Procedure : 2010/0231(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0334/2010

Indgivne tekster :

A7-0334/2010

Forhandlinger :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Afstemninger :

PV 16/12/2010 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0487

HENSTILLING     ***
PDF 150kWORD 63k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Doris Pack

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet "Aktive unge" og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12818/2010),

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse og foreløbig anvendelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet "Aktive Unge" og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013) (13104/09),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 165, stk. 4, artikel 166, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0277/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7‑0334/2010),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

1.        Baggrund og procedure

Selv om Schweiz har valgt ikke at blive medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har landet vist en vedholdende interesse i et tættere samarbejde med EU inden for områderne uddannelse, videreuddannelse og unge mennesker.

Oprindeligt gav retsgrundlaget for EU’s uddannelses-, videreuddannelses- og ungdomsprogrammer ikke mulighed for, at Schweiz kunne deltage, men dette ændrede sig i 2006 med Parlamentets og Rådets vedtagelse af afgørelserne om oprettelse af programmet "Aktive Unge" og programmet for livslang læring for perioden 2007-2013.

I februar 2009 godkendte Rådet, at Kommissionen indledte forhandlinger om schweizisk deltagelse i de to programmer. I august 2009 opnåedes enighed om en aftale, og Rådet har allerede vedtaget en afgørelse, hvormed det godkendte undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen fra 2011.

I medfør af EUF-traktatens artikel 218, stk. 6, skal Rådet indhente Europa-Parlamentets godkendelse, før aftalen kan træde i kraft. Parlamentet kan ikke ændre i hverken aftalen eller Rådets udkast til afgørelse om aftalens ikrafttræden, men kan, hvis det ønsker det, forkaste udkastet til afgørelse (og dermed aftalen).

2.        De vigtigste punkter i aftalen om schweizisk deltagelse i programmerne

· Projekter og initiativer, der indgives af deltagere fra Schweiz, er underkastet samme vilkår, regler og procedurer som projekter fra medlemsstaterne.

· Schweiz etablerer et nationalt kontor, der skal koordinere gennemførelsen af programmerne på nationalt plan, og betaler et årligt bidrag til hvert program (1,7 mio. EUR til "Aktive unge" og 14,2 mio. EUR til programmet for livslang læring i 2011).

· Schweiz iagttager EU-bestemmelserne om finanskontrol og revision, herunder kontrolforanstaltninger ved EU-organer og de schweiziske myndigheder.

· Aftalen gælder, indtil programmerne er afsluttet, eller indtil en af de to parter meddeler den anden sit ønske om at bringe aftalen til ophør.

· Schweiziske repræsentanter deltager som observatører i møder i programudvalget, når dette behandler spørgsmål af interesse for Schweiz.

3.        Ordførerens anbefaling

Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om oprettelse af programmet “Aktive Unge” og programmet til livslang læring, der blev vedtaget i 2006, har man allerede principielt godkendt schweizisk deltagelse. Den aftale, som Kommissionen har forhandlet med de schweiziske myndigheder, er passende: Den lader Schweiz drage nytte af programmernes fordele, samtidig med at den sikrer EU’s interesser af økonomisk og anden art. Ordføreren anbefaler derfor, at Parlamentet godkender Rådets udkast til afgørelse.

* * *


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik