (***)

Обосновка

Вземането предвид на неизползвани екстракции съответства на методологичните насоки на Евростат (2001 г.) и ОИСР (2008 г.). Неизползваните екстракции вече се отразяват като данни от някои държави-членки. Въвеждането в целия ЕС и хармонизирането следва да бъде ускорено с настоящия регламент.

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 5 – таблица А - бележка под линия 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(*) В допълнение, факултативно отчитане на нетното нарастване на наличния дървен материал.

(*) В допълнение, отчитане на нетното нарастване на наличния материал.

Изменение  44

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 5 – таблица Б – точка 3 - подточка 3.10а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3.10а. неизползвана екстракция/добив и изкопана почва (*)

 

3.10а.1 неизползвана реколта от биомаса (*)

 

3.10.а.2 неизползвана екстракция на руди (*)

 

3.10а.3 неизползвана екстракция на неметални минерали (*)

 

3.10а.4 неизползвана екстракция на изкопаеми енергийни материали и носители (*)

 

3.10а.5 неизползвана изкопана земна маса (*)

 

3.10a.5.1 неизползвана изкопана земна маса от строителни дейности (*)

 

3.10a.5.2 изкопана земна маса (*)

Обосновка

Вземането предвид на неизползвани екстракции съответства на методологичните насоки на Евростат (2001 г.) и ОИСР (2008 г.). Неизползваните екстракции вече се отразяват като данни от някои държави-членки. Въвеждането в целия ЕС и хармонизирането следва да бъде ускорено с настоящия регламент.

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение III – раздел 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С цел да се удовлетвори потребността на потребителите от пълнота на европейските данни, Евростат изготвя и публикува прогноза в случаите, в които се предоставя преходен период, на 2-цифрово ниво съобразно таблици А и Б.

Обосновка

Потребността на потребителите от пълен набор от данни трябва да бъде удовлетворена, тъй като това е основната добавена стойност за вземането на решения.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В заключенията си от юни 2006 г. Европейският съвет призовава Съюза и държавите-членки да разширят обхвата на националните си сметки по отношение на ключовите аспекти на устойчивото развитие. В тази връзка трябва да се разглежда и представеното от Комисията на 28 септември 2009 г. съобщение, озаглавено „Отвъд БВП: Измерване на напредъка в свят на промени” (СOM/2009/0433). В това съобщение се представят мерки, които следва да бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план, за да се разработят обхватни показатели, които създават надеждна научна основа за по-добра публична дискусия и специализирано вземане на решения. Важен принос към този политически подход е настоящото предложение на Комисията за европейските икономически сметки за околната среда.

Оценката на европейската политика за околната среда може да бъде направена по сериозен начин само ако са налице надеждни данни. Ето защо задължаването на държавите-членки за събирането на тези данни е необходима стъпка. Наличните досега на европейско равнище данни за околната среда следва в средносрочен план да бъдат обогатени с допълнителна информация, за да се подобрят възможностите за оценка на политиката. От друга страна, мониторингът на рециклирането и предотвратяването на отпадъци, емисиите във въздуха и изменението на климата, устойчивото потребление и производство би протичал по-добре, ако съществуваха данни с добро качество, които установяват връзка между околната среда и икономиката. Такива данни могат да бъдат събирани посредством мрежа от сметки за околната среда, но е необходимо да участва всяка държава-членка и хармонизирането да бъде гарантирано в пълна степен на равнище ЕС.

По мое мнение настоящото предложение на Комисията по принцип отговаря на тези изисквания. Все пак трябва да се поясни целта и да бъдат посочени ясни перспективи за доразвитието на икономическите сметки за околната среда.

Предмет и цел

Икономическите сметки за околната среда следва да допринесат за оценка на политиката, като по-конкретно се предоставят данни за въздействието на стопанските дейности върху околната среда. Съответните данни могат да послужат и за важна основа за решения в областта на политиката за околната среда.

Предметът и целите, както и приносът на настоящото предложение за регламент относно стратегията „Отвъд БВП”, следва да бъдат изразени по-ясно в предложението.

Приложно поле

Предложението за регламент предвижда само събирането на данни в областта на емисиите във въздуха, свързаните с околната среда данъци по стопански дейности, както и сметките за материални потоци. Оценявам това като първа стъпка в създаването на обхватни икономически сметки за околната среда, тъй като, според данни на отговорните европейски и национални статистически служби, само в тези области могат да бъдат извлечени съответните данни в европейски мащаб. Смятам, че други приоритетни модули, по които вече се работи и за които вероятно скоро ще има съответни данни, следва да бъдат посочени в работен план. Приложимостта на тези нови модули в практиката следва да бъде проверена с пилотни проучвания. Тъй като събраните данни могат да представляват важна помощ при вземането на решения по отношение на мерки в рамките на политиката за околната среда, аз се изказвам в подкрепа на бързо въвеждане и прилагане на предложените модули в целия ЕС.

Преразглеждане

Предложението на Комисията следва да съдържа клауза за преразглеждане. Комисията следва да докладва за опита от прилагането на регламента на редовни интервали от време. Досега на европейско равнище все още няма опит по отношение на задължителни изисквания във връзка с икономическите сметки за околната среда. Ето защо е важно качеството и съпоставимостта на данните да бъдат проверявани, за да могат да бъдат нанесени корекции и да се гарантира високо качество на икономическите сметки за околната среда. Освен това следва да бъдат взети предвид разработването на нови модули и опитът в рамките на пилотни проучвания. Докладът от проверката следва да бъда взет като изходна точка за адаптиране на регламента към новите тенденции и опита.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (28.10.2010)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

(COM(2010)0132 – C7‑0092/10 – 2010/0073(COD))

Докладчик по становище: Hans-Peter Martin

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) С настоящия регламент на Комисията (Евростат) се възлагат важни нови области от задачи и контролни функции. За да може тази служба да ги упражнява, следва да бъдат предоставени достатъчно персонал и финансови средства. Необходимите финансови средства за Комисията (Евростат) следва да бъдат осигурени чрез преструктуриране на проектобюджета на Европейския съюз.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение -1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1а) Предоставените финансови средства трябва да бъдат използвани от Комисията (Евростат) по икономически отговорен, прозрачен и бюрократично ефикасен начин. Резултатите от икономическите сметки за околната среда следва да бъдат изготвени така, че да са лесно достъпни и разбираеми за обществеността.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б) Допълнителните човешки ресурси и финансови средства, необходими на Комисията (Евростат) за изпълнение на разширените й задачи, могат да бъдат формирани като „дивиденти, свързани с разширяването” чрез прехвърляне на излишъка от персонал на Генерална дирекция „Разширяване”.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 3 от Договора за Европейския съюз предвижда, че Съюзът работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда.

(1) Член 3 от Договора за Европейския съюз предвижда, че Съюзът работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда, като се вземе предвид това, че тези цели могат да бъдат постигнати най-добре чрез отворени пазари.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Заплануваното разширение на регламента относно ESA 95 чрез настоящия регламент е отдавна назряло и крайно наложително. Поради недостиг на ресурси в световен мащаб това разширяване на националните сметки може да представлява само първа стъпка към една международно призната „европейска статистика на устойчивостта” (ЕСУ), която наред с икономически показатели трябва да съдържа преди всичко целия спектър на показателите за околната среда и социалната сфера.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Един научно обоснован подход към недостига на ресурси и към екосистемата в бъдеще ще бъдат от решаващо значение за устойчивото икономическо развитие на Европейския съюз.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В Съобщение COM(2009) 433 на Комисията „Отвъд БВП“ от август 2009 г. се признава необходимостта по вече налични показатели да се предоставят допълнителни данни, които обхващат екологични и социални аспекти, за да се предостави възможност за по-последователно и всеобхватно изграждане на политиките. За тази цел сметките за околната среда предоставят средства за мониторинг на упражняваните от икономиката въздействия на натиск върху околната среда и за изследване на начините, по които те да бъдат намалени. В съответствие с принципите на устойчивото развитие и стремежа към постигане на икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, заложен в Договора от Лисабон и редица основни инициативи, става все по-наложително разработването на информационна рамка, която наред с икономическите въпроси последователно обхваща и въпроси относно околната среда.

