Menettely : 2010/0231(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0334/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0334/2010

Keskustelut :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Äänestykset :

PV 16/12/2010 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0487

SUOSITUS     ***
PDF 144kWORD 67k
22.11.2010
PE 450.646v02-00 A7-0334/2010

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013) koskevista ehdoista

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijä: Doris Pack

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton osallistumista nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013) koskevista ehdoista

(12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12818/2010),

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Sveitsin valaliiton nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013) osallistumista koskevista ehdoista Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (13104/09),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan 4 kohdan, 166 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0277/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A7‑0334/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

1.        Tausta ja menettely

Vaikka Sveitsi on jäänyt omasta tahdostaan Euroopan talousalueen ulkopuolelle, se on osoittanut jatkuvaa kiinnostusta harjoittaa EU:n kanssa läheisempää yhteistyötä opetuksen, koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla.

EU:n opetus-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmien alkuperäinen oikeusperusta ei sisältänyt Sveitsin osallistumista, mutta tilanne muuttui vuonna 2006, jolloin parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätökset "nuorisotoimintaohjelmasta" ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelman vuosiksi 2007–2013.

Neuvosto valtuutti komission käynnistämään neuvottelut Sveitsin osallistumisesta kahteen mainittuun ohjelman helmikuussa 2008. Sopimukseen päästiin elokuussa 2009 ja neuvosto on jo tehnyt päätöksen, jolla neuvosto hyväksyy sopimuksen allekirjoittamisen ja sopimuksen alustavan soveltamisen vuodesta 2011 alkaen.

SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti sopimuksen voimaantulo edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Parlamentti ei voi muuttaa ehdotusta neuvoston päätökseksi, mutta halutessaan parlamentti voi hylätä ehdotuksen neuvoston päätökseksi (ja näin ollen koko sopimuksen).

2.        Sveitsin ohjelmiin osallistumista koskevan sopimuksen pääkohdat

·         Sveitsiläisten osapuolten esittämiin hankkeisiin ja aloitteisiin sovelletaan samoja ehtoja, sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan jäsenvaltioissa toteutettavissa hankkeissa.

·         Sveitsi perustaa kansallisen viraston, joka koordinoi ohjelmien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja osallistuu vuosittain kunkin ohjelman kustannuksiin (1,7 miljoonalla eurolla nuorisotoimintaohjelmaan ja 14,2 miljoonalla eurolla elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan vuonna 2011).

·         Sveitsi noudattaa varainhoidon valvontaa ja tilintarkastusta koskevia EU:n sääntöjä, EU:n elinten ja Sveitsin viranomaisten harjoittama valvonta mukaan luettuna.

·         Sopimusta sovelletaan ohjelmien päättymiseen asti tai siihen asti, kun toinen sen osapuolista ilmoittaa toiselle osapuolelle haluavansa irtisanoa sopimuksen.

·         Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina ohjelmien komiteoiden kokouksiin käsiteltäessä Sveitsin kannalta merkityksellisiä asioita.

3.        Esittelijän suositus

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät Sveitsin osallistumisen nuorisotoimintaohjelmaan ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan periaatteessa jo vuonna 2006. Sopimus, jonka komission on neuvotellut Sveitsin viranomaisten kanssa, on asianmukainen: se saattaa ohjelmista saatavat edut koskemaan Sveitsiä ja turvaa toisaalta EU:n taloudelliset ja muut edut. Näin ollen esittelijä suosittelee, että parlamentti hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi.

* * *


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.11.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö