ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση

18.11.2010 - (2010/2107(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Bendt Bendtsen


Διαδικασία : 2010/2107(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0331/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0331/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση

(2010/2107(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού" (COM(2006)0545),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο "Δύο φορές το 20 έως το 2020 - Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης" (COM(2008)0030),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "Ενεργειακή απόδοση: επίτευξη του στόχου του 20%" (COM(2008)0772),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο "Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001), που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη", με τα συνοδευτικά της έγγραφα (COM(2008)0781),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη)[1],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες)[2],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά[3],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους[4],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια[5],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων[6],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ[7],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς[8],

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο απολογισμού της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2010 με τίτλο "Προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020",

–       έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη μελέτη με τίτλο "Φορολόγηση εταιρικών αυτοκινήτων. Επιδοτήσεις, ευημερία και οικονομία", η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής[9],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής[10],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 170, παρ. 1 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο η Ένωση συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά τα έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα[11],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 34 παρ. 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας που αναφέρει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση όλων εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής (A7-0331/2010),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις αποτελούν τον οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού· ότι η έλλειψη καυσίμων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στρατηγικά με υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τις συσκευές· ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Στρατηγικής 2011-2020 και ότι οι πόροι των δημόσιων φορέων δεν ανταποκρίνονται σήμερα στη φιλοδοξία αυτή,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξοικονομήσεις ενέργειας αποτελούν το βασικό στοιχείο για περισσότερη ασφάλεια εφοδιασμού, όταν επί παραδείγματι, επιτυγχάνοντας το στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%, εξοικονομείται η ενέργεια που θα παρείχαν 15 αγωγοί Ναμπούκο,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξοικονομήσεις ενέργειας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τους τελικούς χρήστες και για ολόκληρη την οικονομία καθώς και κοινωνικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλέον του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας ώς το 2020· ότι οι ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται και ανήλθαν σε 332 δισεκ. ευρώ το 2007 και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής τα ενεργειακά οφέλη μπορούν να ανέλθουν ετησίως σε ποσό έως 1000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, που θα επανεπενδύονταν σε άλλους οικονομικούς τομείς, ενώ η επιτυχημένη πραγμάτωση του στόχου ενεργειακής απόδοσης έχει το δυναμικό να εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως· ότι, ως εκ τούτου, οι πολιτικές για τις εξοικονομήσεις ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση αποτελούν αντίδοτο στην ενεργειακή πενία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικές εξελίξεις σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας θα ενθαρρύνουν τη μείωση της κατανάλωσης· ότι, ως εκ τούτου, είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης παρέχοντας κίνητρα για αποδοτικότερες κοινές υποδομές στα κτίρια, στα συστήματα θέρμανσης και στις μεταφορές, όπου διαφορετικά οι αποφάσεις για καλύτερη χρήση της ενέργειας ξεφεύγουν από τον έλεγχο και την επιρροή των μεμονωμένων ατόμων ή εταιρειών,

Ε.     εκτιμώντας ότι τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής απόδοσης του 20% έως το 2020, δεδομένου ότι με τους σημερινούς ρυθμούς ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόλις κατά το ήμισυ περίπου έως το 2020, μολονότι οι πρακτικές και οι τεχνολογίες για την επίτευξή του υφίστανται ήδη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και πολλές από τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν οδηγούν όλες στο επιθυμητό αποτέλεσμα,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος αποπληρωμής για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι σχετικά βραχεία σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις και ότι οι επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ότι χρειάζεται επίγνωση του κοινού και ειδικευμένοι εργαζόμενοι για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής,

Η.     εκτιμώντας ότι η χρήση δημόσιων κεφαλαίων σε ανανεούμενα χρηματοδοτικά μέσα για την παροχή οικονομικών κινήτρων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης έχει το πλεονέκτημα, σε περιόδους δημοσιονομικών περιορισμών, ότι καθιστά δυνατή τη διατήρηση της συνέχειας της χρηματοδότησης,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της ζήτησης αποτέλεσε σημαντική κινητήρια δύναμη για την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της αγοράς και οι ρυθμιστικοί φραγμοί που εμποδίζουν τα ενεργειακώς αποδοτικότερα προϊόντα και να προωθηθεί η χρήση τους, προκειμένου να αποσυνδεθούν η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO2 από την οικονομική ανάπτυξη,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά φραγμών παρεμβάλλεται στην πορεία προς την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών για εξοικονόμηση ενέργειας, περιλαμβανομένου του εμπροσθοβαρούς κόστους της επένδυσης, της μη διαθεσιμότητας της κατάλληλης χρηματοδότησης, της έλλειψης συνειδητοποίησης, των κινήτρων διχασμού όπως μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, και της έλλειψης σαφήνειας ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τις εξοικονομήσεις ενέργειας,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεθεί δεσμευτικοί στόχοι σε άλλους τομείς προτεραιότητας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ποιότητα του αέρα, προκειμένου να παρασχεθεί ώθηση, ενστερνισμός και επικέντρωση σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, στοιχεία αναγκαία προκειμένου να επιδειχθεί επαρκής φιλοδοξία στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών και προσήλωση στην εφαρμογή τους,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας εμποδίζεται από την έλλειψη λογοδοσίας και δέσμευσης για την επίτευξη του στόχου του 20%,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και ότι ο τομέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, με το 12% του ενωσιακού ΑΕγχΠ· ότι το ποσοστό ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων είναι υπερβολικά χαμηλός και ότι εξακολουθούν να μη λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια αυτά· ότι η αύξηση του αριθμού και του επιπέδου των ριζικών ανακαινίσεων στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για το 2020 και το2050 σε σχέση με το κλίμα και την ενέργεια, τούτο δε θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, και ότι υφίστανται ήδη λύσεις ενεργειακής απόδοσης στην κατασκευαστική μελέτη καθώς και τεχνικά συστήματα και εγκαταστάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νεόδμητα κτίρια με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών ενεργειακών εξοικονομήσεων·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σπίτια δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι υπάρχουν σπίτια όχι επαρκώς δροσερά το καλοκαίρι σε όλες τις χώρες και σπίτια που δεν είναι επαρκώς ζεστά το χειμώνα (άνω του 15% στην Ιταλία, Λεττονία, Πολωνία, Κύπρο και 50% στην Πορτογαλία) και ότι σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ιταλία τα σπίτια δεν είναι προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν βαρύ χειμώνα,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικοί ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν 30%-40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως και ότι η βελτιστοποίηση των σχετικών συστημάτων κινητήρων, με χρήση ρυθμιστών ταχύτητας και άλλων τεχνικών, μπορεί να εξοικονομήσει από 30% έως το 60% της ενέργειας που καταναλώνεται,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 50 έως 125 εκατ. Ευρωπαίων πλήττονται από ενεργειακή πενία και οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να παρουσιάσουν άνοδο με την οικονομική κρίση και την άνοδο των τιμών ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της ενεργειακής πενίας είναι κοινά στο σύνολο της ΕΕ και ότι συνίστανται στο συνδυασμό χαμηλού εισοδήματος του νοικοκυριού, χαμηλών προδιαγραφών θέρμανσης και μόνωσης και απρόσιτων τιμών ενέργειας· επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τις εξοικονομήσεις ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση αποτελούν στρατηγικό αντίδοτο στην ενεργειακή πενία·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το 30% τουλάχιστο των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, και ότι η μετάβαση από τα συμβατικά οχήματα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα σε οχήματα πράσινης τεχνολογίας που θα κινούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στην ουσιαστική μείωση των εκπομπών CO2 και στη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που θα επιτρέπει στα δίκτυα ηλεκτροδότησης να αντεπεξέρχονται στις διακυμάνσεις της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πως το 69% του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη κατοικείται από ιδιοκτήτες και ότι το 17% ενοικιάζεται σε ιδιώτες από μεμονωμένους ιδιοκτήτες, καθώς και ότι ο κλάδος της ιδιωτικής κατοικίας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες σε σχέση με τις ενεργειακές ανακαινίσεις,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίσπευση της μετάβασης σε μια αποτελεσματική από ενεργειακής πλευράς οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενισχύοντας την αλλαγή στάσης των πολιτών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και εμπορία νέων τεχνολογιών αιχμής που αποσκοπούν στη τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και στην αποδοτική χρήση της,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του δεσμευτικού στόχου να καλύπτεται η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ανακαινιστεί το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις στη μείωση των δικών τους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, ακόμη σημαντικότερο, συντελούν στη μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας και του κόσμου με καινοτόμα προϊόντα και λύσεις,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής εντάσεως ενέργειας που έρχονται αντιμέτωπες με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό,

1.      Συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και εφαρμογή της

1.      καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και ιδιαίτερα την Επιτροπή, να δώσουν στην ενεργειακή απόδοση την προσοχή που της αξίζει και να εξασφαλίσουν πόρους (προσωπικό και χρηματοδότηση) ανάλογους με τις φιλοδοξίες τους·

2.      επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων του χρηματοπιστωτικού τομέα, της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της γεωργίας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης·

3.      καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σε εύθετο χρόνο πριν από την 4η Διάσκεψη Κορυφής για την Ενέργεια, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του σχεδίου δράσης της (ΣΔΕΑ), αξιολόγηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας· θεωρεί ότι, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, το ΣΔΕΑ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέτρα, που θα υποβληθούν από την Επιτροπή, για την κάλυψη της υστέρησης και την επίτευξη του συνολικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2020, όπως επιμέρους στόχους ενεργειακής απόδοσης που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020 σε επίπεδο ΕΕ και που λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά σημεία εκκίνησης και τις εθνικές συνθήκες, καθώς την εκ προοιμίου έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης κάθε κράτους μέλους για την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί ότι τα πρόσθετα αυτά μέτρα θα πρέπει να είναι δίκαια και μετρήσιμα και να επιδρούν άμεσα και ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων των εθνικών σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και να ελέγχουν την πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη των στόχων αυτών·

4.      αποδίδει μεγάλη σημασία στις διεργασίες σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ενέργεια 2011-2020· εκτιμά ότι πρέπει να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό χάρτη πορείας προς ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας και μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έως το 2050·

5.      καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης κατά 20% τουλάχιστον έως το 2020 προωθώντας έτσι τη μετάβαση προς μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία·

6.      πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΣΔΕΑ) πρέπει να είναι φιλόδοξο και να επικεντρώνεται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας, και να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με το σύνολο των μέτρων που περιέχονται στο σχέδιο δράσης του 2006, να ενισχύει την υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και να συμπεριλαμβάνει πρόσθετα οικονομικώς αποδοτικά μέτρα και τις δέουσες αρχές, σύμφωνα με τα κριτήρια της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

7.      ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά τη σχεδίαση του νέου ΣΔΕΑ τις ανάγκες των καταναλωτών ενέργειας που βρίσκονται σε επισφαλή θέση· επισημαίνει ότι οι καταναλωτές ενέργειας θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους για την υιοθέτηση των απαιτούμενων μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα και αποτελεσματικές πολιτικές, όπως σχέδια εθνικής δράσης ή στοχευμένα κοινωνικά μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας και να υποβάλλουν σε τακτά διαστήματα έκθεση πεπραγμένων για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ενέργειας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενεργειακής πενίας και στηρίζει τις προσπάθειες της Βελγικής Προεδρίας στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια σε όλες τις πολιτικές της για την ενέργεια·

8.      ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες (ΟΕΥ) το 2011, η οποία να περιλαμβάνει ένα διευρυμένο χρονικό πλαίσιο έως το 2020, μια κριτική αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών προτύπων για την υποβολή εκθέσεων τα οποία να περιέχουν στοιχεία ελάχιστων απαιτήσεων, όπως π.χ. για όλα τα σχετικά μέσα των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβανομένων των μη δεσμευτικών καθώς και μέσων στήριξης σαν τη χρηματοδότηση, η αξιολόγηση και διαβάθμιση των ενεργειών των κρατών μελών, καθώς και η συγχώνευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ΟΕΥ, της ενεργειακής επισήμανσης και του οικολογικού σχεδιασμού όποτε τούτο κρίνεται ενδεδειγμένο και αποδεικνύεται ότι μειώνει τα βάρη των κρατών μελών·

9.      παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων επιτήρησης της αγοράς και παρακολούθησης της συμμόρφωσης για την οδηγία σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα[12], την οδηγία για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα[13] και τον κανονισμό για την επισήμανση ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους[14], και καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

10.    θεωρεί ότι, κατανοώντας τη σημασία της επιτήρησης της αγοράς η οποία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία και την από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με τη δημιουργία μίας ανοικτής βάσης δεδομένων της ΕΕ για τα αποτελέσματα δοκιμών και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα τα οποία εντοπίζονται σε κράτη μέλη και με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ότι όταν σε κράτος μέλος εντοπίζεται ένα μη συμμορφούμενο προϊόν θα αποσύρεται πάραυτα από τις αγορές και των 27 κρατών μελών·

11.    ενθαρρύνει την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, να εξετάσει, πριν από την προθεσμία του 2014 που αναφέρεται στην οδηγία, τον αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά των καταναλωτών η νέα μορφή για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και η υποχρεωτική αναφορά των διαφημίσεων στο σύστημα ενεργειακής επισήμανσης, και να λάβει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, περαιτέρω μέτρα προς αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους·

12.    προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα που θα ανεβάσουν το επίπεδο κατανόησης και τεχνογνωσίας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης όλων των οικείων ενδιαφερομένων και όλων των εμπλεκομένων επαγγελματικών παραγόντων σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής απόδοσης, σχεδίαση και εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτική λειτουργία και συντήρηση)·

13.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών διατάξεων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

14.    θεωρεί ότι οι μακρόπνοες συμφωνίες με τον τομέα της βιομηχανίας εξασφαλίζουν υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και είναι συνεπώς σε θέση να αποφέρουν βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της τάξεως του 2% ετησίως·

2.      Ενεργειακή υποδομή (παραγωγή και μετάδοση)

15.    θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, όπως τα ευφυή δίκτυα (για ηλεκτρισμό αλλά και για θέρμανση και ψύξη), οι ευφυείς μέθοδοι μέτρησης, τα δίκτυα φυσικού αερίου που ενσωματώνουν βιοαέριο και η αποθήκευση ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν την ενεργειακή απόδοση μέσω μείωσης της συμφόρησης, λιγότερων αποσυνδέσεων από το δίκτυο, ευκολότερης ολοκλήρωσης των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του αποκεντρωμένου συστήματος παραγωγής, μειωμένων απαιτήσεων εφεδρικής δυναμικότητας και μεγαλύτερης και πιο ευπροσάρμοστης αποθηκευτικής ικανότητας· ζητεί να εξασφαλιστεί ότι ο τελικός πελάτης θα λαμβάνει δίκαιο μερίδιο από το όφελος που προκύπτει·

16.    τονίζει ότι τα περιφερειακά δίκτυα θέρμανσης και ψύξης συμβάλλουν στην επίτευξη μιας αποδοτικής από άποψη ενέργειας οικονομίας έως το 2050 και τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια σαφής και περιεκτική στρατηγική για την παραγωγή και τη χρήση της θερμότητας (βιομηχανική θερμότητα, οικιακή θέρμανση και ψύξη), συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος παραμέτρων αναφοράς πολλαπλών καυσίμων για τα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης συνοικιών, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες μεταξύ τομέων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους· τονίζει ότι τα δίκτυα αυτά πρέπει να είναι ανοικτά στον ανταγωνισμό· σημειώνει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες θα μειώσει τη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση, γεγονός που είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη όταν θα αποτιμηθεί η θερμική απόδοση της τηλεθέρμανσης·

17.    τονίζει τον σημαντικό ρόλο της ενεργειακής απόδοσης από πλευράς προσφοράς· επισημαίνει ότι η μεταφορά και η διανομή συμβάλλουν σημαντικά στην απώλεια ενέργειας (ιδίως στις ηλεκτρογεννήτριες και τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, καθώς και εκείνης που οφείλεται σε υπερβολικά υψηλές αντιστάσεις κατά την μεταβίβαση) και ότι η συντόμευση των υπερβολικά μακρών αλυσίδων μετατροπής ενός τύπου ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλον αντιπροσωπεύει σημαντική πηγή εξοικονομήσεων· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η μικροπαραγωγή και η αποκεντρωμένη και διαφοροποιημένη παραγωγή στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη μείωση των απωλειών· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τη βελτίωση των υποδομών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και με τη λήψη μέτρων για να διευκολυνθεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

18.    τονίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών (ηλεκτρικής) ενέργειας κατά την μεταφορά μέσω δικτύων πρέπει να θεωρείται η δεύτερη προτεραιότητα μετά την ενεργειακή απόδοση στην πηγή (δηλαδή κατά την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας)· επισημαίνει ότι η μετάβαση προς ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής θα μείωνε τις αποστάσεις και κατ' επέκταση τις απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά·

19.    παροτρύνει τις πετροχημικές βιομηχανίες σε ολόκληρη την ΕΕ να βελτιώσουν την ανάκτηση ενέργειας κατά την καύση σε πυρσό·

20.    θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση της συνολικής απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων, ιδίως δε για τη μείωση των θερμικών απωλειών· ζητεί, κατά συνέπεια, αναθεώρηση της οδηγίας για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2011, ώστε να προωθηθεί η υψηλής ενεργειακής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας πολύ μικρής κλίμακας (Micro-CHP), η αξιοποίηση της θερμότητας που εκπέμπεται από βιομηχανικές διεργασίες και η θέρμανση/ψύξη συνοικιών, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθιερώνοντας ενοποιημένο προγραμματισμό ενεργειακής ζήτησης για την παραγωγή θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρισμού, με την ενίσχυση της κατά προτεραιότητα πρόσβασης της CHP στο δίκτυο ηλεκτρισμού, με την αξιοποίηση της βιομηχανικής θερμότητας και προωθώντας τη χρήση της CHP υψηλής ενεργειακής απόδοσης και της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας πολύ μικρής κλίμακας, καθώς και της θέρμανσης συνοικιών σε κτίρια και παρέχοντας βιώσιμη χρηματοδότηση της CHP, π.χ. ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να θεσπίσουν οικονομικά κίνητρα·

21.    υπογραμμίζει τη σημασία ενός κατανεμημένου δικτύου συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής τριπλής ενέργειας, που στην πράξη επιτρέπει τον διπλασιασμό της συνολικής ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει, πέραν αυτών, ότι η αποθήκευση θερμότητας και ψύχους μπορεί να αυξήσει την ευελιξία του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής επιτρέποντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση θερμότητας όταν η παραγωγή υπερβαίνει τις τοπικές ανάγκες·

22.    καλεί τα κράτη μέλη όχι μόνο να υποστηρίζουν την υψηλής ενεργειακής απόδοσης βιομηχανική παραγωγή CHP, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από ορυκτά καύσιμα σε βιομάζα, αλλά επίσης καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που διαθέτουν υποδομές θέρμανσης συνοικιών να προωθούν τη χρήση της CHP, υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης συνοικιών, μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης και ρυθμιστικών μέτρων·

23.    θεωρεί απαραίτητο στις διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων να αποφεύγονται απώλειες βιοαερίου και θερμότητας με την ανάκτηση και την παραγωγή ατμού και/ή ηλεκτρικής ενέργειας· είναι της άποψης να μην χορηγούνται άδειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που δεν διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας ή παραγωγής ενέργειας·

24.    χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή δίκτυα και τα ευφυή συστήματα μέτρησης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα εναρμονισμένο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τα ευφυή δίκτυα όσο και για τα ευφυή συστήματα μέτρησης· παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευφυών δικτύων και ευφυών συστημάτων μέτρησης καθορίζοντας κοινά πρότυπα, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή, τα δεδομένα και τις συχνότητες· συνιστά η Ειδική Ομάδα για τα ευφυή δίκτυα στην Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις γνώμες όλων των ενδιαφερομένων· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών της·

25.    χαιρετίζει τις εργασίες της Επιτροπής «towards a single Energy network» («προς ένα ενιαίο ενεργειακό δίκτυο») και ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για τα έργα υποδομής προτεραιότητας·

26.    καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των φορέων εκμετάλλευσης των ενεργειακών δικτύων (ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ENTSO), με στόχο να ενισχύσει τις διασυνοριακές συνδέσεις και την αποτελεσματικότητα των δικτύων·

27.    ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσεως που θα μπορεί να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι το δίκτυο αυτό θα επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με χαμηλές απώλειες ενέργειας, καθιστώντας παράλληλα δυνατή τη συνέργεια μεταξύ όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

3.      Αστική ανάπτυξη και κτίρια

28.    υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη, αποκεντρωμένη προσέγγιση στην πολιτική για την ενεργειακή απόδοση· τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αστικών και αγροτικών ζωνών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η υποστήριξη σε πρωτοβουλίες που εστιάζονται στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις· τονίζει το υπάρχον δυναμικό για την προώθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών· επισημαίνει επιπλέον ότι η ευθυγράμμιση της πολιτικής για τη συνοχή με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» μπορεί να συμβάλει στην ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών μελών και των περιφερειών·

29.    καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα υπάρχοντα κτίρια, αρχής γενομένης από τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, και να προτείνει έναν αποδοτικό από άποψη κόστους στόχο για τη μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ρεαλιστικά προγράμματα για την υποστήριξη ριζικών ανακαινίσεων μέσω των οποίων η ενεργειακή ζήτηση θα μειωθεί αρχικά πλέον του 50% έναντι της καταστάσεως πριν από τα έργα ανακαίνισης και όπου το ύψος της οικονομικής και/ή φορολογικής και άλλης στήριξης θα είναι ανάλογο του επιπέδου βελτίωσης· ζητεί να προβλεφθεί από τα κράτη μέλη η συμπερίληψη καθορισμένων ετήσιων στόχων ανακαίνισης σα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση και καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιλογές πολιτικής ως προς τους τρόπους επίτευξης επιπέδου σχεδόν μηδενικής ενέργειας για όλα τα κτίρια στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την ενέργεια του 2050·

30.    καλεί την Επιτροπή, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής των κτιρίων σε οικολογικές συνοικίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι μέσω της βελτιστοποίησης των πόρων θα μειωθούν σε τοπικό επίπεδο η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα κτίρια και το κόστος για όλους τους καταναλωτές·

31.    θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι κατοικίες των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια να προσαρμοσθούν στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης χωρίς να αυξηθεί το ημερήσιο κόστος για τα άτομα αυτής της κατηγορίας· τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις στις κατοικίες, οι οποίες όμως παράλληλα θα αποφέρουν μία σειρά οφελών που δεν έχουν ενεργειακό χαρακτήρα, όπως π.χ. μειωμένη θνησιμότητα, βελτίωση της ποιότητας ζωής, χαμηλότερα επίπεδα χρέους και χαμηλότερο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης με τη μείωση της ρύπανσης εντός της κατοικίας και με λιγότερη καταπόνηση λόγω θερμοκρασιακών συνθηκών·

32.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν λογιστικούς ελέγχους της ποιότητας των επενδύσεων για την ποιοτική αξιολόγηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης· επί τη βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων, καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη για την εξασφάλιση της ποιότητας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσής τους και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των μέτρων που θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα των συστάσεων που περιέχονται στα εν λόγω πιστοποιητικά·

33.    είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας είναι οι δημόσιες αρχές να αναλάβουν πρωτοπόρο ρόλο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· προτρέπει τις δημόσιες αρχές να ξεπεράσουν κατά πολύ τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδίως με την ανακαίνιση, το συντομότερο δυνατό, όλων των κτιρίων τους σε επίπεδο συγκρινόμενο με το πρότυπο της σχεδόν μηδενικής ενέργειας, όπου αυτό είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό· αναγνωρίζει από την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων φορέων για σημαντικές εμπροσθοβαρείς επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν την γένεση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης ή μέσων βασιζόμενων στην αγορά, και να καλέσουν τις δημόσιες αρχές να εξετάσουν τρόπους εξοικονόμησης κόστους μέσω πολυετών πλαισίων για τον προϋπολογισμό εφόσον αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί·

34.    αναγνωρίζει τον πρωτοπόρο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να δώσουν το παράδειγμα, ιδίως στα κτίρια εκείνα στα οποία έχει εντοπιστεί δυναμικό ενεργειακής απόδοσης, ανακαινίζοντας τα κτίρια αυτά με τρόπο αποδοτικό από άποψη κόστους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2019, ως τμήμα ενός ευρύτερου ελέγχου της χρήσης ενέργειας από τα θεσμικά όργανα·

35.    αναγνωρίζει τις δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια, τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι υφίστανται πολλαπλά εμπόδια για τις ενεργειακές ανακαινίσεις, ιδίως στον οικιστικό τομέα, όπως το εμπροσθοβαρές κόστος, η διάσταση κινήτρων ή οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις στις πολυκατοικίες· ζητεί καινοτόμους λύσεις για την άρση αυτών των εμποδίων, όπως είναι τα σχέδια εκσυγχρονισμού των συνοικιών, τα οικονομικά κίνητρα και η τεχνική υποστήριξη· τονίζει ότι τα συστήματα της ΕΕ πρέπει να παρέχουν κίνητρα ώστε ο επανεξοπλισμός των κτιρίων να ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ισχύουν για τα κτίρια και να αφορά μόνο κτίρια στα οποία έχει εντοπιστεί δυναμικό ενεργειακής απόδοσης· ζητεί να προωθηθούν οι τεχνικές εκσυγχρονισμού που είναι οικονομικότερες ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ενεργειακής εξοικονόμησης·

36.    τονίζει τη σημασία που έχει η μείωση του υψηλού κόστους των καυσίμων για τα φτωχότερα νοικοκυριά μέσω της στήριξης εργασιών ριζικής ανακαίνισης, οι οποίες μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και τη σχετική δαπάνη· καλεί τις αρμόδιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική κατοικία, εξασφαλίζοντας ότι το πρόσθετο κόστος των επενδύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα επιβαρύνει τους ευάλωτους ενοίκους·

37.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες για στήριξη των ανακαινίσεων κτιρίων στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής για την καινοτομία, όπως είναι οι καινοτόμες εταιρικές σχέσεις για την ενεργειακή απόδοση σε ενεργειακά αποδοτικές πόλεις ή πόλεις με μηδενικές εκπομπές·

38.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αντικατάσταση ορισμένων μη παραδοσιακών κτιρίων πλημμελούς ενεργειακής απόδοσης, όταν οι εργασίες ανακαίνισης δεν είναι βιώσιμες και οικονομικώς αποδοτικές·

39.    καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την καθιέρωση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, που θα εκδίδονται με ανεξάρτητο τρόπο από εξειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, και να δημιουργήσουν μονοαπευθυντικές θυρίδες που να προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και χρηματοοικονομικά κίνητρα που να διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

40.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ευρύτερη χρήση των ενεργειακών λογιστικοδιαχειριστικών ελέγχων και των διαρθρωμένων διεργασιών για την ενεργειακή διαχείριση στις εταιρείες και στα βιομηχανικά κτίρια και να επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή βοήθειας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση ή τη δημιουργία εθνικών συστημάτων ή εθελούσιων συμφωνιών·

41.    καλεί την Επιτροπή να επιστρατεύσει όλους τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις και να αποφευχθεί αντίδραση των κρατών μελών, πριν διατυπώσει έως τις 30 Ιουνίου 2011 το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιό της για τον υπολογισμό οικονομικά βέλτιστων επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· πιστεύει ότι από τη στιγμή που θα θεσπιστεί, η συγκριτική μεθοδολογία θα παρακινήσει τους παράγοντες της αγοράς να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές λύσεις·

42.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει, έως το 2012, συγκριτικές δοκιμές ή απαιτήσεις εγκατάστασης όσον αφορά τον φωτισμό των οδών που πραγματοποιούνται από τις δημόσιες αρχές, μεταξύ των οποίων τη χρήση έξυπνων συστημάτων ελέγχου και προτύπων χρήσης που εξοικονομούν ενέργεια· επιμένει τα μέτρα αυτά να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό του συνολικού κόστους για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις δημόσιες προμήθειες εγκαταστάσεων φωτισμού·

43.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν συστηματικά ενεργειακώς αποδοτικές πρακτικές κατά τις δημόσιες προμήθειες· υποστηρίζει ότι, εάν η ενεργειακή απόδοση ορίζεται συχνά ως κριτήριο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και ως προϋπόθεση για έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, θα δοθεί σημαντική ώθηση σε αυτήν την πολιτική·

4.      Τεχνολογίες και προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών

44.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική προϊόντων η οποία να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνέπεια ανάμεσα στις πολιτικές για τα περιβαλλοντικά προϊόντα, με καλύτερο συντονισμό της διατύπωσης, της αναθεώρησης και της υλοποίησης των διαφόρων μέσων μηχανισμών πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθεί μεγαλύτερος δυναμισμός στο μετασχηματισμό της αγοράς και να υπάρξει πιο ουσιαστική ενημέρωση των καταναλωτών για τις εξοικονομήσεις ενέργειας· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει μαζί τις οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση (π.χ. επισπεύδοντας την ημερομηνία αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση)· στην ιδανική περίπτωση, οι διατάξεις για την οικολογική σήμανση και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις θα έπρεπε επίσης να αναθεωρηθούν ταυτόχρονα και να υλοποιηθούν σε συντονισμό με τα μέτρα που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση·

45.    ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση και εκφράζει απογοήτευση για τις τρέχουσες μακρές καθυστερήσεις· προτείνει να τίθενται σαφέστερες και αυστηρότερες προθεσμίες έγκρισης μέσω εκτελεστικών μέτρων ή, αντίστοιχα, πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· εκφράζει λύπη διότι η Επιτροπή δεν έχει εκμεταλλευθεί μέχρι στιγμής το πλήρες δυναμικό της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτός πρέπει να καλύψει περισσότερα προϊόντα, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, νέες οικιακές συσκευές, προϊόντα ΤΠΕ, προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια για χρήση στα κτίρια (όπως βιομηχανικοί ηλεκτρικοί κινητήρες, μηχανήματα, κλιματιστικά, εναλλάκτες θερμότητας, συστήματα φωτισμού και αντλίες), βιομηχανικό και γεωργικό εξοπλισμό, δομικά υλικά και προϊόντα για την αποδοτική χρήση του νερού· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών όταν εγκρίνει εκτελεστικές και να τεκμηριώνει το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και την εφαρμοσιμότητα πριν από την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση· επιμένει ότι οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει να περιλαμβάνουν προσδιορισμό του συνολικού κόστους για όλο το χρόνο ζωής και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανακύκλωσης·

46.    καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και η οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, και τούτο με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την αξιοποίηση συνεργειών προς όφελος ιδίως του καταναλωτή·

47.    καλεί την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αποδοτικότερη χρήση πόρων των προϊόντων, θεσπίζοντας, για παράδειγμα, νομοθετικά μέτρα· επισημαίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης των πόρων θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

48.    επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των συνεπειών των προτύπων ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των τελικών προϊόντων, των αποτελεσμάτων της ενεργειακής απόδοσης και των οφελών για τους καταναλωτές· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αναλύει όλες αυτές τις συνέπειες, αλλά επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν πολύ περισσότερες προσπάθειες για τη γνωστοποίηση και τον έλεγχο όλων των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών, όπως για παράδειγμα των ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων·

49.    διαπιστώνει στο πλαίσιο αυτό ότι τα ενιαία τεχνικά πρότυπα αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο να επιτευχθεί μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, αντλιών και μηχανών, κτλ.·

50.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία αντιμετωπίζει επαρκώς τα προϊόντα, τα συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους και θεωρεί αναγκαίο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του κλάδου των πωλήσεων, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση πόρων των καταναλωτικών και των σχετικών με την ενέργεια προϊόντων· θεωρεί ότι, όταν αξιολογείται η κατανάλωση ενέργειας, τα προϊόντα και τα συστατικά στοιχεία τους πρέπει να αξιολογούνται ως σύνολο και όχι μεμονωμένα·

51.    τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των σχετιζόμενων με την ενέργεια τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου και ΤΠΕ που επιτρέπουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα· τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, στις μεταφορές, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στον ίδιο τον τομέα ΤΠΕ (που αντιπροσωπεύει περίπου 8% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας)· ζητεί επομένως να αξιολογείται, ειδικότερα, η δυνατότητα ενεργειακής απόδοσης των κέντρων δεδομένων· θεωρεί ότι η ενισχυμένη στήριξη της καινοτομίας πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από μείωση της γραφειοκρατίας για τους αιτούντες· αναγνωρίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι συμπράξεις μεταξύ του τομέα ΤΠΕ και βασικών τομέων που αποτελούν πηγές εκπομπών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές των εν λόγω τομέων·

52.    τονίζει ότι η ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την επιτυχία τους· υπενθυμίζει ότι η έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου "σχετικά με μια νέα Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu" έθεσε ως στόχο πολιτικής τον εξοπλισμό, έως το 2015, του 50% των κατοικιών στην Ευρώπη με ευφυείς μετρητές· χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

  θα υλοποιηθούν οι ευφυείς μετρητές, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τρίτης δέσμης μέτρων για την αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τον εξοπλισμό του 80% των κτιρίων με ευφυείς μετρητές έως το 2020·

  τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το τέλος του 2011 για τα ελάχιστα κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών·

  θα υπάρξουν οφέλη για τους καταναλωτές από τους ευφυείς μετρητές, όπως μειώσεις ενέργειας και βοήθεια προς τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος και τους ευπαθείς καταναλωτές, και η συνάθροιση, στην οποία τα φορτία πολλών τελικών χρηστών συνδυάζονται έτσι ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές από αυτές που θα μπορούσαν να επιτύχουν ατομικά οι επιμέρους χρήστες, θα επιτρέπεται και θα προωθείται στις εθνικές αγορές·

  τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν και θα δημοσιοποιήσουν μια στρατηγική για την προσφορά των δυνητικών ωφελημάτων της χρήσης ευφυών μετρητών σε όλους τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ατόμων και των ατόμων χαμηλού εισοδήματος·

  θα θεσπιστεί υποχρέωση των εθνικών ΔΣΜ και των ρυθμιστικών αρχών να καθιερώσουν "τιμολόγια με βάση τον χρόνο χρήσης του δικτύου", έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα χρηματοοικονομικό κίνητρο για την αποφόρτιση του δικτύου και τη διαχείριση από πλευράς ζήτησης·

  θα καταρτιστεί ένα εκτελεστικό μέτρο οικολογικού σχεδιασμού για τους ευφυείς μετρητές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα αυτά θα είναι ενεργειακώς αποδοτικά και δεν θα προσθέτουν περιττή κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά·

  η συνεχιζόμενη προκαταρκτική μελέτη σχετικά με δικτυωμένες καταστάσεις αναμονής (η οποία εκπονείται αυτή την περίοδο βάσει της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό) θα εξετάσει το θέμα των ευφυών μετρητών με στόχο την ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση·

53.    παρατηρεί ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καθοριστικές αλλαγές στην ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο SET ένα σκέλος για την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογίας, υλικών όπως τα δομικά ή αυτά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μηχανημάτων, καθώς και προϊόντων, όπως τα φωτιστικά συστήματα εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή τα εκτυπώσιμα ηλεκτρονικά που ευνοούν την απόδοση ενέργειας και πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κίνητρα και προγράμματα για ιδιαίτερα καινοτόμες τεχνολογίες, όπως μεταξύ άλλων η στοχοθετημένη Ε&Α, η προώθηση της μικρού όγκου παραγωγής κλπ.·

54.    προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση, καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, να συνδυάσουν τις εργασίες για τα ευφυή δίκτυα και τους ευφυείς μετρητές με κίνητρα τιμών (διαφορική τιμολόγηση) και αυξημένη ευκαμψία τιμών, π.χ. σε ωριαία βάση, στα εθνικά τιμολόγια, ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και υπενθυμίζει την πρόβλεψη της 3ης δέσμης ενεργειακών μέτρων ότι τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν καινοτόμες μορφές τιμολόγησης·

55.    ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων υποτροπής (rebound effects), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο θετικός αντίκτυπος της τεχνικής προόδου δεν θα εξουδετερωθεί από την πτωτική πίεση στις τιμές ενέργειας και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας·

5.      Μεταφορές

56.    καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο, ενδεχομένως με ηλεκτροδότηση και άλλα μέσα· υποστηρίζει εν προκειμένω την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής επίγνωσης όσον αφορά τις υποδομές και τη χωροταξία·

57.    θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία, μεταξύ άλλων, η φορολογία οχημάτων και καυσίμων, η επισήμανση, οι ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την απόδοση, καθώς και μέτρα βελτίωσης και προώθησης των δημόσιων μέσων μεταφοράς, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές·

58.    υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον τομέα των οδικών μεταφορών και στις διασυνδέσεις τους με άλλους τρόπους μεταφοράς θα έχει σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας των οδικών μεταφορών, ακόμη περισσότερο στο βαθμό που αυτό θα συνδυάζεται με υλικοτεχνικές βελτιώσεις και άλλου είδους εξορθολογισμό των μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μια συντονισμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ηλ-εμπορευματικών μεταφορών και των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) σε ολόκληρη την Ένωση·

59.    υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι ως άνω αναφερόμενοι στόχοι στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, έχει αποφασιστική σημασία να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα στα συστήματα σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρήση μέσων μεταφοράς με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας·

60.    υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του συνολικού συστήματος μεταφορών, μέσω της μετατόπισης από τρόπους μεταφοράς υψηλής ενεργειακής έντασης όπως τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα σε τρόπους χαμηλής ενεργειακής έντασης όπως ο σιδηρόδρομος, η ποδηλασία και η πεζοπορία για τους επιβάτες ή ο σιδηρόδρομος και η φιλική προς το περιβάλλον ναυσιπλοΐα για τις εμπορευματικές μεταφορές·

61.    αναγνωρίζει ότι η αυξημένη απόδοση καυσίμων στα αυτοκίνητα μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση καυσίμων, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών στους διάφορους τρόπους μεταφοράς και να εξασφαλίσει έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματισμού, ιδίως στον τομέα των αυτοκινήτων και των οδικών μεταφορών, με τη χάραξη, ενδεχομένως, περαιτέρω στόχων και την προώθηση πρόσθετων προτύπων ενεργειακής απόδοσης, όπως για τον κινητό κλιματισμό, και πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη αυξήσεων αποδοτικότητας που θα κατέχουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι η ενημέρωση των καταναλωτών και η διαφήμιση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό των καταναλωτών προς αποδοτικότερες αγοραστικές επιλογές και πρακτικές οδήγησης·

62.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμου σχεδιασμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αεροτομές στα φορτηγά και άλλες μορφές βελτιωμένης αεροδυναμικής ή λειτουργίας) σε όλα τα είδη μεταφορών με τρόπο αποδοτικό από άποψη κόστους·

63.    ενθαρρύνει, από αυτή την άποψη, την προώθηση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών ελαστικών αυτοκινήτων χωρίς να βλάπτεται η ασφάλεια και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα οχήματα που αγοράζουν οι δημόσιες αρχές και για τα ελαστικά που τοποθετούνται σε αυτά τα οχήματα· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει έως το τέλος του 2011 μια στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών CO2 των βαρέων φορτηγών, μιας κατηγορίας η οποία αυτή τη στιγμή ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη·

64.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση ενιαίας υποχρεωτικής πανευρωπαϊκής σήμανσης για τα επιβατηγά αυτοκίνητα που θα λειτουργούσε θετικά για τη μείωση στρεβλώσεων στην αγορά, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών και για την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας στην κατεύθυνση της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων από τα αυτοκίνητα· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης της πιθανής ενιαίας σήμανσης και στα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα·

65.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, το αργότερο έως τα μέσα του 2011, τις γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά την τυποποίηση των υποδομών και των τεχνολογιών φόρτισης κατά τρόπο που να ευνοεί τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των υποδομών, και να προωθήσει τη δημιουργία υποδομής φόρτισης στα κράτη μέλη· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να ορίσει εναρμονισμένες απαιτήσεις για την έγκριση των ηλεκτρικών οχημάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στην υγεία και ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και των τελικών χρηστών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συγκρίσιμες συνθήκες-πλαίσια για την ανάπτυξη οχημάτων που χρησιμοποιούν στοιχεία καυσίμου ή άλλες περισσότερο βιώσιμες πηγές ενέργειας·

66.    επαναλαμβάνει την ανάγκη να προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές λύσεις καθώς και η ανάπτυξη ευφυών μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας στον τομέα των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης κατά τις συμφορήσεις, των τεχνολογιών πληροφοριών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, της σιδηροδρομικής υποδομής, κτλ.)·

67.    καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα φορολογικά καθεστώτα που παρέχουν κίνητρα για τις αγορές αυτοκινήτων αναποτελεσματικών από πλευρά κατανάλωσης καυσίμων, και στη θέση τους να καθιερώσουν φορολογικά καθεστώτα που να παρέχουν κίνητρα για την αγορά οχημάτων αποδοτικών από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου·

68.    αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη αρθρωτών οδικών οχημάτων συνιστά βιώσιμη λύση που συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των οδικών μεταφορών· αναγνωρίζει επίσης ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα αρθρωτά οδικά οχήματα εμποδίζουν την εξάπλωση της χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου οδικών μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ποιες διαφορές στους κανόνες μπορούν να αρθούν εύκολα και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αύξηση της χρήσης αρθρωτών οδικών οχημάτων στις διασυνοριακές μεταφορές·

69.    πιστεύει ότι τα μηνύματα μέσω των τιμών έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και ότι μία αναθεωρημένη φορολόγηση της ενέργειας θα πρέπει να συνιστά τμήμα του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι η χρήση μέσων οικονομικού χαρακτήρα αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο από πλευράς κόστους για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας·

6.      Κίνητρα και χρηματοδότηση

70.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη το Ενεργειακό Τρίπτυχο, σύμφωνα με το οποίο η ζήτηση ενέργειας θα πρέπει να μειωθεί ως προϋπόθεση συμφωνίας για οποιεσδήποτε επενδύσεις σε πρόσθετη προμήθεια ενέργειας·

71.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω οικονομική βοήθεια προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση στα υπάρχοντα κτίρια, στην οποία να αξιολογούνται τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα· η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων για να υποστηριχθούν ή να εξασφαλισθούν συμπληρωματικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης, υφιστάμενα εθνικά συστήματα και δίαυλοι διανομής (π.χ. μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και να ενθαρρυνθεί η συγκρότηση και βελτίωση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο των επιλογών πολιτικής του σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης (ΣΔEA) τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν ταμεία ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι τα ταμεία αυτά θα μπορούσαν, π.χ. μέσω χρηματοδοτικών μεσολαβητών, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιων μέσων, τα οποία θα παρείχαν δυνατότητες χρηματοδότησης σε ιδιοκτήτες ακινήτων, ΜΜΕ και εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών· υποστηρίζει την ιδέα ότι τα μέσα αυτά προωθούν την αύξηση της υποστήριξης για μέτρα απαιτητικότερα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας·

72.    πιστεύει ότι, κατά την ανάπτυξη του πλαισίου αυτού, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους στα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν συνεργίες και να αποφευχθεί η επικάλυψη με άλλα χρηματοδοτικά μέσα·

73.    εκφράζει ικανοποίηση για την υποστήριξη που παρέχει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στη μετάθεση του φορολογικού βάρους προς τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς φόρους, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα στους καταναλωτές και τη βιομηχανία για ενεργειακή απόδοση και δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στις εργασίες ανακαίνισης για λόγους ενεργειακής απόδοσης·

74.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με το αν και με ποιο τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν αντίστοιχα κίνητρα (φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις) σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα για τους ιδιώτες και τις ΜΜΕ απόσβεση βιομηχανικού εξοπλισμού μικρής κλίμακας έως 10.000 ευρώ, για τον τομέα της βιομηχανίας σταδιακή απόσβεση κατά 50% τον πρώτο χρόνο ή δημιουργία αντίστοιχων επενδυτικών κινήτρων και καθιέρωση επιδοτήσεων στην έρευνα, προκειμένου προωθηθεί η λήψη μέτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

75.    υπογραμμίζει ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης· αναγνωρίζει ότι θα συγκεντρωθούν δισεκατομμύρια ευρώ από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία ΣΕΔΕ, τουλάχιστον 50% των εσόδων αυτών θα έπρεπε να διατεθούν σε μέτρα προσαρμογής και μετριασμού που περιλαμβάνουν την ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει ότι τα έσοδα αυτά καθώς και τα έσοδα από τη φορολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να διατίθενται κατά προτεραιότητα για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης και για τη διάδοση της τεχνολογίας· επισημαίνει ακόμα ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ αγοράζουν εκατομμύρια πιστωτικά μόρια CDM, κυρίως στην Κίνα και την Ινδία, ενώ θα μπορούσαν να επενδύσουν σε μόρια CDM στις ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες ή στην ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη·

76.    θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πείρα από υφιστάμενα ανανεούμενα μέσα που παρέχονται από χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει τα υπάρχοντα ταμεία της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποτελεί πάντα τη μοναδική πηγή όλων των χρηματοδοτικών πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην αποδέσμευση και τη μόχλευση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων που υπάρχουν τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προγράμματα, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να δίνουν υψηλή προτεραιότητα σε καινοτόμες πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα όταν αυτές συμβάλλουν σε άλλους στόχους της ΕΕ, όπως η αύξηση της απασχόλησης·

77.    αναγνωρίζει ότι η έλλειψη αρχικής χρηματοδότησης αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ανακαίνιση κτιρίων στους τομείς της κατοικίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να παραθέσει καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την υπέρβαση του προβλήματος αυτού, όπως οι επιτυχημένοι μηχανισμοί αποπληρωμής παράλληλα με την εξοικονόμηση, τα ανανεούμενα κεφάλαια και οι «πράσινες» επενδυτικές τράπεζες (στα πρότυπα της KfW στη Γερμανία ή της Caisse de Dépôts στη Γαλλία)·

78.    αναγνωρίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι η ανάγκη μεγάλης αρχικής επένδυσης· είναι πεπεισμένο ότι για οποιοδήποτε μέτρο σε επίπεδο ΕΕ πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στους δήμους και τις περιφέρειες· συνιστά επομένως στην Επιτροπή να έλθει σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης προκειμένου να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα, και να προσφέρει οικονομική στήριξη σε έργα τοπικής και περιφερειακής κλίμακας μέσω καινοτόμων προγραμμάτων με τη χρήση των υπαρχόντων ενεργειακών πόρων και διαρθρωτικών ταμείων·

79.    χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για χρήση μη δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό για το ΕΕΠΑ με σκοπό τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου ειδικά αφιερωμένου στην υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει, παράλληλα, ότι παρά τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η επένδυση στην ενεργειακή απόδοση βρίσκει αδικαιολόγητα μικρή στήριξη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομίας·

80.    υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών ταμείων, όπως το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση στα επιχειρησιακά τους προγράμματα, και ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να αναπτύξουν τρόπους που θα διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τη λήψη ενεργειακά αποδοτικών μέτρων, όπως είναι η βελτίωση της ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο ή η δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων, και υπενθυμίζει, τέλος, ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να αξιολογούνται και ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο στην αξιολόγηση αυτή·

81.    υπό το φως της επικείμενης αναθεώρησης της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, ζητεί την καθιέρωση ελέγχου κλιματικών επιπτώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας για όλα τα κονδύλια της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα προστεθεί στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ και ότι θα διατίθεται μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων αυτών για εξοικονόμηση ενέργειας, και επαναλαμβάνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία εξακολουθούν να καλύπτουν την αναβάθμιση όλων των κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων·

82.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για να διαθέσει περισσότερα κονδύλια σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσει τη δυνατότητα χρήσης έως και του 15% του ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση·

83.    τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική τεχνική σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών παραγόντων στην ανάπτυξη έργων, για παράδειγμα με χρήση του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας ELENA της ΕΤΕπ. και με την αξιοποίηση της πείρας των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO)·

84.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις χρηματοδοτικές ευκολίες (π.χ. ELENA) και να εξετάσει τη δημιουργία συμπληρωματικών διευκολύνσεων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Ευφυή Ενέργεια·

85.    επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να προσανατολίζονται στη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μερών, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μόχλευση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δοθεί ώθηση σε μια οικολογικότερη ανάπτυξη και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, συνδεδεμένης και βιώσιμης ευρωπαϊκής αγοράς ενεργειακής απόδοσης·

86.    επισημαίνει ότι η ανάθεση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετους πόρους για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όπως τέλη καλωδίωσης σε TSO και DSO, κονδύλια παρεχόμενα από προμηθευτές στο πλαίσιο της εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους, ή πρόστιμα για μη τήρηση απαιτήσεων·

87.    επισημαίνει ότι ενώ μεγάλο μέρος του κεφαλαίου εκκίνησης που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, χρειάζεται και δημόσια παρέμβαση για τη συμβολή στην υπέρβαση των αποτυχιών της αγοράς και τη διασφάλιση της έγκαιρης μετάβασης σε τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών·

88.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από πεπειραμένους (εθνικούς και διεθνείς) χρηματοπιστωτικούς ενδιαμέσους:

  για την αύξηση της επίγνωσης και της τεχνογνωσίας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των δημόσιων καθώς και των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με στρατηγικές χρηματοδότησης και θεσμικές απαιτήσεις για την υποστήριξη επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση,

  για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση αντίστοιχων μέτρων και χρηματοδοτικών μέσων,

  για τη δόμηση αειφόρων και αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών με στόχο την καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης,

  για ενθάρρυνση της μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών τους ενδιαμέσων·

  για τη δημιουργία αποτελεσματικού μέσου επικοινωνίας και την έναρξη διαλόγου απευθυνόμενου στους πολίτες, με στόχο την ενημέρωση συγκεκριμένων ομάδων πολιτών για την ενεργειακή απόδοση και την καθοδήγηση της συμπεριφοράς τους στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης·

89.    αναγνωρίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας αποτελεί κίνητρο για την εξοικονόμηση ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά το ρόλο των επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO),στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση και να διευκολυνθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο τελικών χρηστών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συστάσεις που θα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές από τις οποίες τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στην εγχώρια κατάστασή τους, όπως μηχανισμούς λευκών πιστοποιητικών, μείωση του φόρου, άμεσα κίνητρα κλπ.·

90.    καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη καθώς και όλα τα επίπεδα της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, αλλά ιδίως ενδιάμεσων τεχνικών, και σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως σε όλη την αξιακή αλυσίδα του κατασκευαστικού τομέα και στις ΜΜΕ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών της οικοδομής, κατά τρόπο ώστε να δημιουργηθούν πράσινες τοπικές θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη διευκόλυνση της εφαρμογής φιλόδοξης νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη αξιοποίηση και την αύξηση των διαρθρωτικών κονδυλίων και των κονδυλίων συνοχής για μέτρα κατάρτισης·

91.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμοσιμότητα καινοτόμων μορφών ρύθμισης που να συνδυάζουν αποτελεσματικά τις σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κράτη μέλη με το κεφάλαιο και τις τεχνολογικές δυνατότητες των πιο αναπτυγμένων κρατών μελών·

92.    υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της ανάπτυξης αγορών για ενεργειακές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες, τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι οι εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών είναι από πολλές απόψεις οι πλέον κατάλληλες να βοηθήσουν τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και το δημόσιο τομέα να ξεπεράσουν το εμπόδιο του υψηλού κόστους των αρχικών επενδύσεων όταν εκσυγχρονίζονται υπάρχοντα κτίρια για τον σκοπό της ενεργειακής απόδοσης· προτείνει στην Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη και για να εντοπίσει τα εμπόδια και τους φραγμούς στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του μηχανισμού χρηματοδότησης·

93.    επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, μέσω των καινοτόμων προσπαθειών τους, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας· εκφράζει την ελπίδα ότι η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά σε σχέδια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

94.    επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενισχυθεί ένα κεφάλαιο σχετικό με την ενεργειακή απόδοση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και να συμπεριλαμβάνεται συστηματικά στους διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες·

95.    αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η εμπορία ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών (π.χ. για τις εφαρμογές στους τομείς των κινητήρων και των συστημάτων κίνησης, του φωτισμού, των ηλεκτρικών συσκευών, κ.λπ.)·

96.    θεωρεί στο πλαίσιο αυτό την ανάπτυξη και την καθιέρωση στην αγορά καινοτόμων τεχνολογιών ως βάση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς εφαρμογής, για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την αύξηση του ποσοστού της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

97.    επιμένει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (8ο ΠΠ)·

98.    καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την ενεργειακή απόδοση σε μια από τις βασικές προτεραιότητες του 8ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ευφυή δίκτυα μεταφοράς και ενεργειακή απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδο·

99.    θεωρεί ότι στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας· είναι πεπεισμένο ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση εφαρμόζονται καλύτερα και έχουν μικρότερη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα όταν είναι εναρμονισμένες σε διεθνές επίπεδο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στο Κανκούν, να πείσουν τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ για την αναγκαιότητα του συντονισμού των μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

100.  ενστερνίζεται την έκκληση που απηύθυνε η ομάδα G20, με τη Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής της 27ης Ιουνίου 2010 στο Τορόντο, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα, και επισημαίνει ότι τούτο θα ελευθέρωνε δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να διατεθούν για τη στήριξη μέτρων ενεργειακής απόδοσης τα οποία συμβάλλουν πολύ περισσότερο στους στρατηγικούς ενεργειακούς στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

101.  θεωρεί ότι η κοινωνική διάσταση του ενεργειακού διαλόγου, η οποία καλύπτει πτυχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενεργειακή φτώχεια και η προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη στη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής·

102.  αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα οι πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν έχουν επιτύχει ικανοποιητική κοινωνική αποδοχή όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι για την επιτυχία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης δεν έχει ζωτική σημασία μόνο η συμπεριφορά του χρήστη, αλλά και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, η οποία και θα πρέπει να τονωθεί· ζητεί, το μελλοντικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση να προβλέπει πρόσθετα μέτρα υποστήριξης προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή· τονίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην επίτευξη συναίνεσης οι πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

103.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενταθεί η πολιτική της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν περαιτέρω την πρόσβαση σε ενημέρωση για θέματα ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας·

104.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 200, 31.7.2009, σ. 31.
 • [2]  ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.
 • [3]  ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 342, 22.12.2009, σ. 46.
 • [5]  ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10.
 • [6]  ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 13.
 • [7]  ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.
 • [8]  ΕΕ L 207, 6.8.2010, σ. 1.
 • [9]  Copenhagen Economics, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf
 • [10]  ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 16.
 • [11]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0153.
 • [12]  Οδηγία 2009/125/ΕΚ
 • [13]  Οδηγία 2010/30/ΕΕ
 • [14]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ενεργειακή απόδοση είναι ο οικονομικά αποτελεσματικότερος και ταχύτερος τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και οι άλλες εκπομπές. Τα πλεονεκτήματα είναι τεράστια τόσο από πλευράς οικονομικής μεγέθυνσης όσο και ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν θα βρίσκονται τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, συχνά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και θα είναι θέσεις τοπικού χαρακτήρα που δεν επιδέχονται εξωτερική ανάθεση. Θα βρίσκονται στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών, των κατασκευών και των υπηρεσιών.

Πολλά έχουν επιτευχθεί μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση το 2006· ωστόσο, το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο έχει αλλάξει αρκετά από τότε. Κατά συνέπεια είναι σαφής η ανάγκη της αναθεώρησης της ενωσιακής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση έτσι ώστε αυτή να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες προτεραιότητες και εξελίξεις. Μια διεξοδική εκτίμηση των επιτευγμάτων και των αδυναμιών του σχεδίου δράσης του 2006 για τη ενεργειακή απόδοση πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για την αναθεώρηση της ενωσιακής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση. Μέτρα στην κατεύθυνση της τόνωσης των εξοικονομήσεων ενέργειας είναι δυνατόν να θεσπιστούν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία μηχανισμών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως είναι η σήμανση και τα οικολογικά πρότυπα των σχετικών με την ενέργεια προϊόντων, την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων και πολλά άλλα. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, οι παράγοντες χάραξης πολιτικής πρέπει να επιδιώξουν να διαφοροποιήσουν τα μέσα με τα οποία επιζητούν να καταστήσουν περισσότερο αποδοτική ενεργειακά την ΕΕ των 27, ενώ ορισμένοι μηχανισμοί προσφέρονται περισσότερο για χρήση σε εθνικό επίπεδο.

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης

Ολοένα και πιο καθαρά φαίνεται ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται σε τροχιά να επιτύχει τον στόχο της του 20%. Από την άποψη αυτή υπάρχει έλλειψη επίσημης τεκμηρίωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ οι στόχοι για τις εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές είναι εύκολο να μετρηθούν και να δημοσιοποιηθούν επίσημα από την Eurostat, από την άλλη πλευρά οι στατιστικές για την ενεργειακή απόδοση είναι αμφιλεγόμενες δεδομένου ότι το μοντέλο PRIMES συχνά αμφισβητείται. Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για την ανάπτυξη όλων των βασικών συνιστωσών της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Κτήρια

Είναι γνωστό ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια. Η πρόσφατη αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις καθιστά δύσκολο να επιδιωχθεί μια ακόμη αναδιατύπωση σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η σημασία των κτηρίων επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και δεν παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα των κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης, της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες και γενικά της αύξησης της συνειδητοποίησης. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανακαίνιση των υφιστάμενων κτηρίων, δεδομένου ότι ο ρυθμός ανέγερσης νέων κτηρίων μειώνεται συνεχώς στην ΕΕ και πολλά παλαιά κτήρια διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό απόδοσης, εφόσον ανακαινισθούν σωστά.

Οικολογικός σχεδιασμός

Ως γενική αρχή, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει να προωθούνται οι εθελοντικές συμφωνίες· ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ελάχιστα πρότυπα και οι απτοί στόχοι είναι απαραίτητα μέτρα ώστε να κινηθεί η αγορά σε κατεύθυνση περισσότερο αποδοτική ενεργειακά. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί τον αποτελεσματικότερο μηχανισμό σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική ενεργειακής απόδοσης, και αποτελεί έξοχο παράδειγμα των τύπων πολιτικής που πρέπει να επιδιώκει να θεσπίσει η ΕΕ. Η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση φαίνεται να στηρίζεται σε κοινά πρότυπα για την πανενωσιακή αγορά έτσι ώστε να εισαχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντάς τους να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά.

Χρηματοδότηση

Στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών υπάρχει ανάγκη να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, από τη μια πλευρά, και της ΕΕ από την άλλη. Και οι δυο αυτές χώρες έχουν προοδεύσει πολύ περισσότερο από την ΕΕ όσον αφορά την υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων που προωθούν ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Επομένως, πρέπει να υποστηριχθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη μηχανισμοί τόνωσης της χρηματοδότησης. Πρέπει να δοθούν κίνητρα γι την καθιέρωση εθνικών ταμείων ενεργειακής απόδοσης που να υποστηρίζουν τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, μέσω ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, στο πλαίσιο των οποίων ένας πελάτης αγοράζει μια εγγυημένη ενεργειακή εξοικονόμηση δημιουργεί μόχλευση δεδομένου ότι η επένδυση αποπληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 2-15 ετών. Ένα τέτοιο πρότυπο δημιουργεί θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι καταναλωτές εξοικονομούν ένα μερίδιο των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας και οι εκπομπές μειώνονται.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (5.10.2010)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση
(2010/2107(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Liese

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το πιο αποτελεσματικό από άποψη κόστους μέτρο μείωσης των εκπομπών CO2 και των λοιπών εκπομπών και ότι συνιστά μοναδική ευκαιρία για την υποστήριξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ελαττώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα οφέλη όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περισσότερο από 1000 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως·

2.  θεωρεί ότι, παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, επί παραδείγματι με την έγκριση της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, η ισχύουσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα μέτρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν είναι αρκετά για να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικώς αποδοτικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας· σημειώνει ότι οι συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν έως το τέλος του 2009 επέτρεψαν εξοικονομήσεις της τάξεως του 9% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020, οπότε φαίνεται ότι, χωρίς την ανάληψη περαιτέρω δράσης, δεν θα επιτευχθεί ο οικονομικώς αποδοτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 20% που έχει τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

3.  τονίζει ότι, ενώ η ΕΕ έχει θέσει ως δεσμευτικό στόχο την επίτευξη έως το 2020 ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 20% και έχει εκδώσει οδηγία, στην οποία ορίζονται τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ενεργειακή απόδοση, η οποία συνιστά αποτελεσματικότερο από άποψη κόστους μέσο, δεν υπόκειται σε παρόμοια ρύθμιση· Κρίνει, ως εκ τούτου, σκόπιμο οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ να συμβάλλει στην επίτευξη του ιδίου επιπέδου επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης όπως και στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί δε την Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2010, νομοθετική πρόταση, παρόμοια με την οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με την οποία θα ορίζεται δεσμευτικός στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής απόδοσης·

4.  επισημαίνει ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί καμία περαιτέρω δράση προώθησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες και ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να δεσμευτούν να θεσπίσουν μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο, το οποίο εγγυάται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και το άνοιγμα των αγορών. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοσθεί μια πολιτική εύλογων επιχορηγήσεων για να δημιουργηθούν κίνητρα που επιτρέπουν την τεχνολογική εξέλιξη με στόχο τη μείωση του κόστους·

5.  τονίζει τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ - ιδιαίτερα με την ευφυή μέτρηση και τα ευφυή δίκτυα - για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό εφοδιασμό·

6.  τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι έχουν επίσης κομβική σημασία για τους οικονομικούς παράγοντες και προτείνει, ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 42% έως το 2030 και κατά 75% έως το 2050·

7.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων υποτροπής (rebound effects) ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο θετικός αντίκτυπος της τεχνικής προόδου δεν θα εξουδετερωθεί από την πίεση στις τιμές ενέργειας και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας·

8.  υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι βασική προτεραιότητα και επαναλαμβάνει ότι στην οδηγία προβλέπεται ήδη η θέσπιση εκτελεστικών μέτρων όσον αφορά τις 12 ομάδες προϊόντων έως το 2007· επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την εποπτεία της αγοράς για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, κυρίως στην περίπτωση των εισαγομένων προϊόντων, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανακοίνωση που αφορά τα σχετικά μέτρα· υπογραμμίζει την προβλεπόμενη στην οδηγία απαίτηση για καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά το επίπεδο του χαμηλότερου κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, λαμβανομένων υπόψη των καλύτερων προϊόντων "top-runners", ήτοι των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει εθνικά μέτρα που συνίστανται σε φορολογικά κίνητρα ή επιχορηγήσεις και είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης·

10. υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν πρόσθετα κέρδη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στην περίπτωση ορισμένων τομέων είναι η χρήση ενσωματωμένων συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς αυτές τις δυνατότητες και να προτείνει κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εφαρμογή μιας διαφορετικής προσέγγισης η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο συστήματος και όχι μόνον σε επίπεδο προϊόντος·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αργή πρόοδο και την φθίνουσα φιλοδοξία που παρατηρείται σε σχέση με τα μέτρα εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού για σημαντικά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως θερμαντήρες και λέβητες· εκφράζει φόβους ότι τούτο αντικατοπτρίζει την έλλειψη πολιτικής στήριξης εκ μέρους της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης·

12. θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία, μεταξύ άλλων, η φορολογία οχημάτων και καυσίμων, η επισήμανση, οι ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την απόδοση και μέτρα βελτίωσης και προώθησης των δημοσίων μέσων μεταφοράς για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές·

13. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες που να περιλαμβάνει για τους προμηθευτές ενέργειας υποχρεώσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας· επιμένει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο την επαρκή συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης όσο και την ενθάρρυνση των μεμονωμένων νοικοκυριών να κινητοποιηθούν σε αναζήτηση του ιδίου στόχου·

14. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσεως που θα μπορεί να βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι το δίκτυο αυτό θα επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με χαμηλές απώλειες ενέργειας καθιστώντας παράλληλα δυνατή τη συνέργεια μεταξύ όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

15. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP) και ιδίως των μικρομονάδων CHP για τις μονοκατοικίες και τις πολυκατοικίες τριών διαμερισμάτων και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα κανονιστικά και χρηματοδοτικά μέσα που είναι αναγκαία για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της και να προτείνει τις πρωτοβουλίες και ρυθμιστικά μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν γι αυτό τον σκοπό·

16. υπογραμμίζει τη σημασία ενός διανεμημένου δικτύου συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής τριπλής ενέργειας, που στην πράξη επιτρέπει τον διπλασιασμό της συνολικής ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει, πέραν αυτών, ότι η αποθήκευση θερμότητας και ψύχους μπορεί να αυξήσει την ευελιξία του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής επιτρέποντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση θέρμανσης όταν η παραγωγή υπερβαίνει τις τοπικές ανάγκες·

17. ζητεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα ότι όλα τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων κτιρίων, είναι ουδέτερα ως προς το κλίμα·

18. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς τους χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δράσεις και έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (όπως ακριβώς υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι προϋπολογισμοί για παρόμοιες δράσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, επί παραδείγματι, στα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, το ταμείο ELENA καθώς και τα εναπομένοντα ποσά από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα που έχουν σχέση με την ενεργειακή απόδοση ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι κατά την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, πρέπει να δίδεται προσοχή στα προαναφερθέντα και σε άλλα μέσα που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις·

19. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω μέρους των εσόδων που προέρχονται από τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών· επιμένει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του επομένου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (8ο ΠΠ)·

20. συνιστά να δημιουργηθεί ταμείο ενεργειακής απόδοσης σε κάθε κράτος μέλος ή, ως εναλλακτική λύση, ένα ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακής απόδοσης· ο συνδυασμός των ταμείων ή το ευρωπαϊκό ταμείο θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 δισ. ευρώ ετησίως·

21. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατάλληλα μέσα στήριξης για τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσει τον συντονισμό με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα και να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2·

22. επισημαίνει ότι η πλήρης ενσωμάτωση των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης στις πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους του νέου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

23. επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων του οικονομικού τομέα, της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της γεωργίας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης· υποστηρίζει ότι εάν η ενεργειακή απόδοση ορίζεται συχνά ως κριτήριο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και ως προϋπόθεση για έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους θα δοθεί σημαντική ώθηση σε αυτήν την πολιτική·

24. θεωρεί ότι υπάρχουν δυνατότητες να καταπολεμηθεί η φωτορρύπανση και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση με την αντικατάσταση του παραδοσιακού δημόσιου φωτισμού και του φωτισμού σημαντικών κτιρίων τουριστικού ενδιαφέροντος στις πόλεις με πιο αποδοτικό και εστιασμένο φωτισμό·

25. επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των συνεπειών των προτύπων ενεργειακής απόδοσης περιλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των τελικών προϊόντων, των επιπτώσεων της ενεργειακής απόδοσης και των οφελών για τους καταναλωτές· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αναλύει όλες αυτές τις επιπτώσεις αλλά επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την επικοινωνία και τον έλεγχο όλων των προϊόντων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών, όπως για παράδειγμα ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων·

26. ζητεί να οργανωθούν ευρωπαϊκές στρατηγικές κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για θέματα ενεργειακής απόδοσης· η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης απαιτεί στοχοθετημένη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού (κατασκευαστών, τεχνικών εγκατάστασης, αρχιτεκτόνων, εμπειρογνωμόνων, παρασκευαστών κλπ.), ειδικότερα για τους σκοπούς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων[1]· επισημαίνει, πέραν αυτών, ότι πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης για να ενημερώνονται οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ σχετικά με τους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί με συνδυασμένες προσπάθειες των εθνικών υπηρεσιών ενέργειας και των εμπορικών επιμελητηρίων· παροτρύνει την Επιτροπή να περιλάβει την κατάρτιση στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στο αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

27. επισημαίνει ότι το πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έγκειται στη συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα αστικά κέντρα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο της ευρείας χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2·

28. υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι ως άνω αναφερόμενοι στόχοι στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, έχει αποφασιστική σημασία να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα στα συστήματα σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρήση μέσων μεταφοράς με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας·

29. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει στην ενεργειακή απόδοση εξέχουσα θέση στην επικείμενη Λευκή Βίβλο σχετικά με το μέλλον των μεταφορών και να περιλάβει σε αυτήν προτάσεις σχετικά με αυστηρότερα πρότυπα για την απόδοση των οχημάτων, τη διαχείριση της ταχύτητας, την προώθηση της μετάβασης σε μέσα μεταφοράς και δημόσια μέσα μεταφοράς με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και την προώθηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων·

30. θεωρεί απαραίτητο στις διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων να αποφεύγονται απώλειες βιοαερίου και θερμότητας με την ανάκτηση και την παραγωγή ατμού και/ή ηλεκτρικής ενέργειας· είναι της άποψης να μην χορηγούνται άδειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που δεν διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας ή παραγωγής ενέργειας·

31. αποδίδει μεγάλη σημασία στις διεργασίες σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ενέργεια 2011-2020· πρέπει να παρουσιαστεί το ταχύτερο δυνατόν το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή απόδοση πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό χάρτη πορείας προς ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας και μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έως το 2050·

32. επισημαίνει ότι, αν και οι εξοικονομήσεις ενέργειας προσφέρουν σαφώς επιχειρηματικές ευκαιρίες, η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και ο αριθμός των επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες παραμένει εξαιρετικά μικρός· εκτιμά ότι οι εταιρείες που δρουν στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών μπορούν να ενθαρρύνουν δράσεις και να βοηθούν στην εξεύρεση οικονομικών λύσεων σε όλους τους τομείς της τελικής ενέργειας· είναι της άποψης ότι στον τομέα των κτιρίων πρέπει να προωθούνται έργα ανακαίνισης και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ότι τομέα των κτιρίων πρέπει να προωθηθούν έργα ανακαίνισης και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ότι στη βιομηχανία πρέπει να αξιοποιείται το μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν ενεργειακώς αποδοτικότερες διεργασίες·

33. τονίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών (ηλεκτρικής) ενέργειας κατά την μεταφορά μέσω δικτύων πρέπει να θεωρείται η δεύτερη προτεραιότητα μετά την ενεργειακή απόδοση στην πηγή (δηλαδή κατά την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας)· η μετάβαση προς ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής θα μειώσει τις αποστάσεις και κατ' επέκταση τις απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά·

34. παροτρύνει τις πετροχημικές βιομηχανίες σε ολόκληρη την ΕΕ να βελτιώσουν την ανάκτηση ενέργειας κατά την καύση σε πυρσό·

35. επισημαίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης των πόρων θα αποφέρει σημαντικά κέρδη και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

 • [1]          Οδηγία 2013/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (29.10.2010)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση
(2010/2107(INI))

Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης αποτελούν οικονομικώς αποδοτικό τρόπο για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών CO2 , τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χαμηλή ροή κεφαλαίων από το ΕΤΠΑ για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ορισμένα κράτη μέλη· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· ζητεί από την Επιτροπή, τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές να διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα με τη βελτίωση της ενημέρωσης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο και η δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων·

2.  αναγνωρίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι η ανάγκη αρχικής επένδυσης· είναι πεπεισμένο ότι για οποιοδήποτε μέτρο σε επίπεδο ΕΕ πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στους δήμους και τις περιφέρειες· συνιστά επομένως στην Επιτροπή να έλθει σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης προκειμένου να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα, και να προσφέρει οικονομική στήριξη σε έργα τοπικής και περιφερειακής κλίμακας μέσω καινοτόμων προγραμμάτων με τη χρήση των υπαρχόντων ενεργειακών πόρων και διαρθρωτικών ταμείων·

3.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική τεχνική σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών παραγόντων στην ανάπτυξη έργων, για παράδειγμα με χρήση του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας ELENA της ΕΤΕπ. και με την αξιοποίηση της πείρας των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO)·

4.  τονίζει ότι βασικό μέσο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ είναι η ταχεία και ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη σε θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η ενεργειακή σήμανση και ο οικολογικός σχεδιασμός· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δυναμικά και να παρακολουθήσει τη διαδικασία εφαρμογής·

5.  επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ειδικότερα στον τομέα της κατοικίας, εξαιτίας του οικονομικού κόστους και των μεγάλων περιόδων αποπληρωμής, των διαφορετικών κινήτρων για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, και των πολύπλοκων διαπραγματεύσεων στις πολυκατοικίες· ζητεί καινοτόμους και οικονομικές από άποψη κόστους λύσεις για την άρση αυτών των εμποδίων, όπως σχέδια ανάπλασης περιοχών, οικονομικά κίνητρα και τεχνική υποστήριξη·

6.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην επίτευξη των στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη και αποκεντρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων του Συμφώνου των Δημάρχων και της πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης «από τη βάση» όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για τις αστικές περιοχές και τις περιφέρειες, με στόχο την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων· τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» μπορεί να προσφέρει έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης για την προώθηση της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, που θα οδηγήσει σε ευφυή, οικονομικώς ανταγωνιστική, και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις πόλεις·

7.  παρατηρεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη θέσπιση ενιαίων δεσμευτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης, η οποία θα προκαλούσε εξ άλλου αδικαιολόγητη επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· προτείνει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και να κινείται διαδικασία επί παραβάσει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

8.  αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα οι πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν έχουν επιτύχει ικανοποιητική κοινωνική αποδοχή όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι για την επιτυχία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης δεν έχει μόνο η συμπεριφορά του χρήστη ζωτική σημασία, αλλά και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, η οποία και θα πρέπει να τονωθεί· ζητεί, το μελλοντικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση να προβλέπει πρόσθετα μέτρα υποστήριξης, προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή· τονίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν περιφερειακές και τοπικές αρχές στην επίτευξη συναίνεσης·

9.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, η οποία στην Ευρώπη πλήττει τα φτωχότερα νοικοκυριά, και να υποστηρίξει ενεργά την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγασης·

10. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, μέσω των καινοτόμων προσπαθειών τους, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας· εκφράζει την ελπίδα ότι η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά σε σχέδια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει ισχύοντα ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα, όπως είναι η οδηγία για την οικολογική σχεδίαση και η οδηγία για την ενεργειακή επισήμανση, αντί να διευρύνει περαιτέρω τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να επιτευχθούν συνέργειες, ιδιαίτερα προς όφελος των καταναλωτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκριση

28.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Juozas Imbrasas, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Karima Delli, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187 παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Češková

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Ivari Padar, Владко Тодоров Панайотов, Markus Pieper, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann, Hermann Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, María Muñiz De Urquiza