RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice și de mediu europene

  17.11.2010 - (COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD)) - ***I

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  Raportor: Jo Leinen


  Procedură : 2010/0073(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0330/2010

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice și de mediu europene

  (COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0132),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0092/2010),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către parlamentele naționale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarității;

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei Comisia pentru afaceri economice și monetare (A7-0330/2010),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1) În temeiul prezentului regulament, Comisia (Eurostat) dobândește responsabilități și funcții de monitorizare în domenii noi și importante. Pentru a putea să le ducă la îndeplinire, trebuie să se pună la dispoziția Comisiei suficiente resurse umane și financiare. Resursele financiare care îi sunt necesare Comisiei (oficiului Eurostat) ar trebui furnizate prin realocări de fonduri în cadrul bugetului Uniunii Europene.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul -1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1a) Resursele financiare puse la dispoziție trebuie utilizate de către Comisie (Eurostat) într-o manieră responsabilă din punct de vedere economic, transparentă și eficientă din punct de vedere birocratic. Rezultatele conturilor economice și de mediu ar trebui să fie puse la dispoziția publicului sub o formă ușor accesibilă și ușor de înțeles.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”.

  (1) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”, ținând seama de faptul că aceste obiective pot fi cel mai bine îndeplinite prin intermediul piețelor deschise.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu a confirmat că informațiile fiabile privind starea mediului, privind tendințele, presiunile și factorii principali pentru schimbările de mediu sunt esențiale pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei politici eficace și, în mod mai general, pentru responsabilizarea cetățenilor.

  (2) Al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu a confirmat că informațiile fiabile privind starea mediului, precum și principalele tendințe, presiuni și forțe motrice pentru schimbările de mediu sunt esențiale pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei politici eficace și pentru responsabilizarea cetățenilor la un nivel mai general. Ar trebui elaborate instrumente care să permită o mai bună informare a publicului cu privire la efectele activității economice asupra mediului.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Pentru dezvoltarea economică durabilă a Uniunii Europene, în viitor va fi crucială o abordare cu un fundament științific solid a insuficienței resurselor și a ecosistemului.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Necesitatea conturilor integrate de mediu și economice este rezultatul funcțiilor cruciale ale mediului în ceea ce privește performanța economică și generarea bunăstării pentru oameni. Aceste funcții includ furnizarea de resurse naturale pentru activitățile de producție și consum, absorbția deșeurilor de către mediile ecologice și serviciile de mediu care susțin viața și alte servicii utile pentru oameni. Conturile naționale convenționale au ținut seama doar parțial de aceste funcții, concentrându-se asupra tranzacțiilor și indicatorilor de piață care reflectă o serie de factori importanți pentru generarea bunăstării, fără însă a măsura bunăstarea în sine.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Necesitatea de a completa indicatorii care există deja cu date care includ aspecte de mediu și sociale în scopul de a permite elaborarea de politici mai coerente și mai globale a fost recunoscută în Comunicarea COM(2009) 433 a Comisiei din august 2009 referitoare la PIB și dincolo de acesta. În acest sens, conturile de mediu reprezintă o modalitate de monitorizare a presiunilor exercitate de economie asupra mediului și de explorare a modului în care acestea ar putea fi atenuate. În conformitate cu principiile dezvoltării durabile și cu de a dorința de a realiza o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, integrate în strategia de la Lisabona și în diferite inițiative majore, elaborarea unui cadru de date care include în mod coerent aspecte de mediu împreună cu cele economice devine cu atât mai imperativă.

   

  (4) Necesitatea de a completa indicatorii care există deja cu date care includ aspecte de mediu și sociale în scopul de a permite elaborarea de politici mai coerente și mai globale a fost recunoscută în Comunicarea COM(2009) 433 a Comisiei din august 2009 referitoare la PIB și dincolo de acesta. În acest sens, conturile de mediu descriu interacțiunile dintre mediul de afaceri, gospodării și mediu. Conturile de mediu au o valoare informativă mai ridicată decât conturile naționale. Conturile de mediu constituie o bază de date importantă pentru deciziile politice în domeniul mediului și ar trebui să fie consultate la realizarea studiilor de impact ale Comisiei. În conformitate cu principiile dezvoltării durabile și cu dorința de a realiza o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și puțin poluantă, integrate în strategia Europa 2020 și în diferite inițiative majore, elaborarea unui cadru de date care include în mod coerent aspecte de mediu împreună cu cele economice devine cu atât mai imperativă.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Este foarte important ca, de îndată ce sistemul va fi pe deplin operațional, conturile economice și de mediu europene să fie utilizate în mod activ și cu acuratețe în toate procesele decizionale europene relevante ca element-cheie pentru evaluările de impact, planurile de acțiune, propunerile legislative și alte produse importante ale procesului decizional.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Conturile satelit permit extinderea capacității analitice a contabilității naționale la domenii selecționate de preocupare socială, cum ar fi presiunile exercitate de activitatea umană asupra mediului, într-un mod flexibil, fără să încarce excesiv sau să perturbe sistemul central.

  (7) Conturile satelit permit extinderea capacității analitice a contabilității naționale la domenii selecționate de preocupare socială, cum ar fi presiunile exercitate de activitatea umană asupra mediului, într-un mod flexibil, fără să încarce excesiv sau să perturbe sistemul central. Statele membre ar trebui să pună la dispoziția publicului, la intervale regulate și într-o formă ușor de înțeles, informațiile cuprinse în conturile economice pentru mediu, de exemplu prin publicarea lor concomitentă cu datele referitoare la PIB.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) Deoarece diferitele seturi de conturi economice și de mediu sunt în curs de elaborare și în etape diferite de dezvoltare, ar trebui adoptată o structură modulară care să ofere flexibilitatea adecvată.

  (13) Deoarece diferitele seturi de conturi economice și de mediu sunt în curs de elaborare și în etape diferite de dezvoltare de la un stat membru la altul, ar trebui adoptată o structură modulară care să ofere suficientă flexibilitate și să faciliteze introducerea rapidă a unor module suplimentare.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) Introducerea unor cerințe de raportare suplimentare ar trebui să fie condiționată de o evaluare de impact. Competențele naționale nu vor fi afectate.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Comisia ar trebui să aibă dreptul de a acorda derogări statelor membre atunci când se impun adaptări majore ale sistemelor naționale de statistică ale acestora.

  (15) Comisia ar trebui să aibă dreptul de a acorda derogări temporare statelor membre atunci când se impun adaptări majore ale sistemelor naționale de statistică ale acestora.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) Comisia ar trebui, prin politica europeană de vecinătate, să încurajeze birourile naționale de statistică ale țărilor terțe care folosesc resurse de mediu (în principal apă) în comun cu statele membre să prezinte conturi economice și de mediu echivalente cu privire la aspectele fundamentale ale dezvoltării durabile și ar trebui să contribuie la introducerea unor metode de contabilizare corespunzătoare.

  Justificare

  Cooperarea cu birourile naționale corespunzătoare din țările învecinate este necesară pentru controlul global al conturilor economice și de mediu, inclusiv al celor din UE.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

  eliminat

  Justificare

  În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Comisiei ar trebui să i se delege competențe în conformitate cu articolul 290 din TFUE, și nu cu sistemul comitologiei. În cadrul sistemului de acte delegate, nu există o structură juridică pentru implicarea comisiei.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European,

  eliminat

  Justificare

  În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Comisiei ar trebui să i se delege competențe în conformitate cu articolul 290 din TFUE, și nu cu sistemul comitologiei. În cadrul sistemului de acte delegate, nu există o structură juridică pentru implicarea comisiei.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor economice și de mediu europene în scopul de a crea conturi economice și de mediu ca și conturi satelit ale SEC 95, furnizând metodologia, standardele comune, definițiile, clasificările și normele contabile destinate a fi utilizate pentru compilarea conturilor economice și de mediu.

  Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor economice și de mediu europene în scopul de a crea conturi economice și de mediu ca și conturi satelit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 23 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate (denumit în continuare „SEC 95”), pentru a oferi o modalitate de monitorizare a presiunilor exercitate de economie asupra mediului și de explorare a modului în care acestea ar putea fi atenuate.

  Justificare

  Prezentul amendament urmărește clarificarea obiectivului regulamentului (a se vedea și considerentul 4).

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Prezentul regulament îi permite Comisiei (oficiului Eurostat) să facă previziuni fiabile, pe baza unor date naționale comparabile, cu privire la situația ecologică și economică a statelor membre luate separat, precum și a Uniunii Europene în ansamblul său.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9, în scopul de a adapta modulele la evoluțiile mediului, economice și tehnice, precum și de a furniza orientări metodologice.

  3. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9 în scopul de a adapta modulele la evoluțiile mediului, economice și de altă natură.

  Justificare

  Delegarea competențelor ar trebui să se limiteze la adaptarea modulelor și nu ar trebui să includă introducerea de noi module, aceasta necesitând o propunere legislativă nouă care să facă obiectul procedurii legislative ordinare. Textul care face referire la orientările metodologice din propunerea Comisiei nu este clar și ar trebui eliminat. Ar fi mai adecvată includerea unei astfel de mențiuni la articolul 5.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 3a

  Elaborarea de noi module de contabilitate pentru mediu

   

  Cu titlu prioritar, Comisia, în colaborare cu statele membre, elaborează următoarele module în vederea includerii lor în domeniul de aplicare al prezentului regulament până la sfârșitul anului 2014:

   

  - cheltuieli și venituri legate de protecția mediului (CVPM)/protecția mediului și conturile de cheltuieli (PMCC), sectorul bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM);

   

  - conturi pentru energie;

   

  - transferuri referitoare la mediu (subvenții) și conturi de cheltuieli legate de utilizarea și gestionarea resurselor (CCGUR);

   

  - conturi pentru apă (cantitative și calitative) și conturi pentru deșeuri;

   

  - conturi pentru păduri și

   

  - conturi pentru servicii ecosistemice.

  Justificare

  Amendamentul se bazează pe amendamentul 8 al raportorului, adăugând un termen limită pentru noile module și un modul nou pentru contabilizarea serviciilor ecosistemice.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Comisia stabilește un program de studii pilot care urmează să fie realizat de statele membre, pe bază de voluntariat, în scopul de a dezvolta calitatea raportării și a datelor, de a stabili serii cronologice lungi și de a dezvolta metodologia.

  1. Comisia stabilește un program de studii pilot care urmează să fie realizat de statele membre, pe bază de voluntariat, în scopul de a dezvolta calitatea raportării și a datelor, de a stabili serii cronologice lungi și de a dezvolta metodologia. Acest program include introducerea noilor module de contabilitate de mediu prevăzute la articolul 3a. La elaborarea programului, Comisia se asigură că nu se creează sarcini administrative sau financiare suplimentare pentru respondenți.

