ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς

17.11.2010 - (COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Jo Leinen


Διαδικασία : 2010/0073(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0330/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0330/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς.

(COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0132),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0092/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που διαβίβασαν τα εθνικά κοινοβούλια στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμφωνία του σχεδίου νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0330/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Δυνάμει του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή (Eurostat) αποκτά αρμοδιότητες και καθήκοντα παρακολούθησης σε σημαντικά νέα πεδία. Για να έχει τη δυνατότητα να τα επιτελεί, πρέπει να τεθούν στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό και επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που χρειάζεται η Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να της εξασφαλίζονται μέσω αναδιάταξης κονδυλίων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1a) Οι διατιθέμενοι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή (Eurostat) με υπεύθυνο, από οικονομική άποψη, διαφανή και αποτελεσματικό, όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τρόπο. Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε ευπρόσιτη και κατανοητή μορφή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.»

(1) Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με ανοιχτές αγορές.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και για τις καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και κινητήριες δυνάμεις για την περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την εφαρμογή της και, γενικότερα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.

(2) Στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και για τις καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και κινητήριες δυνάμεις για την περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την εφαρμογή της και, γενικότερα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. Πρέπει να αναπτυχθούν μέσα προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Μία επιστημονικά θεμελιωμένη προσέγγιση της στενότητας των πόρων και του οικοσυστήματος θα αποτελέσει μελλοντικά καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η ανάγκη απόδοσης λογαριασμών για το περιβάλλον και την οικονομία κατά τρόπο ολοκληρωμένο προκύπτει λόγω των ζωτικών λειτουργιών που επιτελεί το περιβάλλον στην οικονομική επίδοση και τη δημιουργία ανθρώπινης ευημερίας. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή φυσικών πόρων για παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες, την απορρόφηση αποβλήτων από περιβαλλοντικά μέσα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες στήριξης της ζωής, και άλλες υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί μόνον εν μέρει λαμβάνουν υπόψη τις λειτουργίες αυτές, εστιάζοντας στις συναλλαγές της αγοράς και σε δείκτες που αντανακλούν μεν σημαντικούς παράγοντες στη δημιουργία ευημερίας, αλλά δεν μετρούν την ίδια την ευημερία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Προς το σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί προσφέρουν μέσα παρακολούθησης των πιέσεων που ασκούνται από την οικονομία στο περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αμβλυνθούν οι πιέσεις αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη οικονομίας χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, που εντάσσονται στη στρατηγική της Λισαβόνας και διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει σταθερά περιβαλλοντικά θέματα παράλληλα με τα οικονομικά γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική.

 

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομίας, ιδιωτικών νοικοκυριών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί έχουν περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα απ' ό, τι οι αμιγώς εθνικοί λογαριασμοί. Αποτελούν σημαντική βάση δεδομένων για περιβαλλοντικές αποφάσεις και πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων από την Επιτροπή. Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη οικονομίας αποδοτικής χρήσης των πόρων και χαμηλής ρύπανσης, που εντάσσονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει σταθερά περιβαλλοντικά θέματα παράλληλα με τα οικονομικά γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκοί περιβαλλοντοοικονομικοί λογαριασμοί, μόλις αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το σύστημα, ενεργά και επακριβώς σε όλους τους σχετικούς τομείς διαμόρφωσης πολιτικής της ΕΕ ως βασικό στοιχείο που θα συμβάλει σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, σχέδια δράσης, νομοθετικές προτάσεις και άλλα σημαντικά προϊόντα της διεργασίας για τη χάραξη πολιτικής.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασμοί καθιστούν δυνατή την επέκταση της αναλυτικής ικανότητας για επιλεγμένους τομείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του ανθρώπου, με ευέλικτο τρόπο, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει το κεντρικό σύστημα.

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασμοί καθιστούν δυνατή την επέκταση της αναλυτικής ικανότητας για επιλεγμένους τομείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του ανθρώπου, με ευέλικτο τρόπο, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει το κεντρικό σύστημα. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν τακτικά προσβάσιμες στο κοινό κατά τρόπο κατανοητό τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς, για παράδειγμα με την από κοινού δημοσίευσή τους με το ΑΕγχΠ.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών βρίσκονται υπό εξέλιξη και σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί μια δομή σε ενότητες για να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία.

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών βρίσκονται υπό εξέλιξη και από κράτος μέλος σε κράτος μέλος σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί μια δομή σε ενότητες για να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία και να διευκολύνει την ταχεία θέσπιση πρόσθετων ενοτήτων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Η θέσπιση πρόσθετων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων. Οι εθνικές αρμοδιότητες δεν θα επηρεαστούν.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη όταν απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά συστήματα στατιστικής τους.

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να χορηγήσει χρονικά περιορισμένες παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη όταν απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά συστήματα στατιστικής τους.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, να ενθαρρύνει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των χωρών οι οποίες μοιράζονται περιβαλλοντικούς πόρους με τα κράτη μέλη (κυρίως ύδατα), να υποβάλλουν αντίστοιχους περιβαλλοντοοικονομικούς λογαριασμούς για θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και να συνεισφέρει στην καθιέρωση αντίστοιχων λογιστικών μεθόδων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες των όμορων χωρών είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και των κοινοτικών περιβαλλοντοοικονομικών λογαριασμών.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των διαδικασιών άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και όχι με το σύστημα επιτροπολογίας. Βάσει του συστήματος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, δεν υπάρχει νομική δομή για τη συμμετοχή της επιτροπής.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και όχι με το σύστημα επιτροπολογίας. Βάσει του συστήματος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, δεν υπάρχει νομική δομή για τη συμμετοχή της επιτροπής.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών ως δορυφορικών λογαριασμών στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 με την παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, διευκρινίσεων και κανόνων λογιστικής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών ως δορυφορικών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1996 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα των εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΣΛ 95) προκειμένου να παράσχει ένα μέσο παρακολούθησης των επιβαρύνσεων που προκαλεί η οικονομία στο περιβάλλον και διερεύνησης των δυνατοτήτων καταπολέμησής τους.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη ανάπτυξη του στόχου του κανονισμού (βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 4).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή (Eurostat) να διατυπώνει. με βάση συγκρίσιμα εθνικά δεδομένα, αξιόπιστες προγνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική κατάσταση των επιμέρους κρατών μελών και της Ένωσης ως συνόλου.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 με στόχο την προσαρμογή των ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, καθώς και την παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 με στόχο την προσαρμογή των ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και άλλες εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση αρμοδιότητας πρέπει να περιορισθεί στην προσαρμογή των ενοτήτων και δεν πρέπει να συμπεριλάβει τη θέσπιση νέων ενοτήτων, δεδομένου ότι αυτό θα καθιστούσε απαραίτητη την υποβολή μιας νέας νομοθετικής πρότασης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η αναφορά σε μεθοδολογική καθοδήγηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι ασαφής και πρέπει να διαγραφεί. Θα ήταν σκοπιμότερο μια τέτοια αναφορά να ενσωματωθεί στο άρθρο 5.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ανάπτυξη περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες

 

Η Επιτροπή αναπτύσσει ως προτεραιότητα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ακόλουθες ενότητες προκειμένου αυτές να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού έως τα τέλη του 2014:

 

- δαπάνες και έσοδα για την περιβαλλοντική προστασία (EPER)/λογαριασμοί για την περιβαλλοντική προστασία και τις περιβαλλοντικές δαπάνες (EPEA), τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS)·

 

- ενεργειακοί λογαριασμοί·

 

- μεταφορές σχετιζόμενες με το περιβάλλον (επιδοτήσεις) και χρήση πόρων και λογαριασμοί δαπανών διαχείρισης (RUMEA)·

 

- λογαριασμοί ύδατος (ποσοτικοί και ποιοτικοί) και λογαριασμοί αποβλήτων·

 

-λογαριασμοί δασών· και

 

- λογαριασμοί υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στηρίζεται στην τροπολογία 8 του εισηγητή, προσθέτοντας ένα χρονικό πλαίσιο για τις νέες ενότητες, καθώς και μια νέα ενότητα για τους λογαριασμούς των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για πιλοτικές μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και στοιχείων, να δημιουργηθούν μακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να αναπτυχθεί η μεθοδολογία.

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για πιλοτικές μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και στοιχείων, να δημιουργηθούν μακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να αναπτυχθεί η μεθοδολογία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θέσπιση περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3α. Κατά την εκπόνηση του προγράμματος, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ερωτηθέντες δεν υφίστανται ουδεμία πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση.

2. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών ερευνών αξιολογούνται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της διαθεσιμότητας των στοιχείων σε σχέση με το κόστος της συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. Με βάση τα πορίσματα των πιλοτικών αυτών μελετών, η Επιτροπή εκδίδει τις αναγκαίες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών ερευνών αξιολογούνται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της διαθεσιμότητας των στοιχείων σε σχέση με το κόστος της συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ερωτηθέντες δεν υφίστανται ουδεμία πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση. Με βάση τα πορίσματα των πιλοτικών αυτών μελετών, η Επιτροπή εκδίδει τις αναγκαίες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Οι πιλοτικές μελέτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για τη θέσπιση περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες προκειμένου να αποκτηθεί εγκαίρως εμπειρία στη χρησιμοποίηση του μέσου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία για την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

1. Σύμφωνα με τα παραρτήματα του κανονισμού αυτού τα κράτη μέλη συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία για την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.), σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κατά περίπτωση.

2. Τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην αρχή της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές πηγές που αναφέρονται παρακάτω:

2. Τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην αρχή της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές πηγές που αναφέρονται παρακάτω:

α) έρευνες·

α) έρευνες·

β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιμήσεις, όταν ορισμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν παρατηρηθεί για όλες τις μονάδες.

β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιμήσεις, όταν ορισμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν παρατηρηθεί για όλες τις μονάδες.

γ) διοικητικές πηγές.

γ) διοικητικές πηγές.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν και την ποιότητα των στοιχείων από τις πηγές που απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους και τις πηγές που χρησιμοποίησαν.

 

3a. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 9 και υπό τους όρους που προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να παράσχει μεθοδολογική καθοδήγηση ώστε να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων πρέπει να καταστούν σαφέστερες στις παραγράφους 1 και 2.

Τα περιφερειακά δεδομένα έχουν την ίδια σημασία με τα εθνικά δεδομένα. Οι δείκτες μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά, ενώ η εξέταση των στοιχείων μόνο σε ολοκληρωμένο εθνικό επίπεδο ενδέχεται να δεικνύει μια διαφορετική κατάσταση, που δεν αντιστοιχεί στις ιδιαιτερότητες ορισμένων περιφερειών. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα δεδομένα πρέπει να διατίθενται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να στηρίζονται με αξιόπιστες αποφάσεις για τη χάραξη πολιτικής. Σε επίπεδο ΕΕ, τα δεδομένα είναι χρήσιμα, προκειμένου να εντοπίζονται ομάδες περιφερειών και πιθανά σχήματα.

Η διαγραφή της αναφοράς στην ποιότητα των στοιχείων στην παράγραφο 3 οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζητήματα της ποιότητας ρυθμίζονται στο άρθρο 7.

Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία που ορίζονται στα παραρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία που ορίζονται στα παραρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Το πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζει τις εθνικές αρμοδιότητες.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ενδεδειγμένη τεχνική μορφή, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

2. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην ενδεδειγμένη τεχνική μορφή, η οποία προσδιορίζεται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων και για τα κράτη μέλη εκείνα που χρειάζεται να κάνουν χρήση της μεταβατικής περιόδου για να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στη Eurostat, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις των τιμών των ενοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα στοιχεία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, οι λεπτομέρειες, η δομή και η περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας προσδιορίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

3. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα στοιχεία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, οι λεπτομέρειες, η δομή και η περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας προσδιορίζονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μπορεί εντός προθεσμίας ενός μηνός να προβάλει αντίρρηση και να υποχρεώσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος να υποβάλει βελτιωμένη έκθεση.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα

 

Η Επιτροπή καθορίζει τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη στη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήματα απαιτούν μείζονες προσαρμογές.

1. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη στη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα, με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9, εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήματα απαιτούν μείζονες προσαρμογές.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 4 παράγραφος 2 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο.

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5, παράγραφος 3α, το άρθρο 6, παράγραφος 2, το άρθρο 7, παράγραφος 3, και το άρθρο 8, παράγραφος 1, ανατίθενται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εκχωρούμενες αρμοδιότητες το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων παρατείνεται αυτομάτως κατά χρονικά διαστήματα ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο10.

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 290, παράγραφοι 1 και 2, της ΣΛΕΕ, πρέπει να ορισθεί ρητά ότι η διάρκεια της εκχώρησης αρμοδιοτήτων ανέρχεται σε πέντε χρόνια και ότι το χρονικό αυτό διάστημα θα παραταθεί αυτομάτως για πέντε ακόμη χρόνια, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει.

Ο στόχος της ειδικής έκθεσης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαφέρει από την έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 11α. Η προθεσμία υποβολής (πέντε έτη) είναι, ωστόσο, η ίδια και για τις δύο εκθέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή να ανταποκριθεί στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4 παράγραφος 2 μπορούν ανακληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 3α,, το άρθρο 6, παράγραφος 2, το άρθρο 7, παράγραφος 3 και το άρθρο 8, παράγραφος 1, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που άρχισε εσωτερική διαδικασία για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των εξουσιών ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, επισημαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και τις αιτίες για την εν λόγω ανάκληση.

2. Το θεσμικό όργανο που άρχισε εσωτερική διαδικασία για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των εξουσιών προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, επισημαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και τις πιθανές αιτίες ανάκλησης.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές αποσκοπούν να ευθυγραμμίσουν τη διάταξη αυτή με την τυποποιημένη διατύπωση που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το λεγόμενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

2. Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη ή, αν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχουν αποφασίσει να μην εκφράσουν αντιρρήσεις, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στις διατάξεις της.

2. Αν κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που αναφέρεται σε αυτή.

 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντιρρήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές αποσκοπούν να ευθυγραμμίσουν τη διάταξη αυτή με την τυποποιημένη διατύπωση που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το λεγόμενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Έκθεση και επανεξέταση

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί ιδίως την ποιότητα των διαβιβασθέντων σύμφωνα με το άρθρο 6 δεδομένων, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τη διοικητική επιβάρυνση και τη χρησιμότητα των δεδομένων αυτών, ιδίως σε σχέση με τους στόχους που τίθενται στο άρθρο 1. Επιπλέον αξιολογεί τις δυνατότητες για την εισαγωγή περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3α.

 

Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις:

- για την εισαγωγή περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες·

- που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των μεθόδων συλλογής δεδομένων και συνεπώς στη βελτίωση της καταγραφής και συγκρισιμότητας δεδομένων και στη μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση.

 

Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ρήτρα επανεξέτασης καθώς και υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει σε τακτική βάση συνολική έκθεση σχετικά με την κτηθείσα κατά την εφαρμογή του κανονισμού εμπειρία. Στην έκθεση αυτή πρέπει επίσης να αξιολογούνται και οι δυνατότητες εισαγωγής περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες (βλ. άρθρο 3α (νέο)).

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 3 – γραμμή 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όζον

03

τόνοι (Mg)

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 4 - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα δεδομένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις ("now-casts") για δεδομένα που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδομένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσημες στατιστικές.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙ – τμήμα 4 - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα δεδομένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις ("now-casts") για δεδομένα που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδομένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσημες στατιστικές.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (EW-MFA)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (EW-MSA και EW-MFA)

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι λογαριασμοί EW-MFA καλύπτουν όλα τις στερεά, εναέρια και υγρά υλικά, εκτός από τις ροές αέρος και ύδατος, τα οποία μετρούνται σε μονάδας μάζας ανά έτος. Όπως το σύστημα των εθνικών λογαριασμών, οι λογαριασμοί ροής υλικών στο σύνολο της οικονομίας εξυπηρετούν δύο σημαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική ροή υλικών παρέχει πλούσια εμπειρική βάση δεδομένων για πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας στο πλαίσιο των εθνικών οικονομιών.

Οι λογαριασμοί EW-MSA και EW-MFA καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια, υγρά υλικά και τα υλικά της τεχνόσφαιρας, εκτός από τις ροές αέρος και ύδατος, τα οποία μετρούνται σε μονάδας μάζας ανά έτος. Όπως το σύστημα των εθνικών λογαριασμών, οι λογαριασμοί ροής υλικών στο σύνολο της οικονομίας εξυπηρετούν δύο σημαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική ροή υλικών παρέχει πλούσια εμπειρική βάση δεδομένων για πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας στο πλαίσιο των εθνικών οικονομιών. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη του λογαριασμού αποθέματος υλικών, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης των φυσικών πόρων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την ανανέωσή τους.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παράγουν στατιστικές σχετικά με τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο Τμήμα 5.

Τα κράτη μέλη παράγουν στατιστικές σχετικά με τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο Τμήμα 5 για τους EW-MFA και για τους EW-MSA, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙΙ – τμήμα 4 - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα δεδομένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις ("now-casts") για δεδομένα που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς σε επίπεδο δύο ψηφίων, σύμφωνα με τους πίνακες Α και Β.

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδομένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσημες στατιστικές.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 5 – πριν από τον Πίνακα A – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 11α, εξετάζει κατά πόσον οι προαιρετικές πληροφορίες μπορεί να αντικατασταθούν από υποχρεωτικές εκθέσεις.

Αιτιολόγηση

Αφ' ης στιγμής δημιουργηθούν οι δομές για τη συλλογή των δεδομένων, δεν υπάρχει πλέον λόγος να εξαιρούνται οι προαιρετικές πληροφορίες από τις υποχρεωτικές εκθέσεις.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 5 – Πίνακας Α – σημείο 1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4 Αλίευση άγριων ιχθύων, υδρόβιων φυτών/ζώων, θήρα και συλλογή

Αλίευση άγριων ιχθύων, υδρόβιων φυτών/ζώων, θήρα και συλλογή(*)

Αιτιολόγηση

Προσθήκη (**) στον τίτλο 1.4 των πινάκων αναφοράς.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 5 – Πίνακας A – σημείο 3 – υποσημείο 3.10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.10α μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή(***)

 

3.10a.1 μη χρησιμοποιηθείσα εσοδεία βιομάζας (***)

 

3.10α.2 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη μεταλλευμάτων (***)

 

3.10α.3 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη μη μεταλλικών ανόργανων ουσιών (***)

 

3.10α.4 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων (***)

 

3.10α.5 μη χρησιμοποιηθέντα υλικά εκσκαφής και μη χρησιμοποιηθείσα ιλύς βυθοκόρησης (***)

 

3.10α.5.1 μη χρησιμοποιηθέντα προϊόντα εκσκαφής σε οικοδομικές εργασίες (***)

 

3.10α.5.2 ιλύς βυθοκόρησης (***)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των μη χρησιμοποιηθεισών εξορύξεων είναι σύμφωνη με τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat (2001) και του ΟΟΣΑ (2008). Ορισμένα κράτη μέλη συλλέγουν ήδη τα δεδομένα που αφορούν μη χρησιμοποιηθείσες εξορύξεις. Με τον κανονισμό πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρμόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 5 – Πίνακας Α – υποσημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(*) Επιπλέον, προαιρετική αναφορά της καθαρής αύξησης του αποθέματος ξυλείας.

(*) Επιπλέον, αναφορά της καθαρής αύξησης του αποθέματος.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 5 – Πίνακας Β – σημείο 3 – υποσημείο 3.10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.10α μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή(*)

 

3.10α.1 μη χρησιμοποιηθείσα εσοδεία βιομάζας (*)

 

3.10α.2 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη μεταλλευμάτων (*)

 

3.10α.3 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη μη μεταλλικών ανόργανων ουσιών (*)

 

3.10α.4 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων (*)

 

3.10α.5 μη χρησιμοποιηθέντα υλικά εκσκαφής και μη χρησιμοποιηθείσα ιλύς βυθοκόρησης (*)

 

3.10α.5.1 μη χρησιμοποιηθέντα προϊόντα εκσκαφής σε οικοδομικές εργασίες (*)

 

3.10α.5.2 ιλύς βυθοκόρησης (*)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των μη χρησιμοποιηθεισών εξορύξεων είναι σύμφωνη με τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat (2001) και του ΟΟΣΑ (2008). Ορισμένα κράτη μέλη συλλέγουν ήδη τα δεδομένα που αφορούν μη χρησιμοποιηθείσες εξορύξεις. Με τον κανονισμό πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρμόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IΙΙ – τμήμα 6 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών για πλήρη ευρωπαϊκά δεδομένα, η Eurostat παράγει και δημοσιεύει μια εκτίμηση, σε περιπτώσεις στις οποίες παραχωρείται μεταβατική περίοδος, σε επίπεδο 2 ψηφίων σύμφωνα με τους πίνακες Α και Β.

Αιτιολόγηση

Οι ανάγκες των χρηστών για πλήρη δεδομένα πρέπει να ικανοποιηθούν, καθώς πρόκειται για τη βασική προστιθέμενη αξία για τη λήψη αποφάσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς σε θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM/2009/433) πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό. Στην ανακοίνωση αυτή προτείνεται μια σειρά μεσοβραχυπρόθεσμων μέτρων για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων δεικτών που θα παράσχουν μια περισσότερο αξιόπιστη βάση πληροφοριών για την πραγματοποίηση ενός καλύτερου δημόσιου διαλόγου και μιας αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην πολιτική αυτή προσπάθεια.

Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης. Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητος όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών, γεγονός ωστόσο το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και την πλήρη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

Κατά την άποψή μου η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται κατ’ αρχάς στις απαιτήσεις αυτές. Παρ’ όλα αυτά οι επιδιωκόμενοι στόχοι πρέπει να καταστούν σαφέστεροι και να καταδειχθούν σαφώς οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Στόχος και σκοπός

Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

Οι σκοποί και οι στόχοι αυτής της πρότασης κανονισμού και η συμβολή της στη στρατηγική «ΑΕΠ και πέρα από αυτό» πρέπει να τονισθούν περισσότερο στην πρόταση.

Πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εκπονηθούν σε ένα σχέδιο εργασίας νέες ενότητες με προτεραιότητα, για τις οποίες οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και για τις οποίες αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σχετικά δεδομένα. Η πρακτική χρησιμοποίηση των νέων αυτών ενοτήτων θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο πιλοτικών μελετών. Δεδομένου ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το περιβάλλον, υποστηρίζω την ταχεία εισαγωγή και εφαρμογή των προταθεισών ενοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

Επανεξέταση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει μια ρήτρα επανεξέτασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις όσον αφορά τους περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς. Είναι συνεπώς σημαντικό να ελέγχεται η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση βελτιώσεων και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών. Η δέουσα προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάπτυξη νέων ενοτήτων και στην κτηθείσα εμπειρία στο πλαίσιο των πιλοτικών μελετών. Η έκθεση για την επανεξέταση πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την προσαρμογή του κανονισμού στις πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρίες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (28.10.2010)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς
(COM(2010)0132 – C7‑0092/10 – 2010/0073(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hans-Peter Martin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Δυνάμει του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή (Eurostat) αποκτά σημαντικά νέα πεδία αρμοδιότητας και καθήκοντα παρακολούθησης. Για να έχει τη δυνατότητα να τα επιτελεί, πρέπει να τεθούν στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό και επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα χρειάζεται η Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να της εξασφαλίζονται μέσω αναδιάταξης χρημάτων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1 α) Οι διατιθέμενοι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή (Eurostat) με υπεύθυνο από οικονομική άποψη, διαφανή και αποτελεσματικό όσον αφορά τη γραφειοκρατία τρόπο. Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε ευπρόσιτη και κατανοητή μορφή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1 β) Οι πρόσθετοι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι που θα χρειαστεί η Επιτροπή (Eurostat) για την εκτέλεση των διευρυμένων καθηκόντων της θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν ως "μερίσματα από τη διεύρυνση" από το πλεονάζον προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης της Επιτροπής.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.»

(1) Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με ανοιχτές αγορές.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α) Η σχεδιαζόμενη επέκταση του ΕΣΟΛ 95 μέσω του παρόντος κανονισμού έχει ήδη καθυστερήσει και επείγει. Ωστόσο, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης πόρων, η εν λόγω επέκταση του λογιστικού συστήματος μπορεί να αποτελέσει μόνον ένα πρώτο βήμα προς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα "Ευρωπαϊκών Στατιστικών Βιωσιμότητας" (ΕΣΒ) το οποίο, εκτός από οικονομικούς δείκτες, πρέπει πρωτίστως να περιλαμβάνει το συνολικό φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Μία επιστημονικά θεμελιωμένη προσέγγιση της στενότητας των πόρων και του οικοσυστήματος θα αποτελέσει μελλοντικά καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Προς το σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί προσφέρουν μέσα παρακολούθησης των πιέσεων που ασκούνται από την οικονομία στο περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αμβλυνθούν οι πιέσεις αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη οικονομίας χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, που εντάσσονται στη στρατηγική της Λισαβόνας και διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει σταθερά περιβαλλοντικά θέματα παράλληλα με τα οικονομικά γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική.

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Προς το σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί προσφέρουν μέσα παρακολούθησης όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την οικονομία στο περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αμβλυνθούν. Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη οικονομίας αποδοτικής χρήσης των πόρων και χαμηλής ρύπανσης, που εντάσσονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει σταθερά περιβαλλοντικά θέματα παράλληλα με τα οικονομικά γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική. Σε αυτήν την προοπτική η καθιέρωση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών είναι μεν ουσιαστικής σημασίας αλλά πρέπει να θεωρείται απλώς ως πρώτο βήμα και δεν πρέπει κατ' ουδέναν τρόπο να εμποδίσει την ανάπτυξη εναλλακτικών αντί του ΑΕγχΠ δεικτών για να καλύπτουν εκτενέστερο φάσμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, περιλαμβανομένων δεικτών που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης, την αποδοτική χρήση των πόρων και την εσωτερίκευση εξωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων δίδοντας πλήρη προσοχή σε δείκτες εκπεφρασμένους τόσο με νομισματικούς όσο και με φυσικούς όρους.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντοοικονομικοί λογαριασμοί, μόλις αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το σύστημα, ενεργά και επακριβώς σε όλους τους σχετικούς τομείς εκπόνησης πολιτικής της ΕΕ ως βασικό στοιχείο που θα συμβάλει σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, σχέδια δράσης, νομοθετικές προτάσεις και άλλα σημαντικά προϊόντα της διεργασίας για τη χάραξη πολιτικής.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)     Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική της για την «πράσινη λογιστική» το 1994. Από τότε η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν και δοκίμασαν μεθόδους λογιστικής σε σημείο που ορισμένα κράτη μέλη τώρα παρέχουν τακτικά πρώτα στοιχεία περιβαλλοντικών λογαριασμών. Συνηθέστεροι είναι οι λογαριασμοί που αφορούν τη φυσική ροή των ατμοσφαιρικών εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου) και της υλικής κατανάλωσης, καθώς και οι χρηματικοί λογαριασμοί σχετικά με τις δαπάνες και τους φόρους περιβαλλοντικής προστασίας.

(10)     Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική της για την «πράσινη λογιστική» το 1994. Από τότε η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη ανέπτυξαν και δοκίμασαν μεθόδους λογιστικής σε σημείο που ορισμένα κράτη μέλη τώρα παρέχουν τακτικά πρώτα στοιχεία περιβαλλοντικών λογαριασμών. Συνηθέστεροι είναι οι λογαριασμοί που αφορούν τη φυσική ροή των ατμοσφαιρικών εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου) και της υλικής κατανάλωσης, καθώς και οι χρηματικοί λογαριασμοί σχετικά με τις δαπάνες και τους φόρους περιβαλλοντικής προστασίας. Για να συμβάλει ο παρών κανονισμός στη θεμελίωση συστήματος 'ευρωπαϊκών στατιστικών βιωσιμότητας' που να παρέχουν περιεκτική επισκόπηση των σχετικών με το περιβάλλον ευρωπαϊκών συμφερόντων, η Επιτροπή πρέπει να διαμορφώσει πολλές ενότητες, περιλαμβανομένων ενοτήτων για χρηματοπιστωτικούς παράγοντες (π.χ. λογαριασμούς περιβαλλοντικών δαπανών, λογαριασμούς για την περιβαλλοντικού χαρακτήρα μεταποίηση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, λογαριασμούς για τη χρήση των πόρων),·ενότητες για υλικούς παράγοντες (π.χ. λογαριασμούς για διεθνείς κύκλους πρώτων υλών, λογαριασμούς ενεργείας, υδάτων και αποβλήτων) και ενοτήτων στοιχείων ενεργητικού (π.χ. λογαριασμούς για δασικές εκτάσεις, λογαριασμούς βιοποικιλότητας, λογαριασμούς για προστατευόμενες φυσικές περιοχές). Για να συμπληρώνεται η εστίαση αυτού του συστήματος στο περιβάλλον, πρέπει επίσης να αναπτυχθούν δείκτες για να μετρείται η βιωσιμότητα υπό ευρύτερη έννοια, δίδοντας έμφαση σε θέματα όπως είναι ο αντίκτυπος του συστήματος μεταφορών, η αποδοτικότητα ενεργείας, οι πράσινες επενδύσεις και τα κοινωνικά θέματα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών βρίσκονται υπό εξέλιξη και σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί μια δομή σε ενότητες για να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία.

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών βρίσκονται υπό εξέλιξη και σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί για μεταβατική περίοδο έξι ετών μια δομή σε ενότητες για να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία. Στόχος πρέπει να είναι ένα ομοιόμορφο πρότυπο ποιότητας για ένα νέο, περιεκτικό σύστημα "ευρωπαϊκών στατιστικών βιωσιμότητας" (ΕΣΒ).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18 a) Για να μπορεί η Επιτροπή (Eurostat) να ανταποκριθεί στις βασικές νέες αρμοδιότητες που αποκτά δυνάμει του παρόντος κανονισμού, πρέπει να τεθούν στη διάθεσή της επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι μέσω ομαδοποίησης των υφισταμένων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών ως δορυφορικών λογαριασμών στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 με την παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, διευκρινίσεων και κανόνων λογιστικής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει δεσμευτικό κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών ως δορυφορικών λογαριασμών στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 με την παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων, κανόνων λογιστικής και στόχων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή (Eurostat) να προβαίνει με βάση συγκρίσιμα δεδομένα των κρατών μελών να διατυπώνει αξιόπιστες προγνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική κατάσταση των επιμέρους κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Για να συμβάλει ο παρών κανονισμός στη θεμελίωση συστήματος 'ευρωπαϊκών στατιστικών βιωσιμότητας' που να παρέχουν περιεκτική επισκόπηση των σχετικών με το περιβάλλον ευρωπαϊκών συμφερόντων, η Επιτροπή διαμορφώνει πολλές ενότητες, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα ενοτήτων για χρηματοοικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με το περιβάλλον, υλικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες και στοιχεία ενεργητικού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για πιλοτικές μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και στοιχείων, να δημιουργηθούν μακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να αναπτυχθεί η μεθοδολογία.

1. Εντός διετίας και σε στενή σχέση με τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την ανακοίνωσή της με τίτλο «ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό» η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για πιλοτικές μελέτες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη για να αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και στοιχείων, να βελτιωθεί η μεθοδολογία και να δημιουργηθούν μακροχρόνιες σειρές στοιχείων, περιλαμβανομένης εκτενέστερης ένταξης δεικτών που σχετίζονται με την απόδοση των πόρων, την εσωτερίκευση εξωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων. Το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται επιγραμμικά και κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων και για εκείνα τα κράτη μέλη που χρειάζονται τη μεταβατική περίοδο για να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στη Eurostat, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις των τιμών των ενοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μπορεί εντός προθεσμίας ενός μηνός να προβάλει αντίρρηση και να ζητήσει βελτιωμένη έκθεση από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α. Για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιβαλλοντοοικονομικών λογαριασμών, περιλαμβανομένης της συνεργασίας των εθνικών στατιστικών αρχών με την Επιτροπή (Eurostat) στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή το αργότερο έως ...* και εν συνεχεία ανά τετραετία υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ποιότητα και την χρησιμότητα των στατιστικών δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

_____________________

* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 3 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ονομασία της ατμοσφαιρικής εκπομπής

 

Όζον

 

Σύμβολο της εκπομπής

 

Ο3

 

Μονάδα αναφοράς

 

τόννοι (Mg)

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι λογαριασμοί EW-MFA καλύπτουν όλα τις στερεά, εναέρια και υγρά υλικά, εκτός από τις ροές αέρος και ύδατος, τα οποία μετρούνται σε μονάδας μάζας ανά έτος. Όπως το σύστημα των εθνικών λογαριασμών, οι λογαριασμοί ροής υλικών στο σύνολο της οικονομίας εξυπηρετούν δύο σημαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική ροή υλικών παρέχει πλούσια εμπειρική βάση δεδομένων για πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας στο πλαίσιο των εθνικών οικονομιών.

Οι λογαριασμοί EW-MFA καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια και υγρά υλικά και τα υλικά της τεχνόσφαιρας, εκτός από τις ροές αέρος και ύδατος, τα οποία μετρούνται σε μονάδας μάζας ανά έτος. Όπως το σύστημα των εθνικών λογαριασμών, οι λογαριασμοί ροής υλικών στο σύνολο της οικονομίας εξυπηρετούν δύο σημαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική ροή υλικών παρέχει πλούσια εμπειρική βάση δεδομένων για πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας στο πλαίσιο των εθνικών οικονομιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

21.4.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Hans-Peter Martin

27.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.9.2010

18.10.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Άννυ Ποδηματά, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Слави Бинев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.4.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

21.4.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

21.4.2010

ITRE

21.4.2010

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

24.6.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen

27.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Κρίτων Αρσένης, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Μιχάλης Τρεμόπουλος

Ημερομηνία κατάθεσης

17.11.2010