(4) В Съобщение COM(2009) 433 на Комисията „Отвъд БВП“ от август 2009 г. се признава необходимостта по вече налични показатели да се предоставят допълнителни данни, които обхващат екологични и социални аспекти, за да се предостави възможност за по-последователно и всеобхватно изграждане на политиките. За тази цел сметките за околната среда предоставят средства за мониторинг на всички вредни въздействия на икономиката върху околната среда и за изследване на начините, по които те да бъдат намалени. В съответствие с принципите на устойчивото развитие и стремежа към постигане на ресурсно ефективна икономика с ниски емисии на вредни вещества, заложен в Стратегията „Европа 2020” и редица основни инициативи, става все по-наложително разработването на информационна рамка, която наред с икономическите въпроси последователно обхваща и въпроси относно околната среда. В тази перспектива създаването на европейски икономически сметки за околната среда е от съществено значение, но следва да се разглежда само като първа стъпка и не следва по никакъв начин да изключва разработването на алтернативни на БВП показатели, които да покриват по-широк диапазон от социални и екологични фактори, включително такива, свързани с качеството на живот, ресурсната ефективност и интернализация на вторичните ефекти върху околната среда, с пълно внимание както към паричните, така и към физическите показатели.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) От голямо значение е, веднага след като системата започне да функционира пълноценно, европейските икономически сметки за околната среда да бъдат използвани активно и точно при вземането на всички решения в съответните области на политиката като ключов принос в оценките на въздействието, плановете за действие, законодателните предложения и други важни резултати от политическия процес.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)     През 1994 г. Комисията представи своята първа стратегия за „зелено счетоводство“. Оттогава Комисията (Евростат) и държавите-членки разработиха и изпитаха счетоводните методи до степен, която понастоящем позволява на няколко държави-членки да предоставят първите набори от сметки за околната среда. Най-общоприетите от тях са сметките за физическите потоци на емисии във въздуха (включително на парникови газове) и за потреблението на материали, както и сметките за паричното изражение на разходите и данъците във връзка с опазването на околната среда.

(10)     През 1994 г. Комисията представи своята първа стратегия за „зелено счетоводство“. Оттогава Комисията (Евростат) и държавите-членки разработиха и изпитаха счетоводните методи до степен, която понастоящем позволява на няколко държави-членки да предоставят първите набори от сметки за околната среда. Най-общоприетите от тях са сметките за физическите потоци на емисии във въздуха (включително на парникови газове) и за потреблението на материали, както и сметките за паричното изражение на разходите и данъците във връзка с опазването на околната среда. За да може настоящият регламент да допринесе за изграждането на система на „европейска статистика на устойчивостта” (ЕСУ), която да предоставя цялостен преглед на европейските интереси, засягащи околната среда, Комисията следва да разработи многобройни модули, включително парични модули (напр. сметки за разходите по опазване на околната среда, сметки за производството на стоки и предоставянето на услуги в сектора по опазване на околната среда, сметки за използване на ресурсите), модули, свързани с материални ресурси (напр. сметки за международен оборот на суровини, сметки за вода и за отпадъци) и модули за активите (напр. сметки за дървостоите, сметки за биоразнообразието, сметки за защитени природни зони). С цел да се допълни екологичният фокус на тази система, следва също така да бъдат разработени показатели за измерване на устойчивостта в по-широк смисъл, като ударението се постави върху такива въпроси като въздействието на транспортната система, енергийната ефективност, „зелените инвестиции” и социалните въпроси.

 

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тъй като различните набори от икономически сметки за околната среда са в процес на разработване и са достигнали различна степен на зрялост, следва да се възприеме модулна структура, която да осигури съответна степен на гъвкавост.

(13) Тъй като различните набори от икономически сметки за околната среда са в процес на разработване и са достигнали различна степен на зрялост, за преходен период от шест години следва да се възприеме модулна структура, която да осигури съответна степен на гъвкавост. Целта трябва да бъде единен стандарт за качество за една нова, всеобхватна „европейска статистика на устойчивостта” (ЕСУ).

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) За да бъде в състояние Комисията (Евростат) да изпълни новите ключови отговорности, които й се възлагат съгласно настоящия регламент, следва да й бъдат предоставени подходящи човешки и финансови ресурси чрез преструктуриране на наличните финансови средства в бюджета на Европейския съюз.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава обща рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда, с цел да се създадат икономически сметки за околната среда като сателитни сметки към ESA 95 посредством осигуряването на методология, общи стандарти, определения, класификации и правила за отчитане, предназначени за използване при съставянето на икономическите сметки за околната среда.

С настоящия регламент се създава обща задължителна рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на европейските икономически сметки за околната среда, с цел да се създадат икономически сметки за околната среда като сателитни сметки към ESA 95 посредством осигуряването на методология, общи стандарти, определения, класификации, правила за отчитане и цели, предназначени за използване при съставянето на икономическите сметки за околната среда.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент ще позволи на Комисията (Евростат) въз основава на сравними национални данни да прави надеждни оценки на екологичното и икономическото състояние на отделните държави-членки и на Европейския съюз като цяло.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. За да може настоящият регламент да допринесе за изграждането на система на „европейска статистика на устойчивостта” (ЕСУ), която да предоставя цялостен преглед на европейските интереси, засягащи околната среда, Комисията разработва многобройни модули, включително и по-специално модули за финансови данни и материални фактори, свързани с околната среда и природни ресурси.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията съставя програма за пилотни проучвания, които да се извършват на доброволни начала от държавите-членки, с цел да се подобри качеството на отчитането и на данните, да се установят дългосрочни периоди и да се разработи методология.

1. В срок от две години и в тясна връзка с други действия, свързани с нейното съобщение „Отвъд БВП“, Комисията съставя цялостна и координирана програма за пилотни проучвания, които да се извършват от държавите-членки, с цел да се подобри качеството на отчитането на данните, да се подобри методологията и да се установят дългосрочни периоди, включително по-широко включване на показатели, свързани с ресурсната ефективност и интернализацията на вторичните ефекти върху околната среда. Тази програма се публикува онлайн и доклад за нея се представя на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. По време на действащите преходни периоди и за държавите-членки, които се нуждаят от преходен период за предаване на данните на Евростат, Комисията (Евростат) може да направи оценка на стойностите на модулите, изброени в член 3 от настоящия регламент.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията (Евростат) подлага на оценка качеството на предаваните данни.

4. Комисията (Евростат) подлага на оценка качеството на предаваните данни и в едномесечен срок може да внесе възражение и да изиска от съответната държава-членка представяне на подобрен доклад.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. С цел по-нататъшно развитие на европейските икономически сметки за околната среда, включително сътрудничеството между националните статистически органи и Комисията (Евростат) в тази област, до ...* и след това на всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно качеството и целесъобразността на статистиката, събрана в изпълнение на настоящия регламент.

 

_____________________

* Две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  19

Предложение за регламент

Приложение І – раздел 3 – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Наименование на емисията

 

Озон

 

Символ на емисията

 

03

 

Референтна единица

 

тонове (Mg)

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – раздел 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сметките за материални потоци във всички отрасли на икономиката обхващат всички материали в твърдо, газообразно и течно състояние, с изключение на въздушни и водни потоци, измервани в мерни единици за маса за година. Подобно на системата от национални сметки, сметките за материални потоци по всички отрасли на икономиката имат две основни цели. Подробно описаните материални потоци предоставят богата база от емпирични данни за многобройни аналитични изследвания. Те се използват и за съставянето на различни показатели за материални потоци по всички отрасли на икономиката в националните икономики.

Сметките за материални потоци във всички отрасли на икономиката обхващат всички материали в твърдо, газообразно и течно състояние и материалите от техносферата, с изключение на въздушни и водни потоци, измервани в мерни единици за маса за година. Подобно на системата от национални сметки, сметките за материални потоци по всички отрасли на икономиката имат две основни цели. Подробно описаните материални потоци предоставят богата база от емпирични данни за многобройни аналитични изследвания. Те се използват и за съставянето на различни показатели за материални потоци по всички отрасли на икономиката в националните икономики.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Eвропейски икономически сметки за околната среда

Позовавания

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.4.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Hans-Peter Martin

27.4.2010

 

 

Разглеждане в комисия

28.9.2010

18.10.2010

 

 

Дата на приемане

26.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Eвропейски икономически сметки за околната среда

Позовавания

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.4.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ЕNVI

21.4.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.4.2010

ITRE

21.4.2010

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

24.6.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jo Leinen

27.4.2010

 

 

Разглеждане в комисия

4.10.2010

 

 

 

Дата на приемане

9.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos

Правна информация - Политика за поверителност