Διαδικασία : 2010/2243(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0336/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0336/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0455

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 191kWORD 119k
22.11.2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0582 – C7 0334/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0336/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 2°554 απολύσεις στην εταιρεία Mura, European Fashion Design, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ειδών ένδυσης,

Ε.   εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  επισημαίνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει η εν λόγω παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση στην μακροπρόθεσμη επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6   σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μέσων που δημιουργήθηκαν από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 κατά τη διεργασία ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στα μέσα της περιόδου ισχύος του·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/014 SI/Mura από τη Σλοβενία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και συγκεκριμένα το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

(4)      Στις 28 Απριλίου 2010 η Σλοβενία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην εταιρεία Mura και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες για το διάστημα έως τις 24 Ιουνίου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση ποσού ύψους 2°247°940°ευρώ.

(5)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο της αίτησης που υπέβαλε η Σλοβενία,

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 2 247 940°ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…..,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

              ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, οργανώνεται τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Κατάσταση πραγμάτων: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 19 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Σλοβενίας προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η εικοστή πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2°247°940°ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Σλοβενίας. Αφορά 2°554 απολύσεις στην εταιρεία Mura, European Fashion Design, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ειδών ένδυσης, κατά την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών από τις 21 Οκτωβρίου 2009 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2010

Η αίτηση EGF/2010/014 SI/Mura υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες ως τις 24 Ιουνίου 2010. Η αίτηση αυτή βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών της ή των παραγωγών της των επόμενων σταδίων του προϊόντος, και υπεβλήθη εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπει το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και τη συμβατότητα με τα κριτήρια του άρθρου 2 α), την εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 37/2010) συνολικού ποσού ύψους 2°247°940 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία – πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία» (01 04 04) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

Η εισηγήτρια με ικανοποίηση παρατηρεί ότι η Επιτροπή εντόπισε εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τα συχνά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή (ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για την υποστήριξη των ΜΜΕ και της καινοτομίας) δεν είναι ικανοποιητική, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων που συναντά η Επιτροπή κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Σε εποχή οικονομικής κρίσης μάλιστα οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να αυξάνονται. Καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συνεχίσει την προσπάθειά της για τον εντοπισμό καταλληλότερων γραμμών του προϋπολογισμού για πληρωμές στο μέλλον.

Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε δεκαπέντε προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου και μία μεταφορά για την τεχνική υποστήριξη, για συνολικό ποσό 47 432 497°ευρώ, το οποίο προστιθέμενο στο επιπρόσθετο ποσό των 28 502 666°ευρώ που έχει σχέση με τις άλλες προτάσεις υπό συζήτηση (περιλαμβανομένης της παρούσης), αφήνει διαθέσιμο έως το τέλος του 2010 ποσό 424 064 837°ευρώ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων(3) για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στην παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Αφού προέβη στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

DEC 37/2010, 19 Οκτωβρίου 2010


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES/jm

D(2010)55373

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 13E158

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2010/014 SI/Mura (COM(2010)582 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/014 SI/Mura και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A)  ότι η αίτηση αφορά 2.554 απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την τετράμηνη περίοδο αναφοράς μεταξύ 21 Οκτωβρίου 2009 και 20ής Φεβρουαρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού ΕΤΠ, στην περιφέρεια NUTS III του Pomurje στη Σλοβενία στον χρεοκοπημένο όμιλο Mura, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της παραγωγής ειδών ένδυσης·

B)  ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση προκάλεσε σοβαρή οπισθοδρόμηση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας της Σλοβενίας, λόγω των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς που είναι τελικοί χρήστες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ήτοι, κατασκευές, αυτοκινητοβιομηχανία και στέγαση) και αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μείωση της παραγωγής κατά 23% στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και κατά 14% στον τομέα των ειδών ένδυσης το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2008 και στη συνέχεια μείωση 4.297 θέσεων απασχόλησης στον τομέα της παραγωγής ειδών ένδυσης μεταξύ Ιουνίου 2008 και Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή 46% επί του συνόλου των θέσεων απασχόλησης που υπήρχαν τον Ιούνιο 2008 σε αυτόν τον τομέα και 2.030 θέσεων απασχόλησης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, δηλαδή 27% επί του συνόλου των θέσεων απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου·

Γ)   ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας της Σλοβενίας είχε αρκετά καλές επιδόσεις στην ΕΕ των 27 και ότι η εταιρεία Mura κατόρθωσε κατά τα προηγούμενα έτη να εγγυηθεί τις συμβάσεις με απαιτητικούς επιχειρηματικούς εταίρους, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παραγωγής, μέσω της παραγωγής μικρών σειρών και της επίδειξης ευελιξίας καθώς και μέσω της παραγωγής προϊόντων ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται (just in time)·

Δ)  ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις του ομίλου Mura συνέχισαν να λειτουργούν·

Ε)   ότι το 7% όλων των απασχολούμενων στην περιφέρεια Promurje εργάζονταν στην εταιρεία Mura και ότι η περιφέρεια αυτή παρουσίαζε ήδη υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο της Σλοβενίας, με 33% χαμηλότερα έσοδα, 30% χαμηλότερη προστιθέμενη αξία και 20% χαμηλότερο κατά κεφαλή μισθό·

ΣΤ) ότι οι σλοβενικές αρχές αναφέρουν ότι οι προτεινόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελούν καρπό της πείρας που έχει αποκτήσει το Υπουργείο και η Υπηρεσία Απασχόλησης από την ενασχόλησή τους με το πρόβλημα των απολυθέντων εργαζομένων και ότι, ως εκ τούτου, δεν ζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή των συνδικαλιστικών ενώσεων στην κατάρτιση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων· ότι, ωστόσο, η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον όμιλο Mura συμμετέσχε στην πτωχευτική διαδικασία από την αρχή και βοήθησε στην καταγραφή των απολυθέντων εργαζομένων και στην οργάνωση της κοινωνικής αρωγής που τους παρασχέθηκε·

Ζ)   ότι οι σλοβενικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι 1.932 από τους 2.554 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για στήριξη θα συμμετάσχουν στα μέτρα που περιλαμβάνονται στη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση και ότι το κόστος όλων των μέτρων υπολογίζεται με βάση αυτόν το μειωμένο αριθμό·

Η)  ότι το 78,4% των απολυθέντων είναι γυναίκες και ότι σχεδόν το 96,1% των εργαζομένων είναι 25 έως 54 ετών·

Θ)  ότι το 45,9% των απολυθέντων εργαζομένων απασχολείται στους τομείς της παραγωγής ειδών ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας και ότι για το 43,1% των απολυθέντων δεν έχει προσδιοριστεί ακριβέστερα η επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει·

Ι)    ότι το 43,6% των απολυθέντων εργαζόμενων δεν έχει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι το 43,7% έχει ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο γενικής ή τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

ΙΑ) ότι το 22,8% των απολυθέντων εργαζομένων έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, επειδή μία από τις εταιρείες του ομίλου Mura εφάρμοζε πολιτική πρόσληψης ανθρώπων με αναπηρία και ότι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις υποστηρίχθηκαν με μέτρα που χρηματοδότησαν οι σλοβενικές αρχές με βάση ειδικό νόμο, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι με πιο ήπια προβλήματα υγείας δικαιούνται στήριξη από το ΕΤΠ, χωρίς όμως ειδικά μέτρα που στοχεύουν στις ανάγκες τους·

ΙΒ) ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων δεν εργάστηκε ποτέ σε άλλη εταιρεία εκτός του ομίλου Mura·

ΙΓ) ότι οι σλοβενικές αρχές αναφέρουν ότι ορισμένοι εργαζόμενοι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση και ότι ορισμένοι από αυτούς φαίνεται να έχουν ήδη βρει νέα θέση απασχόλησης·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Σλοβενίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΠ·

2.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες για το διάστημα που αρχίζει το 2008 σχετικά με τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον όμιλο Murα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση·

3.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της επιτροπής EMPL σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον τρόπο λειτουργίας του ΕΤΠ, στην οποία τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν την παρουσία επιτροπών των επιχειρήσεων πριν από την έναρξη κάθε προγράμματος ώστε να υπάρξει εγγύηση ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα εμπλέκονται πλήρως στον ορισμό των προγραμμάτων αναπροσανατολισμού που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι των επιχειρήσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις σλοβενικές αρχές να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των συνδικάτων, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής των μέτρων·

4.  σημειώνει ότι θα διασφαλιστεί η συμμετοχή των εργαζομένων σε πολλές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν και ενισχύουν την αναζήτηση νέας θέσης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης, και που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά τα μέτρα·

5.  εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία, με δεδομένο το υψηλό ποσοστό των απολυθέντων εργαζομένων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, για το γεγονός ότι δεν προτείνεται ούτε η αναγνώριση του δεξιοτήτων και των προσόντων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου ούτε η απόκτηση πιστοποιημένου υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει από κοινού με τις σλοβενικές αρχές, τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να προσφερθούν στους απολυθέντες εργαζόμενους·

6.  ζητεί λεπτομερέστερες πληροφορίες από τις σλοβενικές αρχές σχετικά με πιθανά μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τους 583 εργαζόμενους με χρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρίες· φρονεί ότι μια δέσμη μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση που θα προορίζεται για τους εργαζόμενους με προβλήματα υγείας ή αναπηρίες θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, στο πλαίσιο των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση το καινοτόμο μέτρο των εργαστηρίων νευρογλωσσολογίας που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πιο απογοητευμένων απολυθέντων εργαζόμενων να μάθουν και να εμπεδώσουν νέες δεξιότητες· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει καμία μνεία σχετικά με τους στόχους των μαθημάτων κατάρτισης και με τον βαθμό στον οποίο προσανατολίζονται προς νέους τομείς εργασίας ή ενθαρρύνουν την αύξηση της κινητικότητας προς άλλες περιφέρειες με περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης·

8.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει διεξοδικότερα τους τομείς προς τους οποίους επαναπροσανατολίζονται οι εργαζόμενοι όσον αφορά την κατάρτιση ή τη σύσταση δικής τους επιχείρησης· σκοπός αυτής της διεξοδικής ανάλυσης πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επανένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και συνεπώς η καλή χρήση του ΕΤΠ· η αξιολόγηση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα τους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική ΕΕ 2020·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την    πιθανή χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ή χρηματοδοτικής στήριξης από τα ευρωπαϊκά   ταμεία στον όμιλο Mura πριν ή μετά την ένταξη της Σλοβενίας στην ΕΕ.

Με εκτίμηση,

Pervenche Berès


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου