Διαδικασία : 2010/0231(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0334/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0334/2010

Συζήτηση :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0487

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 170kWORD 73k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Doris Pack

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12818/2010),

–    έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (2007-2013) (13104/09),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 165, παράγραφος 4, 166, παράγραφος 4, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0277/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0334/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.        Ιστορικό και διαδικασία

Παρόλο που η Ελβετία επέλεξε να μην προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία με την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Αρχικά οι νομικές βάσεις για τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας δεν προέβλεπαν τη συμμετοχή της Ελβετίας. Η κατάσταση αύτη όμως άλλαξε το 2006 όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013).

Το Φεβρουάριο του 2008, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελβετίας στα δύο εν λόγω προγράμματα. Τον Αύγουστο του 2009 επετεύχθη συμφωνία και το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της από το 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να μπορέσει η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τροποποιήσει τη συμφωνία ούτε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση σε ισχύ, αλλά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να απορρίψει το σχέδιο απόφασης (και, επομένως, τη συμφωνία).

2.        Τα κυριότερα στοιχεία της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελβετίας στα  προγράμματα

· Σχέδια και πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από συμμετέχοντες από την Ελβετία θα υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις, κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα κράτη μέλη.

· Η Ελβετία θα δημιουργήσει εθνική υπηρεσία για το συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο και θα καταβάλλει ετήσια συνεισφορά σε κάθε πρόγραμμα (το 2011, 1,7 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα "Νεολαία σε δράση" και 14,2 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης).

· Η Ελβετία θα συμμορφώνεται με τις κοινοτικές διατάξεις οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων από τους κοινοτικούς οργανισμούς και τις ελβετικές αρχές.

· Η συμφωνία θα ισχύει έως τη λήξη των προγραμμάτων ή έως ότου ένα από τα μέρη κοινοποιήσει στο άλλο την επιθυμία του να λύσει τη συμφωνία.

· Εκπρόσωποι της Ελβετίας θα παρευρίσκονται, ως παρατηρητές, στις συνεδριάσεις των αρμοδίων για τα προγράμματα επιτροπών, για τα θέματα που αφορούν την Ελβετία.

3.        Σύσταση της εισηγήτριας

Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, που εγκρίθηκαν το 2006, προέβλεπαν ήδη καταρχήν τη συμμετοχή της Ελβετίας. Η συμφωνία που αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελβετικών αρχών και της Επιτροπής είναι κατάλληλη: επεκτείνει τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων στην Ελβετία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα της ΕΕ. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, να εγκρίνει το Κοινοβούλιο το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

* * *


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver, Емил Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seán Kelly, Γεώργιος Παπανικολάου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου