DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013)

  22. 11. 2010 - (12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE)) - ***

  Výbor pro kulturu a vzdělávání
  Zpravodajka: Doris Pack

  Postup : 2010/0231(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0334/2010
  Předložené texty :
  A7-0334/2010
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013)

  (12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12818/2010),

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu „Mládež v akci“ a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007–2013) (13104/09),

  –   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 165 odst. 4, čl. 166 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0277/2010),

  –   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7‑0334/2010),

  1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  1.        Souvislosti a postup

  Ačkoli se Švýcarsko rozhodlo nepřistoupit k Evropskému hospodářskému prostoru, dlouhodobě jeví zájem o užší spolupráci s EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

  Právní základy programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s účastí Švýcarska původně nepočítaly, tato situace se však změnila v roce 2006, kdy Parlament a Rada přijaly rozhodnutí zavádějící na období 2007 až 2013 program „Mládež v akci“ a program celoživotního učení.

  V únoru 2008 udělila Rada Komisi svolení k zahájení jednání o účasti Švýcarska na obou programech. V srpnu 2009 bylo dosaženo dohody a Rada již přijala rozhodnutí, kterým schválila její podpis a prozatímní uplatňování od roku 2011.

  Podle čl. 218 odst. 6 SFEU může dohoda vstoupit v platnost až poté, co Rada získá souhlas Evropského parlamentu. Parlament nemůže dohodu ani návrh rozhodnutí Rady, kterým daná dohoda vstupuje v platnost, změnit, může však, pokud se tak rozhodne, zamítnout návrh rozhodnutí (a tím i dohodu jako takovou).

  2.        Hlavní body dohody týkající se účasti Švýcarska na programech

  · Projekty a iniciativy předložené účastníky ze Švýcarska budou podléhat stejným podmínkám, pravidlům a postupům, jaké platí pro projekty z členských států.

  · Švýcarsko zřídí národní agenturu, která bude realizaci programů koordinovat na vnitrostátní úrovni, a každoročně bude na každý program finančně přispívat (v roce 2011 bude příspěvek činit 1,7 milionu EUR na program „Mládež v akci“ a 14,2 milionu EUR na program celoživotního učení).

  · Švýcarsko se bude řídit předpisy EU v oblasti finanční kontroly a auditu, včetně kontrol prováděných subjekty EU a švýcarskými orgány.

  · Dohoda bude uplatňována až do ukončení programů nebo dokud jedna z obou stran neoznámí druhé straně své přání její uplatňování ukončit.

  · Zástupci Švýcarska se budou účastnit jednání výborů jednotlivých programů jako pozorovatelé, budou-li na programu body týkající Švýcarska.

  3.        Doporučení zpravodajky

  Rozhodnutí Parlamentu a Rady zavádějící program „Mládež v akci“ a program celoživotního učení, jež byla přijata v roce 2006, již s účastí Švýcarska v zásadě počítala. Dohoda, kterou Komise vyjednala se švýcarskými orgány, je zcela uspokojivá: rozšiřuje přínosy programu na Švýcarsko, zároveň ale chrání finanční i jiné zájmy EU. Zpravodajka proto doporučuje, aby Parlament návrh rozhodnutí Rady schválil.

  * * *

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  18.11.2010

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Seán Kelly, Georgios Papanikolaou