  2. Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate și publicate de către Comisie, ținând seama de beneficiile disponibilității datelor în raport cu costul colectării și cu sarcina de răspuns. Pe baza concluziilor studiilor pilot, Comisia adoptă actele delegate necesare în conformitate cu articolul 9.

  2. Rezultatele acestor studii pilot sunt evaluate și publicate de către Comisie, ținând seama de beneficiile disponibilității datelor în raport cu costul colectării și cu sarcina de răspuns. La efectuarea evaluării, Comisia se asigură că nu se creează sarcini administrative sau financiare suplimentare pentru respondenți. Pe baza concluziilor studiilor pilot, Comisia adoptă actele delegate necesare în conformitate cu articolul 9.

  Justificare

  Ar trebui să se recurgă la studiile pilot și pentru introducerea de noi module de contabilitate de mediu, pentru a se dobândi din timp experiențe cu privire la utilizarea acestor instrumente, în vederea eventualei extinderi a domeniului de aplicare al regulamentului.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre colectează datele necesare pentru observarea caracteristicilor modulelor menționate la articolul 3 alineatul (2).

  1. În conformitate cu anexele la prezentul regulament, statele membre colectează datele necesare pentru observarea caracteristicilor modulelor menționate la articolul 3 alineatul (2), la nivel național și regional, după caz.

  2. Statele membre colectează datele necesare utilizând o combinație a diferitelor surse precizate mai jos, aplicând principiul simplificării administrative:

  2. Statele membre colectează datele necesare utilizând o combinație a diferitelor surse precizate mai jos, aplicând principiul simplificării administrative:

  (a) anchete;

  (a) anchete;

  (b) proceduri de estimare statistică în cazul în care unele caracteristici nu au fost observate în cazul tuturor unităților;

  (b) proceduri de estimare statistică în cazul în care unele caracteristici nu au fost observate în cazul tuturor unităților;

  (c) surse administrative.

  (c) surse administrative.

  3. Statele membre informează Comisia și furnizează detalii referitoare la metodele utilizate și la calitatea datelor obținute din sursele enumerate la alineatul (2).

  3. Statele membre informează Comisia și furnizează detalii referitoare la metodele și resursele utilizate.

   

  3a. Comisia poate adopta, prin acte delegate în conformitate cu articolul 9 și sub rezerva respectării condițiilor menționate la articolul 10 și la articolul 11, orientări metodologice menite să faciliteze aplicarea prezentului articol.

  Justificare

  Cerințele legate de colectarea datelor ar trebui clarificate la alineatele (1) și (2).

  Datele regionale au aceeași importanță ca datele naționale. Indicatorii pentru regiunile din aceeași țară ar putea varia semnificativ, în timp ce, dacă sunt analizați cumulat, doar la nivel național, ar putea prezenta o situație diferită, care nu corespunde particularităților anumitor regiuni. În conformitate cu principiul subsidiarității, datele ar trebui puse la dispoziție la nivel regional și local pentru a fi sprijinite de decizii fiabile în ceea ce privește elaborarea de politici. La nivelul UE, datele sunt utile pentru identificarea grupărilor de regiuni și a unor posibile tipare.

  Eliminarea menționării calității din alineatul (3) se datorează faptului că aspectele legate de calitate sunt abordate la articolul 7.

  Comisia ar trebui să furnizeze orientări metodologice cu privire la aplicarea prezentului articol pentru a facilita colectarea unor date comparabile și de înaltă calitate.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele prevăzute în anexe, inclusiv datele confidențiale, la termenele prevăzute în anexe.

  (1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele prevăzute în anexe, inclusiv datele confidențiale, la termenele prevăzute în anexe.

   

  Primul paragraf nu aduce atingere competențelor naționale.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Datele sunt transmise într-un format tehnic corespunzător, care este prevăzut în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

  (2) Datele sunt transmise într-un format tehnic corespunzător, care se stabilește de către Comisie prin acte delegate în conformitate cu articolul 9.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) În perioadele de tranziție în vigoare și în cazul acelor state membre care au nevoie de o perioadă de tranziție pentru transmiterea datelor către Eurostat, Comisia (Eurostat) poate evalua valorile modulelor enumerate la articolul 3 din prezentul regulament.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate menționate la alineatul (1) datelor acoperite de prezentul regulament, modalitățile, structura și periodicitatea rapoartelor de calitate se definesc în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

  (3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate menționate la alineatul (1) datelor acoperite de prezentul regulament, modalitățile, structura și periodicitatea rapoartelor de calitate se definesc de către Comisie prin acte delegate în conformitate cu articolul 9.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – paragraful 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

  (4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise și poate, în termen de o lună, să formuleze obiecții și să oblige statul membru în cauză să prezinte un raport îmbunătățit.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 7a

  Fezabilitate și eficacitate

   

  Comisia stabilește fezabilitatea și eficacitatea conturilor economice și de mediu.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comisia poate acorda derogări statelor membre pe durata perioadelor de tranziție menționate în anexe, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), în măsura în care sistemele naționale de statistică necesită adaptări majore.

  (1) Comisia poate acorda derogări statelor membre pe durata perioadelor de tranziție menționate în anexe, prin acte delegate în conformitate cu articolul 9, în măsura în care sistemele naționale de statistică necesită adaptări majore.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Puterea de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 alineatul (2) îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

  (1) Puterea de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (3a), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (1) îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de expirarea termenului de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pe perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 10.

  Justificare

  Având în vedere dispozițiile articolului 290 alineatele (1) și (2) din TFUE, este esențial să se menționeze în mod explicit că durata delegării de competențe este de 5 ani și că această perioadă se prelungește în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă.

  Raportul specific privind competențele delegate are un scop diferit decât cel al raportului de evaluare prevăzut la articolul 11a. Totuși, termenul pentru prezentarea acestuia (5 ani) este identic pentru ambele rapoarte, pentru a facilita atribuțiile Comisei în ceea ce privește raportarea.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatele 1 și 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Delegarea puterii menționată la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 alineatul (2) poate fi revocată de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

  (1) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (3a), articolul 6 alineatul (2), articolul 7alineatul (3) și articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

  (2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a lua o decizie referitoare la revocarea delegării puterii informează Comisia și pe celălalt legiuitor cel târziu cu o lună înainte de a se lua o decizie finală, precizând puterea delegată care ar putea face obiectul revocării și motivele oricărei astfel de revocări.

  (2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru a informa cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înainte de a se lua o decizie finală, precizând competența delegată care ar putea face obiectul revocării și motivele unei eventuale revocări.

  Justificare

  Se introduc o serie de modificări și adaptări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul standard adoptat de către Parlamentul European și Consiliu în dosarul privind animalele de companie.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatele 1 și 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Parlamentul European sau Consiliul poate obiecta la un act delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi extinsă cu o lună.

  (1) Parlamentul European sau Consiliul poate obiecta la un act delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi extinsă cu două luni.

  (2) Dacă, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a obiectat la actul delegat sau dacă, înainte de data respectivă, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au luat decizia de a nu ridica obiecții, actul delegat intră în vigoare la data indicată în dispozițiile sale.

  (2) Dacă, la expirarea perioadei menționate la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a obiectat la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

   

  Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

  Justificare

  Se introduc o serie de modificări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul standard adoptat de către Parlamentul European și Consiliu în așa-numitul dosar privind animalele de companie.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 11 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 11a

  Rapoarte și revizuire

   

  Comisia prezintă din trei în trei ani Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament. În raportul respectiv se evaluează în special calitatea datelor transmise, astfel cum se menționează la articolul 6, metodele de colectare a datelor, povara administrativă și utilitatea acestor date, în special în ceea ce privește obiectivele prevăzute la articolul 1. De asemenea, raportul evaluează posibilitățile de introducere a unor noi module de contabilitate pe lângă cele prevăzute la articolul 3a.

   

  Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri:

  - privind introducerea unor noi module de contabilitate pentru mediu;

  - menite să conducă la îmbunătățirea calității datelor și a metodelor de colectare a datelor, îmbunătățind astfel sfera de acoperire a datelor și comparabilitatea acestora și reducând povara administrativă care le revine întreprinderilor și administrației.

   

  Primul raport se transmite până la 31 decembrie 2013.

  Justificare

  Din propunerea Comisiei lipsește o clauză de revizuire, care să includă obligația Comisiei de a prezenta cu regularitate cu raport general asupra experienței dobândite în cursul punerii în aplicare a regulamentului. În acest raport ar trebui să fie evaluate și posibilitățile de introducere a unor noi module de contabilitate pentru mediu [a se vedea articolul 3a (nou)].

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Anexa I – secțiunea 3 – rândul 14a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Ozon

  03

  Tone (Mg)

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Anexa I – secțiunea 4 – punctul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a primi date în timp util, Eurostat furnizează previziuni pe termen scurt („now-casts”) pentru datele pe care statele membre nu le-au transmis în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință.

  Justificare

  Utilizatorii au nevoie de ansambluri de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Anexa II – secțiunea 4 – punctul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a primi date în timp util, Eurostat furnizează previziuni pe termen scurt („now-casts”) pentru datele pe care statele membre nu le-au transmis în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință.

  Justificare

  Utilizatorii au nevoie de ansambluri de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Anexa III – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  MODUL PENTRU CONTURILE REFERITOARE LA FLUXUL DE MATERIALE LA SCARĂ ECONOMICĂ (CFM – SC)

  MODUL PENTRU CONTURILE REFERITOARE LA STOCUL ȘI FLUXUL DE MATERIALE LA SCARĂ ECONOMICĂ (CSM – SC și CFM – SC)

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 1 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  CFM – SC acoperă toate materialele solide, gazoase și lichide, cu excepția fluxurilor de aer și de apă, măsurate în unități de masă pe an. Ca și sistemul conturilor naționale, conturile referitoare la fluxul de materiale la scară economică servesc două obiective majore. Fluxurile de materiale detaliate oferă o bază de date empirice bogată pentru numeroase studii analitice. De asemenea, ele sunt utilizate pentru a compila diferiți indicatori privind fluxul de materiale la scară economică pentru economiile naționale.

  CSM – SC și CFM – SC acoperă toate materialele solide, gazoase și lichide și materiale ale tehnosfere, cu excepția fluxurilor de aer și de apă, măsurate în unități de masă pe an. Ca și sistemul conturilor naționale, conturile referitoare la fluxul de materiale la scară economică servesc două obiective majore. Fluxurile de materiale detaliate oferă o bază de date empirice bogată pentru numeroase studii analitice. De asemenea, ele sunt utilizate pentru a compila diferiți indicatori privind fluxul de materiale la scară economică pentru economiile naționale. Corelate cu evoluția contului privind stocul de materiale, acestea oferă informații importante pentru evaluarea utilizării resurselor naturale în raport cu disponibilitatea și regenerarea lor.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 3 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre elaborează statistici privind caracteristicile enumerate în secțiunea 5.

  Statele membre elaborează statistici privind caracteristicile enumerate în secțiunea 5 pentru CSM – SC și CFM S dacă este cazul.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 4 – punctul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a primi date în timp util, Eurostat furnizează previziuni pe termen scurt („now-casts”) pentru datele pe care statele membre nu le-au transmis în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință, cu o precizie de două zecimale, în conformitate cu tabelele A și B.

  Justificare

  Utilizatorii au nevoie de ansambluri de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 5 – înainte de tabelul A – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În ceea ce privește raportul prevăzut la articolul 11 a, Comisia verifică dacă informațiile facultative pot fi înlocuite cu rapoarte obligatorii.

  Justificare

  Odată stabilite structurile pentru colectarea de date, nu mai există niciun motiv pentru care datele facultative să fie excluse din obligațiile de raportare.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – punctul 1.4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.4 Captură de pește sălbatic, plante/animale acvatice, vânătoare și cules

  1.4 Captură de pește sălbatic, plante/animale acvatice, vânătoare și cules(*)

  Justificare

  Se adaugă (*) la punctul 1.4 din tabelele de raportare.

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – punctul 3 – subpunctul 3.10 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3.10a Materiale extrase/recoltate și excavate neutilizate (***)

   

  3.10a.1 Materiale neutilizate rezultate din producția de biomasă (***)

   

  3.10a.2 Material neutilizate rezultate în urma extracției de minereuri metalice (***)

   

  3.10a.3 Materiale neutilizate rezultate în urma extracției de minereuri nemetalice (***)

   

  3.10a.4 Materiale neutilizate rezultate în urma extracției de materiale/transportatori de energie fosili (***)

   

  3.10a.5 Materiale din pământ excavate și nămoluri de dragare neutilizate (***)

   

  3.10a.5.1 Materiale din pământ excavate și neutilizate rezultate în urma activităților de construcție (***)

   

  3.10a.5.2 Nămoluri de dragare (***)

  Justificare

  Includerea materialelor extrase neutilizate corespunde orientărilor metodologice ale Eurostat (2001) și OECD (2008). Unele state membre colectează deja date referitoare la materialele extrase neutilizate. Prin regulamentul de față, ar trebui să se accelereze introducerea și armonizarea acestor date la nivelul UE.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – prima notă de subsol

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (*) În plus, raportarea opțională a creșterii nete a stocului de lemn.

  (*) În plus, raportarea a creșterii nete a stocului.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 5 – tabelul B – punctul 3 – subpunctul 3.10 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3.10a Materiale extrase/recoltate și excavate neutilizate (*)

   

  3.10a.1 Materiale neutilizate rezultate din producția de biomasă (*)

   

  3.10a.2 Material neutilizate rezultate în urma extracției de minereuri metalice (*)

   

  3.10a.3 Materiale neutilizate rezultate în urma extracției de minereuri nemetalice (*)

   

  3.10a.4 Materiale neutilizate rezultate în urma extracției de materiale/transportatori de energie fosili (*)

   

  3.10a.5 Materiale din pământ excavate și nămoluri de dragare neutilizate (*)

   

  3.10a.5.1 Materiale din pământ excavate și neutilizate rezultate în urma activităților de construcție (*)

   

  3.10a.5.2 Nămoluri de dragare (*)

  Justificare

  Includerea materialelor extrase neutilizate corespunde orientărilor metodologice ale Eurostat (2001) și OECD (2008). Unele state membre colectează deja date referitoare la materialele extrase neutilizate. Prin regulamentul de față, ar trebui să se accelereze introducerea și armonizarea acestor date la nivelul UE.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 6 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Pentru a satisface nevoia utilizatorilor de a primi date complete la nivel european, Eurostat furnizează și publică o estimare în cazurile în care se acordă o perioadă de tranziție, cu o precizie de două zecimale, în conformitate cu tabelele A și B.

  Justificare

  Nevoia utilizatorilor de ansambluri complete de date complete trebuie satisfăcută, deoarece acest aspect are o valoare adăugată esențială pentru luarea deciziilor.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În concluziile sale din iunie 2006, Consiliul European a invitat Uniunea Europeană și statele sale membre să extindă conturile naționale la aspectele esențiale ale dezvoltării durabile. În acest context trebuie văzută și comunicarea prezentată de Comisie la 28 septembrie 2009 intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare (COM (2009) 0433 final). În această comunicare, Comisia propune diferite măsuri pe termen scurt sau mediu pentru elaborarea unor indicatori complecși, care să ofere o bază de cunoștințe mai fiabilă, în vederea îmbunătățirii calității dezbaterii publice și a relevanței procesului decizional. Prezenta propunere a Comisiei privind conturile economice europene pentru mediu aduce o contribuție esențială la acest demers politic.

  Evaluarea politicii de mediu europene este posibilă numai dacă sunt disponibile date fiabile. Prin urmare, obligativitatea colectării acestor date de către statele membre constituie un pas esențial. Datele de mediu disponibile în prezent la nivel european ar trebui îmbogățite pe termen mediu prin adăugarea de informații pentru a îmbunătăți posibilitățile de evaluare a politicilor. Reciclarea și prevenirea generării de deșeuri, emisiile atmosferice și schimbările climatice, precum și consumul și producția durabilă) ar fi mult mai ușor de monitorizat dacă ar fi disponibile date de o înaltă calitate referitoare la interacțiunea dintre mediu și economie. Aceste date pot fi colectate în cadrul conturilor pentru mediu, însă cu condiția ca toate statele membre să coopereze, iar armonizarea datelor să fie pe deplin asigurată la nivelul Uniunii Europene.

  În opinia raportorului, deși propunerea Comisiei întrunește, în principiu, aceste cerințe, obiectivele urmărite ar trebui să fie precizate într-un mod mai coerent și ar trebui stabilite perspective clare în ceea ce privește dezvoltarea conturilor economice pentru mediu.

  Scop și obiective

  Conturile economice pentru mediu ar trebui să aducă o contribuție la evaluarea politicilor, în special prin furnizarea de date cu privire la efectele pe care le au asupra mediului activitățile economice. Informațiile corespunzătoare ar putea constitui un fundament extrem de valoros pentru adoptarea de decizii în cadrul politicii de mediu.

  Scopurile și obiectivele acestei propuneri de regulament, precum și contribuția sa la strategia „dincolo de PIB” ar trebui formulate cu mai multă claritate.

  Domeniul de aplicare

  În propunerea de regulament se prevede numai colectarea și compilarea de date în domeniul emisiilor atmosferice, al taxelor pentru mediu pentru activitățile economice și al conturilor referitoare la fluxurile de materiale la scară economică. În opinia raportorului, acesta reprezintă un prim pas în crearea unor conturi economice detaliate pentru mediu, dat fiind faptul că, potrivit birourilor de statistică naționale și europene competente, la ora actuală aceste domenii sunt singurele pentru care sunt disponibile date corespunzătoare la scară europeană. Raportorul consideră că ar trebui identificate, într-un plan de lucru, și alte module prioritare la care deja se lucrează și pentru care în scurt timp vor fi disponibile date corespunzătoare. Aplicabilitatea acestor noi module în practică ar trebui verificată prin intermediul studiilor pilot. Întrucât datele colectate pot fi de un real folos în luarea deciziilor referitoare la politica de mediu, raportorul se declară în favoarea introducerii și implementării rapide, la nivelul întregii UE, a modulelor propuse.

  Verificare

  Propunerea Comisiei ar trebui să cuprindă o clauză de revizuire. Comisia ar trebui să prezinte cu regularitate rapoarte privind experiența dobândită în decursul punerii în aplicare a regulamentului. La nivel european încă nu sunt încă disponibile experiențe anterioare în ceea ce privește aplicarea unor cerințe cu valoare juridică obligatorie referitoare la conturile economice pentru mediu. Din acest motiv, este important să se verifice calitatea și comparabilitatea datelor, pentru a se putea aduce îmbunătățiri și pentru a se garanta un nivel ridicat al calității conturilor pentru mediu. De asemenea, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de elaborarea de noi module și de evoluția experienței acumulate în cadrul studiilor pilot. Raportul de evaluare ar trebui să constituie o ocazie de adaptare a regulamentului la noile evoluții și experiențe.

  28.10.2010

  AVIZ AL Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare (28.10.2010)

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice și de mediu europene

  (COM(2010)0132 – C7-0092/10 – 2010/0073(COD))

  Raportor pentru aviz: Hans-Peter Martin

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1) Prezentul regulament conferă Comisiei (Eurostat) noi și importante domenii de activitate și funcții de control. Pentru ca autoritatea să poată implementa aceste dispoziții, trebuie să i se pună la dispoziție personal și mijloace financiare suficiente. Mijloacele financiare necesare pentru Comisie (Eurostat) ar trebui să fie puse la dispoziție prin realocări de fonduri în cadrul bugetului Uniunii Europene.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul -1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1a) Resursele financiare puse la dispoziție trebuie utilizate de către Comisie (Eurostat) într-un mod responsabil din punct de vedere economic, transparent și nebirocratic. Rezultatele conturilor economice și de mediu ar trebui să fie ușor accesibile și inteligibile pentru public.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul -1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1b) Resursele umane și financiare suplimentare de care va avea nevoie Comisia (Eurostat) pentru a-și îndeplini noile sarcini ar putea fi generate ca „dividende ale extinderii” prin transferul personalului excedentar din cadrul Direcției Generale Extindere a Comisiei.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”.

  (1) Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea „acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”, aceste obiective putând fi cel mai bine realizate prin piețe deschise.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Extinderea prevăzută a SEC 95 prin intermediul prezentului regulament este urgentă, lăsându-se așteptată nepermis de mult. În contextul împuținării resurselor pe plan mondial, această extindere a sistemului de conturi nu poate fi decât un prim pas în direcția unei „statistici europene în domeniul sustenabilității” (SES) recunoscute pe plan internațional care, pe lângă indicatorii economici, trebuie să ia în calcul, în mod prioritar, întreaga gamă a indicatorilor sociali și de mediu.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) O gestionare adecvată din punct de vedere științific a împuținării resurselor și a ecosistemului va fi în viitor esențială pentru dezvoltarea economică durabilă a Uniunii Europene.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Necesitatea de a completa indicatorii care există deja cu date care includ aspecte de mediu și sociale în scopul de a permite elaborarea de politici mai coerente și mai globale a fost recunoscută în Comunicarea COM(2009) 433 a Comisiei din august 2009 referitoare la PIB și dincolo de acesta. În acest sens, conturile de mediu reprezintă o modalitate de monitorizare a presiunilor exercitate de economie asupra mediului și de explorare a modului în care acestea ar putea fi atenuate. În conformitate cu principiile dezvoltării durabile și cu de a dorința de a realiza o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, integrate în strategia de la Lisabona și în diferite inițiative majore, elaborarea unui cadru de date care include în mod coerent aspecte de mediu împreună cu cele economice devine cu atât mai imperativă.

  (4) Necesitatea de a completa indicatorii care există deja cu date care includ aspecte de mediu și sociale în scopul de a permite elaborarea de politici mai coerente și mai globale a fost recunoscută în Comunicarea COM(2009) 433 a Comisiei din august 2009 referitoare la PIB și dincolo de acesta. În acest sens, conturile de mediu reprezintă o modalitate de monitorizare a tuturor efectelor negative exercitate de economie asupra mediului și de explorare a modului în care acestea ar putea fi atenuate. În conformitate cu principiile dezvoltării durabile și cu dorința de a realiza o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și puțin poluantă, integrate în strategia Europa 2020 și în diferite inițiative majore, elaborarea unui cadru de date care include în mod coerent aspecte de mediu împreună cu cele economice devine cu atât mai imperativă. Instituirea conturilor economice și de mediu europene este esențială din această perspectivă, dar ar trebui văzută doar ca un prim pas și nu ar trebui, în niciun caz, să împiedice elaborarea unor indicatori alternativi, în locul PIB-ului, pentru a acoperi o gamă mai largă de factori sociali și de mediu, inclusiv indicatori legați de condițiile de viață, eficiența utilizării resurselor și internalizarea externalităților de mediu, acordându-se o atenție deosebită atât indicatorilor monetari, cât și celor fizici.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Este foarte important ca, de îndată ce sistemul va fi pe deplin operațional, conturile economice și de mediu europene să fie utilizate în mod activ și corect în toate procesele relevante de elaborare a politicilor la nivelul UE, ca element-cheie pentru evaluările de impact, planurile de acțiune, propunerile legislative și alte produse importante ale procesului decizional.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)     Comisia și-a prezentat prima strategie privind „contabilitatea ecologică” în 1994. De atunci, Comisia (Eurostat) și statele membre au elaborat și au testat metode contabile astfel încât acum mai multe state membre furnizează în mod regulat primele seturi de conturi de mediu. Cele mai comune sunt conturile fluxurilor fizice ale emisiilor atmosferice (inclusiv gazele cu efect de seră) și conturile referitoare la consumul de materiale, alături de conturile monetare referitoare la cheltuielile și taxele de protecție a mediului.

  (10)     Comisia și-a prezentat prima strategie privind „contabilitatea ecologică” în 1994. De atunci, Comisia (Eurostat) și statele membre au elaborat și au testat metode contabile astfel încât acum mai multe state membre furnizează în mod regulat primele seturi de conturi de mediu. Cele mai comune sunt conturile fluxurilor fizice ale emisiilor atmosferice (inclusiv gazele cu efect de seră) și conturile referitoare la consumul de materiale, alături de conturile monetare referitoare la cheltuielile și taxele de protecție a mediului. Pentru ca prezentul regulament să contribuie la dezvoltarea unei „statistici europene în domeniul sustenabilității” (SES), care să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a chestiunilor europene relevante din punctul de vedere al mediului, Comisia ar trebui să elaboreze numeroase module, inclusiv module pentru factorii financiari (de exemplu conturi pentru cheltuielile aferente protecției mediului, conturi pentru producția de bunuri și servicii de mediu, conturi pentru exploatarea resurselor), module materiale (de exemplu, conturi pentru circuitul internațional al materiilor prime, conturi pentru energie, pentru apă și pentru deșeuri) și module de patrimoniu (conturi pentru patrimoniul forestier, conturi pentru biodiversitate, conturi pentru zonele naturale protejate).. Pentru a completa orientarea spre mediu a acestui sistem, ar trebui să se elaboreze și indicatori pentru măsurarea sustenabilității într-un sens mai larg, punând accentul pe aspecte precum impactul sistemului de transport, eficiența energetică, investițiile ecologice și problemele sociale.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) Deoarece diferitele seturi de conturi economice și de mediu sunt în curs de elaborare și în etape diferite de dezvoltare, ar trebui adoptată o structură modulară care să ofere flexibilitatea adecvată.

  (13) Deoarece diferitele seturi de conturi economice și de mediu sunt în curs de elaborare și în etape diferite de dezvoltare, ar trebui adoptată pe o perioadă de tranziție de șase ani o structură modulară care să ofere flexibilitatea adecvată. Obiectivul trebuie să fie un standard uniform de calitate pentru un sistem de „statistici europene în domeniul sustenabilității” (SES) nou și cuprinzător.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 18a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (18a) Pentru ca Comisia (Eurostat) să poată să își îndeplinească noile responsabilități esențiale pe care le dobândește în temeiul prezentului regulament, ar trebui alocate resurse umane și financiare adecvate prin regruparea resurselor financiare existente în bugetul Uniunii Europene.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Articolul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor economice și de mediu europene în scopul de a crea conturi economice și de mediu ca și conturi satelit ale SEC 95, furnizând metodologia, standardele comune, definițiile, clasificările și normele contabile destinate a fi utilizate pentru compilarea conturilor economice și de mediu.

  Prezentul regulament stabilește un cadru obligatoriu comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor economice și de mediu europene în scopul de a crea conturi economice și de mediu ca și conturi satelit ale SEC 95, furnizând metodologia, standardele comune, definițiile, clasificările, normele contabile și obiectivele destinate a fi utilizate pentru compilarea conturilor economice și de mediu.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Datorită prezentului regulament, Comisia (Eurostat) va fi în situația de a putea face afirmații credibile, pe baza unor date naționale comparabile, în legătură cu starea ecologică și economică a statelor membre luate separat, precum și a Uniunii Europene în ansamblul său.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Pentru ca prezentul regulament să contribuie la dezvoltarea unei „statistici europene în domeniul sustenabilității” (SES), care să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a chestiunilor europene relevante din punctul de vedere al mediului, Comisia elaborează numeroase module, inclusiv, mai ales, module pentru datele financiare referitoare la mediu, pentru factorii materiali referitori la mediu și pentru resursele naturale.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comisia stabilește un program de studii pilot care urmează să fie realizat de statele membre, pe bază de voluntariat, în scopul de a dezvolta calitatea raportării și a datelor, de a stabili serii cronologice lungi și de a dezvolta metodologia.

  (1) Comisia stabilește în termen de doi ani și în strânsă legătură cu evoluțiile viitoare privind comunicarea sa intitulată „Dincolo de PIB”, un program de studii pilot cuprinzător și coordonat care urmează să fie realizat de statele membre, în scopul de a dezvolta calitatea raportării și a datelor, de a ameliora metodologia și de a stabili serii cronologice lungi, inclusiv de a folosi într-o măsură mai mare indicatori referitori la eficiența utilizării resurselor, internalizarea externalităților de mediu. Acest program se publică online și se notifică Parlamentului European și Consiliului.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) În perioadele de tranziție în vigoare și în cazul acelor state membre care au nevoie de o perioadă de tranziție pentru transmiterea datelor către Eurostat, Comisia (Eurostat) poate evalua valorile modulelor enumerate la articolul 3 din prezentul regulament.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

  (4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise și poate, în termen de o lună, să formuleze obiecții și să solicite un raport revizuit din partea statului membru respectiv.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Pentru a dezvolta în continuare conturile economice și de mediu europene, inclusiv colaborarea dintre autoritățile naționale statistice și Comisie (Eurostat) în acest domeniu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la …* și la fiecare patru ani după aceea, un raport referitor la calitatea și utilitatea statisticilor întocmite în temeiul prezentului regulament.

   

  _____________________

  * Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Anexa I – secțiunea 3 – rândul 14a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Numele emisiei atmosferice

   

  Ozon

   

  Simbolul emisiei atmosferice

   

  03

   

  Unitatea de referință

   

  Tone (Mg)

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Anexa III – secțiunea 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  CFM – SC acoperă toate materialele solide, gazoase și lichide, cu excepția fluxurilor de aer și de apă, măsurate în unități de masă pe an. Ca și sistemul conturilor naționale, conturile referitoare la fluxul de materiale la scară economică servesc două obiective majore. Fluxurile de materiale detaliate oferă o bază de date empirice bogată pentru numeroase studii analitice. De asemenea, ele sunt utilizate pentru a compila diferiți indicatori privind fluxul de materiale la scară economică pentru economiile naționale.

  CFM – SC acoperă toate materialele solide, gazoase și lichide, precum și materialele tehnosferei, cu excepția fluxurilor de aer și de apă, măsurate în unități de masă pe an. Ca și sistemul conturilor naționale, conturile referitoare la fluxul de materiale la scară economică servesc două obiective majore. Fluxurile de materiale detaliate oferă o bază de date empirice bogată pentru numeroase studii analitice. De asemenea, ele sunt utilizate pentru a compila diferiți indicatori privind fluxul de materiale la scară economică pentru economiile naționale.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Conturile economice și de mediu europene

  Referințe

  COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

  Comisie competentă în fond

  ENVI

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  ECON

  21.4.2010

   

   

   

  Raportor pentru aviz

         Data numirii

  Hans-Peter Martin

  27.4.2010

   

   

  Examinare în comisie

  28.9.2010

  18.10.2010

   

   

  Data adoptării

  26.10.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Conturile economice și de mediu europene

  Referințe

  COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

  Data prezentării la PE

  9.4.2010

  Comisie competentă în fond

    Data anunțului în plen

  ENVI

  21.4.2010

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

    Data anunțului în plen

  ECON

  21.4.2010

  ITRE

  21.4.2010

   

   

  Avize care nu au fost emise

    Data deciziei

  ITRE

  24.6.2010

   

   

   

  Raportor(i)

    Data numirii

  Jo Leinen

  27.4.2010

   

   

  Examinare în comisie

  4.10.2010

   

   

   

  Data adoptării

  9.11.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos