RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

22.11.2010 - (KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Reimer Böge

Menetlus : 2010/2237(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0335/2010
Esitatud tekstid :
A7-0335/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

(KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0578 – C7‑0323/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 26;

–   võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu Euroopa Liidu Solidaarsusfondi käsitleval lepituskohtumisel 17. juulil 2008. aastal;

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0335/2010),

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

… november 2010

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 26;

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta[2];

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)      Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikkonnaga.

(2)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

(3)      Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fond kasutusele võtta.

(4)      Portugal on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses maalihetest ja üleujutustest põhjustatud katastroofiga Madeira saarel.

5)        Prantsusmaa on esitanud taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses tormi Xynthia põhjustatud katastroofiga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarves võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 66 891 540 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

(Allakirjutamise aeg ja koht)

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

SELETUSKIRI

Komisjon on teinud ettepaneku võtta Portugali ja Prantsusmaa toetuseks kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 alusel. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on solidaarsusfondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

2010. aastal on komisjon esitanud solidaarsusfondi kasutamiseks ainult 24. septembri 2010. aasta ettepaneku võtta kasutusele 13,02 miljonit eurot seoses Iirimaal 2009. aasta novembris toimunud suurte üleujutustega (KOM(2010)0534). Eespool nimetatud ettepanekut ja vastava paranduseelarve projekti (paranduseelarve projekt nr 8/2010) võetakse mõlemas eelarvepädevas institutsioonis alles vastu.

Koos selle ettepanekuga solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Portugali ja Prantsusmaa jaoks on komisjon esitanud paranduseelarve projekti (13. oktoobri 2010. aasta paranduseelarve projekt nr 9/2010), et kirjendada vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud 2010. aasta eelarvesse, nagu sätestatakse institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 26.

Portugal taotles fondist abi pärast seda, kui harukordsed ja ebatavalised sademed põhjustasid 2010. aasta veebruaris Madeira saarel maalihkeid ning tõsiseid üleujutusi, mis kahjustasid tõsiselt riiklikku ja mitteriiklikku infrastruktuuri, ettevõtjaid ning põllumajandust.

Portugali ametiasutused hindasid otseste kahjude kogusumma 1 080 miljonile eurole. See summa moodustab Portugali kogurahvatulust 0,68%. Otsese kahju hinnanguline kogusumma ületab solidaarsusfondi kasutuselevõtmise künnist, mis on Portugali puhul 0,6% kogurahvatulust, nii et katastroof vastab solidaarsusfondi kasutuselevõtmist reguleeriva määruse (EÜ) nr 2012/2002 kohasele suure loodusõnnetuse määratlusele ning kuulub seega antud määruse kohaldamisalasse.

Prantsusmaa taotles abi solidaarsusfondist pärast seda, kui veebruaris 2010 tabas suuremat osa Prantsusmaast torm Xynthia. Kõige rohkem põhjustas torm kahju Atlandi ookeani rannikul asuvates Charente-Maritime ja Vendée departemangudes. Tormis hukkus 53 ja sai vigastada umbes 80 inimest. Torm ujutas üle paljud piirkonnad, sealhulgas elamurajoonid, ning kahjustas tõsiselt tammi ja kaitsevalle, riiklikku ning mitteriiklikku infrastruktuuri, maantee- ja raudteevõrku, põllumajandust ning ettevõtjaid.

Prantsusmaa ametiasutused hindavad tormi eespool nimetatud piirkonnas põhjustatud otseste kahjude kogusummat 1 425,43 miljonile eurole. Kõnealune summa moodustab 41,12% Prantsusmaa puhul 2010. aastal kohaldatavast tavalisest solidaarsusfondi kasutuselevõtu tavalisest künnisest (3 466,57 miljonit eurot, s.o 3 miljardit eurot 2002. aasta hindades).

Et antud juhul jääb kahjude kogusumma alla tavalist künnist, hindas komisjon taotlust määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 2 lõike 2 viimases lõigus esitatud erakorralise looduskatastroofi kriteeriumi alusel. Kõnealuse kriteeriumi alusel võib piirkond erandkorras fondilt abi saada, kui kõnealune piirkond on kannatanud erakorralise katastroofi, eeskätt loodusõnnetuse tõttu, mis on tõsiselt ja püsivalt mõjutanud elanikkonna valdava osa elutingimusi ning piirkonna majanduslikku stabiilsust.

Komisjon kontrollis, kas mõlemad taotlused vastavad määruses (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumitele, ja esitas ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele summas 31 255 790 eurot Portugali jaoks (Madeira üleujutus) ning 35 635 750 eurot Prantsusmaa jaoks (torm Xynthia), mis teeb kogusummaks 66 891 540 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja maksete assigneeringutena.

Seetõttu esitas komisjon paranduseelarve projektis (13. oktoobri 2010. aasta paranduseelarve projekt nr 9/2010) järgmise ettepaneku:

Arvnäitajad – Solidaarsusfond

Artikkel Punkt

Rubriik

FF*

Eelarve 2010

Paranduseelarve nr 9

Uus summa

CA*

PA*

CA

PA

CA

PA

13 06

Solidaarsusfond

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Euroopa Liidu Solidaarsusfond – Liikmesriigid

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Artikkel 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

* FF – mitmeaastane finantsraamistik

* CA – kulukohustuste assigneeringud

* PA – maksete assigneeringud

Tabelis olevad 2010. aasta eelarve summad põhinevad eeldusel, et parlament ja nõukogu võtavad paranduseelarve projekti (paranduseelarve projekt nr 8/2010) vastu.

Samal ajal on Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vastavalt vähendada assigneeringuid eelarverealt 06 04 14 03: Majanduse taastamist toetavad energiasektori projektid – Avamere-energiavõrkude süsteem Euroopas.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26 kohaselt algatab komisjon samaaegselt solidaarsusfondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega lihtsustatud kolmepoolse menetluse, et saada mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt nõusolek solidaarsusfondi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa suuruse kohta.

Vastavalt sisekokkuleppele regionaalarengukomisjoniga (REGI) tuleks kõnealune komisjon menetlusse kaasata, et pakkuda konstruktiivset toetust ja aidata kaasa solidaarsusfondi rakendamisele. Regionaalarengukomisjon esitas pärast taotluse hindamist fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud kirjas.

Parlament ootab, et komisjon teeb kõik endast oleneva, et tagada, et vahendeid, mida eelarvepädevad institutsioonid eraldavad Euroopa majanduse elavdamise toetamiseks, kasutatakse nõuetekohaselt, eriti energiapoliitika valdkonnas, mis on Euroopa Parlamendile strateegiline eelarveprioriteet.

Seetõttu soovitab raportöör kiita heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu käesolevale raportile lisatud otsus.

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Regionaalarengukomisjon

Esimees

Hr Alain Lamassoure

Esimees

Eelarvekomisjon

ASP 13E205

Teema:            Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Portugalis ja Prantsusmaal seoses veebruaris 2010 toimunud maalihete ja üleujutustega Madeira saarel (Portugal) ning tormiga Xynthia (Prantsusmaa) (KOM(2010)0578)

Austatud härra Lamassoure

Et vältida asjatuid viivitusi käesoleva meetme vastuvõtmisel, mille eelarvekomisjon kavatseb võimalikult kiiresti vastu võtta, on mul hea meel teatada, et regionaalarengukomisjonil ei ole vastuväiteid Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisele summas 66 891 540 eurot Portugali ja Prantsusmaa jaoks vastavalt komisjoni ettepanekule ning 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2012/2002 sätete alusel.

Torm Xynthia tabas Prantsusmaad 27.–28. veebruaril 2010 ja kahjustas eriti tugevalt Atlandi ookeani rannikut, eelkõige Bretagne`i, Pays de la Loire`i ja Poitou-Charentesi piirkonda. Tormi tõttu hukkus 52 inimest ja selle kahjusid hinnatakse 2,4 miljardile eurole.

Tormi Xynthia tagajärjed on erandlikud, mistõttu tuleb olukorraga tegeleda ja abi pakkuda tammide rajamiseks ning pikaajalisest tegevuse lõpetamisest ohustatud majandussektoritele. Seetõttu toetavad regionaalarengukomisjoni liikmed tugevalt kõnealuse meetme rakendamist.

Lugupidamisega

Danuta Hübner

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

13

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan