Pranešimas - A7-0334/2010Pranešimas
A7-0334/2010

  REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo projekto dėl Tarybos sprendimo sudaryti Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos

  22.11.2010 - (12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE)) - ***

  Kultūros ir švietimo komitetas
  Pranešėja: Doris Pack

  Procedūra : 2010/0231(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0334/2010

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  Pasiūlymo projektas dėl Tarybos sprendimo sudaryti Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos

  (12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –    atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12818/2010),

  –    atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą pasirašyti ir laikinai taikyti Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos (13104/09),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnio 4 dalį, 166 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0277/2010),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto rekomendaciją (A7‑0334/2010),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos parlamentams ir vyriausybėms.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1.        Pagrindinė informacija ir procedūra

  Nors Šveicarija nusprendė neprisijungti prie Europos ekonominės zonos, tačiau ji nuolat domisi glaudžiu bendradarbiavimu su ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

  Iš pradžių teisinis ES švietimo, mokymo ir jaunimo programų pagrindas nereglamentavo Šveicarijos dalyvavimo, tačiau 2006 m. tai pasikeitė kai Parlamentas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo įkuriamos „Veiklaus jaunimo“ ir „Mokymosi visą gyvenimą“ 2007 – 2013 m. programos.

  2008 m. vasario mėn. Taryba leido Komisijai pradėti derybas su Šveicarija dėl jos dalyvavimo abiejose programose. 2009 m. rugpjūčio mėn. buvo pasiektas susitarimas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo patvirtintas programų pasirašymas ir laikinas jų taikymas nuo 2011 metų.

  Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalimi Taryba prieš įsigaliojant susitarimui turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Parlamentas negali pakeiti susitarimo arba Tarybos sprendimo projekto dėl susitarimo įsigaliojimo datos, tačiau jis, jei pasirinktų, gali atmesti sprendimo projektą (ir susitarimą).

  2.        Pagrindiniai Šveicarijos dalyvavimo programose punktai

  · Šveicarijos pusės pateiktiems projektams ir iniciatyvoms taikomos tos pačios sąlygos, taisyklės ir procedūros, kurios taikomos ir valstybių narių pateiktiems projektams.

  · Šveicarija įsteigia nacionalinę agentūrą, kuri bendradarbiaus dėl programų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir kasmet finansiškai prisidės prie kiekvienos programos ( 2011 metais jaunimo programai skirs 1, 7 milijonus eurų ir mokymosi visą gyvenimą programai – 14,2 milijonus eurų).

  · Šveicarija vadovausis ES finansų kontrole ir audito nuostatomis, įskaitant ES institucijų ir Šveicarijos institucijų vykdoma kontrole.

  · Susitarimas taikomas iki programų pabaigos arba iki vienos iš šalių pranešimo kitai apie pageidavimą jį nutraukti.

  · Šveicarijos atstovai dalyvaus programų komitetų posėdžiuose stebėtojo teisėmis dėl Šveicarijai rūpimų klausimų.

  3.        Pranešėjos pasiūlymas:

  Parlamento ir Tarybos sprendimai, patvirtinti 2006 metais ir kuriais įkuriamos „Veiklaus jaunimo“ ir „Mokymosi visą gyvenimą“ programos, jau iš esmės reglamentavo Šveicarijos dalyvavimą. Komisijos susitartas susitarimas su Šveicarijos valdžios institucijomis yra pakankamai tinkamas: programų lėšomis taip pat gali naudotis Šveicarija, tačiau išlaikomi ir finansiniai bei kiti ES interesai. Todėl pranešėja rekomenduoja Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo projektui.

  * * *

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  18.11.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Seán Kelly, Georgios Papanikolaou