Postup : 2010/2243(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0336/2010

Předložené texty :

A7-0336/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0455

ZPRÁVA     
PDF 175kWORD 117k
22. 11. 2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0336/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných v období od 1. května 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG,

D.  vzhledem k tomu, že Slovinsko požádalo o finanční pomoc v souvislosti s případy propuštění 2 554 pracovníků v podniku Mura, European Fashion Design, který působí v odvětví výroby oděvů,

E.   vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.   žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; opětovně poukazuje na to, že finanční pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů ve výročních zprávách, včetně posouzení, jaké dopady mají tyto dočasné a individualizované služby na dlouhodobou reintegraci propuštěných pracovníků na trh práce;

5.  vítá skutečnost, že v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné identifikovat příslušné rozpočtové položky pro převody;

6.  bere na vědomí, že za účelem uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s touto žádostí budou prostředky na platby převedeny z rozpočtové položky určené na podporu malých a středních podniků a inovace; vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterých se Komise dopustila při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména během hospodářské krize, při níž by se měla výrazně zvýšit potřeba této podpory;

7.  připomíná, že fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

8.  vítá novou formu návrhu Komise, která ve své důvodové zprávě předložila jasné a podrobné informace o této žádosti a zhodnotila kritéria způsobilosti, přičemž zároveň vysvětlila důvody, které ji vedly ke schválení této žádosti, což je v souladu s požadavky Parlamentu;

9.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

10. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxx

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2010 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/014 SI/Mura, Slovinsko)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)      Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby zahrnovala podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Slovinsko předložilo dne 28. dubna 2010 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Mura a dne 24. června 2010 ji doplnilo o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku 2 247 940 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí Slovinska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 2 247 940 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V ,

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí a/nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně by mohly být zahájeny třístranné rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

Současný stav: návrh Komise

Dne 19. října 2010 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Slovinska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o dvacátou pátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 247 940 EUR ve prospěch Slovinska. Byla podána v souvislosti s propuštěním 2 554 pracovníků v podniku Mura, European Fashion Design, ve Slovinsku, který působí v odvětví výroby oděvů, v průběhu čtyřměsíčního referenčního období od 21. října do 20. února 2010.

Tato žádost (věc EGF/2010/014 SI/Mura) byla Komisi předložena dne 28. dubna 2010 a do 24. června 2010 byla doplněna o dodatečné informace. Vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, podle něhož musí během referenčního období čtyř měsíců dojít nejméně k 500 případům propuštění v jednom podniku, včetně pracovníků, kteří přišli o práci v dodavatelských podnicích či podnicích, které jsou odběrateli daných produktů, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů podle článku 5 uvedeného nařízení.

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. a), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 37/2010) v celkové výši 2 247 940 EUR z rezervy EFG (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtové položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci — Program pro podnikání a inovaci (01 04 04) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EFG (04 05 01).

Zpravodajka je potěšena zjištěním, že Komise identifikovala v souladu s opakovanými požadavky Evropského parlamentu alternativní zdroj prostředků na platby, který nepochází z nevyužitých prostředků v rámci ESF.

Domnívá se však, že volba, kterou v tomto případě učinila (tj. rozpočtová položka určená na podporu podnikání a inovací), není uspokojivá vzhledem k závažným nedostatkům, s nimiž se Komise potýká při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace. V období hospodářské krize by měly být tyto prostředky naopak spíše zvýšeny. Žádá proto Komisi, aby se pro platby i nadále v budoucnu snažila najít vhodnější rozpočtové položky.

IID povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

V roce 2010 již rozpočtový orgán schválil patnáct návrhů na uvolnění prostředků z fondu a na převod prostředků na technickou pomoc, a to v celkové výši 47 432 497 EUR, k čemuž je třeba připočíst dalších 28 502 666 EUR spojených s dalšími projednávanými návrhy (včetně tohoto návrhu). Do konce roku 2010 tak nyní zbývá k dispozici částka 424 064 837 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod(3), aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojeném k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30. 12. 2006, s. 1.

(3)

DEC 37/2010 ze dne 19. října 2010


PŘÍLOHA: STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/jm

D(2010)55373

Pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2010/014 SI/Mura (KOM(2010)582 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2010/014 SI/Mura a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost je v souladu s článkem 2a nařízení o EFG a týká se propuštění 2 554 pracovníků, k němuž došlo během referenčního období 4 měsíců mezi 21. říjnem 2009 a 20. únorem 2010 v regionu NUTS III Pomurje ve Slovinsku ve zkrachovalém podniku Mura Group vyrábějícím textil a oděvy;

B)  vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize způsobila výrazný propad slovinského textilního průmyslu vzhledem k potížím některých „odvětví, která jsou koncovými uživateli textilních výrobků“ (tj. stavebnictví, automobilový průmysl a sektor bydlení) a zvyšujícím se výrobním nákladům – důsledkem byl pokles výroby v prvním čtvrtletí roku 2009 oproti stejnému období v roce 2008 v textilním průmyslu o 23 % a v oděvním průmyslu o 14 % a následná ztráta 4 297 pracovních míst v odvětví výroby oděvů v období od června 2008 do prosince 2009, což představovalo 46 % všech pracovních míst, která byla v tomto odvětví v červnu 2008, a v tomtéž období i ztráta 2 030 pracovních míst v textilní výrobě, tj. 27 % všech míst;

C)  vzhledem k tomu, že si slovinský textilní průmysl vedl v rámci EU 27 velmi dobře a že společnosti Mura se v minulých letech dařilo získat kontrakty s náročnými obchodními partnery díky vysoce kvalitní výrobě, a to zejména v malých sériích a s pružnou reakcí na poptávku, a také díky tomu, že se důsledně držela zásady včasných dodávek;

D)  vzhledem k tomu, že některé podniky ze skupiny Mura nadále zůstaly v provozu;

E)  vzhledem k tomu, že v podniku Mura pracovalo 7 % veškerých zaměstnaných osob v regionu Pomurje a že tento region již beztak zaostával za slovinským průměrem: jeho příjmy byly nižší o 33 %, přidaná hodnota o 30 % a průměrná mzda na pracovníka o 20 %;

F)  vzhledem k tomu, že slovinské orgány uvádějí, že navrhované individualizované služby vycházejí ze zkušeností ministerstva a pracovních úřadů s propuštěnými pracovníky a že z tohoto důvodu se do případy navrhovaných činností aktivně nezapojily odbory; vzhledem k tomu, že odborová organizace v podniku Mura Group se však účastnila úpadkového řízení od samého počátku a pomáhala při vytváření seznamu propuštěných a při zařizování sociální podpory pro tyto pracovníky;

G)  vzhledem k tomu, že slovinské orgány potvrdily, že z celkového počtu 2 554 propuštěných pracovníků s nárokem na podporu se bude opatření v rámci koordinovaného souboru individualizovaných služeb účastnit 1 932 pracovníků a že náklady na všechna opatření jsou vypočteny na základě tohoto nižšího počtu účastníků;

H)  vzhledem k tomu, že 78,4 % z propuštěných pracovníků jsou ženy a téměř 96,1 % propuštěných je ve věku mezi 25 a 54 lety;

I)  vzhledem k tomu, že 45,9 % propuštěných pracovníků jsou dělníci ve výrobě oděvů a textilu a že u 43,1 % propuštěných pracovníků není profesní kategorie uvedena;

J)  vzhledem k tomu, že 43,6 % propuštěných pracovníků nemá ukončenu základní školní docházku a 43,7 % z nich má vyšší střední všeobecné nebo technické vzdělání;

K)  vzhledem k tomu, že 22,8 % propuštěných pracovníků trpí dlouhodobými zdravotními problémy nebo zdravotním postižením, protože jedna ze společností Mura Group plánovitě a soustavně zaměstnávala pracovníky se zdravotním postižením a v nejvážnějších případech dotovaly jejich zaměstnávání slovinské orgány na základě zvláštního zákona, zatímco ostatní pracovníci s méně vážnými zdravotními problémy mají nárok na podporu z EFG, ale bez zvláštních opatření vyhovujících jejich potřebám;

L)  vzhledem k tomu, že propuštění pracovníci nikdy nepracovali v jiném podniku než v Mura Group;

M)  vzhledem k tomu, že podle zpráv slovinských orgánů jsou někteří z pracovníků s opatřeními v rámci koordinovaného souboru individualizovaných služeb velmi spokojeni a někteří z nich si již našli novou práci;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o slovinské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle nařízení o EFG jsou splněny;

2.  požaduje více informací o pracovnících, kteří byli zaměstnáni v Mura Group od začátku roku 2008 a nejsou v žádosti zahrnuti;

3.  připomíná stanovisko výboru EMPL k financování a fungování EFG, v němž výbor vyzývá členské státy, aby zajistily, aby rady zaměstnanců byly zapojeny do řešení situace ještě předtím, než bude zahájen jakýkoli program, aby bylo zaručeno, že sociální partneři budou skutečně pomáhat při sestavování restrukturalizačních plánů tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnanců, a nikoli podniků; žádá proto Komisi, aby vybídla slovinské orgány, aby se postaraly o účast odborářů alespoň ve fázi provádění přijatých opatření;

4.  poznamenává, že pracovníci budou zapojeni do několika aktivit, které mají napomoci a usnadnit jejich hledání nové práce, včetně jejich individuálního vedení a školení, a bude zajištěna aktivní účast pracovníků na těchto opatření;

5.  vzhledem k vysokému procentu těch, kteří předčasně zanechali školní docházky, však lituje, že se nenavrhuje ani uznání získaných dovedností a kvalifikace dosažené během pracovního života, ani školení s cílem dosáhnout vyššího stupně vzdělání a získat příslušný certifikát; žádá Komisi, aby se spolu se slovinskými orgány zabývala otázkou, jak by bylo možno propuštěným pracovníkům nabídnout právě tato opatření;

6.  požaduje od slovinských orgánů podrobnější informace o možných opatřeních přijatých s cílem pomoci 583 pracovníkům s dlouhodobými zdravotními problémy nebo zdravotním postižením; je toho názoru, že soubor individualizovaných služeb určený pro pracovníky se zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením by měl zahrnovat zvláštní opatření zohledňující jejich potřeby;

7.  upozorňuje na inovativní opatření v podobě neurolingvistických workshopů, jejichž cílem je motivovat ty nejméně motivované propuštěné pracovníky, aby se učili novým věcem a získávali nové dovednosti; lituje však, že v žádosti není ani zmínka o cílech školení a o tom, zda směřují do nových oborů práce a podněcují k větší mobilitě, tj. k přesunu do jiných regionů, kde je více pracovních příležitostí;

8.  žádá Komisi, aby podrobněji zkoumala, do jakých odvětví se pracovníci přesouvají ve smyslu rekvalifikace nebo založení vlastního podniku; cílem této podrobné analýzy by mělo být to, aby byla zajištěna dlouhodobá reintegrace těchto osob na trh práce, a tím i účelné využití prostředků z EFG; toto hodnocení by mělo být provedeno s ohledem na cíle strategie EU 2020;

9.  žádá Komisi, aby poskytla podrobnější informace o případné státní podpoře nebo finanční podpoře z evropských fondů, která byla poskytnuta společnosti Mura Group před přistoupením Slovinska k EU nebo po něm.

S úctou

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

13

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Právní upozornění - Ochrana soukromí