Betänkande - A7-0334/2010Betänkande
A7-0334/2010

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013)

22.11.2010 - (12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE)) - ***

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Doris Pack

Förfarande : 2010/0231(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0334/2010
Ingivna texter :
A7-0334/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013)

(12818/2010 – C7‑0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (12818/2010),

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007-2013) (13104/2009),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 165.4, 166.4 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0277/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A7‑0334/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

MOTIVERING

1.  Bakgrund och förfarande

Trots att Schweiz har valt att inte ansluta sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har landet visat ihållande intresse för ett närmare samarbete med EU inom områdena undervisning, utbildning och ungdomar.

I början tillät inte den rättsliga grunden för EU:s undervisnings-, utbildnings-, och ungdomsprogram Schweiz att delta, men detta ändrades 2006 då parlamentet och rådet antog besluten som inrättade programmet Aktiv ungdom och handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013).

I februari 2008 fick kommissionen rådets godkännande att inleda förhandlingar om Schweiz deltagande i programmen. En överenskommelse träffades i augusti 2009 och rådet har redan antagit ett beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal från och med 2011.

Enligt EUF-fördragets artikel 218.6 måste rådet söka Europaparlamentets godkännande innan avtalet kan träda i kraft. Parlamentet kan inte ändra avtalet eller rådets utkast till beslut, som föreskriver dess ikraftträdande, men om önskan finns kan det avvisa beslutet (och därmed avtalet).

2.  De viktigaste punkterna i avtalet om Schweiz deltagande i programmen

· Samma villkor, bestämmelser och förfaranden som gäller projekt från medlemsstaterna ska tillämpas på projekt och initiativ som läggs fram av schweiziska deltagare.

· Schweiz kommer att inrätta en nationell myndighet som ska samordna genomförandet av programmen på nationell nivå och årligen bidra finansiellt till varje program (1,7 miljoner euro till programmet Aktiv ungdom och 14,2 miljoner euro till handlingsprogrammet för livslångt lärande 2011).

· Schweiz kommer att följa EU:s bestämmelser för ekonomisk kontroll och revision, inklusive kontroller som genomförs av EU:s organ och schweiziska myndigheter.

· Avtalet gäller fram till dess att programmen löper ut, eller till dess att en av parterna meddelar den andra parten att den önskar säga upp avtalet.

· Schweiziska företrädare kommer att delta i programkommitténs sammanträden i egenskap av observatörer när det gäller de punkter som berör Schweiz.

3.  Föredragandens rekommendation

Parlamentets och rådets beslut som antogs 2006 och ligger till grund för programmet Aktiv ungdom och handlingsprogrammet för livslångt lärande innehöll i princip redan villkoren för Schweiz deltagande. Avtalet som kommissionen förhandlat fram med de schweiziska myndigheterna är tillräckligt då det utvidgar programmens förmåner till att även omfatta Schweiz, samtidigt som det skyddar EU:s finansiella och övriga intressen. Därför rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner rådets utkast till beslut.

* * *

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Seán Kelly, Georgios Papanikolaou