Процедура : 2010/0231(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0334/2010

Внесени текстове :

A7-0334/2010

Разисквания :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Гласувания :

PV 16/12/2010 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0487

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 174kWORD 74k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за определяне на реда и условията за участието на Конфедерация Швейцария в програмата „Младежта в действие“ и в Програмата за действие за обучение през целия живот (2007—2013 г.)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Doris Pack

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за определяне на реда и условията за участието на Конфедерация Швейцария в програмата „Младежта в действие“ и в Програмата за действие за обучение през целия живот (2007—2013 г.)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (12818/2010),

–    като взе предвид проекторешението на Съвета за подписване и временно прилагане на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в Програмата „Младежта в действие“ и в Програмата за действие за обучение през целия живот (2007—2013 г.) (13104/09),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 165, параграф 4, член 166, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0277/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по култура и образование (A7‑0334/2010),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и Конфедерация Швейцария.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.        Контекст и процедура

Въпреки че е избрала да не се присъединява към Европейското икономическо пространство, Швейцария демонстрира постоянен интерес към по-тясното сътрудничество с ЕС в областта на образованието, обучението и младежта.

Първоначално правните основания за програмите на ЕС за образованието, обучението и младежта не предвиждаха участие на Швейцария, но това се промени през 2006 г., когато Парламентът и Съветът приеха решения за създаване на програмата „Младежта в действие“ и програмата за обучение през целия живот за 2007-2013 г.

През февруари 2008 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори за участие на Швейцария в тези две програми. Споразумение беше постигнато през август 2009 г. и Съветът вече е приел решение, с което се одобрява неговото подписване и предварително прилагане от 2011 г.

Съгласно член 218, параграф 6 от ДФЕС Съветът трябва да получи съгласието на Европейския парламент, преди споразумението да може да влезе в сила. Парламентът не може да измени споразумението, нито проекторешението на Съвета, с което то влиза в сила, но може, ако реши, да отхвърли проекторешението (и съответно - споразумението).

2.        Основните точки на споразумението за участие на Швейцария в програмите

· Проекти и инициативи, представени от участници от Швейцария, ще се подчиняват на същите условия, правила и процедури, на които и проектите, представени от държави-членки на ЕС.

· Швейцария ще създаде национална агенция, която да координира прилагането на програмите на национално равнище, и ще дава годишен финансов принос към всяка програма (през 2011 г. - 1.7 млн. EUR за програмата „Младежта в действие“ и 14.2 млн. за програмата за обучение през целия живот).

· Швейцария ще се съобразява с разпоредбите на ЕС за финансовия контрол и одита, включително за контрола от органи на ЕС и от швейцарските органи.

· Споразумението ще се прилага до приключването на програмите или докато една от страните нотифицира другата страна за желанието си да прекрати споразумението.

· Швейцарски представители ще присъстват на заседанията на програмния комитет като наблюдатели за точките, които се отнасят до Швейцария.

3.        Препоръка на докладчика

Решенията на Парламента и Съвета, приети през 2006 г. за създаване на програмата „Младежта в действие“ и Програмата за обучение през целия живот, вече предвиждаха по принцип участието на Швейцария. Споразумението, по което преговарят Комисията и швейцарските органи, е съвсем адекватно: то разширява обхвата на ползите от тези програми и върху Швейцария, като същевременно защитава финансовите и други интереси на ЕС. Затова докладчикът препоръчва Парламентът да одобри проекторешението на Съвета.

* * *


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Емил Стоянов, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou

Правна информация - Политика за поверителност