Menetlus : 2010/0231(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0334/2010

Esitatud tekstid :

A7-0334/2010

Arutelud :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Hääletused :

PV 16/12/2010 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0487

SOOVITUS     ***
PDF 145kWORD 62k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks programmis „Aktiivsed noored” ja tegevusprogrammis elukestva õppe alal (2007–2013)) sõlmimise kohta

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Raportöör: Doris Pack

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks programmis „Aktiivsed noored” ja tegevusprogrammis elukestva õppe alal (2007–2013)) sõlmimise kohta

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12818/2010);

–    võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks programmis „Aktiivsed noored” ja tegevusprogrammis elukestva õppe alal (2007–2013)) allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (13104/09);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 165 lõikele 4, artikli 166 lõikele 4 ja artikli 218 teise lõigu punktile a (C7-0277/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A7-0334/2010),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

1.        Taust ja menetlus

Kuigi Šveits ei ole soovinud Euroopa Majanduspiirkonnaga ühineda, on see riik näidanud üles huvi tihedama koostöö suhtes ELiga hariduse, koolituse ja noorsoo vallas.

Algselt ei võimaldanud ELi haridus-, koolitus- ja noorsooprogrammide õiguslik alus Šveitsil neis osaleda, kuid see muutus 2006. aastal, kui parlament ja nõukogu võtsid vastu otsused luua aastateks 2007–2013 programmi „Aktiivsed noored” ja elukestva õppe programmi.

2008. aasta veebruaris volitas nõukogu komisjoni alustama läbirääkimisi Šveitsi osalemiseks nendes kahes programmis. Kokkuleppele jõuti 2009. aasta augustis ja nõukogu on juba vastu võtnud otsuse lepingule alla kirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta alates 2011. aastast.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 kohaselt peab nõukogu saama Euroopa Parlamendi nõusoleku, et leping saaks jõustuda. Parlament ei saa lepingut ega selle jõustumist sätestavat nõukogu otsuse eelnõu muuta, kuid ta saab vajaduse korral otsuse eelnõu (ja seega ka lepingu) tagasi lükata.

2.        Šveitsi programmides osalemise lepingu põhipunktid

· Šveitsist pärit osalejate esitatud projektide ja algatuste suhtes kohaldatakse samu tingimusi, eeskirju ja menetlusi, mida kohaldatakse liikmesriikidest pärit projektide suhtes.

· Šveitsis luuakse riiklik asutus, kes koordineerib programmide rakendamist riiklikul tasandil ja teeb igal aastal kummassegi programmi rahalise sissemakse (2011. aastal 1,7 miljonit eurot „Aktiivsed noored” programme ja 14,2 miljonit eurot elukestva õppe programmi).

· Šveitsi suhtes kohaldatakse ELi finantskontrolli ja auditi eeskirju, sealhulgas kontrolli ELi asutuste ja Šveitsi asutuste poolt.

· Lepingut kohaldatakse kuni programmide lõppemiseni või kuni üks osalistest teavitab teist lepinguosalist soovist leping lõpetada.

· Šveitsi esindajad osalevad programmide komisjonide koosolekutel vaatlejatena Šveitsi käsitlevate päevakorrapunktide puhul.

3.        Raportööri soovitus

Parlamendi ja nõukogu otsused, millega loodi 2006. aastal vastu võetud programm „Aktiivsed noored” ja elukestva õppe programm, nägid juba põhimõtteliselt ette Šveitsi osalemise. Leping, mille üle komisjon ja Šveitsi ametivõimud on läbi rääkinud, on täiesti asjakohane: sellega laiendatakse programmidest tulenevat kasu Šveitsile ning ühtlasi kaitstakse ELi finants- ja muid huve. Raportöör soovitab seetõttu parlamendil nõukogu otsuse eelnõu heaks kiita.

* * *


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou

Õigusteave - Privaatsuspoliitika