MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta

  17.11.2010 - (KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Jo Leinen


  Menettely : 2010/0073(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0330/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0330/2010
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta

  (KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0132),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0092/2010),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7‑0330/2010),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1) Tällä asetuksella komissio (Eurostat) saa tärkeitä uusia työ- ja valvontatehtäviä. Jotta se kykenisi täyttämään tehtävänsä, on varmistettava, että sen käytettävissä on riittävästi henkilöstöresursseja ja määrärahoja. Komission (Eurostatin) tarvitsemat määrärahat olisi hankittava kohdentamalla EU:n talousarvion määrärahoja uudelleen.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1 a) Komission (Eurostatin) on käytettävä tarkoitukseen myönnettäviä varoja taloudellisesti vastuullisella ja avoimella tavalla ja byrokratiaa välttäen. Ympäristötilinpidon tulokset on esitettävä ymmärrettävästi, ja niiden on oltava helposti yleisön saatavilla.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa säädetään, että unioni pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen.

  (1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa säädetään, että unioni pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen. On otettava huomioon, että näihin tavoitteisiin päästään parhaiten avoimien markkinoiden avulla.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa vahvistettiin, että ympäristön tilasta ja ympäristömuutoksen tärkeimmistä suuntauksista, paineista ja sitä ohjaavista tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja panna se täytäntöön sekä lisätä kansalaisten toimintamahdollisuuksia yleisesti.

  (2) Kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa vahvistettiin, että ympäristön tilasta ja ympäristömuutoksen tärkeimmistä suuntauksista, paineista ja sitä ohjaavista tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja panna se täytäntöön sekä lisätä kansalaisten toimintamahdollisuuksia yleisesti. Olisi luotava välineitä, joilla voidaan lisätä yleistä tietoisuutta taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Niukkojen resurssien ja ekosysteemin tarkastelu tieteellisesti perusteltavissa olevalla tavalla on tulevaisuudessa ratkaiseva tekijä Euroopan unionin kestävän talouskehityksen kannalta.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a) Yhdennettyä ympäristö- ja taloustilinpitoa tarvitaan, koska ympäristöllä on ratkaiseva merkitys talouden suorituskyvylle ja hyvinvoinnin tuottamiselle. Näihin toimintoihin sisältyy luonnonvarojen saaminen tuotantoon ja kulutukseen, jätteiden sitominen ympäristöön sekä jokapäiväistä elämää tukevat ympäristöpalvelut ja muut ihmisille tarkoitetut palvelut. Jäsenvaltioiden perinteisessä tilinpidossa nämä toiminnot on otettu huomioon vain osittain, ja siinä on keskitytty markkinatransaktioihin ja indikaattoreihin, joilla mitataan hyvinvoinnin tuottamiseen liittyviä tärkeitä tekijöitä, mutta ei hyvinvointia sinänsä.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) BKT:stä ja muista indikaattoreista elokuussa 2009 annetussa komission tiedonannossa KOM(2009) 433 todetaan, että jo olemassa olevia indikaattoreita on täydennettävä tiedoilla, joissa yhdistetään ympäristöä koskevat ja sosiaaliset näkökohdat, jotta päätöksenteosta saadaan yhtenäisempää ja kattavampaa. Ympäristötilinpito tarjoaa tätä silmällä pitäen välineen, jonka avulla voidaan seurata talouden ympäristökuormitusta ja selvittää, miten sitä voitaisiin hillitä. Kun pidetään mielessä Lissabonin strategiaan ja erilaisiin tärkeisiin aloitteisiin sisältyvä kestävän kehityksen periaate ja pyrkimys vähähiiliseen talouteen, on entistä tärkeämpää kehittää yhtenäiset puitteet ympäristöä ja taloutta koskeville tiedoille.

  (4) BKT:stä ja muista indikaattoreista elokuussa 2009 annetussa komission tiedonannossa KOM(2009) 433 todetaan, että jo olemassa olevia indikaattoreita on täydennettävä tiedoilla, joissa yhdistetään ympäristöä koskevat ja sosiaaliset näkökohdat, jotta päätöksenteosta saadaan yhtenäisempää ja kattavampaa. Ympäristötilinpito kuvaa talouden, yksityisten kotitalouksien ja ympäristön yhteisvaikutuksia. Ympäristötilinpidolla on suurempi informaatioarvo kuin puhtaasti kansantaloudellisella tilinpidolla. Ympäristötilinpidolla saadaan tärkeää tietoa ympäristöpoliittisten päätösten tueksi, ja komission olisi otettava se huomioon vaikutusten arvioinnissa. Kun pidetään mielessä Eurooppa 2020 ‑strategiaan ja erilaisiin tärkeisiin aloitteisiin sisältyvä kestävän kehityksen periaate ja pyrkimys resurssitehokkaaseen ja vähäpäästöiseen talouteen, on entistä tärkeämpää kehittää yhtenäiset puitteet ympäristöä ja taloutta koskeville tiedoille.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) On erittäin tärkeää, että heti Euroopan ympäristötilinpitojärjestelmän tultua toimintakuntoon tilinpitoa käytetään aktiivisesti ja täsmällisesti kaikessa EU:n päätöksenteossa vaikutustenarviointien, toimintasuunnitelmien, lainsäädäntöehdotusten ja muiden päätöksenteon seurauksena toteutettavien toimien keskeisenä osatekijänä.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Satelliittitilien ansiosta kansantalouden tilinpidon analyysikapasiteettia voidaan joustavasti laajentaa valikoituihin yhteiskunnan kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ihmisen toiminnasta aiheutuvaan ympäristökuormitukseen, rasittamatta keskusjärjestelmää liikaa tai aiheuttamatta sille häiriöitä.

  (7) Satelliittitilien ansiosta kansantalouden tilinpidon analyysikapasiteettia voidaan joustavasti laajentaa valikoituihin yhteiskunnan kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, kuten ihmisen toiminnasta aiheutuvaan ympäristökuormitukseen, rasittamatta keskusjärjestelmää liikaa tai aiheuttamatta sille häiriöitä. Jäsenvaltioiden olisi asetettava ympäristötilinpitotiedot säännöllisesti ja ymmärrettävässä muodossa kansalaisten saataville esimerkiksi yhdessä BKT-tietojen julkistamisen kanssa.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13) Koska eri ympäristötilit ovat kehitteillä ja eri vaiheessa, olisi otettava käyttöön riittävän joustavuuden tarjoava moduulirakenne.

  (13) Koska eri ympäristötilit ovat kehitteillä ja eri jäsenvaltioissa eri vaiheessa, olisi otettava käyttöön riittävän joustavuuden tarjoava moduulirakenne, johon voidaan sujuvasti lisätä uusia moduuleja.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a) Vaikutustenarviointi olisi asetettava edellytykseksi raportointivaatimusten lisäämiselle. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Komission olisi voitava myöntää poikkeuksia jäsenvaltioille, jos niiden kansallisiin tilastojärjestelmiin edellytetään suuria mukautuksia.

  (15) Komission olisi voitava myöntää ajallisesti rajoitettuja poikkeuksia jäsenvaltioille, jos niiden kansallisiin tilastojärjestelmiin edellytetään suuria mukautuksia.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a) Komission olisi Euroopan naapuruuspolitiikan välityksellä kannustettava niiden kolmansien maiden tilastoviranomaisia, joiden kanssa jäsenvaltioilla on yhteisiä luonnonvaroja (pääasiassa vesivaroja), esittämään vastaavaa ympäristötilinpitoa kestävään kehitykseen liittyvistä perusnäkökohdista ja edistettävä vastaavien tilinpitomenetelmien käyttöönottoa.

  Perustelu

  Yhteistyö naapurimaiden ja jäsenvaltioiden vastaavien tilastoviranomaisten kanssa on välttämätöntä ympäristötilinpidon kattavaksi valvomiseksi myös EU:ssa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Toimivallan siirtämisen komissiolle tulisi Lissabonin sopimuksen mukaan tapahtua SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan, ei komitologiamenettelyn mukaan. Delegoitujen säädösten järjestelmässä ei ole oikeudellisia edellytyksiä komitean osallistuttamiselle.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19) Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

  Poistetaan.

  Perustelu

  Toimivallan siirtämisen komissiolle tulisi Lissabonin sopimuksen mukaan tapahtua SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan, ei komitologiamenettelyn mukaan. Delegoitujen säädösten järjestelmässä ei ole oikeudellisia edellytyksiä komitean osallistuttamiselle.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä asetuksella vahvistetaan yhteiset puitteet Euroopan ympäristötilinpidon tietojen keruuta, laadintaa, toimittamista ja arviointia varten tavoitteena perustaa ympäristötilit EKT-95:n satelliittitileiksi tarjoamalla menetelmät, yhteiset standardit, määritelmät, luokitukset ja tilinpidon säännöt, joita on tarkoitus käyttää ympäristötilinpidon laadintaan.

  Tällä asetuksella vahvistetaan yhteiset puitteet Euroopan ympäristötilinpidon tietojen keruuta, laadintaa, toimittamista ja arviointia varten tavoitteena perustaa Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 (jäljempänä EKT-95) mukaisesti ympäristötilit satelliittitileiksi, jotta saadaan väline, jolla voidaan seurata taloudesta aiheutuvia ympäristöpaineita ja tarkastella keinoja niiden vähentämiseksi.

  Perustelu

  Tarkistuksella selvennetään asetuksen tavoitetta (ks. myös johdanto-osan 4 kappale).

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tämän asetuksen ansiosta komissio (Eurostat) voi tehdä vertailukelpoisten kansallisten tietojen perusteella luotettavia ennusteita yksittäisten jäsenvaltioiden sekä koko Euroopan unionin ympäristön ja talouden tilasta.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 9 artiklan mukaisesti moduulien mukauttamiseksi ympäristön, talouden ja tekniikan kehitykseen sekä menetelmäohjeiden antamiseksi.

  3. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 9 artiklan mukaisesti moduulien mukauttamiseksi ympäristön ja talouden kehitykseen sekä muuhun kehitykseen.

  Perustelu

  Toimivallan siirrossa olisi rajoituttava moduulien mukauttamiseen; sitä ei pitäisi ulottaa kattamaan uusien moduulien käyttöönottoa, sillä siihen tarvittaisiin tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettava uusi säädösehdotus. Komission ehdotukseen sisältyvä maininta menetelmäohjeiden antamisesta on epäselvä, ja se olisi poistettava. On asianmukaisempaa sisällyttää tällainen viittaus 5 artiklaan.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi

  3 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a artikla

  Uusien ympäristötilinpitomoduulien kehittäminen

   

  Ensimmäiseksi komissio luo yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa seuraavat moduulit sisällytettäviksi tämän asetuksen soveltamisalaan vuoden 2014 loppuun mennessä:

   

  – ympäristönsuojelumenot ja -tulot (EPER)/ympäristönsuojelumenojen tilinpito (EPEA), ympäristöhyödykkeet ja -palvelut (EGSS);

   

  – energiatilinpito;

   

  – ympäristöön liittyviä siirtomenoja (tuet) sekä resurssien käyttömenoja ja hallinnointimenoja koskeva tilinpito (RUMEA);

   

  – vesitilinpito (määrällinen ja laadullinen) ja jätetilinpito;

   

  – metsätilinpito;

   

  – ekosysteemipalveluja koskeva tilinpito.

  Perustelu

  Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 8. Siihen on lisätty määräaika uusien moduulien kehittämiselle ja uusi ekosysteemipalvelujen tilinpitoa koskeva moduuli.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio laatii ohjelman pilottitutkimuksista, joita jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoiselta pohjalta raportoinnin ja tietojen laadun kehittämiseksi, pitkien aikasarjojen luomiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.

  1. Komissio laatii ohjelman pilottitutkimuksista, joita jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoiselta pohjalta raportoinnin ja tietojen laadun kehittämiseksi, pitkien aikasarjojen luomiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Ohjelmaan on sisällytettävä 3 a artiklassa tarkoitettujen uusien ympäristötilinpitomoduulien käyttöönotto. Komissio varmistaa ohjelmaa laatiessaan, ettei asianosaisille aiheudu hallinnollisia tai taloudellisia lisärasitteita.

  2. Komissio arvioi ja julkaisee pilottitutkimusten tulokset ja ottaa huomioon hyödyt tietojen saatavuudesta suhteessa niiden keruukustannuksiin ja vastausrasitteeseen. Komissio antaa pilottitutkimusten johtopäätösten perusteella tarvittavat delegoidut säädökset 9 artiklan mukaisesti.

  2. Komissio arvioi ja julkaisee pilottitutkimusten tulokset ja ottaa huomioon hyödyt tietojen saatavuudesta suhteessa niiden keruukustannuksiin ja vastausrasitteeseen. Komissio varmistaa arviointia suorittaessaan, ettei asianosaisille aiheudu hallinnollisia tai taloudellisia lisärasitteita. Komissio antaa pilottitutkimusten johtopäätösten perusteella tarvittavat delegoidut säädökset 9 artiklan mukaisesti.

  Perustelu

  Pilottitutkimuksia olisi hyödynnettävä myös uusien ympäristötilinpitomoduulien käyttöönotossa, jotta saadaan ajoissa kokemuksia näiden välineiden käytöstä asetuksen soveltamisalan laajentamista ajatellen.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot, joita tarvitaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen moduulien ominaispiirteiden havainnointiin.

  1. Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen liitteiden mukaisesti kerättävä kansallisella ja alueellisella tasolla tiedot, joita tarvitaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen moduulien ominaispiirteiden havainnointiin.

  2. Jäsenvaltioiden on hallinnon yksinkertaistamisen periaatetta soveltaen kerättävä tarpeelliset tiedot käyttämällä seuraavassa eriteltyjä eri lähteitä erilaisina yhdistelminä:

  2. Jäsenvaltioiden on hallinnon yksinkertaistamisen periaatetta soveltaen kerättävä tarpeelliset tiedot käyttämällä seuraavassa eriteltyjä eri lähteitä erilaisina yhdistelminä:

  a) tutkimukset

  a) tutkimukset

  b) tilastolliset estimointimenetelmät, kun joitakin ominaispiirretietoja ei ole havainnoitu kaikkien yksiköiden osalta

  b) tilastolliset estimointimenetelmät, kun joitakin ominaispiirretietoja ei ole havainnoitu kaikkien yksiköiden osalta

  c) hallinnolliset lähteet.

  c) hallinnolliset lähteet.

  3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käytetyt menetelmät ja 2 kohdassa luetelluista lähteistä saatujen tietojen laatu ja toimitettava näitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

  3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käytetyt menetelmät ja lähteet.

   

  3 a. Komissio voi hyväksyä 9 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 10 ja 11 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti menetelmäohjeita tämän artiklan säännösten soveltamisen helpottamiseksi.

  Perustelu

  Artiklan 1 ja 2 kohdassa on syytä selventää tietojenkeruuvaatimuksia.

  Alueelliset tiedot ovat yhtä tärkeitä kuin kansalliset tiedot. Indikaattorit saman maan eri alueilla voivat vaihdella merkittävästi. Jos niitä tarkastellaan vain kansallisella tasolla, ne voivat antaa erilaisen kuvan, joka ei vastaa joidenkin alueiden erityisominaisuuksia. Toissijaisuusperiaatteen mukaan tiedot olisi annettava käytettäviksi alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta ne toimivat luotettavan poliittisen päätöksenteon tukena. EU:n tasolla tietoja voidaan käyttää alueryhmien ja mahdollisten mallien tunnistamiseen.

  Artiklan 3 kohdasta poistettu maininta laadusta johtuu siitä, että laatuvaatimuksista säädetään 7 artiklassa.

  Komission olisi annettava menetelmäohjeita tämän artiklan soveltamisesta, jotta voidaan helpottaa laadukkaan ja vertailukelpoisen tiedon keruuta.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) liitteiden mukaiset tiedot, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina, ilmoitetuissa määräajoissa.

  1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) liitteiden mukaiset tiedot, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina, ilmoitetuissa määräajoissa.

   

  Ensimmäinen alakohta ei vaikuta kansalliseen toimivaltaan.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tiedot on toimitettava soveltuvassa teknisessä muodossa, joka vahvistetaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

  2. Tiedot on toimitettava soveltuvassa teknisessä muodossa, jonka komissio vahvistaa 9 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Komissio (Eurostat) voi sovellettavan siirtymäkauden aikana ja Eurostatin tarvitsemien tietojen toimittamisessa siirtymäkautta tarvitsevien jäsenvaltioiden tapauksessa arvioida tämän asetuksen 3 artiklassa luetteloitujen moduulien merkitystä.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tietoihin on 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen määriteltävä laaturaporteissa sovellettavat menettelyt ja raporttien rakenne ja taajuus.

  3. Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tietoihin komissio määrittelee 9 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä laaturaporteissa sovellettavat menettelyt ja raporttien rakenteen ja taajuuden.

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun.

  4. Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laadun, ja se voi kuukauden kuluessa esittää vastalauseen ja velvoittaa asianomaisen jäsenvaltion toimittamaan paremman raportin.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

  Toteutettavuus ja tehokkuus

   

  Komissio vahvistaa ympäristötilinpidon toteutettavuuden ja tehokkuuden.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia liitteissä tarkoitettujen siirtymäkausien ajaksi, mikäli kansallisiin tilastojärjestelmiin on tehtävä merkittäviä mukautuksia.

  1. Komissio voi 9 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia liitteissä tarkoitettujen siirtymäkausien ajaksi, mikäli kansallisiin tilastojärjestelmiin on tehtävä merkittäviä mukautuksia.

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissiolle myönnetään toistaiseksi valta antaa 3 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

  1. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta antaa 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 a kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden mittaisen määräajan umpeutumista. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 10 artiklan mukaisesti.

  Perustelu

  SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 ja 2 kohdan säännösten valossa on tärkeää esittää nimenomaisesti, että säädösvalta siirretään viideksi vuodeksi ja että siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa.

  Siirrettyä säädösvaltaa koskeva kertomus annetaan eri tarkoituksessa kuin 11 a artiklassa tarkoitettu arviointikertomus. Kummankin antamisen määräaika (5 vuotta) on kuitenkin sama, jotta voidaan helpottaa komission raportointitehtävää.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1–2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

  1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 a kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

  2. Toimielin, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn päättääkseen säädösvallan siirron peruuttamisesta, ilmoittaa asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle viimeistään kuukautta ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja selvittää samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee ja mihin peruuttaminen perustuu.

  2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.

  Perustelu

  Tarkistuksella saatetaan sanamuoto vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimaa vakiosanamuotoa.

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1–2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Tätä ajanjaksoa voidaan Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta pidentää yhdellä kuukaudella.

  1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

  2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä, delegoitu säädös tulee voimaan sinä päivänä, joka mainitaan sen säännöksissä.

  2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

   

  Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen mainitun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

  Perustelu

  Tarkistuksella saatetaan sanamuoto vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimaa vakiosanamuotoa.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  11 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  11 a artikla

  Kertomus ja uudelleentarkastelu

   

  Komissio antaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti 6 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen laatua, tiedonkeruumenetelmiä, hallinnollista rasitetta ja näiden tietojen hyödyllisyyttä 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Siinä tarkastellaan myös mahdollisuutta ottaa käyttöön 3 a artiklassa tarkoitettujen ympäristötilinpitomoduulien lisäksi uusia ympäristötilinpitomoduuleja.

   

  Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia, joiden tarkoituksena on

   

  ottaa käyttöön uusia ympäristötilinpitomoduuleja ja

   

  parantaa edelleen tietojen laatua ja tiedonkeruumenetelmiä ja sitä kautta tietojen kattavuutta ja vertailukelpoisuutta sekä vähentää yritysten ja viranomaisten hallinnollista rasitetta.

   

  Ensimmäinen kertomus toimitetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

  Perustelu

  Komission ehdotuksesta puuttuu uudelleentarkastelulauseke, johon sisältyy komission velvollisuus antaa säännöllisesti kertomus asetuksen täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista. Kertomuksessa olisi tarkasteltava myös mahdollisuutta ottaa käyttöön uusia ympäristötilinpitomoduuleja (ks. uusi 3 a artikla).

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 3 jakso – 14 a rivi (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Otsoni

  03

  tonnia (Mg)

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien tarpeen saada oikea-aikaista tietoa, se laatii ajantasaisia ennusteita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

  Perustelu

  Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:n toimessa II sekä toimintasuunnitelman ulkopuolella sekä yhtenä virallisten tilastojen kahdeksasta laatukriteeristä.

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien tarpeen saada oikea-aikaista tietoa, se laatii ajantasaisia ennusteita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

  Perustelu

  Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:n toimessa II sekä toimintasuunnitelman ulkopuolella sekä yhtenä virallisten tilastojen kahdeksasta laatukriteeristä.

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  KANSANTALOUDEN MATERIAALIVIRTATILEJÄ KOSKEVA MODUULI

  KANSANTALOUDEN MATERIAALIVARANTOTILEJÄ JA MATERIAALIVIRTATILEJÄ KOSKEVA MODUULI

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 1 jakso – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kansantalouden materiaalivirtatilit kattavat kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset materiaalit, ilman ja veden virtoja lukuun ottamatta, jotka mitataan massayksikköinä vuotta kohden. Kansantalouden tilinpitojärjestelmän tavoin kansantalouden materiaalivirtatileillä on kaksi tärkeää päämäärää. Yksityiskohtaisista materiaalivirroista saadaan runsas empiirinen tietokanta lukuisia analyyttisia tutkimuksia varten. Lisäksi niitä käytetään laadittaessa erilaisia kansantalouden materiaalivirtojen indikaattoreita kansantaloutta varten.

  Kansantalouden materiaalivarantotilit ja materiaalivirtatilit kattavat kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset sekä tekniikan alan materiaalit, ilman ja veden virtoja lukuun ottamatta, jotka mitataan massayksikköinä vuotta kohden. Kansantalouden tilinpitojärjestelmän tavoin kansantalouden materiaalivirtatileillä on kaksi tärkeää päämäärää. Yksityiskohtaisista materiaalivirroista saadaan runsas empiirinen tietokanta lukuisia analyyttisia tutkimuksia varten. Lisäksi niitä käytetään laadittaessa erilaisia kansantalouden materiaalivirtojen indikaattoreita kansantaloutta varten. Yhdistettyinä materiaalivarantotilien kehittämiseen niillä saadaan tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan arvioida luonnonvarojen käyttöä suhteessa niiden saatavuuteen ja uusiutuvuuteen.

  Tarkistus  38

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 3 jakso – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on laadittava tilastoja 5 jaksossa luetelluista ominaispiirteistä.

  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa laadittava tilastoja materiaalivaranto- ja materiaalivirtatilien 5 jaksossa luetelluista ominaispiirteistä.

  Tarkistus  39

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 4 jakso – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien tarpeen saada oikea-aikaista tietoa, se laatii taulukoiden A ja B mukaisesti kaksinumerotasolla ajantasaisia ennusteita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

  Perustelu

  Käyttäjät tarvitsevat ajantasaisia tietoja. Ajantasaisuus mainitaan BKT:n toimessa II sekä toimintasuunnitelman ulkopuolella sekä yhtenä virallisten tilastojen kahdeksasta laatukriteeristä.

  Tarkistus  40

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 5 jakso – ennen taulukkoa A – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Komissio tarkastelee 11 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa, voidaanko vapaaehtoinen raportointi korvata raportointivelvollisuudella.

  Perustelu

  Kun on saatu luotua tietojenkeruujärjestelmä, ei ole enää perustelua käyttää vapaaehtoista raportointia.

  Tarkistus  41

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 5 jakso – taulukko A – 1.4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.4 Luonnonvaraisten kalojen pyynti, vesikasvit/-eläimet, metsästys ja keräily

  1.4 Luonnonvaraisten kalojen pyynti, vesikasvit/-eläimet, metsästys ja keräily (**)

  Perustelu

  Tarkistuksella lisätään alaviite taulukoiden 1.4 kohtaan.

  Tarkistus  42

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 5 jakso – taulukko A – 3 kohta – 3.10 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3.10 a  Käyttämätön talteenotto/korjuu ja kaivu (***)

   

  3.10 a.1 Käyttämätön biomassa (***)

   

  3.10 a.2 Käyttämätön talteenotto, metallimalmit (***)

   

  3.10 a.3 Käyttämätön talteenotto, ei-metalliset mineraalit (***)

   

  3.10 a.4 Käyttämätön talteenotto, fossiiliset energiamateriaalit (***)

   

  3.10 a.5 Käyttämättömät kaivetut maamateriaalit ja ruoppausmassat (***)

   

  3.10 a.5.1 Rakennustoiminnassa kaivetut käyttämättömät maamateriaalit (***)

   

  3.10 a.5.2 Ruoppausmassat (***)

  Perustelu

  Käyttämättömän talteenoton huomioon ottaminen vastaa Eurostatin (2001) ja OECD:n (2008) menetelmäohjeita. Jotkut jäsenvaltiot keräävät jo tiedot käyttämättömästä talteenotosta. Asetuksella on syytä nopeuttaa näiden tietojen keruuta ja tilinpidon yhdenmukaistamista unionin tasolla.

  Tarkistus  43

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 5 jakso – taulukko A – 1 alaviite

  Komission teksti

  Tarkistus

  (*) Lisäksi puutavaravarannon nettolisäyksen vapaaehtoinen raportointi.

  (*) Lisäksi varannon nettolisäyksen raportointi.

  Tarkistus  44

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 5 jakso – taulukko B – 3 kohta – 3.10 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3.10 a Käyttämätön talteenotto/korjuu ja kaivu (*)

   

  3.10 a.1 Käyttämätön biomassa (*)

   

  3.10 a.2 Käyttämätön talteenotto, metallimalmit (*)

   

  3.10 a.3 Käyttämätön talteenotto, ei-metalliset mineraalit (*)

   

  3.10 a.4 Käyttämätön talteenotto, fossiiliset energiamateriaalit (*)

   

  3.10 a.5 Käyttämättömät kaivetut maamateriaalit ja ruoppausmassat (*)

   

  3.10 a.5.1 Rakennustoiminnassa kaivetut käyttämättömät maamateriaalit (*)

   

  3.10 a.5.2 Ruoppausmassat (*)

  Perustelu

  Käyttämättömän talteenoton huomioon ottaminen vastaa Eurostatin (2001) ja OECD:n (2008) menetelmäohjeita. Jotkut jäsenvaltiot keräävät jo tiedot käyttämättömästä talteenotosta. Asetuksella on syytä nopeuttaa näiden tietojen keruuta ja tilinpidon yhdenmukaistamista unionin tasolla.

  Tarkistus  45

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 6 jakso – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jotta Eurostat voi täyttää käyttäjien tarpeet saada täydelliset tiedot, se laatii ja julkaisee kaksinumerotasolla taulukoiden A ja B mukaisen arvion tapauksissa, joissa sovelletaan siirtymäaikaa.

  Perustelu

  Käyttäjien tarve saada täydelliset tiedot on täytettävä, koska se tuottaa olennaisinta lisäarvoa päätöksentekoa varten.

  PERUSTELUT

  Eurooppa-neuvosto kehotti kesäkuussa 2006 antamissaan päätelmissä unionia ja sen jäsenvaltioita laajentamaan kansantalouden tilinpidon käsittämään kestävän kehityksen tärkeimmät näkökohdat. Komissio antoi 28. syyskuuta 2009 tiedonannon "BKT ja muut indikaattorit: Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa" (KOM(2009)0433). Tiedonannossa esitetään lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä sellaisten kattavien indikaattoreiden kehittämiseksi, joilla saadaan luotettava tietopohja parempaa julkista keskustelua ja entistä asianmukaisempaa päätöksentekoa varten. Käsiteltävänä oleva komission ehdotus Euroopan ympäristötilinpidosta on tärkeä panos tähän poliittiseen prosessiin.

  Euroopan ympäristöpolitiikkaa voidaan arvioida kunnolla ainoastaan, jos saatavilla on luotettavia tietoja. Siksi on välttämätöntä velvoittaa jäsenvaltiot keräämään tällaista tietoa. Unionin tasolla tähän mennessä käytettävissä olleita ympäristötietoja olisi keskipitkällä aikavälillä täydennettävä lisätiedoilla, jotta voidaan parantaa politiikan arviointia. Jätteen kierrätyksen ja jätteen syntymisen ehkäisemisen, ilmapäästöjen ja ilmastonmuutoksen sekä kestävän kulutuksen ja kestävän tuotannon seuranta olisi helpompaa, jos olisi käytettävissä ympäristön ja talouden toisiinsa yhdistävää laadukasta tietoa. Tällaista tietoa voidaan kerätä ympäristötilinpidon puitteissa, mutta tällöin on välttämätöntä, että jokainen jäsenvaltio osallistuu tiedonkeruuseen ja että varmistetaan yhdenmukaistaminen unionin tasolla.

  Esittelijän mielestä komission ehdotus on tässä mielessä periaatteessa riittävä. Tavoitteet olisi kuitenkin esitettävä selkeämmin, ja mukaan olisi otettava selkeitä näkymiä ympäristötilinpidon kehittämiseksi edelleen.

  Tavoite ja tarkoitus

  Ympäristötilinpidon tavoitteena on mahdollistaa politiikan arviointi tuottamalla tietoa erityisesti taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista. Tiedot voivat toimia ympäristöpoliittisten päätösten perustana.

  Asetusehdotuksen tavoite ja tarkoitus sekä sen panos BKT:tä ja muita indikaattoreita koskevaan strategiaan olisi tuotava esiin selkeämmin.

  Soveltamisala

  Asetusehdotus koskee ilmapäästöjen, ympäristöön liittyvien toimialakohtaisten verojen ja kansantalouden materiaalivirtatilien osalta tarvittavien tietojen keruuta. Esittelijän mielestä tämä on ensiaskel kattavan ympäristötilinpidon luomisessa, koska unionin ja kansallisten toimivaltaisten tilastotoimistojen mukaan vain näiltä aloilta on nykyään saatavissa koko unionin kattavat tiedot. Esittelijä katsoo, että työsuunnitelmassa olisi määriteltävä uusia ensisijaisia moduuleja, joita ollaan jo luomassa ja joista saataneen jo lähiaikoina tietoja. Näiden uusien moduulien käyttökelpoisuutta olisi testattava pilottihankkeiden avulla. Koska kerätyt tiedot voivat olla suureksi avuksi ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa, esittelijä kannattaa ehdotettujen moduulien pikaista käyttöönottoa koko unionissa.

  Uudelleentarkastelu

  Komission ehdotukseen olisi sisällytettävä uudelleentarkastelulauseke. Komission olisi raportoitava säännöllisin väliajoin asetuksen täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista. Vielä ei ole unionin tason kokemuksia ympäristötilinpidossa sovellettavista oikeudellisesti sitovista vaatimuksista. Siksi on tärkeää tarkastella uudelleen tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta, jotta voidaan tehdä parannuksia ja varmistaa korkealaatuinen ympäristötilinpito. Lisäksi olisi otettava aiheellisesti huomioon uusien moduulien kehittäminen ja niistä pilottihankkeissa saadut kokemukset. Tarkastelukertomusta olisi käytettävä tilaisuutena mukauttaa asetusta uusiin kehityskulkuihin ja kokemuksiin.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan ympäristötilinpito

  Viiteasiakirjat

  KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  9.4.2010

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  21.4.2010

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  21.4.2010

  ITRE

  21.4.2010

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  24.6.2010

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jo Leinen

  27.4.2010

   

   

  Valiokuntakäsittely

  4.10.2010

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.11.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  17.11.2010