Procedūra : 2010/2237(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0335/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0335/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2010 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0453

ZIŅOJUMS     
PDF 158kWORD 93k
22.11.2010
PE 450.930v02-00 A7-0335/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

–   ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par Solidaritātes fondu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0335/2010),

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2010. gada xx. novembris)

par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Savienība izveidoja Eiropas Savienības Solidaritātes fondu („Fonds”), lai paustu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 1 miljards gadā.

(3)      Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir noteikta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)      Portugāle ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar katastrofu, ko izraisīja nogruvumi un plūdi Madeiras salā.

(5)      Francija ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar katastrofu, ko izraisīja vētra „Ksintija”,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu EUR 66 891 540 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs


PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina piešķirt Portugālei un Francijai līdzekļus no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, pamatojoties uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 26. punktu. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu Solidaritātes fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 1 miljards gadā.

Līdz šim 2010. gadā Komisija ir iesniegusi tikai vienu pieteikumu Solidaritātes fonda izmantošanai, proti, 2010. gada 24. septembra priekšlikumu izmantot EUR 13,02 miljonus pēc spēcīgajiem plūdiem Īrijā 2009. gada novembrī (COM(2010)0534). Šo priekšlikumu un attiecīgo budžeta grozījuma Nr. 8/2010 projektu joprojām izskata abas budžeta lēmējiestādes.

Papildus priekšlikumam piešķirt Portugālei un Francijai līdzekļus no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Komisija 2010. gada 13. oktobrī ir iesniegusi budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projektu, lai 2010. gada budžetā iekļautu attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts Iestāžu nolīguma 26. punktā.

Portugāle vērsās pēc palīdzības no Solidaritātes fonda pēc tam, kad nepieredzēti spēcīgas lietavas Madeiras salā 2010. gada februārī izraisīja nogruvumus un ievērojamus plūdus, nodarot kaitējumu privātai un publiskai infrastruktūrai, uzņēmējdarbībai un lauksaimniecībai.

Tiešo zaudējumu kopsummu Portugāles iestādes lēš EUR 1080 miljonu apmērā. Šī summa ir 0,68 % no Portugāles nacionālā kopienākuma. Tā kā aplēstais tiešo zaudējumu kopējais apjoms pārsniedz slieksni, ko Portugālei piemēro Solidaritātes fonda izmantošanai, proti, 0,6 % no NKI, saskaņā ar Regulu Nr. 2012/2002, kurā noteikti Fonda izmantošanas nosacījumi, katastrofa tiek klasificēta kā „liela dabas katastrofa” un uz to attiecas regulas galvenā darbības joma.

Francija vērsās pēc palīdzības no Solidaritātes fonda pēc tam, kad 2010. gada februārī lielāko daļu valsts bija skārusi vētra „Ksintija”, kas vissmagākos postījumus nodarīja Atlantijas okeāna piekrastē, proti, Piejūras Šarantas un Vandejas departamentā. Vētrā 53 cilvēki gāja bojā un gandrīz 80 tika ievainoti. Tika appludinātas ievērojamas teritorijas, tostarp dzīvojamie rajoni, un nodarīti būtiski kaitējumi dambjiem un aizsprostiem, publiskai un privātai infrastruktūrai, ceļu un dzelzceļu tīkliem, kā arī lauksaimniecībai un uzņēmējdarbībai.

Katastrofas nodarīto tiešo zaudējumu kopsummu Francijas iestādes lēš EUR 1425,43 miljonu apmērā. Šī summa ir 41,12 % no parastā Francijai piemērojamā Solidaritātes fonda piesaistes sliekšņa, kas 2010. gadā ir EUR 3466,57 miljoni (t. i., EUR 3 miljardi 2002. gada cenās).

Tā kā kopējais zaudējumu apmērs ir mazāks par parasto slieksni, Komisija izskatīja pieteikumu, pamatojoties uz tā saukto „ārkārtējās reģionālās katastrofas” kritēriju, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2012/2002 2. panta 2. punkta pēdējā daļā, kurā ietverti nosacījumi Solidaritātes fonda izmantošanai ārkārtējos apstākļos. Atbilstoši šim kritērijam reģions var saņemt palīdzību no fonda tikai tad, ja šo reģionu ir skārusi ārkārtēja katastrofa; galvenokārt tas attiecas uz dabas katastrofām, kas skar lielu daļu tā iedzīvotāju un kam ir ievērojama un ilgstoša ietekme uz dzīves apstākļiem un ekonomisko stabilitāti reģionā.

Komisija pārbaudīja, ka abi pieteikumi atbilst Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/2002 noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosināja izmantot ES Solidaritātes fondu EUR 31 255 790 apmērā, lai sniegtu palīdzību Portugālei (plūdi Madeirā) un EUR 35 635 750 apmērā, lai sniegtu palīdzību Francijai (vētra „Ksintija”), proti, kopumā EUR 66 891 540 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

Tādēļ budžeta grozījuma projektā (2010. gada 13. oktobra budžeta grozījuma Nr. 9/2010 projekts) Komisija ierosināja piešķirt palīdzību šādā apmērā:

Summas — Solidaritātes fonds

Pants Postenis

Nosaukums

FP

2010. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 9

Jaunā summa

SA

MA

SA

MA

SA

MA

13 06

Solidaritātes fonds

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – Dalībvalstis

3.2.

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

13 06 01. pants

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Šajā tabulā saistībā ar 2010. gada budžetu norādītās summas pamatojas pieņēmumā, ka Parlaments un Padome apstiprinās budžeta grozījuma Nr. 8/2010 projektu.

Vienlaikus Eiropas Komisija ir ierosinājusi attiecīgu maksājumu apropriāciju samazinājumu budžeta 06 04 14 03. pozīcijā „Enerģētikas jomas projekti ekonomikas atveseļošanas atbalstam — Jūras vēja energotīklu sistēma Eiropā”.

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 26. punktu, iesniedzot priekšlikumu par Fonda izmantošanu, Komisija ierosina vienkāršota trialoga procedūru, lai nodrošinātu abu budžeta lēmējiestāžu vienošanos par vajadzību izmantot Fondu un par nepieciešamo summu.

Saskaņā ar iekšējo vienošanos ar Reģionālās attīstības (REGI) komiteju tā ir jāiesaista šajā procesā, lai tā sniegtu konstruktīvu atbalstu un palīdzētu izmantot ES Solidaritātes fonda līdzekļus. Pēc pieprasījumu izvērtēšanas REGI komiteja pauda savu viedokli par Fonda izmantošanu, ar kuru var iepazīties šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

Parlaments sagaida, ka Komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka finanšu līdzekļi, kurus budžeta lēmējinstitūcija ir atvēlējusi, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos Eiropā, tiek izmantoti pareizi, it īpaši enerģētikas politikas jomā, kas ir viena no Parlamenta stratēģiskajām budžeta prioritātēm.

Ņemot vērā minētos apstākļus, referents ierosina apstiprināt Komisijas iesniegto lēmuma priekšlikumu, kas pievienots šim ziņojumam.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģionālās attīstības komiteja

Priekšsēdētāja

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

ASP 13E205

Par                  Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, atbalstot Portugāli un Franciju saistībā ar nogruvumiem un plūdiem Madeiras salā (Portugāle) un vētru „Ksintija” (Francija) 2010. gada februārī (COM(2010)0578)

Godātais Lamassoure kungs!

Lai bez liekas kavēšanās apstiprinātu minēto pasākumu, kuru Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt pēc iespējas drīzāk, vēlos Jums paziņot, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Solidaritātes fonda izmantošanu, lai Portugālei un Francijai piešķirtu EUR 66 891 540, kā to ierosinājusi Eiropas Komisija un saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma un Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 noteikumiem.

Vētra „Ksintija” šķērsoja Franciju 2010. gada 27. un 28. februārī, visspēcīgāk skarot Atlantijas okeāna piekrasti (jo īpaši Bretaņas, Luāras un Puatū-Šarantas apgabalu). Vētrā bojā gāja 52 cilvēki un postījumu apmērs sasniedza EUR 2,4 miljardus.

Ņemot vērā vētras „Ksintija” nodarītos postījumus, kuru dēļ ir jāveic dambju rekonstrukcija un jāsniedz atbalsts tautsaimniecības nozarēm, kuras negatīvi ietekmē darbības pārtraukšana uz ilgāku laiku, Reģionālās attīstības komitejas locekļi atbalsta šajā ziņojumā ierosinātā pasākuma izmantošanu.

Ar cieņu

Danuta Hübner


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.11.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

13

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika