Procedure : 2010/0073(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0330/2010

Indgivne tekster :

A7-0330/2010

Forhandlinger :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Afstemninger :

PV 07/06/2011 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0253

BETÆNKNING     ***I
PDF 718kWORD 431k
17.11.2010
PE 448.872v01-00 A7-0330/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber

(KOM(2010)0132 – C7–0092/2010 – 2010/0073(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Jo Leinen

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber

(KOM(2010)0132 – C7–0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0132),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0092/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som formanden har modtaget fra de nationale parlamenter, om, hvorvidt udkastet til retsakt overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7–0330/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Med denne forordning opnår Kommissionen (Eurostat) ansvar og kontrolfunktioner inden for vigtige nye områder. Der bør stilles tilstrækkelige personalemæssige og økonomiske ressourcer til rådighed, således at dette organ også kan opfylde disse. De økonomiske ressourcer, som Kommissionen (Eurostat) har brug for, bør i den forbindelse stilles til rådighed via omfordeling af midler i Den Europæiske Unions budget.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) De økonomiske ressourcer, der stilles til rådighed, skal af Kommissionen (Eurostat) anvendes på en økonomisk forsvarlig, gennemsigtig og ubureaukratisk måde. Resultaterne af de miljøøkonomiske regnskaber bør gøres umiddelbart tilgængelige for offentligheden i en let forståelig form.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at Unionen "arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten."

(1) Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at Unionen "arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten” idet der tages hensyn til, at disse mål måske bedst kan nås via åbne markeder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram bekræftes det, at pålidelige oplysninger om miljøets tilstand og om de udviklingstendenser, den belastning og de faktorer, som påvirker miljøet, er af stor betydning for udformningen af en effektiv politik, dens gennemførelse og borgernes ansvarliggørelse generelt.

(2) I Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram bekræftes det, at pålidelige oplysninger om miljøets tilstand og om de udviklingstendenser, den belastning og de faktorer, som påvirker miljøet, er af stor betydning for udformningen af en effektiv politik, dens gennemførelse og borgernes ansvarliggørelse generelt. Der bør udvikles instrumenter med henblik på at øge befolkningens bevidsthed om miljøpåvirkningerne fra økonomisk aktivitet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) En videnskabeligt forsvarlig tilgang til ressourceknapheden og økosystemet vil i fremtiden være en afgørende faktor for en bæredygtig økonomisk udvikling i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Behovet for integrerede miljømæssige og økonomiske regnskaber opstår på grund af de afgørende funktioner, som miljøet har for skabelsen af økonomiske resultater og menneskelig velfærd. Disse funktioner omfatter tilvejebringelse af naturressourcer til produktions- og forbrugsaktiviteter, miljømediers absorbering af affald samt miljøtjenester, der bidrager til livets opretholdelse, og andre serviceydelser, der kommer mennesket til gavn. Konventionelle nationalregnskaber har kun delvist taget højde for disse funktioner, idet der fokuseresmarkedstransaktioner og indikatorer, som afspejler vigtige velfærdsskabende faktorer, men velfærden i sig selv er ikke blevet målt.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I sin meddelelse KOM(2009) 433 af august 2009 om BNP og mere anerkender Kommissionen behovet for at supplere allerede eksisterende indikatorer med data, som inddrager miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en mere sammenhængende og omfattende politikudformning. Miljøregnskaber kan i denne forbindelse anvendes til overvågning af økonomiens belastning af miljøet og til undersøgelse af, hvordan denne belastning kan mindskes. I overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling og initiativerne til sikring af en lavemissionsøkonomi, der indgår i Lissabonstrategien og forskellige omfattende initiativer, er det af allerstørste betydning, at der udvikles datasystemer, som på en konsistent måde kombinerer miljømæssige og økonomiske aspekter.

(4) I sin meddelelse KOM(2009) 433 af august 2009 om BNP og mere anerkender Kommissionen behovet for at supplere allerede eksisterende indikatorer med data, som inddrager miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en mere sammenhængende og omfattende politikudformning. Miljøregnskaber beskriver vekselvirkningerne mellem økonomien, de private husholdninger og miljøet. Miljøregnskaber har en højere informationsgrad end rent nationaløkonomiske regnskaber. De udgør et vigtigt datagrundlag for miljøpolitiske beslutninger og bør tages i betragtning i forbindelse med Kommissionens udarbejdelse af konsekvensanalyser. I overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling og initiativerne til sikring af en ressourceeffektiv og lavt forurenende økonomi, der indgår i Europa 2020-strategien og forskellige omfattende initiativer, er det af allerstørste betydning, at der udvikles datasystemer, som på en konsistent måde kombinerer miljømæssige og økonomiske aspekter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Det er af stor betydning, at de europæiske miljøøkonomiske regnskaber, lige så snart systemet er fuldt operationelt, anvendes aktivt og nøjagtigt i enhver relevant politikudformning på EU-plan som et vigtigt grundlag for konsekvensanalyser, handlingsplaner, lovgivningsforslag og andre vigtige elementer i den politiske proces.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Ved hjælp af satellitregnskaber kan nationalregnskabernes analysemuligheder på en fleksibel måde udvides til udvalgte områder af samfundsmæssig betydning, f.eks. belastningen af miljøet som følge af menneskets aktiviteter, uden at det overbelaster eller bringer forstyrrelser i det centrale system.

(7) Ved hjælp af satellitregnskaber kan nationalregnskabernes analysemuligheder på en fleksibel måde udvides til udvalgte områder af samfundsmæssig betydning, f.eks. belastningen af miljøet som følge af menneskets aktiviteter, uden at det overbelaster eller bringer forstyrrelser i det centrale system. Medlemsstaterne bør regelmæssigt gøre de indsamlede data fra miljøregnskaberne tilgængelige for borgerne i en forståelig form, f.eks. gennem offentliggørelse sammen med BNP.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Da de forskellige kontosæt i de miljøøkonomiske regnskaber er i udviklingsfasen og befinder sig på forskellige udviklingstrin, bør der indføres en modulstruktur, som er tilpas smidig.

(13) Da de forskellige kontosæt i de miljøøkonomiske regnskaber er i udviklingsfasen og befinder sig på forskellige udviklingstrin i de forskellige medlemsstater, bør der indføres en modulstruktur, som er tilpas smidig og muliggør hurtig inkludering af yderligere moduler.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Indførelsen af yderligere indberetningskrav bør bero på en konsekvensanalyse. De nationale kompetencer vil ikke blive berørt.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør kunne indrømme medlemsstaterne undtagelsesordninger, hvis det er nødvendigt at foretage større tilpasninger i de nationale statistiske systemer.

(15) Kommissionen bør kunne indrømme medlemsstaterne tidsbegrænsede undtagelsesordninger, hvis det er nødvendigt at foretage større tilpasninger i de nationale statistiske systemer.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15α) Kommissionen bør gennem sin europæiske naboskabspolitik tilskynde de nationale statistiske kontorer i tredjelande, som deler miljømæssige ressourcer (først og fremmest vand) med medlemsstaterne, til at fremlægge tilsvarende miljøøkonomiske regnskaber vedrørende grundlæggende aspekter af bæredygtig udvikling og bør bidrage til indførelsen af tilsvarende regnskabsmetoder.

Begrundelse

Samarbejde med de tilsvarende nationale statistiske kontorer i nabolandene er nødvendigt for at gennemføre en nøje undersøgelse af de miljøøkonomiske regnskaber, herunder EU's egne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og ikke længere i henhold til komitologisystemet. Under ordningen for delegerede retsakter er der ingen retlig ramme for inddragelse af udvalget.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt –

udgår

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og ikke længere i henhold til komitologisystemet. Under ordningen for delegerede retsakter er der ingen retlig ramme for inddragelse af udvalget.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af data til europæiske miljøøkonomiske regnskaber med henblik på udarbejdelse af miljøøkonomisk regnskaber som satellitregnskaber til ENS 95. Den indeholder således metodologi, fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, som skal benyttes til opstilling af miljøøkonomiske regnskaber.

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af data til europæiske miljøøkonomiske regnskaber med henblik på udarbejdelse af miljøøkonomisk regnskaber som satellitregnskaber i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt ENS 95) for at tilbyde et redskab til at overvåge den belastning, som økonomien lægger på miljøet, og til at undersøge, hvordan den kan afbødes.

Begrundelse

Præcisering af forordningens målsætning (jf. betragtning 4).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning sætter Kommissionen (Eurostat) i stand til på grundlag af sammenlignelige nationale data at forelægge pålidelige prognoser om den miljømæssige og økonomiske situation i de enkelte medlemsstater såvel som i Unionen som helhed.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at tilpasse modulerne til den miljømæssige, økonomiske og tekniske udvikling og yde metodologisk vejledning.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9 med henblik på at tilpasse modulerne til den miljømæssige, økonomiske og anden udvikling.

Begrundelse

Delegationen af beføjelser bør begrænses til tilpasning af moduler og ikke indbefatte indførelse af nye moduler, da dette ville kræve et nyt lovgivningsmæssigt forslag i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Henvisningen til metodologisk vejledning i Kommissionens forslag er uklar og bør fjernes. Det er mere hensigtsmæssigt at indsætte en sådan henvisning i artikel 5.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

Udvikling af nye miljøregnskabsmoduler

 

I samarbejde med medlemsstaterne udvikler Kommissionen først og fremmest følgende moduler, der skal indgå i denne forordnings anvendelsesområde ved udgangen af 2014:

 

– miljøbeskyttelsesudgifter og -indtægter (EPER)/regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter (EPEA), sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser (EGSS)

 

– energiregnskaber

 

– miljørelaterede overførsler (subsidier) samt regnskaber for ressourceforbrug og udgifter til løbende forvaltning (RUMEA)

 

– vandregnskaber (kvantitative og kvalitative) og affaldsregnskaber

 

– skovregnskaber samt

 

– regnskaber for økosystemfunktioner.

Begrundelse

Ændringsforslaget bygger på ordførerens ændringsforslag 8, idet der tilføjes en tidsfrist for de nye moduler samt et nyt modul vedrørende økosystemfunktioner.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis for at forbedre indberetningen og datakvaliteten, udarbejde lange tidsserier og udvikle metodologi.

1. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis for at forbedre indberetningen og datakvaliteten, udarbejde lange tidsserier og udvikle metodologi. Programmet omfatter indførelse af de i artikel 3a omtalte nye miljøregnskabsmoduler. Kommissionen sikrer i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, at respondenterne ikke pålægges yderligere administrative eller økonomiske byrder.

2. Resultaterne af pilotundersøgelserne evalueres og offentliggøres af Kommissionen, der sammenholder fordelene ved at råde over disse data med omkostningerne ved indsamlingen og respondenternes byrde. På grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne vedtager Kommissionen de nødvendige delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9.

2. Resultaterne af disse pilotundersøgelser evalueres og offentliggøres af Kommissionen, der sammenholder fordelene ved at råde over disse data med omkostningerne ved indsamlingen og respondenternes byrde. I forbindelse med gennemførelsen af evalueringen sikrer Kommissionen, at respondenterne ikke pålægges yderligere administrative eller økonomiske byrder. På grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne vedtager Kommissionen de nødvendige delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9.

Begrundelse

Pilotundersøgelserne bør også anvendes til indførelse af nye miljøregnskabsmoduler, således at der tidligt samles erfaringer i omgangen med disse instrumenter med henblik på den eventuelle udvidelse af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indsamler de nødvendige data til observation af modulernes variabler, jf. artikel 3, stk. 2.

1. I overensstemmelse med bilagene til denne forordning indsamler medlemsstaterne de nødvendige data til observation af modulernes variabler, jf. artikel 3, stk. 2, på nationalt og regionalt plan, alt efter hvad der er relevant.

2. I henhold til princippet om administrativ forenkling tilvejebringer medlemsstaterne de nødvendige data ved at kombinere følgende kilder:

2. I henhold til princippet om administrativ forenkling tilvejebringer medlemsstaterne de nødvendige data ved at kombinere følgende kilder:

a) undersøgelser

a) undersøgelser

b) statistiske skøn, når visse af variablerne ikke er blevet observeret for alle enheder

b) statistiske skøn, når visse af variablerne ikke er blevet observeret for alle enheder

c) administrative kilder.

c) administrative kilder.

3. Medlemsstaterne holder Kommissionen underrettet og leverer detaljerede oplysninger om de anvendte metoder og kvaliteten af dataene fra de kilder, som er nævnt i stk. 2.

3. Medlemsstaterne holder Kommissionen underrettet og leverer detaljerede oplysninger om de anvendte metoder og kilder.

 

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9 og på de i artikel 10 og 11 anførte betingelser, med henblik på at yde metodologisk vejledning, der kan fremme gennemførelsen af denne artikel.

Begrundelse

Indsamlingskravene bør præciseres i stk. 1 og 2.

De regionale data er lige så vigtige som de nationale data. Indikatorerne kan variere betydeligt mellem regionerne inden for det samme land, mens de set udelukkende på et samlet nationalt plan kan give et andet billede, som ikke afspejler den specifikke situation i visse regioner. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør data gøres tilgængelige både på regionalt og nationalt plan for at kunne understøtte pålidelig politisk beslutningstagning. På EU-plan vil disse data være gavnlige med henblik på at finde frem til grupper af regioner og eventuelle mønstre.

Fjernelsen af henvisningen til kvalitet i stk. 3 skyldes, at kvalitetsspørgsmålene fastsættes i artikel 7.

Kommissionen bør yde metodologisk vejledning vedrørende gennemførelsen af denne artikel for at fremme indsamlingen af sammenlignelige data af høj kvalitet.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indberetter de i bilaget omhandlede data, herunder også fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) inden for de heri fastsatte frister.

1. Medlemsstaterne indberetter de i bilaget omhandlede data, herunder også fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) inden for de heri fastsatte frister.

 

Første afsnit berører ikke de nationale kompetencer.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dataene indberettes i et passende teknisk format, som vil blive fastlagt efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

2. Dataene indberettes i et passende teknisk format, som vil blive fastlagt af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 9.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen (Eurostat) kan i overgangsperioderne og for de medlemsstater, som har brug for at benytte overgangsperioden til at fremsende data til Eurostat, foretage en vurdering af værdierne af de moduler, der er opført i artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede kvalitetskriterier på de oplysninger, der er omfattet af denne forordning, fastsættes de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

3. Ved anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede kvalitetskriterier på de oplysninger, der er omfattet af denne forordning, fastsættes de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 9.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data og kan inden for en frist på en måned rette indvendinger herimod og pålægge den pågældende medlemsstat at forelægge en forbedret rapport.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

Gennemførlighed og effektivitet

 

Kommissionen skal godtgøre gennemførligheden og effektiviteten af miljøøkonomiske regnskaber.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I de i bilagene nævnte overgangsperioder kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, indrømme medlemsstaterne undtagelser, såfremt det er nødvendigt at foretage større ændringer af de nationale statistiske systemer.

1. I de i bilagene nævnte overgangsperioder kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 9, indrømme medlemsstaterne undtagelser, såfremt det er nødvendigt at foretage større ændringer af de nationale statistiske systemer.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, for et ubestemt tidsrum.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 3a, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, i en periode på fem år fra dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 10.

Begrundelse

I lyset af bestemmelserne i artikel 290, stk. 1 og 2, i TEUF er det af afgørende betydning klart at fastslå, at varigheden af delegationen af beføjelser er 5 år, og at denne periode automatisk forlænges med yderligere 5-årsperioder, medmindre Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen.

Formålet med den særlige rapport om delegation af beføjelser adskiller sig fra evalueringsrapportens formål, jf. artikel 11a. Afleveringsfristen (5 år) er imidlertid den samme for begge for at lette Kommissionens rapporteringsopgaver.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 3a, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Den institution, der har indledt en intern procedure for at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, giver den anden lovgiver og Kommissionen meddelelse herom senest en måned inden den endelige afgørelse træffes, og angiver, hvilke delegerede beføjelser der vil kunne tilbagekaldes, og grundene til tilbagekaldelsen.

2. Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

Begrundelse

Der indføres ændringer og justeringer for at bringe denne bestemmelse i overensstemmelse med de standardformuleringer, Parlamentet og Rådet har vedtaget i forbindelse med det såkaldte kæledyrsdossier.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen. Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ kan denne frist forlænges med en måned.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen. Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden denne dato har givet Kommissionen meddelelse om, at de har besluttet ikke at gøre indsigelse, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er angivet i dens bestemmelser.

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

Begrundelse

Der indføres ændringer for at bringe denne bestemmelse i overensstemmelse med de standardformuleringer, Parlamentet og Rådet har vedtaget i forbindelse med det såkaldte kæledyrsdossier.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

Rapportering og revision

 

Kommissionen forelægger hvert tredje år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport evaluerer navnlig kvaliteten af de overførte data, jf. artikel 6, dataindsamlingsmetoderne, den administrative byrde og disse datas anvendelighed især med hensyn til målsætningerne i artikel 1. Den vurderer desuden mulighederne for at indføre nye miljøregnskabsmoduler ud over dem, der er omtalt i artikel 3a.

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag

- om indførelse af nye miljøregnskabsmoduler

- udformet med henblik på yderligere at forbedre datakvaliteten og dataindsamlingsmetoderne, hvorved dataenes dækning og sammenlignelighed øges og den administrative byrde for virksomheder og forvaltninger mindskes.

 

Den første rapport fremsendes senest den 31. december 2013.

Begrundelse

Kommissionens forslag mangler en revisionsbestemmelse der pålægger Kommissionen regelmæssigt at forelægge en overordnet rapport om de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af forordningen. Denne rapport bør også evaluere mulighederne for at indføre nye miljøregnskabsmoduler (jf. artikel 3a (ny)).

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 3 – række 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ozon

O3

ton (Mg)

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag I – afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at opfylde brugernes behov for aktuelle data udarbejder Eurostat ”her-og-nu-skøn over data, som medlemsstaterne ikke har indberettet 12 måneder efter referenceårets afslutning.

Begrundelse

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag II– afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at opfylde brugernes behov for aktuelle data udarbejder Eurostat ”her-og-nu-skøn over data, som medlemsstaterne ikke har indberettet 12 måneder efter referenceårets afslutning.

Begrundelse

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

MODUL FOR MATERIALESTRØMSREGNSKAB FOR ØKONOMIEN SOM HELHED (EW-MFA)

MODUL FOR MATERIALEBEHOLDNINGS- OG MATERIALESTRØMSREGNSKAB FOR ØKONOMIEN SOM HELHED (EW-MSA og EW-MFA)

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EW-MFA omfatter alle faste, gasformige og flydende materialer, undtagen luft- og vandstrømme, målt i masseenheder pr. år. Ligesom nationalregnskabssystemet har materialestrømsregnskabet for økonomien som helhed to hovedformål. De detaljerede materialestrømme giver et righoldigt empirisk datagrundlag for en lang række analytiske undersøgelser. De anvendes også til udarbejdelse af forskellige materialestrømsindikatorer for de nationale økonomier.

EW-MSA og EW-MFA omfatter alle faste, gasformige og flydende materialer og teknosfærens materialebeholdning, undtagen luft- og vandstrømme, målt i masseenheder pr. år. Ligesom nationalregnskabssystemet har materialestrømsregnskabet for økonomien som helhed to hovedformål. De detaljerede materialestrømme giver et righoldigt empirisk datagrundlag for en lang række analytiske undersøgelser. De anvendes også til udarbejdelse af forskellige materialestrømsindikatorer for de nationale økonomier. I kombination med udviklingen i materialebeholdningsregnskabet giver de vigtige oplysninger til vurdering af udnyttelsen af naturressourcer med hensyn til disses tilgængelighed og regenerering.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 3 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder statistikker om de variabler, som er nævnt i afdeling 5.

Medlemsstaterne udarbejder statistikker over de variabler, som er nævnt i afdeling 5 for EW-MFA og for EW-MSA, når det er relevant.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Med henblik på at opfylde brugernes behov for aktuelle data udarbejder Eurostat ”her-og-nu-skøn, på to-cifferniveau i henhold til skema A og B, over data, som medlemsstaterne ikke har indberettet 12 måneder efter referenceårets afslutning.

Begrundelse

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 5 – før skema A – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med rapporten, jf. artikel 11a, overvejer Kommissionen, om de frivillige indberetninger kan erstattes af en indberetningspligt.

Begrundelse

Så snart dataindsamlingsstrukturerne er etableret, er der ikke længere grund til at fritage de frivillige indberetninger for indberetningspligten.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 5 – skema A – punkt 1.4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4 Fangst af vildfisk, vandplanter/vanddyr, jagt og indsamling

1.4 Fangst af vildfisk*, vandplanter/vanddyr, jagt og indsamling (**)

Begrundelse

Tilføjelse af en notehenvisning (**) til punkt 1.4 i indberetningsskemaet.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 5 – skema A – punkt 3 – underpunkt 3.10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.10a Ikke anvendt ekstraktion/høst og udgravet materiale(***)

 

3.10a.1 ikke anvendt høst af biomasse(***)

 

3.10a.2 ikke anvendt ekstraktion af malme(***)

 

3.10a.3 ikke anvendt ekstraktion af ikke-metalliske mineralstoffer(***)

 

3.10a.4 ikke anvendt ekstraktion af fossile energimaterialer/-bærere(***)

 

3.10a.5 ikke anvendte udgravede jordmaterialer og affald fra oprensning(***)

 

3.10a.5.1 ikke anvendte udgravede jordmaterialer fra bygge- og anlægsvirksomhed(***)

 

3.10a.5.2 affald fra oprensning(***)

Begrundelse

Hensynet til ikke anvendte ekstraktioner svarer til metoderetningslinjerne fra Eurostat (2001) og OECD (2008). De ikke anvendte ekstraktioner registreres allerede af nogle medlemsstater. Indførelsen og harmoniseringen i hele EU skal fremskyndes ved hjælp af denne forordning.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 5 – skema A – første fodnote

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(*) Frivillig indberetning af nettotilvækst af tømmertræ.

(*) Indberetning af nettotilvækst i beholdningen.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 5 – skema B – punkt 3 – underpunkt 3.10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.10a Ikke anvendt ekstraktion/høst og udgravet materiale(*)

 

3.10a.1 ikke anvendt høst af biomasse(*)

 

3.10a.2 ikke anvendt ekstraktion af malme(*)

 

3.10a.3 ikke anvendt ekstraktion af ikke-metalliske mineralstoffer(*)

 

3.10a.4 ikke anvendt ekstraktion af fossile energimaterialer/-bærere(*)

 

3.10a.5 ikke anvendte udgravede jordmaterialer og affald fra oprensning(*)

 

3.10a.5.1 ikke anvendte udgravede jordmaterialer fra bygge- og anlægsvirksomhed(*)

 

3.10a.5.2 affald fra oprensning(*)

Begrundelse

Hensynet til ikke anvendte ekstraktioner svarer til metoderetningslinjerne fra Eurostat (2001) og OECD (2008). De ikke anvendte ekstraktioner registreres allerede af nogle medlemsstater. Indførelsen og harmoniseringen i hele EU skal fremskyndes ved hjælp af denne forordning.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Bilag III – afdeling 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at opfylde brugernes behov for fuldstændige europæiske data, udarbejder og offentliggør Eurostat, i tilfælde hvor der er indrømmet en overgangsperiode, et skøn på 2-cifferniveau i henhold til skema A og B.

Begrundelse

Brugernes behov for fuldstændige datasæt skal opfyldes, eftersom disse er hjørnestenene i beslutningstagning.


BEGRUNDELSE

Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner fra juni 2006 Unionen og dens medlemsstater til at udvide nationalregnskaberne til også at omfatte centrale aspekter af bæredygtig udvikling. Kommissionens meddelelse af 28. september 2009 ”BNP og mere. Måling af fremskridt i en verden i forandring” (KOM(2009)0433) skal ses i denne sammenhæng. I denne meddelelse præsenteres foranstaltninger, der skal træffes på kort og mellemlang sigt med henblik på at udvikle vidtspændende indikatorer, som giver en pålidelig vidensbase, der kan bidrage til at forbedre den offentlige debat og til en mere sagligt korrekt politisk beslutningstagning. Et vigtigt bidrag til dette politiske kim er det foreliggende forslag fra Kommissionen om europæiske miljøøkonomiske regnskaber.

Den europæiske miljøpolitik kan kun evalueres på et seriøst grundlag, hvis der foreligger pålidelige data. Det er derfor et nødvendigt skridt at forpligte medlemsstaterne til at indsamle disse data. Til de miljødata, som indtil nu har været tilgængelige på europæisk plan, skal der på mellemlang sigt tilføjes yderligere oplysninger for at forbedre mulighederne for at foretage politiske vurderinger. Genanvendelse og forebyggelse af affald, luftemissioner og klimaforandringer, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion ville nemlig kunne overvåges meget bedre, hvis der fandtes data af god kvalitet om forbindelserne mellem miljø og økonomi. Disse data kan indsamles i forbindelse med miljøregnskaber, men det kræver deltagelse af alle medlemsstater og en fuldstændig harmonisering på EU-niveau.

Efter min mening bliver disse krav principielt opfyldt med det foreliggende forslag fra Kommissionen. Målsætningen skal dog gøres tydeligere, og der skal opstilles klare perspektiver for videreudvikling af de miljøøkonomiske regnskaber.

Mål og formål

Miljøøkonomiske regnskaber skal yde et bidrag til de politiske vurderinger, idet der navnlig stilles data til rådighed om miljøpåvirkningerne fra økonomisk aktivitet. Sådanne oplysninger kan udgøre et vigtigt grundlag for miljøpolitiske beslutninger.

Formålet og målene samt dette forslag til forordnings bidrag til den overordnede ”BNP og mere”-strategi bør bringes tydeligere frem i forslaget.

Anvendelsesområde

Forslaget til forordning omfatter kun indsamling af data inden for områderne luftemissioner, miljørelaterede skatter og afgifter opdelt efter økonomisk aktivitet og materialestrømsregnskaber for økonomien som helhed. Jeg anser dette for at være et første skridt i udarbejdelsen af omfattende miljøøkonomiske regnskaber, idet der ifølge oplysninger fra de kompetente europæiske og nationale statistikmyndigheder i øjeblikket kun kan indhentes sådanne tværeuropæiske data for disse områder.

Efter min opfattelse bør der i en arbejdsplan identificeres yderligere prioriterede moduler, som der allerede arbejdes på, og for hvilke der formentlig om kort tid kan forelægges data. Anvendeligheden af disse nye moduler i praksis skal afprøves ved hjælp af pilotundersøgelser. Da de indhentede data kan udgøre en vigtig hjælp til at træffe beslutninger vedrørende miljøpolitiske foranstaltninger, støtter jeg en hurtig indførelse og gennemførelse af de foreslåede moduler på EU-plan.

Revision

Kommissionens forslag burde indeholde en revisionsbestemmelse. Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum aflægge rapport om erfaringerne med forordningens gennemførelse. Til dato foreligger der endnu ikke på europæisk plan erfaringer med retligt bindende krav angående miljøøkonomiske regnskaber. Det er derfor vigtigt, at dataenes kvalitet og sammenlignelighed kontrolleres, således at der kan foretages forbedringer med henblik på at sikre, at de miljøøkonomiske regnskaber er af høj kvalitet. Derudover bør der tages behørigt højde for udviklingen af nye moduler og erfaringerne inden for rammerne af pilotundersøgelserne. Vurderingsrapporten bør ses som en lejlighed til at tilpasse forordningen til nye udviklinger og erfaringer.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (28.10.2010)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber

(KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

Ordfører for udtalelse: Hans-Peter Martin

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Med denne forordning tildeles Kommissionen (Eurostat) vigtige nye opgaveområder og kontrolfunktioner. Der bør stilles tilstrækkeligt personale og finansielle midler til rådighed, således at dette organ også kan omsætte disse. De finansielle midler, som Kommissionen (Eurostat) har brug for, bør i den forbindelse stilles til rådighed via omfordelinger på Den Europæiske Unions budget.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) De finansielle midler, der er blevet stillet til rådighed, skal af Kommissionen (Eurostat) anvendes økonomisk forsvarligt, gennemsigtigt samt ubureaukratisk. Resultaterne af de miljøøkonomiske regnskaber bør være let tilgængelige for offentligheden og bearbejdet på forståelig vis.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b) De yderligere personalemæssige og finansielle ressourcer, som Kommissionen(Eurostat) vil få brug for til opfyldelsen af sine udvidede opgaver, kunne frigøres som ”udvidelsesdividende” fra det overskydende personale i Kommissionens ”Generaldirektorat for Udvidelse".

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at Unionen "arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten."

(1) Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at Unionen "arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten” under hensyntagen til, at disse mål måske bedst kan nås via åbne markeder.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Den planlagte udvidelse af Det europæiske nationalregnskabssystem (ENS) 95 via denne forordning burde have fundet sted for længe siden og er tvingende nødvendig. På grund af de knappe ressourcer på globalt plan kan denne udvidelse af ENS dog kun være et første skridt i retning af en internationalt anerkendt europæisk bæredygtighedsstatistik, som ud over økonomiske indikatorer først og fremmest bør omfatte hele spektret af miljømæssige og sociale indikatorer.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) En videnskabelig forsvarlig omgang med ressourceknapheden og økosystemet vil være en afgørende faktor i fremtiden for en bæredygtig økonomisk udvikling i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I sin meddelelse KOM(2009)0433 af august 2009 om BNP og mere anerkender Kommissionen behovet for at supplere allerede eksisterende indikatorer med data, som inddrager miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en mere sammenhængende og omfattende politikudformning. Miljøregnskaber kan i denne forbindelse anvendes til overvågning af økonomiens belastning af miljøet og til undersøgelse af, hvordan denne belastning kan mindskes. I overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling og initiativerne til sikring af en lavemissionsøkonomi, der indgår i Lissabonstrategien og forskellige omfattende initiativer, er det af allerstørste betydning, at der udvikles datasystemer, som på en konsistent måde kombinerer miljømæssige og økonomiske aspekter.

(4) I sin meddelelse KOM(2009)0433 af august 2009 om BNP og mere anerkender Kommissionen behovet for at supplere allerede eksisterende indikatorer med data, som inddrager miljømæssige og sociale aspekter for at sikre en mere sammenhængende og omfattende politikudformning. Miljøregnskaber kan i denne forbindelse anvendes til overvågning af alle økonomiens negative følger for miljøet og til undersøgelse af, hvordan denne belastning kan mindskes. I overensstemmelse med principperne om bæredygtig udvikling og initiativerne til sikring af en ressourceeffektiv og lavt forurenende økonomi, som indgår i Europa 2020-strategien, og forskellige omfattende initiativer, er det af allerstørste betydning, at der udvikles datasystemer, som på en konsistent måde kombinerer miljømæssige og økonomiske aspekter. Indførelsen af de europæiske miljøøkonomiske regnskaber er set ud fra dette perspektiv vigtig, men bør ikke betragtes som mere end et første skridt og bør på ingen måde hindre udviklingen af alternative indikatorer til BNP, og skal omfatte en bredere række sociale og miljømæssige faktorer, herunder indikatorer vedrørende levevilkår, ressourceeffektivitet og indregning af eksterne miljøfaktorer, idet der især tages fuldt hensyn til både monetære og fysiske indikatorer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Det er af stor betydning, at de europæiske miljøøkonomiske regnskaber, lige så snart systemet er fuldstændigt operationelt, anvendes aktivt og nøjagtigt i enhver relevant politikudformning på EU-plan som et vigtigt grundlag for konsekvensanalyser, handlingsplaner, lovgivningsforslag og andre vigtige elementer i den politiske proces.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen præsenterede sin første strategi for "grønne regnskaber" i 1994. Siden da har Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udviklet og testet regnskabsmetoder i et sådant omfang, at adskillige medlemsstater nu regelmæssigt leverer de første miljøregnskaber. Hyppigst leveres fysiske strømregnskaber for luftemissioner (herunder drivhusgasser) og materialeforbrug samt de monetære regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter og miljøskatter.

(10) Kommissionen præsenterede sin første strategi for "grønne regnskaber" i 1994. Siden da har Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udviklet og testet regnskabsmetoder i et sådant omfang, at adskillige medlemsstater nu regelmæssigt leverer de første miljøregnskaber. Hyppigst leveres fysiske strømregnskaber for luftemissioner (herunder drivhusgasser) og materialeforbrug samt de monetære regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter og miljøskatter. Hvis denne forordning skal bidrage til opbygningen af et system med en "europæisk bæredygtighedsstatistik” (ESS), som giver et omfattende overblik over europæiske interesser af miljømæssig betydning, bør Kommissionen udvikle adskillige moduler, herunder moduler for de finansielle faktorer (som f.eks. konti for miljøudgifter, konti for produktion af miljøprodukter og –tjenester, konti for ressourceudnyttelse), moduler for materielle faktorer (f.eks. konti for internationale råmaterialers naturlige kredsløb, energi-, vand- og affaldskonti) og aktivmoduler (f.eks. konti for beplantning med skove, konti for biologisk mangfoldighed, konti for fredede naturområder). Som et supplement til det miljømæssige aspekt af dette system bør der også udvikles indikatorer til måling af bæredygtigheden i bredere forstand med vægten lagt på spørgsmål, som f.eks. følgerne af transportsystemet, energieffektivitet, grønne investeringer og sociale anliggender.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Da de forskellige kontosæt i de miljøøkonomiske regnskaber er i udviklingsfasen og befinder sig på forskellige udviklingstrin, bør der indføres en modulstruktur, som er tilpas smidig.

(13) Da de forskellige kontosæt i de miljøøkonomiske regnskaber er i udviklingsfasen og befinder sig på forskellige udviklingstrin, bør der for en overgangsperiode på seks år indføres en modulstruktur, som er tilpas smidig. Målet skal være en ensartet kvalitetsstandard for en ny omfattende "europæisk bæredygtighedsstatistik” (ENS).

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) For at Kommissionen (Eurostat) skal kunne påtage sig de nye vigtige ansvarsområder, som den får i henhold til denne forordning, bør der tildeles tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer via en omgruppering af de eksisterende finansielle ressourcer på Den Europæiske Unions budget.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af data til europæiske miljøøkonomiske regnskaber med henblik på udarbejdelse af miljøøkonomisk regnskaber som satellitregnskaber til ENS 95. Den indeholder således metodologi, fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, som skal benyttes til opstilling af miljøøkonomiske regnskaber.

Denne forordning fastlægger en fælles bindende ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af data til europæiske miljøøkonomiske regnskaber med henblik på udarbejdelse af miljøøkonomisk regnskaber som satellitregnskaber til ENS 95. Den indeholder således metodologi, fælles standarder, definitioner, klassifikationer, regnskabsregler og mål, som skal benyttes til opstilling af miljøøkonomiske regnskaber.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med denne forordning sættes Kommissionen (Eurostat) i stand til på grundlag af sammenlignelige nationale data at forelægge pålidelige prognoser om den økologiske og økonomiske situation i de enkelte medlemsstater såvel som i Den Europæiske Union som helhed.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis denne forordning skal bidrage til opbygningen af et system med en "europæisk bæredygtighedsstatistik” (ESS), som giver et omfattende overblik over europæiske interesser af miljømæssig betydning, bør Kommissionen udvikle adskillige moduler, herunder især moduler for miljørelaterede finansielle data, materielle miljøfaktorer og naturlige aktiver.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører på frivillig basis for at forbedre indberetningen og datakvaliteten, udarbejde lange tidsserier og udvikle metodologi.

1. Kommissionen udarbejder inden 2 år og i nær tilknytning til den fortsatte udvikling i forbindelse med dens meddelelse ”BNP og mere” et omfattende og samordnet program for pilotundersøgelser, som medlemsstaterne gennemfører for at forbedre for at forbedre indberetningen og datakvaliteten, forbedre metodologien og udarbejde lange tidsserier, herunder en mere omfattende medtagelse af indikatorer i forbindelse med ressourceeffektivitet og indregning af eksterne miljøfaktorer. Dette program offentliggøres på internet og forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen (Eurostat) kan i overgangsperioderne og for de medlemsstater, som har brug for overgangsperioden for at forelægge data for Eurostat, foretage en vurdering af værdierne af de i artikel 3 i denne forordning opførte moduler.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data og kan inden for en frist på en måned rette indvendinger herimod og kræve en forbedret rapport fra den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at udvikle de europæiske miljøøkonomiske regnskaber yderligere, herunder samarbejdet mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) på dette område, forelægger Kommissionen inden …..* og hvert efterfølgende fjerde år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om kvaliteten og nytten af de statistikker, der indsamles i henhold til denne forordning.

 

_____________________

To år fra denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Bilag I – Afdeling 3 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Emissionstype

 

Ozon

 

Formel

 

O3

 

Indberetningsenhed

 

ton (Mg)

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Bilag III – sektion 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EW-MFA omfatter alle faste, gasformige og flydende materialer, undtagen luft- og vandstrømme, målt i masseenheder pr. år. Ligesom nationalregnskabssystemet har materialestrømsregnskabet for økonomien som helhed to hovedformål. De detaljerede materialestrømme giver et righoldigt empirisk datagrundlag for en lang række analytiske undersøgelser. De anvendes også til udarbejdelse af forskellige materialestrømsindikatorer for de nationale økonomier.

EW-MFA omfatter alle faste, gasformige og flydende materialer og teknosfærens materialebeholdning, undtagen luft- og vandstrømme, målt i masseenheder pr. år. Ligesom nationalregnskabssystemet har materialestrømsregnskabet for økonomien som helhed to hovedformål. De detaljerede materialestrømme giver et righoldigt empirisk datagrundlag for en lang række analytiske undersøgelser. De anvendes også til udarbejdelse af forskellige materialestrømsindikatorer for de nationale økonomier.

PROCEDURE

Titel

Europæiske miljøøkonomiske regnskaber

Referencer

KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Korresponderende udvalg

ENVI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.4.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Hans-Peter Martin

27.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

28.9.2010

18.10.2010

 

 

Dato for vedtagelse

26.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka


PROCEDURE

Titel

Europæiske miljøøkonomiske regnskaber

Referencer

KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Dato for høring af EP

9.4.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

21.4.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.4.2010

ITRE

21.4.2010

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

24.6.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jo Leinen

27.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

4.10.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos

Dato for indgivelse

17.11.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik