Procedure : 2010/2237(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0335/2010

Indgivne tekster :

A7-0335/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0453

BETÆNKNING     
PDF 158kWORD 76k
22.11.2010
PE 450.930v02-00 A7-0335/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Reimer Böge

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 26,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

 der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

 der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0335/2010),

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xx november 2010

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden med et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3)      Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder bestemmelserne om fondens anvendelse.

(4)      Portugal har anmodet om støtte fra fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af jordskred og oversvømmelser på øen Madeira.

(5)      Frankrig har anmodet om støtte fra fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af Xynthia-stormen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 tilføres 66 891 540 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Portugal og Frankrig i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA) om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. IIA giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

I 2010 har Kommissionen indtil nu kun forelagt et forslag om at mobilisere Solidaritetsfonden. Forslaget er fra den 24. september 2010 om anvendelse af 13 020 000 mio. EUR efter alvorlige oversvømmelser i Irland i november 2009 (KOM(2010)0534). Dette forslag og det tilsvarende forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 8/2010) er stadig i færd med at blive vedtaget af budgetmyndighedens to parter.

Sideløbende med forslaget om at anvende solidaritetsfonden til fordel for Portugal og Frankrig har Kommissionen forelagt et forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 9/2010 af 13. oktober 2010) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger på 2010-budgettet, således som der er skabt mulighed for i punkt 26 i IIA.

Portugal har anmodet om støtte fra Solidaritetsfonden, efter usædvanlige og unormale regnskyl på øen Madeira i februar 2010 udløste jordskred og voldsomme oversvømmelser, som forårsagede skade på offentlig og privat infrastruktur, virksomheder og landbrug.

De portugisiske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 1 080 mio. EUR. Dette beløb udgør 0,68 % af Portugals bruttonationalindkomst. Da de anslåede samlede direkte skader overstiger tærskelværdien på 0,6 % af BNI, der gælder for Portugal for anvendelse af Solidaritetsfonden, kan katastrofen betragtes som "en større naturkatastrofe" i henhold til forordning (EF) nr. 2012/2002, som fastsætter betingelserne for anvendelse af Solidaritetsfonden, og den falder dermed inden for forordningens hovedanvendelsesområde.

Frankrig anmodede om assistance fra Solidaritetsfonden, efter at den største del af Frankrig i februar 2010 blev ramt af stormen Xynthia. Regionen ud til Atlanterhavskysten, nærmere bestemt departementerne Charente-Maritime og Vendée, var hårdest ramt. Stormen dræbte 53 og sårede næsten 80. Det oversvømmede store områder, herunder boligområder, og forårsagede omfattende skader på dæmninger og diger, offentlig og privat infrastruktur, vej- og tognet, landbrug og virksomheder.

De franske myndigheder anslår de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen på dette område til 1 425,43 mio. EUR. Dette beløb udgør 41,12 % af den normale tærskelværdi for anvendelse af Solidaritetsfonden, som finder anvendelse på Frankrig i 2010, på 3,267 mia. EUR (dvs. 3 mia. EUR i 2002-priser).

Som i dette tilfælde ligger de samlede skader fortsat under den normale tærskelværdi. Anmodningen blev gennemgået af Kommissionen på grundlag af kriteriet om en såkaldt "usædvanlig regional katastrofe" i artikel 2, stk. 2, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 2012/2002. I henhold til dette kriterium kan en region undtagelsesvis modtage bistand fra fonden, når regionen er blevet ramt af en usædvanlig katastrofe, fortrinsvis en naturkatastrofe, som berører størstedelen af befolkningen med alvorlige og vedvarende følger for livsvilkårene og den økonomiske stabilitet i regionen.

Efter at have kontrolleret, at begge ansøgninger opfylder kriterierne i forordning (EF) nr. 2012/2002, foreslog Kommissionen anvendelse af Solidaritetsfonden med et beløb på 31 255 790 EUR for Portugal (Madeira-oversvømmelser) og 35 635 750 EUR for Frankrig (stormen Xynthia), hvilket resulterer i et samlet beløb på 66 891 540 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Kommissionen fremsatte derfor i forslaget til ændringsbudget (FÆB nr. 9/2010 af 13. oktober 2010) følgende forslag:

Tal - Solidaritetsfonden

Artikel Konto

Udgiftsområde

FR

Budget 2010

Ændringsbudget nr. 9

Nyt beløb

FB

BB

FB

BB

FB

BB

13 06

Solidaritetsfonden

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Artikel 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Beløbene for Budget 2010 i denne tabel er baseret på den antagelse, at et forslag til ændringsbudget (FÆB nr. 8/2010) vil blive vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Sideløbende hermed har Kommissionen foreslået en tilsvarende reduktion i betalingsbevillingerne fra budgetpost 06 04 14 03: Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning - Europæisk net af offshore-vindkraftanlæg.

I henhold til artikel 26 i IIA iværksætter Kommissionen ved fremlæggelsen af dette forslag til anvendelse af fonden den forenklede trepartsprocedure med henblik på at opnå enighed mellem budgetmyndighedens to parter om behovet for at anvende fonden og om beløbets størrelse.

Ifølge en intern aftale med Regionaludviklingsudvalget (REGI) inddrages dette udvalg i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til anvendelsen af EU's Solidaritetsfond. REGI tilkendegav efter endt vurdering af anmodningerne sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den skrivelse, der er vedføjet denne betænkning.

Parlamentet forventer, at Kommissionen vil gøre alt for at sikre, at de økonomiske midler, der er stillet til rådighed af budgetmyndigheden for at støtte det økonomiske opsving i Europa, gennemføres ordentligt, især inden for energipolitik, der udgør en strategisk budgetmæssig prioritering for Parlamentet.

Ordføreren anbefaler på denne baggrund, at Kommissionens forslag til afgørelse, der er vedføjet denne betænkning, godkendes.


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Regionaludviklingsudvalget

Formanden

Alain Lamassoure

Formand

Budgetudvalget

ASP 13E205

Vedr.:              Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Portugal og Frankrig – jordskred og oversvømmelser på øen Madeira (Portugal) og stormen Xynthia (Frankrig) i februar 2010 (KOM(2010)0578)

Kære Alain Lamassoure

For at undgå unødvendig forsinkelse med hensyn til at godkende denne foranstaltning, som Budgetudvalget agter at vedtage hurtigst muligt, glæder det mig at kunne oplyse, at Regionaludviklingsudvalget ingen indsigelser har mod anvendelse af EU’s Solidaritetsfond med henblik på at udbetale et beløb på 66 891 540 EUR til Portugal og Frankrig som foreslået af Europa-Kommissionen og i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002.

For så vidt angår Xynthia-stormen, passerede den hen over Frankrig den 27.-28. februar 2010 efter at have ramt Atlanterhavskysten (og navnlig regionerne Bretagne, Pays de la Loire og Poitou-Charentes) med særlig voldsom kraft. Som følge af dette uvejr mistede 52 mennesker livet, og skaderne løb op i 2,4 mia. EUR.

I betragtning af de ekstraordinære følger af Xynthia-stormen, der krævede indsats og støtte til genopbygning af digeanlæg og til de erhvervssektorer, for hvilke følgerne bestod i langvarig afbrydelse af deres aktiviteter, støtter medlemmerne af Regionaludvalget på det kraftigste iværksættelsen af den omhandlede foranstaltning.

Med venlig hilsen

Danuta Hübner


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik