Förfarande : 2010/0073(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0330/2010

Ingivna texter :

A7-0330/2010

Debatter :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0253

BETÄNKANDE     ***I
PDF 606kWORD 447k
17.11.2010
PE 448.872v01-00 A7-0330/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper

(KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Jo Leinen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper

(KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0132),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0092/2010),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen över huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0033/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Genom denna förordning får kommissionen (Eurostat) nya viktiga arbetsområden och kontrolluppgifter. För att kommissionen ska kunna fullgöra detta bör tillräckligt med personal och finansiella medel ställas till förfogande. De finansiella medel som behövs för kommissionen (Eurostat) bör ställas till förfogande genom anslagsomfördelningar i Europeiska unionens budget.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Kommissionen (Eurostat) förutsätts använda de finansiella medel som ställts till förfogande på ett ekonomiskt ansvarsfullt, genomblickbart och obyråkratiskt sätt. Allmänheten bör lätt kunna få tillgång till resultaten av miljöräkenskaperna och de ska presenteras i lättbegriplig form.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen fastslås det att unionen ”ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”.

(1) I artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen fastslås det att unionen ”ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”, med beaktande av att dessa mål bäst kan uppnås genom öppna marknader.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram konstateras det att korrekt information om miljöförhållanden och viktiga trender, påtryckningar och drivkrafter för miljöförändringar är av största vikt för att utarbeta och genomföra en effektiv politik samt mer generellt för människors egenmakt.

(2) I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram konstateras det att korrekt information om miljöförhållanden och viktiga trender, påtryckningar och drivkrafter för miljöförändringar är av största vikt för att utarbeta och genomföra en effektiv politik samt mer generellt för människors egenmakt. Det bör utvecklas redskap för att göra allmänheten mera medveten om miljöeffekterna av ekonomisk aktivitet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) En vetenskapligt korrekt hantering av resursbristen och ekosystemet kommer att vara avgörande för en hållbar framtida ekonomisk utveckling i Europeiska unionen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Integrerade miljöräkenskaper och ekonomiska räkenskaper behövs eftersom miljön har en avgörande betydelse både för ekonomin och människors välfärd, bland annat genom att tillhandahålla naturresurser för produktion och konsumtion, absorbera avfall i olika miljömedier samt erbjuda miljötjänster som krävs för det dagliga livet och andra mänskliga bekvämligheter. Konventionella nationella räkenskaper har endast delvis beaktat dessa funktioner och har snarare fokuserat på marknadstransaktioner och indikatorer som hänför sig till faktorer av betydelse för skapandet av välfärd, men de har inte mätt välfärden som sådan.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Behovet av att komplettera befintliga indikatorer med data om miljömässiga och sociala aspekter för att möjliggöra mer konsekventa och övergripande politiska beslut framhålls i kommissionens meddelande KOM(2009) 433 från augusti 2009, ”Bortom BNP: att mäta framsteg i en föränderlig värld”. Miljöräkenskaperna är ett sätt att övervaka ekonomins effekter på miljön och undersöka hur de kan begränsas. I överensstämmelse med principen om hållbar utveckling och strävan att uppnå ett utsläppssnålt samhälle, som ingår i Lissabonstrategin och flera viktiga initiativ, är det desto viktigare att utveckla ett ramverk av data som genomgående omfattar frågor om miljö tillsammans med dem som gäller ekonomin.

(4) Behovet av att komplettera befintliga indikatorer med data om miljömässiga och sociala aspekter för att möjliggöra mer konsekventa och övergripande politiska beslut framhålls i kommissionens meddelande KOM(2009)0433 från augusti 2009, ”Bortom BNP: att mäta framsteg i en föränderlig värld”. Miljöräkenskaperna beskriver växelverkan mellan ekonomin, hushållen och miljön. De ger mera information än rena nationalräkenskaper. De bildar ett viktigt uppgiftsunderlag för miljöpolitiskt beslutsfattande och kommissionen bör använda dem vid sina konsekvensbedömningar. I överensstämmelse med principen om hållbar utveckling och strävan att uppnå en resurseffektiv lågförorenande ekonomi, som ingår i Europa 2020-strategin och flera viktiga initiativ, är det desto viktigare att utveckla ett ramverk av data som genomgående omfattar frågor om miljö tillsammans med dem som gäller ekonomin.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Det är av avgörande betydelse att de europeiska miljöräkenskaperna, så snart systemet fungerar fullt ut, används aktivt och korrekt i all relevant EU‑politik, som ett viktigt underlag för konsekvensbedömningar, handlingsplaner, lagstiftningsförslag och andra viktiga produkter av den politiska processen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Genom satelliträkenskaper kan nationalräkenskapernas analysmöjligheter utökas till att på ett flexibelt sätt omfatta utvalda samhällsproblem, som belastning på miljön till följd av mänsklig verksamhet, utan att överbelasta eller störa det centrala systemet.

(7) Genom satelliträkenskaper kan nationalräkenskapernas analysmöjligheter utökas till att på ett flexibelt sätt omfatta utvalda samhällsproblem, som belastning på miljön till följd av mänsklig verksamhet, utan att överbelasta eller störa det centrala systemet. Medlemsstaterna bör regelbundet och i lättbegriplig form göra uppgifterna i miljöräkenskaperna tillgängliga för medborgarna, exempelvis genom att de offentliggörs tillsammans med uppgifter om BNP.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Eftersom de olika delarna av miljöräkenskaperna är under utveckling och befinner sig i olika utvecklingsskeden bör man anta en modulstruktur som ger tillräcklig flexibilitet.

(13) Eftersom de olika delarna av miljöräkenskaperna är under utveckling och befinner sig i olika utvecklingsskeden i de olika medlemsstaterna bör man anta en modulstruktur som ger tillräcklig flexibilitet och gör det möjligt att snabbt ta med ytterligare moduler.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) En förutsättning för ytterligare rapporteringsskyldigheter bör vara att det görs en konsekvensbedömning. Nationella behörigheter bör inte påverkas.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Kommissionen bör få medge undantag för medlemsstaterna om det krävs omfattande anpassningar i de nationella statistiksystemen.

(15) Kommissionen bör få medge tillfälliga undantag för medlemsstaterna om det krävs omfattande anpassningar i de nationella statistiksystemen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Kommissionen bör inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken uppmuntra de nationella statistikbyråerna i tredjeländer som delar naturtillgångar (framför allt vatten) med medlemsstaterna att utveckla motsvarande miljöräkenskaper för grundläggande aspekter av hållbar utveckling, varjämte den bör bidra till utvecklingen av motsvarande redovisningsmetoder.

Motivering

Samarbete med motsvarande nationella byråer i angränsande länder krävs för en heltäckande övervakning även av unionens miljöräkenskaper.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

Enligt Lissabonfördraget bör kommissionen få delegerade befogenheter genom artikel 290 i EUF-fördraget och inte genom kommittéförfarandet. I systemet med delegerade akter finns det ingen rättslig struktur för involvering av kommittén.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Samråd har skett med kommittén för det europeiska statistiksystemet.

utgår

Motivering

Enligt Lissabonfördraget bör kommissionen få delegerade befogenheter genom artikel 290 i EUF-fördraget och inte genom kommittéförfarandet. I systemet med delegerade akter finns det ingen rättslig struktur för involvering av kommittén.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av miljöräkenskaper i syfte att upprätta miljöräkenskaper som satelliträkenskaper till ENS 95 genom att tillhandahålla metoder, gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler som ska användas för att sammanställa miljöräkenskaperna.

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av miljöräkenskaper i syfte att upprätta miljöräkenskaper som satelliträkenskaper, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (nedan kallat ENS 95), för att åstadkomma ett hjälpmedel för att övervaka ekonomins belastning på miljön samt utreda hur belastningen skulle kunna minskas.

Motivering

En klarläggning av förordningens syfte (se också skäl 4).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom denna förordning ges kommissionen (Eurostat) möjligheter att, på grundval av jämförbara nationella uppgifter, göra tillförlitliga prognoser om tillståndet för miljön och ekonomin i de enskilda medlemsstaterna och i unionen som helhet.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 i syfte att anpassa modulerna till miljöutvecklingen och den ekonomiska och tekniska utvecklingen och lämna metodanvisningar.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9 i syfte att anpassa modulerna till miljöutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen samt annan utveckling.

Motivering

Delegeringen av befogenheter bör inskränkas till att gälla anpassandet av moduler och inte innefatta rätten att införa nya moduler, eftersom detta skulle kräva ett nytt lagstiftningsförslag i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Hänvisningen till metodanvisningar i kommissionens förslag är otydlig och bör utgå. En sådan hänvisning kan med större fördel tas med i artikel 5.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Utveckling av nya moduler för miljöräkenskaper

 

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna prioritera utvecklingen av följande moduler, avsedda att tas med i denna förordning före utgången av 2014:

 

– Utgifter för miljöskydd och skatter (Eper)/miljöskyddskostnader (Epea), sektorn för miljövänliga varor och tjänster (EGSS).

 

– Energikonton.

 

– Kostnadsredovisning för miljörelaterade transfereringar (subventioner) samt för resursanvändning och resursförvaltning (Rumea).

 

– Vattenkonton (kvantitativa och kvalitativa aspekter) och avfallskonton.

 

– Skogskonton.

 

Konton för ekosystemtjänster.

Motivering

Ändringen bygger på föredragandens ändringsförslag 8 men innehåller ett tillägg med en tidsplan för de nya modulerna samt en ny modul för konton för ekosystemtjänster.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som på frivillig basis ska genomföras av medlemsstaterna för att utveckla rapport- och datakvaliteten, skapa långa tidsserier och utveckla metoder.

1. Kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som på frivillig basis ska genomföras av medlemsstaterna för att utveckla rapport- och datakvaliteten, skapa långa tidsserier och utveckla metoder. I programmet ingår införandet av de nya moduler för miljöräkenskaper som finns omnämnda i artikel 3a. Vid utarbetandet av programmet ska kommissionen se till att deltagarna inte drabbas av några ytterligare administrativa eller finansiella bördor.

2. Kommissionen ska utvärdera och offentliggöra resultaten från pilotstudierna och då ta hänsyn till fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna i förhållande till kostnaderna för insamling och uppgiftslämnarbördan. På grundval av slutsatserna från pilotstudierna ska kommissionen anta de nödvändiga delegerade akterna i enlighet med artikel 9.

2. Kommissionen ska utvärdera och offentliggöra resultaten från dessa pilotstudier och då ta hänsyn till fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna i förhållande till kostnaderna för insamling och uppgiftslämnarbördan. Vid utvärderingen ska kommissionen se till att deltagarna inte drabbas av några ytterligare administrativa eller finansiella bördor. På grundval av slutsatserna från pilotstudierna ska kommissionen anta de nödvändiga delegerade akterna i enlighet med artikel 9.

Motivering

Pilotstudierna bör även användas för införandet av nya moduler för miljöräkenskaper, för att man på ett tidigt stadium ska kunna samla erfarenheter av hur detta instrument fungerar med tanke på en eventuell utvidgning av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som behövs för att kunna undersöka de modulvariabler som avses i artikel 3.2.

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med bilagorna till denna förordning samla in på nationell och regional nivå, beroende på vad som är lämpligt, de uppgifter som behövs för att kunna undersöka de modulvariabler som avses i artikel 3.2.

2. Medlemsstaterna ska enligt principen om administrativ förenkling samla in de uppgifter som behövs genom att kombinera följande olika källor:

2. Medlemsstaterna ska enligt principen om administrativ förenkling samla in de uppgifter som behövs genom att kombinera följande olika källor:

a) Undersökningar.

a) Undersökningar.

b) Förfaranden för statistisk skattning om vissa variabler inte har undersökts för alla enheter.

b) Förfaranden för statistisk skattning om vissa variabler inte har undersökts för alla enheter.

c) Administrativa källor.

c) Administrativa källor.

3. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och lämna närmare upplysningar om de metoder som används och kvaliteten på uppgifterna från de källor som anges i punkt 2.

3. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och lämna närmare upplysningar om de metoder och källor som används.

 

3a. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 9 och med förbehåll för artiklarna 10 och 11, anta delegerade akter för att lämna metodanvisningar avsedda att underlätta tillämpningen av denna artikel.

Motivering

The collection requirements should be clarified in paragraphs 1 and 2.

The regional data are of the same importance as national data. The indicators between regions of the same country could significantly vary while seen only at a national aggregate level could provide a different situation which does not correspond with the specificities of some regions. According to the principle of subsidiary the data should be made available at regional and local level in order to support it with reliable policy making decisions. At EU level the data is useful in order to identify clusters of regions and possible patterns

The deletion of the reference to quality in paragraphs 3 is due to the fact that the quality issues are set out in Article 7

The Commission should provide methodological guidance on the application of this article to facilitate the collection of high quality and comparable data.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de uppgifter som anges i bilagorna, inklusive konfidentiella uppgifter, inom de angivna tidsfristerna.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de uppgifter som anges i bilagorna, inklusive konfidentiella uppgifter, inom de angivna tidsfristerna.

 

Första stycket ska inte påverka de nationella behörigheterna.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppgifterna ska överföras i ett lämpligt tekniskt format, som ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

2. Uppgifterna ska överföras i ett lämpligt tekniskt format, som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen (Eurostat) får, under övergångsperioderna och för medlemsstater som behöver använda övergångsperioden för att vidareförmedla uppgifterna till Eurostat, uppskatta värdet av de konton som förtecknas i artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av de kvalitetskriterier som avses i punkt 1 på uppgifter som omfattas av denna förordning ska formerna och frekvensen för samt uppställningen av kvalitetsrapporterna fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

3. Vid tillämpningen av de kvalitetskriterier som avses i punkt 1 på uppgifter som omfattas av denna förordning ska formerna och frekvensen för samt uppställningen av kvalitetsrapporterna fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet och får inom en tidsfrist på en månad framföra invändningar och ålägga den berörda medlemsstaten att lägga fram en förbättrad rapport.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Genomförbarhet och effektivitet

 

Kommissionen ska fastställa miljöräkenskapernas genomförbarhet och effektivitet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får medge undantag för medlemsstaterna under de övergångsperioder som avses i bilagorna enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, om betydande anpassningar krävs i de nationella statistiksystemen.

1. Kommissionen får genom delegerade akter i enlighet med artikel 9 medge undantag för medlemsstaterna under de övergångsperioder som avses i bilagorna om betydande anpassningar krävs i de nationella statistiksystemen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att under obegränsad tid anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3.3 och 4.2.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.3a, 6.2, 7.3 och 8.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från det att detta direktiv har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenheter ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 10.

Motivering

Föreskrifterna i artikel 290.1 och 290.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innebär ett krav på uttryckligt fastställande av att delegeringen av befogenheter ska gälla i fem år samt att denna period automatiskt ska förlängas med ytterligare femårsperioder om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Den särskilda rapporten om delegering av befogenheter har annat syfte än den utvärderingsrapport som föreskrivs i artikel 11a. För att kommissionen ska få det lättare att sköta rapporteringen är intervallet (fem år) dock detsamma för vardera rapporten.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.3 och 4.2 kan återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.3, 5.3a, 6.2, 7.3 och 8.1 får återkallas när som helst av Europaparlamentet eller rådet.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta om den ska återkalla delegeringen av befogenheter ska informera den andra lagstiftaren och kommissionen senast en månad innan det slutliga beslutet fattas, och ange de delegerade befogenheter som kan komma att återkallas samt skälen till återkallandet.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta om den ska återkalla delegeringen av befogenheter ska sträva efter att informera den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas samt eventuella skäl till återkallandet.

Motivering

Det behövs ändringar och anpassningar för att denna föreskrift ska stämma överens med den standardlydelse som Europaparlamentet och rådet antagit vid behandlingen av ärendet om sällskapsdjur.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet kan göra invändningar mot en delegerad akt inom två månader från datumet för underrättelsen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ kan fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ kan denna period förlängas med två månader.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid fristens utgång har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före den tidpunkten har informerat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändningar ska den delegerade akten träda i kraft på utsatt dag.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den frist som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före fristens utgång, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

Motivering

Det behövs ändringar och anpassningar för att denna föreskrift ska stämma överens med den standardlydelse som Europaparlamentet och rådet antagit vid behandlingen av ärendet om sällskapsdjur.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Rapportering och översyn

 

Kommissionen ska överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet vart tredje år. Rapporten ska innehålla en utvärdering framför allt av kvaliteten på de uppgifter som överförts i enlighet med artikel 6, de metoder som använts vid uppgiftsinsamlingen, den administrativa bördan samt nyttan med dessa uppgifter, framför allt med hänsyn till de syften som fastställts i artikel 1. Där ska också göras en bedömning av möjligheterna att införa nya moduler för miljöräkenskaper, utöver dem som avses i artikel 3a.

 

Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag:

 

– om införande av nya moduler för miljökonton,

 

för att ytterligare förbättra kvaliteten på uppgifterna och metoderna för uppgiftsinsamling, så att uppgifterna blir mer heltäckande och jämförbara och den administrativa bördan för företag och förvaltning minskar.

 

Den första rapporten ska överlämnas senast den 31 december 2013.

Motivering

I kommissionens förslag saknas det en klausul om översyn med tillhörande skyldighet för kommissionen att med jämna mellanrum lägga fram en övergripande rapport om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av förordningen. I rapporten bör det också göras en utvärdering av möjligheterna att införa nya moduler för miljöräkenskaper (se artikel 3a (ny)).

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 3 – rad 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Benämning

 

Ozon

 

Kemisk formel

 

O3

 

Rapporteringsenhet

 

ton (Mg)

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att tillgodose användarnas behov av aktuella uppgifter ska Eurostat göra nutidsprognoser (”now-casts”) för uppgifter som medlemsstaterna inte har lämnat senast tolv månader efter utgången av referensåret.

Motivering

Användarna behöver aktuella uppgifter. Aktuella uppgifter nämns i åtgärd II i handlingsplanen ”Bortom BNP” och är ett av åtta kvalitetskriterier för officiell statistik.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att tillgodose användarnas behov av aktuella uppgifter ska Eurostat göra nutidsprognoser (”now-casts”) för uppgifter som medlemsstaterna inte har lämnat senast tolv månader efter utgången av referensåret.

Motivering

Användarna behöver aktuella uppgifter. Aktuella uppgifter nämns i åtgärd II i handlingsplanen ”Bortom BNP” och är ett av åtta kvalitetskriterier för officiell statistik.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MODUL FÖR MATERIALFLÖDESRÄKENSKAPER FÖR HELA EKONOMIN (EW-MFA)

MODUL FÖR MATERIALSTOCKS- OCH MATERIALFLÖDESRÄKENSKAPER FÖR HELA EKONOMIN (EW-MSA OCH EW-MFA)

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EW-MFA omfattar alla fasta, gasformiga och flytande material, utom flöden av luft och vatten, och mäts i massenheter per år. I likhet med nationalräkenskapssystemet har materialflödesräkenskaper för hela ekonomin två huvudsyften. De detaljerade materialflödena ger ett omfattande empiriskt dataunderlag för flera analytiska studier. De används också för att sammanställa olika materialflödesindikatorer för hela ekonomin för de nationella ekonomierna.

EW-MSA och EW-MFA omfattar alla fasta, gasformiga, flytande och alla material som ingår i teknosfären, utom flöden av luft och vatten, och mäts i massenheter per år. I likhet med nationalräkenskapssystemet har materialflödesräkenskaper för hela ekonomin två huvudsyften. De detaljerade materialflödena ger ett omfattande empiriskt dataunderlag för flera analytiska studier. De används också för att sammanställa olika materialflödesindikatorer för hela ekonomin för de nationella ekonomierna. I kombination med utvecklingen av materialstocksräkenskaper ger de viktig information för att bedöma användningen av naturtillgångar i förhållande till deras tillgänglighet och förnyelse.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska producera statistik över de variabler som förtecknas i avsnitt 5.

Medlemsstaterna ska producera statistik över de variabler som förtecknas i avsnitt 5 för EW-MFA och EW-MSA, där detta är tillämpligt.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att tillgodose användarnas behov av aktuella uppgifter ska Eurostat göra nutidsprognoser (”now-casts”) för uppgifter som medlemsstaterna inte har lämnat senast tolv månader efter utgången av referensåret, på tvåsiffrig nivå enligt tabellerna A och B.

Motivering

Användarna behöver aktuella uppgifter. Aktuella uppgifter nämns i åtgärd II i handlingsplanen ”Bortom BNP” och är ett av åtta kvalitetskriterier för officiell statistik.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska i den rapport som avses i artikel 11a undersöka om de frivilliga uppgifterna skulle kunna ersättas med rapporteringsskyldigheter.

Motivering

Så fort det etablerats strukturer för uppgiftsinsamling finns det inget skäl mera till att de frivilliga uppgifterna inte ska omfattas av rapporteringsskyldigheten.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 5 – tabell A – punkt 1.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.4 Fångst av vildlevande fisk, vattenväxter och vattenlevande djur, jakt och skörd

1.4 Fångst av vildlevande fisk*, vattenväxter och vattenlevande djur, jakt och skörd (**)

Motivering

Tillägg av asterisk (**) i punkt 1.4 i rapporteringstabellen.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 5 – tabell A – punkt 3 – punkt 3.10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3.10a Icke använda utvunna/skördade material samt utvunnet markmaterial***

 

3.10a.1 Icke använd skörd av biomassa***

 

3.10a.2 Icke använt utvunnet material vid malmutvinning***

 

3.10a.3 Icke använt utvunnet material vid utvinning av icke-metalliska mineraliska produkter***

 

3.10a.4 Icke använt utvunnet material vid utvinning av fossila bränslen/energibärare***

 

3.10a.5 Icke använt utvunnet markmaterial och muddermassor***

 

3.10a.5.1. Icke använt markmaterial som utvunnits vid byggverksamhet***

 

3.10a.5.2 Muddermassor***

Motivering

Hänsynstagandet till icke använt utvunnet material motsvarar de metodiska riktlinjerna från Eurostat (2001) och OECD (2008). Uppgifter om icke använt utvunnet material samlas redan in av somliga medlemsstater. Förordningen bör påskynda ett införande och en harmonisering över hela EU.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 5 – tabell A – fotnot 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(*) Plus frivillig rapportering av nettoökning av virkeslager.

(*) Plus rapportering av nettoökning av lager.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 5 – tabell B – punkt 3 – punkt 3.10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3.10a Icke använda utvunna/skördade material samt utvunnet markmaterial*

 

3.10a.1 Icke använd skörd av biomassa*

 

3.10a.2 Icke använt utvunnet material vid malmutvinning*

 

3.10a.3 Icke använt utvunnet material vid utvinning av icke-metalliska mineraliska produkter*

 

3.10a.4 Icke använt utvunnet material vid utvinning av fossila bränslen/energibärare*

 

3. 10a.5 Icke använt utvunnet markmaterial och muddermassor*

 

i.10a.5.1 Icke använt markmaterial som utvunnits vid byggverksamhet*

 

3.10a.5.2 Muddermassor*

Motivering

Hänsynstagandet till icke använt utvunnet material motsvarar de metodiska riktlinjerna från Eurostat (2001) och OECD (2008). Uppgifter om icke använt utvunnet material samlas redan in av somliga medlemsstater. Förordningen bör påskynda ett införande och en harmonisering över hela EU.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att tillgodose användarnas behov av fullständiga europeiska uppgifter ska Eurostat sammanställa och offentliggöra en uppskattning i de fall då en övergångsperiod har beviljats, på tvåsiffrig nivå enligt tabellerna A och B.

Motivering

Användarnas behov av fullständiga uppgifter måste tillgodoses, eftersom detta är det centrala mervärdet för beslutsfattandet.


MOTIVERING

I sina slutsatser från juni 2006 uppmanade Europeiska rådet unionen och medlemsstaterna att utsträcka nationalräkenskaperna till att också omfatta centrala aspekter på hållbar utveckling. Det meddelande som kommissionen lade fram den 28 september 2009 ”Bortom BNP Att mäta framsteg i en föränderlig värld” (KOM(2009)0433) bör ses mot bakgrund av detta. I detta meddelande framläggs åtgärder avsedda att vidtas på kort och medellång sikt till förmån för utvecklingen av vittsyftande indikatorer som ger en tillförlitligare kunskapsbas för att möjliggöra framsteg i den offentliga debattens och beslutsfattandets kvalitet. Kommissionens föreliggande förslag till europeiska miljöräkenskaper är ett viktigt bidrag till detta politiska tillvägagångssätt.

En korrekt utvärdering av EU:s miljöpolitik kan göras endast om det finns tillförlitliga uppgifter. Därför måste medlemsstaterna åläggas samla in dessa uppgifter. De miljöuppgifter som i dag finns att tillgå på europeisk nivå bör på medellång sikt byggas ut med ytterligare information för att det ska gå bättre att utvärdera politiken. Materialåtervinning av avfall, avfallsförebyggande, utsläpp i luften och klimatförändringar samt hållbar konsumtion och produktion skulle nämligen kunna övervakas bättre om det fanns uppgifter av god kvalitet där en koppling mellan miljö och ekonomi görs. Dessa uppgifter kan insamlas inom ramen för miljöräkenskaper, men samtliga medlemsstater måste dock delta och det krävs en fullständig harmonisering på EU‑nivå.

Föredraganden anser att kommissionens nuvarande förslag i princip uppfyller dessa krav. Målsättningen bör dock göras tydligare och det bör anges klara perspektiv för hur miljöräkenskaperna ska vidareutvecklas.

Syfte och ändamål

Miljöräkenskaper bör bidra till utvärderingen av politiken eftersom det framför allt ställs till förfogande uppgifter om miljöeffekterna av ekonomisk aktivitet. Uppgifter av detta slag kan ge en viktig grund för miljöpolitiskt beslutsfattande.

Syftet och ändamålen, liksom också det bidrag detta förslag till förordning ger till den överordnade strategin ”Bortom BNP” bör få framgå tydligare av förslaget.

Räckvidd

I förslaget till förordning föreskrivs insamling av uppgifter endast inom områdena luftutsläpp, miljörelaterade skatter, fördelat efter ekonomisk aktivitet, samt materialflödesräkenskaper för hela ekonomin. Föredraganden ser detta som ett första steg på väg mot att det sammanställs omfattande miljöräkenskaper, eftersom det enligt uppgifter från de behöriga europeiska och nationella statistikverken för närvarande finns att tillgå motsvarande europaomfattande uppgifter endast för dessa områden.

Föredraganden anser att man i en arbetsplan bör kartlägga ytterligare prioriterade moduler, som det redan arbetas med och för vilka man troligtvis inom kort också kommer att kunna lägga fram motsvarande uppgifter. Med hjälp av pilotstudier bör det ses efter om dessa nya moduler är praktiskt användbara. Eftersom de insamlade uppgifterna kan erbjuda ett viktigt beslutsunderlag för miljöpolitiska åtgärder stöder föredraganden tanken på att de moduler som föreslagits snabbt ska införas och tillämpas över hela EU.

Översyn

Kommissionens förslag bör innehålla en klausul om översyn. Kommissionen bör med jämna mellanrum rapportera om vilka erfarenheter som gjorts vid genomförandet av förordningen. Än så länge finns det inte på europeisk nivå några erfarenheter av juridiskt bindande krav på miljöräkenskaper. Därför är det viktigt att uppgifternas kvalitet och jämförbarhet kontrolleras, för att man ska kunna få till stånd förbättringar och garantera att miljöräkenskaperna håller hög kvalitet. Dessutom bör det tas lämplig hänsyn till utvecklingen av nya moduler samt till erfarenheterna från pilotstudier. Rapporten om kontrollerna bör tas till anledning för att anpassa förordningen till ny utveckling och nya erfarenheter.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (28.10.2010)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper

(KOM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

Föredragande: Hans-Peter Martin

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Genom denna förordning får kommissionen (Eurostat) nya viktiga arbetsområden och kontrolluppgifter. För att myndigheten också ska kunna genomföra detta bör tillräckligt med personal och finansiella medel ställas till förfogande. De finansiella medel som behövs för kommissionen (Eurostat) bör ställas till förfogande genom omfördelningar av medel i Europeiska unionens budget.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Kommissionen (Eurostat) ska använda de medel som ställts till förfogande på ett ekonomiskt ansvarsfullt, genomblickbart och obyråkratiskt sätt. Allmänheten bör lätt kunna få tillgång till resultaten av miljöräkenskaperna och de ska presenteras i lättbegriplig form.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) De extra personella och finansiella medel som kommissionen (Eurostat) kommer att behöva för att kunna uppfylla sina utökade uppgifter skulle kunna tas som ”utvidgningsutdelning” från de medarbetare som inte längre behövs vid kommissionens generaldirektorat för utvidgning.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen fastslås det att unionen ”ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”.

(1) I artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen fastslås det att unionen ”ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”, med beaktande av att dessa mål bäst kan uppnås genom öppna marknader.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Den planerade utvidgningen av ENS 95 genom denna förordning borde ha gjorts för länge sedan och är brådskande. Världens knappa resurser innebär emellertid att denna utvidgning av nationalräkenskaperna endast kan utgöra ett första steg på väg mot en internationellt erkänd ”europeisk hållbarhetsstatistik”, i vilken, förutom ekonomiska indikatorer, framför allt miljöindikatorer och sociala indikatorer över hela spektrumet bör ingå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) En vetenskapligt korrekt hantering av resursbristen och det ekosystemet kommer att vara avgörande för en hållbar framtida ekonomisk utveckling i Europeiska unionen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Behovet av att komplettera befintliga indikatorer med data om miljömässiga och sociala aspekter för att möjliggöra mer konsekventa och övergripande politiska beslut framhålls i kommissionens meddelande KOM(2009) 433 från augusti 2009, ”Bortom BNP: att mäta framsteg i en föränderlig värld”. Miljöräkenskaperna är ett sätt att övervaka ekonomins effekter på miljön och undersöka hur de kan begränsas. I överensstämmelse med principen om hållbar utveckling och strävan att uppnå ett utsläppssnålt samhälle, som ingår i Lissabonstrategin och flera viktiga initiativ, är det desto viktigare att utveckla ett ramverk av data som genomgående omfattar frågor om miljö tillsammans med dem som gäller ekonomin.

(4) Behovet av att komplettera befintliga indikatorer med data om miljömässiga och sociala aspekter för att möjliggöra mer konsekventa och övergripande politiska beslut framhålls i kommissionens meddelande KOM(2009)0433 från augusti 2009, ”Bortom BNP: att mäta framsteg i en föränderlig värld”. Miljöräkenskaperna är ett sätt att övervaka ekonomins samtliga negativa effekter på miljön och undersöka hur de kan begränsas. I överensstämmelse med principen om hållbar utveckling och strävan att uppnå ett resurseffektivt och utsläppssnålt samhälle, som ingår i Europa 2020‑strategin och flera viktiga initiativ, är det desto viktigare att utveckla ett ramverk av data som genomgående omfattar frågor om miljö tillsammans med dem som gäller ekonomin. Inrättandet av de europeiska miljöräkenskaperna är avgörande ur detta perspektiv, men bör endast ses som ett första steg och inte på något sätt hindra att det utarbetas alternativa indikatorer till BNP, som ska omfatta ett bredare spektrum av sociala faktorer och miljöfaktorer, inbegripet indikatorer som avser levnadsförhållanden, resurseffektivitet och internalisering av externa miljökostnader, samtidigt som både monetära och fysiska indikatorer beaktas fullt ut.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Det är av avgörande betydelse att de europeiska miljöräkenskaperna, så snart systemet fungerar fullt ut, används aktivt och på ett korrekt sätt i all relevant EU‑politik, som ett viktigt underlag för konsekvensbedömningar, handlingsplaner, lagstiftningsförslag och andra viktiga produkter av den politiska processen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Kommissionen lade fram sitt första meddelande om ”gröna räkenskaper” 1994*. Därefter har kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna utvecklat och provat redovisningsmetoder och utvecklingen har nått så långt att flera medlemsstater nu regelbundet presenterar sina första versioner av miljöräkenskaperna. Vanligast är fysiska miljöräkenskaper över luftutsläpp (däribland växthusgaser) och materialförbrukning samt monetära miljöräkenskaper över utgifter för miljöskydd och skatter.

(10) Kommissionen lade fram sitt första meddelande om ”gröna räkenskaper” 1994(1). Därefter har kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna utvecklat och provat redovisningsmetoder och utvecklingen har nått så långt att flera medlemsstater nu regelbundet presenterar sina första versioner av miljöräkenskaperna. Vanligast är fysiska miljöräkenskaper över luftutsläpp (däribland växthusgaser) och materialförbrukning samt monetära miljöräkenskaper över utgifter för miljöskydd och skatter. För att denna förordning ska kunna bidra till utvecklingen av en plan för en ”europeisk hållbarhetsstatistik” som ger en bred överblick över miljörelevanta europeiska frågor bör kommissionen utarbeta ett flertal moduler, inbegripet moduler för finansiella faktorer (exempelvis konton för miljökostnader, konton för produktion av miljöanpassade varor och miljötjänster, konton för utnyttjande av resurser), moduler för materiella faktorer (exempelvis konton för internationella råvarukretslopp, konton för energi, vatten och avfall) och moduler för tillgångar (exempelvis konton för skogsbestånd, konton för biologisk mångfald, konton för naturskyddsområden). För att komplettera denna plans miljöinriktning bör indikatorer också utarbetas för att mäta hållbarhet i en vidare mening, med betoning på frågor som effekter av transportsystemet, energieffektivitet, gröna investeringar och samhällsfrågor.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Eftersom de olika delarna av miljöräkenskaperna är under utveckling och befinner sig i olika utvecklingsskeden bör man anta en modulstruktur som ger tillräcklig flexibilitet.

(13) Eftersom de olika delarna av miljöräkenskaperna är under utveckling och befinner sig i olika utvecklingsskeden bör man för en övergångstid på sex år anta en modulstruktur som ger tillräcklig flexibilitet. Målet måste vara en enhetlig kvalitetsstandard för en ny, omfattande ”europeisk hållbarhetsstatistik”.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) För att kommissionen (Eurostat) ska kunna uppfylla de viktiga nya ansvarsområden som den får genom denna förordning bör den tilldelas tillräckliga personella och finansiella resurser genom omfördelning av befintliga ekonomiska resurser i Europeiska unionens budget.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av miljöräkenskaper i syfte att upprätta miljöräkenskaper som satelliträkenskaper till ENS 95 genom att tillhandahålla metoder, gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler som ska användas för att sammanställa miljöräkenskaperna.

Genom denna förordning fastställs en gemensam bindande ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av miljöräkenskaper i syfte att upprätta miljöräkenskaper som satelliträkenskaper till ENS 95 genom att tillhandahålla metoder, gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar, redovisningsregler och mål som ska användas för att sammanställa miljöräkenskaperna.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom denna förordning ges kommissionen (Eurostat) möjligheter att, på grundval av jämförbara nationella uppgifter, kunna göra tillförlitliga prognoser om tillståndet för miljön och ekonomin i de enskilda medlemsstaterna och i EU som helhet.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. För att denna förordning ska kunna bidra till utvecklingen av en plan för en ”europeisk hållbarhetsstatistik” som ger en bred överblick över miljörelevanta europeiska frågor, ska kommissionen utarbeta ett flertal moduler, inbegripet framför allt moduler för miljörelaterade finansiella uppgifter, materiella miljöfaktorer och naturtillgångar.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som på frivillig basis ska genomföras av medlemsstaterna för att utveckla rapport- och datakvaliteten, skapa långa tidsserier och utveckla metoder.

1. Kommissionen ska inom två år och i nära anknytning till den fortsatta utvecklingen av dess meddelande ”Bortom BNP” utarbeta ett omfattande och samordnat program för pilotstudier som ska genomföras av medlemsstaterna för att utveckla rapport- och datakvaliteten, förbättra metoder och skapa långa tidsserier, inbegripet ett större antal indikatorer som hänger samman med resurseffektivitet och internalisering av externa miljökostnader. Detta program ska offentliggöras på Internet och rapporteras till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen (Eurostat) kan, under de gällande övergångsperioderna och för medlemsstater som behöver övergångsperioden för att vidareförmedla uppgifterna till Eurostat, uppskatta värdet av de moduler som förtecknas i artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

4. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet och får inom en tidsfrist på en månad framföra invändningar och kräva en förbättrad rapport från den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I syfte att ytterligare utveckla de europeiska miljöräkenskaperna, inbegripet samarbetet mellan de nationella statistikmyndigheterna och kommissionen (Eurostat) på detta område, ska kommissionen senast den ...(2), och vart fjärde år därefter, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på och användbarheten av den statistik som samlats in i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt 3 – rad 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Benämning

 

Ozon

 

Kemisk formel

 

O3

 

Rapporteringsenhet

 

ton (Mg)

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EW-MFA omfattar alla fasta, gasformiga och flytande material, utom flöden av luft och vatten, och mäts i massenheter per år. I likhet med nationalräkenskapssystemet har materialflödesräkenskaper för hela ekonomin två huvudsyften. De detaljerade materialflödena ger ett omfattande empiriskt dataunderlag för flera analytiska studier. De används också för att sammanställa olika materialflödesindikatorer för hela ekonomin för de nationella ekonomierna.

EW-MFA omfattar alla fasta, gasformiga och flytande material samt alla material som ingår i teknosfären, utom flöden av luft och vatten, och mäts i massenheter per år. I likhet med nationalräkenskapssystemet har materialflödesräkenskaper för hela ekonomin två huvudsyften. De detaljerade materialflödena ger ett omfattande empiriskt dataunderlag för flera analytiska studier. De används också för att sammanställa olika materialflödesindikatorer för hela ekonomin för de nationella ekonomierna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska miljöräkenskaper

Referensnummer

KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

21.4.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Hans-Peter Martin

27.4.2010

 

 

Behandling i utskott

28.9.2010

18.10.2010

 

 

Antagande

26.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka

(1)

KOM(1994)0670.

(2)

Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska miljöräkenskaper

Referensnummer

KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Framläggande för parlamentet

9.4.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

21.4.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

21.4.2010

ITRE

21.4.2010

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

24.6.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jo Leinen

27.4.2010

 

 

Behandling i utskott

4.10.2010

 

 

 

Antagande

9.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos

Ingivande

17.11.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy